w zakresie określonym uchwałami Nr XXII/189/21 Rady Gminy Siepraw z dnia 9 lutego 2021r. w i uchwałą Nr XXIV/198/21 z dnia 28 kwietnia 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzania punktowej zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siepraw

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2022.503 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Siepraw w granicach administracyjnych wsi: Siepraw, Zakliczyn, Czechówka i Łyczanka, uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Siepraw Nr XXIV/208/13 z dnia 10 kwietnia 2013 roku, ze zmianami podjętymi Uchwałami Rady Gminy Siepraw Nr: XXVIII/247/17 z dnia 5 października 2017 r., XXX/285/17 z dnia 28 grudnia 2017 r., XXXIV/339/18 z dnia 20 września 2018 r., VII/58/19 z dnia 13 czerwca 2019 r., X/84/19 z dnia 30 września 2019 r., zwanego dalej Planem.

Projekt Planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędna dokumentacją będzie wyłożony w dniach od 6.06.2022 r. do 28.06.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Siepraw, ul. Kawęciny 30, 32-447 Siepraw, woj. małopolskie. Projekt zmiany Planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siepraw: https://bip.malopolska.pl/ugsiepraw i na stronie internetowej Urzędu Gminy Siepraw: www.siepraw.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20.06.2022 r. o godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy Siepraw.

Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany Planu zgodnie z art. 18 ust. 1, 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2022.503 ze zm.) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.07.2022 r. do Wójta Gminy Siepraw. Uwagi należy składać w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej: gmina@siepraw.pl, ePUAP: /5n2h26bgln/SkrytkaESP oraz formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej

https://bip.malopolska.pl/ugsiepraw,m,401798,2022.html

Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot uwagi/wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 (UE) 2016/679 dalej zwane RODO informuję, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Siepraw jest Wójt Gminy, z siedzibą: ul. Kawęciny 30, 32-447 Siepraw, woj. małopolskie; pełna treść klauzuli informacyjnej zamieszczona jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugsiepraw,m,306596,ochrona-danych-osobowych.html.