W związku z ujawnieniem się procederu przyjmowania ziemi i gruzu na swoje działki przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Siepraw informujemy, że takie działanie bez posiadania odpowiednich zezwoleń, jest nielegalne w świetle obowiązującego prawa.
Stosownie do art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach niezanieczyszczona gleba i inne materiały występujące w stanie naturalnym, wydobyte w trakcie robót budowlanych, nie zalicza się do odpadów pod warunkiem, że materiał ten zostanie wykorzystany do celów budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na którym został wydobyty. Każdy inny rodzaj mas ziemnych należy traktować jako odpad.
Zagospodarowanie odpadów musi się odbywać ściśle według zasad wynikających z ustawy o odpadach oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.
Zasadniczo masy ziemne, które nawożone są na nieruchomości stanowią masy ziemne wraz z gruzem i należy je traktować jako odpad o kodzie 17 05, tj. Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania). Rozmieszczenie nawiezionych mas ziemnych na gruncie należy traktować jako prowadzenie procesu odzysku odpadów, a dokonywanie takiej czynności wymaga uzyskania stosownego zezwolenia, tj. zezwolenia na przetwarzanie odpadów.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 10 listopada 2015 roku w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku,  osoba fizyczna lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, mogą przyjąć na własną działkę tylko niewielką ilość odpadów mas ziemnych i gruzu w ilości 200kg/m2, w celu np. utwardzenia terenu (jest to zaledwie kilka centymetrów).
Natomiast w przypadku innych podmiotów lub wykorzystania innych odpadów przez osoby fizyczne i jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami zastosowanie znajdzie rozporządzenie Ministra Środowiska z 11 maja 2015 roku w sprawie odzysku poza instalacjami i urządzeniami. Jednakże aby móc wykorzystać zgodnie z tym rozporządzeniem odpady, ich posiadacz musi się legitymować stosownym zezwoleniem na przetwarzanie odpadów.
Na właścicielu terenu ciąży obowiązek precyzyjnego ustalenia, jakie konkretnie odpady przywożone są na jego nieruchomość i w jakiej ilości. Okoliczności te winny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami (np. umowa, karta przekazania odpadu), które powinna posiadać osoba przywożąca masy ziemne.
Przyjęcie na swój grunt odpadów wbrew powyższym zasadom może skutkować nałożeniem dotkliwych kar pieniężnych za pozbywanie się odpadów wbrew przepisom dotyczącym gospodarowania odpadami oraz przekazywanie odpadów nieuprawnionym odbiorcom.
Niwelacja terenu dokonana poprzez uzupełnienie ubytków na gruncie dodatkowymi masami ziemnymi może skutkować również zachwianiem stosunków wodnych. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na art. 234 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. prawo wodne, zgodnie z którym właściciel gruntu nie może: 1. zmieniać stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu znajdującej się na jego gruncie wody opadowej, ani kierunku odpływu ze źródeł ze szkodą dla gruntów sąsiednich; 2. odprowadzać wód oraz ścieków na grunty sąsiednie. Ponadto na właścicielu gruntu ciąży obowiązek usunięcia przeszkód oraz zmian w odpływie wody, powstałych na jego gruncie wskutek przypadku lub działania osób trzecich, ze szkodą dla gruntów sąsiednich.
Innym zagrożeniem jakie wywołuje zwożenie mas ziemnych oraz gruzu to ryzyko uruchomienia terenów osuwiskowych, których jest sporo na terenie Gminy, co może zagrażać degradacją nieruchomości sąsiednich, włączając w to posadowione na nich budynki. Za ewentualne szkody z tym związane odpowiadać będzie właściciel działki, który zezwolił na składowanie mas ziemnych.