Wójt Gminy Siepraw ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze radcy prawnegoI. Wymagania wobec kandydata:

1. niezbędne:

1) spełnianie kryteriów określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260; zm. poz. 1669) w tym między innymi:
- posiadać obywatelstwo polskie,
- mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,
- nie może być osobą skazaną za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

2) Posiadanie wykształcenia wyższego prawniczego oraz aplikacji radcy prawnego lub adwokata

3) Znajomość aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 283);
 • Statut Gminy Siepraw;
 • Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Siepraw.

2. dodatkowe:

 1. doświadczenie w obsłudze prawnej jednostek samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem samorządu gminnego;
 2. posiadanie umiejętność biegłej obsługi komputera.
 3. umiejętność nawiązywania kontaktów i zrozumiałego wypowiadania się.

Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

II. Opis stanowiska i informacje dodatkowe związane z pracą:  
1. Zakres czynności:

 1. sporządzanie opinii prawnych i doradztwo prawne na potrzeby Rady i jej organów, Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych, informowanie o zmianach w obowiązującym prawie,
 2. uczestniczenie w rokowaniach przedumownych, w tym przy udzielaniu zamówień publicznych,
 3. opiniowanie projektów umów cywilno-prawnych, decyzji administracyjnych, uchwał organów Gminy, zarządzeń Wójta, umów o pracę, spornych spraw pracowniczych, pism w sprawach rozwiązywania stosunków pracy,
 4. sporządzanie pism procesowych w postępowaniu przed sądami powszechnymi, postępowaniu egzekucyjnym itp.,
 5. reprezentowanie Gminy w sprawach sądowych, w postępowaniu przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym, przed Urzędem Zamówień Publicznych na podstawie upoważnienia Wójta,
 6. czuwanie nad zmianami w prawie w zakresie zadań Gminy i jej organów i informowanie o zmianach Sekretarza i stanowiska merytoryczne oraz o działaniach prawnych, które  należy podjąć w związku ze zmianami w prawie, w tym czuwanie przy współpracy z pracownikami stanowisk merytorycznych nad aktualnością uchwał rady,
 7. śledzenie orzecznictwa sądowego w zakresie spraw należących do zadań Gminy,
 8. pomoc prawna dla pracowników merytorycznych w zakresie wydawania decyzji administracyjnych, zarządzeń Wójta, umów, uchwał Rady, w tym na polecenie sekretarza redagowanie projektów uchwał Rady przy współpracy z pracownikami stanowisk merytorycznych,
 9. branie udziału w rozprawach administracyjnych, sesjach rady, komisjach rady na polecenie Wójta,
 10. współpraca z pozostałymi radcami prawnymi, zatrudnionymi w Urzędzie lub działającymi na rzecz Urzędu i jednostek organizacyjnymi Gminy,
 11. wykonywanie innych obowiązków przewidzianych w ustawie o radcach prawnych.
 12. inne sprawy zlecone przez Sekretarza i Wójta.

Zakres czynności może się zmieniać w zależności od potrzeb Urzędu, szczególnie zależeć to będzie od ilości spraw załatwianych przez pracownika.

2. Wymagania związane z wykonywaniem pracy:

 • wykazywanie się  umiejętnością korzystania z systemu informacji prawnej Lex,
 • bieżąca znajomością aktualnych przepisów prawa w zakresie spraw objętych zakresem działania Wójta i Rady,
 • samodzielne planowanie i organizowanie własnej pracy,
 • stosowanie oceny własnej w wyborze rozwiązań,
 • umiejętność nawiązywania kontaktów i zrozumiałego wypowiadania się,
 • współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w realizacji powierzonych zadań, w granicach określonych przez przełożonych,
 • zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikiem i współpracownikami oraz w kontaktach z obywatelami,
 • zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim.

3. Dodatkowe informacje o pracy:

 1. Bezpośrednie podporządkowanie – Wójt,
 2. Stosunek pracy oparty będzie na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze 0,3 etatu.
 3. Z osobą, która nie pracowała dotychczas na stanowisku urzędniczym, umowa o pracę będzie zawarta na okres 6 miesięcy z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy. Dla tej osoby będzie zorganizowana służba przygotowawcza zakończona egzaminem. Warunkiem dalszego zatrudnienia takiej osoby jest zdanie egzaminu. Wójt w uzasadnionych przypadkach może zwolnić z obowiązku odbycia służby przygotowawczej pracownika, którego wiedza lub umiejętności umożliwiają należyte wykonywanie obowiązków służbowych.
 4. Zakres zadań pracownika może ulegać zmianie w związku z zmianą zakresu czynności stanowiska pracy oraz w przypadku zmiany liczby spraw załatwianych przez pracownika.
 5. Określenie osoby podejmującej pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym określa art.16 ww. ustawy o pracownikach samorządowych.
 6. Wynagrodzenie zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych i przepisów wykonawczych do tej ustawy dla stanowiska: radca prawny.  
 7. Czas pracy zgodnie z ww. ustawą i obowiązującym w Urzędzie regulaminem pracy.
 8. Rozpoczęcie pracy - jak najszybciej maksymalnie do miesiąca od dnia zakończenia naboru.

Dodatkowe informacje o pracy:

 1. praca biurowa, wewnątrz pomieszczenia,
 2. konieczne są wyjazdy w teren.
 3. praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie.

III. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tut. Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
Na danym stanowisku może zostać zatrudniona osoba niepełnosprawna, jednakże w miejscu pracy brak jest windy.


Dokumenty wymagane od kandydata:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys - curriculum vitae,
 3. oryginał kwestionariusza osobowego, którego wzór zawiera załącznik do ogłoszenia.
 4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia,
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania konkursowego danych osobowych,
 7. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 8. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 9. kserokopie świadectw pracy,
 10. ewentualnie posiadane referencje.
 11. w przypadku osoby niepełnosprawnej kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,


Dokumenty złożone przez kandydata winny być opatrzone klauzulą:
Oświadczenie
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz innych załączonych dokumentach dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

Uwaga!
Dokumenty wymienione w punktach 1 do 6 muszą być własnoręcznie lub elektronicznie podpisane przez kandydata. Niepodpisanie dokumentów spowoduje odrzucenie ofert.

IV. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy Siepraw, na dzienniku podawczym w godzinach pracy Urzędu, w zamkniętych kopertach lub przesyłać pocztą na adres Urzędu Gminy Siepraw, Siepraw ul. Kawęciny 30, kod pocztowy 32 - 447 z dopiskiem na kopercie „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze radcy prawnego” lub elektronicznie na adres ePUAP /5n2h26bgln  lub e-mail: gmina@siepraw.pl
 • Dokumenty należy składać w terminie do 25 stycznia 2019 roku i liczy się data wpływu dokumentów do Urzędu.


V. Innych dodatkowych informacji udziela Kierownik Referatu Organizacyjnego Urzędu Gminy Siepraw Justyna Nowak – tel. 12 37 21 811.

Uwaga:
Ogłoszenie o konkursie oraz informacja o wynikach naboru zostaną umieszczone na stronie internetowej Gminy Siepraw oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Siepraw. Zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną i test zostanie przekazane telefonicznie.
Regulamin naboru jest załączony na stronie internetowej obok niniejszego ogłoszenia.


Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.


Wójt Gminy Siepraw
 
      Tadeusz Pitala


Siepraw, dnia 11 stycznia 2019 roku