Wójt Gminy Siepraw informuje o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały Rady Gminy Siepraw: Programu współpracy Gminy Siepraw z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021.
Zgodnie z art. 5a ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 poz. 688, zm. Poz. 1570 oraz z 2020 r. poz. 284) uchwała zawierać będzie w szczególności uregulowania dotyczące:
1.Celu głównego i celów szczegółowych programu,
2. Zasad i form współpracy,
3. Zakresu przedmiotowego współpracy,
4.  Okresu realizacji programu,
5. Sposobu realizacji programu,
6. Wysokości środków planowanych na realizację programu,
7. Sposobu oceny realizacji programu,
8. Informacji o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji,
9. Trybu powołania i zasad działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący w roku 2020. Treść programu znajduje się w załączniku.
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy mogą składać w terminie do dnia 23 czerwca 2020 roku uwagi i propozycje za pomocą załączonego do niniejszego komunikatu formularza w Urzędzie Gminy Siepraw adres Siepraw ul. Kawęciny Nr 30 na dzienniku podawczym pok. 11, lub   przesłać drogą pocztową na w/w adres ( liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Siepraw ) lub  pocztą elektroniczną na adres: gmina@siepraw.pl


Siepraw, dnia 8 czerwca 2020 r.