Mieszkańcy Gminy Siepraw mogą starać się o pozyskanie dodatkowych środków dla swoich sołectw w wysokości do 15 000 zł z dodatkowej rezerwy celowej na wydatki sołectw.

Zadania w zakresie potrzeb mieszkańców sołectw mogą być zgłaszane w formie pisemnego wniosku do końca listopada przez co najmniej 30 dorosłych mieszkańców danego sołectwa (mieszkańcy wpisani do stałego rejestru  wyborców).

Następnie Wójt dokona wstępnej kwalifikacji wniosku do 5 grudnia pod  względem formalnym (termin złożenia, liczba podpisów oraz poprawność uzupełnienia wniosku).

UWAGA! Wniosek zawierający braki lub błędy formalne, albo niemożliwy do  zrealizowania w danym roku   budżetowym ze względu na szacowany koszt przekraczający wysokość rezerwy celowej przeznaczonej w roku budżetowym na dane sołectwo i jednocześnie nie posiadający innych źródeł finansowania, a także wniosek, którego koszt realizacji został zaniżony - pozostawia się bez rozpatrzenia.

Zebranie wiejskie zaopiniuje wniosek w formie uchwały, a następnie przekaże uchwałę Wójtowi Gminy. W przypadku większej liczby wniosków niż jeden, zaopiniowanych pozytywnie w danym sołectwie, zabranie wiejskie ustala  listę rankingową wniosków. Wójt Gminy, uwzględniając opinię zebrania wiejskiego, liczbę wnioskodawców, wielkość rezerwy oraz zgodność zadania z aktualną Strategią Rozwoju Gminy Siepraw oraz innymi dokumentami ustalającymi priorytety rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy dokonuje  wyboru zadań do realizacji w przyszłym  roku budżetowym do 31 marca danego roku budżetowego. Realizatorem zaakceptowanego zadania jest Wójt Gminy Siepraw.

W przypadku nie zgłoszenia żadnego wniosku przez mieszkańców w danym sołectwie na bieżący rok budżetowy o przeznaczeniu puli środków z rezerwy celowej sołectwa decyduje Wójt Gminy.

Inicjatywa obywatelska w ramach rezerwy celowej sołectw funkcjonuje równolegle z dotychczasową praktyką, podczas której to sołtys i rada sołecka decydują o przeznaczeniu środków na wydatki sołectw (również 15 000 zł na każde sołectwo).


Zarządzenie Wójta w sprawie realizacji inicjatywy obywatelskiej w ramach rezerwy celowej sołectw w Gminie Siepraw wraz ze wzorem wniosku można znaleźć pod adresem: https://bip.malopolska.pl/api/files/2598664

Wniosek do pobrania:
Wniosek w sprawie realizacji inicjatywy obywatelskiej w ramach rezerwy celowej sołectw w Gminie Siepraw.doc