W związku ze zgłoszeniami i interwencjami zaniepokojonych mieszkańców regularnym zanieczyszczeniem potoku Leńczówka przez świątnicką oczyszczalnię przedstawiamy chronologię wydarzeń i działań Urzędu Gminy Siepraw w tym temacie oraz działań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie:
 
W związku z informacją, która pojawiła się w dniu 16.10.2018 r. na profilu Facebook jednego z mieszkańców Urząd Gminy Siepraw podjął pisemną interwencję w tym samym dniu u Burmistrza Świątnik Górnych w związku z prawdopodobnym pochodzeniem zanieczyszczeń ze znajdującej się przy granicy Gminy Siepraw świątnickiej oczyszczalni ścieków oraz wystosował pismo w trybie pilnym do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z wnioskiem o natychmiastową kontrolę jakości wody w potoku, załączając wyniki badań z dnia 27.08.2018 r.

WIOŚ Kraków przeprowadził wizję terenową i oględziny potoku Leńczówka na granicy gmin dopiero 07.11.2018 , zlokalizowano źródło zanieczyszczenia – wylot ścieków z świątnickiej oczyszczalni, pobrano próbki wody z potoku. W wizji uczestniczyli pracownicy Urzędu Gminy Siepraw.
 
WIOŚ Kraków przekazał Urzędowi Gminy Siepraw sprawozdanie z badań wód potoku Leńczówka 17.12.2018, a następnie odpowiedział pisemnie 27.12.2018 na pismo UG Siepraw.  Sprawozdanie potwierdza, że ścieki są oczyszczone niewystarczająco i nie spełniają warunków jakościowych określonych w pozwoleniu wodnoprawnym dla tej oczyszczalni. Przekroczenia dotyczy wskaźników BZT5 o 51,4 mg O2/l, ChZT o 106 mg Os/l, zawiesiny ogólne - przekroczenie o 67 mg/l (dla próbek jednorazowych). WIOŚ poinformował o planowanej na styczeń 2019 kontroli oczyszczalni w Świątnikach.
 
9.01.2019 UG Siepraw wystosował pismo do pani Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne w związku z powtarzającym się zanieczyszczeniem potoku płynącego przez Siepraw od strony Gminy Świątniki Górne, gdzie zwrócono się o udzielenie informacji czy zostały podjęte działania w celu wyeliminowywania zanieczyszczenia i dostosowania funkcjonalności oczyszczalni do standardów zgodnych w wymogami ochrony środowiska, a jeśli tak, to jakie.  
 
18.02.2019 Burmistrz Świątnik Górnych odpowiedziała na pismo, w którym poinformowała, że oczyszczalnia jest instalacją przestarzałą , której wydajność z każdym rokiem maleje i że działanie jej jest poprawne i zazwyczaj nie przekraczała wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych w pozwoleniu wodno-prawnym, zostały podjęte działania mające na celu wyeliminowanie nieprawidłowości.
  
3.04.2019 WIOŚ przekazał do UG Siepraw informację o wynikach kontroli ścieków w Świątnikach Górnych w związku ze zgłoszoną interwencją mieszkańców Sieprawia. WIOŚ przeprowadził kontrolę oczyszczalni w Św. Górnych w okresie 12.03.2019 r. - 28.03.2019 r. i ustalił, że pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni do potoku Leńczówka  ważne było do 01.02.2019 r., UMiG Świątniki Górne złożył wniosek o nowo pozwolenie. Analiza jakości ścieków przeprowadzona w ramach badań automonitoringowych wykazała że w IV kw. 2018 roku nie stwierdzono przekroczeń jakości ścieków wprowadzanych do środowiska. W trakcie kontroli w dniu 12.03.2019 r. i 20.03.2019 r. stwierdzono że urządzenia oczyszczalni pracowały zgodnie ze swoim przeznaczeniem. W dniu 12.03.2019 ścieki na wylocie były mętne, strumień ścieków oczyszczonych w odbiorniku zaznaczał się odmienną barwą. Natomiast w dniu 20.03.2019 r. ścieki na wylocie do odbiornika były klarowne o beżowej barwie i lekko pieniły się, oczyszczone ścieki dużym strumieniem wpływały do cieku o bardzo małym przepływie co spowodowało, że poniżej  wlotu ścieków ciek wodny stanowił prawie w całości strumień ściekowy. Przy wylocie wyczuwalny był charakterystyczny zapach ścieków. WIOŚ informuje dalej o przeciążeniu hydraulicznym oczyszczalni co prowadzi do zmniejszenia efektywności jej pracy i okresowym zanieczyszczaniu odbiornika ścieków czyli potoku Leńczówka oraz że zwiększą nadzór kontrolny na tą oczyszczalnią.
 
7.03.2019 Urząd Gminy Siepraw przekazał informację Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z Myślenic (gdzie z kolei interweniowali mieszkańcy Sieprawia) do WIOŚ Kraków o niezwłoczne podjęcie czynności mających na celu sprawdzenia jakości wody powierzchniowej w potoku Leńczówka.

23.04.2019 UG Siepraw skierował pismo do WIOŚ (do wiadomości do UMiG Świątniki Górne, UMiG Skawina oraz ZWiK Spółka z o.o. w Skawinie) w związku z brakiem poprawy sytuacji po kontrolach Inspektoratu oraz w związku z kolejnymi, licznymi interwencjami mieszkańców Gminy Siepraw kierowanymi do tut. urzędu w sprawie notorycznego zatruwania strumienia płynącego wzdłuż ulicy Królewskiej w Sieprawiu przez ścieki wpuszczane tam z oczyszczalni w Świątnikach Górnych.
  
24.04.2019 – Wójt Gminy Siepraw rozmawiał telefonicznie z Zastępcą Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Ryszardem Listwanem, który przebywa na urlopie i dlatego polecił zadzwonić na numer alarmowy WIOŚ z prośbą o natychmiastową interwencję ekipy dyżurującej. Z informacji uzyskanych z WIOŚ kontrola odbyła się w tym samym dniu w godzinach popołudniowych. UG Siepraw zwrócił się do WIOŚ o udostępnienie wyników kontroli.
 
24.04.2019 Wójt Gminy Siepraw skierował pismo do Burmistrz Świątnik Górnych, z propozycja skutecznego rozwiązania sprawy ze strony Gminy Siepraw – tj. propozycją podłączenia kanalizacji z terenu Miasta i Gminy Świątniki Górne do oczyszczalni ścieków w Sieprawiu, która to oczyszczalnia ma wolne moce przerobowe.

24-25.04.2019 Wójt Gminy Siepraw rozmawiał telefonicznie z Panią Burmistrz Świątnik Górnych, która poinformowała, że są podejrzenia nielegalnego zrzucania ścieków przez wozy asenizacyjne (prywatnych przedsiębiorców) do studzienki rewizyjnej rurociągu, tuż przed oczyszczalnią, co może powodować duże zanieczyszczenie szlamem i powodować nieprzyjemny zapach. Studzienka została zabezpieczona przed przyszłym nielegalnym zrzutem ścieków. Wg informacji Pani Burmistrz zleciła swoim służbom czyszczenie potoku z zanieczyszczeń.

22.07.2019 Kolejne zgłoszenie zatrucia Leńczówka oraz prośba o przesłanie wyników kontroli przeprowadzonej przez WIOŚ po telefonicznym zgłoszeniu zanieczyszczenia potoku Leńczówka przez tut. urząd przekazanym w dniu 24.04.2019r. Pismo do wiadomości przesłano także do UMIG Świątniki Górne, UMiG Skawina oraz ZWiK Spółka z o.o. w Skawinie

08.08.2019 WIOŚ informuje, że 29.07.2019 r. Przeprowadzona została wizja oczyszczalni ścieków w Świątnikach Górnych. W dniu wizji stwierdzono, że ścieki są klarowne., nie stwierdzono uciążliwości zapachowej Poinformowano o kontrolach przeprowadzonych w okresie od 12.03.2019 r. Do 28.03.2019 r.W których stwierdzono przeciążenie hydrauliczne oczyszczalni, oraz to że użytkownik oczyszczalni przedstawił plany budowy rurociagu tłocznego do kanalizacji miejskiej Miasta Krakowa, termin zakończenia inwestycji przewidziany został na rok 2020.

01.10.2019 WIOŚ: Przesłano badania laboratoryjne próbek pobranych z potoku w dniu 29.07.2019 r.,które wskazuje na przekroczenie wartości wskaźników jakości, określonych w obowiązującym pozwoleniu wodno-prawnym dla zawiesiny ogólnej ChZT, co stanowi podstawę do wszczęcia postępowania w sprawie wymierzania kary pieniężnej.

07.01.2020 Powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna w Myślenicach przesłała drogą elektroniczną do tut. urzędu Zgłoszenie zanieczyszczenia potoku Leńczówka, które przesłał do nich Pan K.Wiadomości tej tut. urząd nie przesłał do WIOŚ Kraków, gdyż nadawca wiadomości Pan K. przesłał go bezpośrednio również do WIOŚ Kraków.

24.01.2020 Pismo Urzędu Gminy Siepraw do WIOŚ - wniosek o podjęcie natychmiastowych działań okresowego i występującego na dużą skalę zanieczyszczenia potoku płynącego przez Gminę Siepraw (wód potoku Leńczówka ) oraz ostatecznego załatwienia sprawy. W związku z notorycznym zatruwaniem tego potoku (szlam ściekowy, piana), a zgłaszanymi przez Urząd Gminy Siepraw do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska od 2018 roku i wysokim prawdopodobieństwem wystąpienia katastrofy ekologicznej w tym rejonie, zagrażającym zdrowiu, ludzi i zwierząt.

15.07.2020 WIOŚ informuje. W okresie poprzedzającym kontrolę, która odbyła się w dniach 2-16 czerwca 2020r. Inspektorat prowadził kontrole, obejmujące wizje terenowe i pobór próbek wody i ścieków do badań. Od pierwszego zgłoszenia otrzymanego od mieszkańca w dniu 7 stycznia 2020r. przeprowadzone kontrole w dniu 07.01.2020r. i 23.02.2020r., które potwierdziły złą jakość ścieków odprowadzonych z oczyszczalni i nie spełniała warunków pozwolenia, za niedostateczny nadzór nad pracą oczyszczalni odpowiedzialny pracownik został ukarany karą grzywny. Podczas kontrolo przeprowadzonej w dniach 2 -16 czerwca 2020r. stwierdzono znaczną poprawę sytuacji - oczyszczalnia pracowała prawidłowo i nie była przepełniona ściekami.(ścieki oczyszczone wizualnie były czyste i klarowne, a w cieku nie było śladów zagnitych osadów. Koryto odprowadzające ścieki do cieku nie było obrośnięte glonami.. W trakcie kontroli przedstawiono wyniki badań próbki średniodobowej pobranej w dniu 6/7.05.2020r. z wylotu ścieków do odbiornika. W przedstawionych wynikach nie stwierdzono przekroczenia w zakresie wskaźników w obowiązującym pozwoleniu wodnoprawnym. Ponadto Gmina Świątniki przedstawiła kontrolującym wykaz działań podjętych w celu poprawy pracy oczyszczalni oraz etapy realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na etapowym przyłączeniu ścieków do centralnego kolektora Miasta Krakowa.

09.04.2021 Wniosek Wójta Gminy Siepraw o ostateczne załatwienie sprawy i skuteczniejsze egzekwowanie przez WIOŚ zapisów i norm z posiadanych przez oczyszczalnię pozwoleń na zrzut ścieków lub zamknięcie tej oczyszczalni jako stałego truciciela wód powierzchniowych w naszej Gminy Siepraw.

14.04.2021 Odpowiedź WIOŚ na pismo Wójta Gminy Siepraw informująca, że w dniu 19.03.2021r. Rozpoczęto kontrolę oczyszczalni ścieków , oraz że UG Siepraw zostanie poinformowany od wynikach przeprowadzonej kontroli po jej zakończeniu

26.05.2021 WIOŚ poinformował o przeprowadzonej w dniach od 19.03-18.04.2021r. Stwierdzono przekroczenia wskaźnikówBZT5 oraz zawiesin ogólnych w stosunku do dopuszczalnych wartości określonych w pozwoleniu wodnoprawnym, zastosowano sankcje w postaci mandatu za naruszenie warunków pozwolenia oraz zarządzenie pokontrolne zobowiązujące Gminę Świątniki Górne do systematycznego stosowania działań i środków wspomagających proces technologiczny celem poprawy niewystarczających efektów pracy oczyszczalni ścieków. Ponadto wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia opłaty podwyższonej dla Gminy Świątniki Górne za korzystanie z usług wodnych oraz poinformowano że przedmiotowa spraw oczyszczalni będzie w dalszym ciągu monitorowana przez WIOŚ.

W okresie 2019-2021 Wójt Gminy Siepraw spotykał się i rozmawiał telefonicznie wiele razy z Panią Burmistrz Świątnik Górnych – interweniując w sprawie zanieczyszczania potoku przez oczyszczalnię, czy też oferując podłączenie kanalizacji do sieprawskiej oczyszczalni, która funkcjonuje prawidłowo i ma wolne moce przerobowe. Z informacji UG Siepraw wynika, że podłączenie kanalizacji ze Świątnik wymagałoby wykonania niecałego kilometra rurociągu tłocznego.
 
W 2019 roku odbyło się spotkanie Wójta Gminy Siepraw Tadeusza Pitali oraz Burmistrz MiG Świątniki Górne Małgorzaty Duży na którym ustalono zasady podłączenia części kanalizacji ze Świątnik do oczyszczalni w Sieprawiu, co odciąży świątnicką oczyszczalnie i sprawi, że proces technologiczny będzie pełny, ścieki należycie oczyszczone, a problem rozwiązany do momentu wpięcia całej kanalizacji ze Świątnik do oczyszczalni w Krakowie, co jest planowane za kilka lat. Jednak do czerwca 2021 r. MiG Świątniki Górne nie wykonały dotychczas znaczącego ruchu w kierunku podłączenia kanalizacji do oczyszczalni w Sieprawiu.