Powiatowy Lekarz Weterynarii w Myślenicach informuje, że w dniu 15 maja 2023 roku stwierdzono wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich – rybitw rzecznych, znalezionych i zebranych z jeziora Dobczyckiego w miejscowości Droginia. W związku z powyższym zostanie wyznaczony obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), który obejmie powiat Myślenicki oraz inne powiaty sąsiadujące. Z uwagi na fakt, że strefa obejmie obszar kilku powiatów, w/w obszar, w drodze rozporządzenia określi właściwy miejscowo wojewoda. Wojewoda, w drodze rozporządzenia określi również inne nakazy i zakazy zgodnie z art. 46 ust.3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U.2020, poz.1421 z pózn.zm.)

Niezależnie od wyżej stwierdzonego zdarzenia, na terenie całego krajuobowiązujązapisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. 2022 poz. 768), które w przypadku stwierdzenia ogniska ptasiej grypy, będą zaostrzone. W wyznaczonym obszarze, należy utrzymywać drób i/lub inne ptaki w odosobnieniu (w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych), a karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka musi odbywać się w zamkniętych pomieszczeniach. Przed wejściem do budynków, w których utrzymywany jest drób, należy wyłożyć maty dezynfekcyjne nasączone środkiem dezynfekcyjnym. Mogą również zostać wprowadzone ograniczenia
w przemieszczaniu drobiu.

W przypadku wykrycia objawów u drobiu należy niezwłocznie powiadomić Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myślenicach lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta) albo najbliższą lecznicę dla zwierząt.