Informacja o wynikach konsultacji społecznych w sprawie projektu Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”.

Na podstawie uchwały NR XLVIII/336/10 Rady Gminy Siepraw z dnia 10 listopada 2010 r, w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych (Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 621 poz. 5011) Wójt Gminy Siepraw zarządził przeprowadzenie konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”.

Konsultacje przeprowadzono w dniach 10 sierpnia 2021 r. – 30 sierpnia 2021 r. w formie wyrażenia pisemnych uwag i opinii do projektu Programu.

Informacje o zarządzeniu konsultacji oraz projekt programu zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Siepraw.

Wójt Gminy Siepraw

/-/ Tadeusz Pitala