Zarządzenie Nr 175/20 Wójta Gminy Siepraw z dnia 18 lutego 2020 r.  w sprawie wyboru inicjatyw obywatelskich do realizacji w ramach rezerwy celowej sołectw w Gminie Siepraw w roku 2020.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz §4 ust. 6 Zarządzenia Nr 134/19 Wójta Gminy Siepraw z 12 listopada 2019 r. w sprawie realizacji inicjatywy obywatelskiej w ramach rezerwy celowej sołectw w Gminie Siepraw, po uwzględnieniu decyzji zebrań wiejskich opisanych w protokołach:

  • Protokół Nr 2/2019 z zebrania wiejskiego sołectw wsi Siepraw I, Siepraw II, Siepraw III, które odbyło się w dniu 13 grudnia 2019 roku w sali konferencyjnej przy hali sportowej w Sieprawiu w godz. 18.00 – 20.40;
  • Protokół Nr 2/2019 z zebrania wiejskiego sołectwa Łyczanka, które odbyło się w dniu 14 grudnia 2019 roku w Szkole Podstawowej w Łyczance w godz. 16.00 – 17.40;  
  • Protokół Nr 2/2019 z zebrania wiejskiego sołectwa Zakliczyn, które odbyło się w dniu 15 grudnia 2019 roku w Zespole Placówek Oświatowych w Zakliczynie w godz. 8.00 – 10.10;
  • Protokół Nr 2/2019 z zebrania wiejskiego sołectwa Czechówka, które odbyło się w dniu 15 grudnia 2019 roku w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Czechówce w godz. 15.00 – 16.40;

uwzględniając zapisy Uchwały nr XIV/129/16 Rady Gminy Siepraw z 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Siepraw na lata 2016-2022”, zarządzam co następuje:
§ 1. Wybieram niżej wymienione inicjatywy obywatelskie do realizacji w ramach rezerwy celowej sołectw budżetu Gminy Siepraw w roku 2020:

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Inwestycji, Infrastruktury, Spraw Gospodarczych i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy Siepraw. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Siepraw 

/-/ Tadeusz Pitala