Wnioski złożone w ramach realizacji inicjatyw obywatelskich na 2024 rok, złożone w terminie do 30 listopada 2023 r.

Wójt  Gminy Siepraw dokonał wstępnej kwalifikacji złożonych wniosków pod względem formalnym (termin złożenia, liczba podpisów oraz poprawność uzupełnienia wniosku). Wszystkie wnioski zostały prawidłowo złożone i zostaną przekazane pod obrady zebrań wiejskich.

Zebrania wiejskie zaopiniują wnioski w  formie uchwał, a następnie przekażą uchwałę Wójtowi Gminy. W przypadku większej liczby wniosków niż jeden, zaopiniowanych pozytywnie w danym sołectwie, zabranie wiejskie ustali  listę rankingową wniosków. Wójt Gminy, uwzględniając opinię zebrania wiejskiego, liczbę wnioskodawców, wielkość rezerwy oraz zgodność zadania z aktualną Strategią Rozwoju Gminy Siepraw oraz innymi dokumentami, ustalającymi priorytety rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy, dokona wyboru zadań do realizacji w przyszłym roku do 31 marca roku budżetowego. Realizatorem zaakceptowanego zadania będzie Wójt Gminy Siepraw. 

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 321/21 Wójta Gminy Siepraw z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie realizacji inicjatywy obywatelskiej w ramach rezerwy celowej sołectw w Gminie Siepraw.