Wnioski złożone w ramach realizacji inicjatyw obywatelskich na 2021 rok, złożone w terminie do 30 listopada 2020 r.

Wójt  dokonał wstępnej kwalifikacji złożonych wniosków do pod względem formalnym (termin złożenia, liczba podpisów oraz poprawność uzupełnienia wniosku). Wszystkie wnioski zostały prawidłowo złożone i zostaną przekazane pod obrady zebrań wiejskich.

Zebrania wiejskie zaopiniują wnioski w  formie uchwał, a następnie przekażą uchwałę Wójtowi Gminy. W przypadku większej liczby wniosków niż jeden, zaopiniowanych pozytywnie w danym sołectwie, zabranie wiejskie ustali  listę rankingową wniosków. Wójt Gminy, uwzględniając opinię zebrania wiejskiego, liczbę wnioskodawców, wielkość rezerwy oraz zgodność zadania z aktualną Strategią Rozwoju Gminy Siepraw oraz innymi dokumentami ustalającymi priorytety rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy dokona wyboru zadań do realizacji w przyszłym  roku budżetowym do 31 marca roku budżetowego. Realizatorem zaakceptowanego zadania będzie Wójt Gminy Siepraw.

W przypadku niemożliwości odbycia zebrań wiejskich ze względów na sytuację epidemiologiczną wybór zostanie dokonany w trybie nadzwyczajnym, na okoliczność którego zostanie wydane odpowiednie zarządzenie Wójta, o czym zainteresowani zostaną powiadomieni.