Do końca listopada bieżącego roku (termin upływa 2 grudnia br.) mieszkańcy Gminy Siepraw będą mogli starać się o pozyskanie dodatkowych środków dla swoich sołectw w roku 2020. Będzie to możliwe dzięki utworzonej dodatkowo przez Wójta Gminy rezerwy celowej na wydatki sołectw. Jest to forma "budżetu obywatelskiego",  o utworzenie którego wnioskował Radny Konrad Urbanik. Po dyskusji na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych i Gospodarki Komunalnej w dniu 1 lipca br. wspólnie zdecydowano, że będzie to realizowane w formie inicjatywy obywatelskiej w ramach rezerwy celowej na wydatki sołectw.  Środki na realizację ww. inicjatyw będą pochodzić z budżetu Gminy Siepraw. W projekcie budżetu na 2020 rok przewidziano 15 000 zł na każde sołectwo.

Zadania w zakresie inicjatyw społecznych w zakresie potrzeb mieszkańców sołectw mogą być zgłaszane w formie pisemnego wniosku przez co najmniej 30 dorosłych mieszkańców danego sołectwa (wpisanych do stałego rejestru wyborców). Wniosek powinien być złożony do 30 listopada (termin upływa 2 grudnia br.) bieżącego roku.

Następnie Wójt dokona wstępnej kwalifikacji wniosku do 5 grudnia pod względem formalnym (termin złożenia, liczba podpisów oraz poprawność uzupełnienia wniosku). Wniosek zawierający braki lub błędy formalne pozostawiony zostanie bez rozpatrzenia. Prawidłowo złożone wnioski przekazane zostaną pod obrady zebrania wiejskiego.
Zebranie wiejskie zaopiniuje wniosek w formie uchwały, a następnie przekaże uchwałę Wójtowi Gminy. W przypadku większej liczby wniosków niż jeden zaopiniowanych pozytywnie w danym sołectwie zabranie wiejskie, ustali  listę rankingową wniosków. Wójt Gminy, uwzględniając opinię zebrania wiejskiego, liczbę wnioskodawców, wielkość rezerwy oraz zgodność zadania z aktualną Strategią Rozwoju Gminy Siepraw oraz innymi dokumentami ustalającymi priorytety rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy dokona wyboru zadań do realizacji w przyszłym  roku budżetowym do 31 marca 2020 roku. Realizatorem zaakceptowanego zadania będzie Wójt Gminy Siepraw.

W przypadku nie zgłoszenia żadnego wniosku przez mieszkańców w danym sołectwie na bieżący rok budżetowy o przeznaczeniu puli środków z rezerwy celowej sołectwa decyduje Wójt Gminy.  

Zachęcamy do składania wniosków w ramach inicjatywy.

Inicjatywa obywatelska w ramach rezerwy celowej sołectw będzie funkcjonowała równolegle z dotychczasową praktyką, podczas której to sołtys i rada sołecka decydowali o przeznaczeniu środków na wydatki sołectw. Zatem od 2020 roku o części środków na wydatki z rezerwy sołeckiej w danym sołectwie decydować nadal będzie sołtys i rada sołecka (obecnie kwota 15 000 zł), a kolejna pula środków (przewidywane 15 000 zł) przeznaczona zostanie na wydatki w sołectwie w ramach inicjatywy obywatelskiej.

Do pobrania:
1. Wniosek w sprawie realizacji inicjatywy obywatelskiej w ramach rezerwy celowej sołectw w Gminie Siepraw
2. Zarządzenie Wójta w sprawie realizacji inicjatywy obywatelskiej w ramach rezerwy celowej sołectw w Gminie Siepraw.