W dniu 23 stycznia 2020 r. odbyła się XIV Sesja Rady Gminy Siepraw, na której radni podjęli trzy uchwały związane z gospodarką odpadami na terenie Gminy:

 • w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w nieruchomościach zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty – w wyniku której wybrano metodę poboru opłat opartej o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz uchwalono stawkę opłaty dla mieszkańców segregujących odpady w wysokości 21 zł od osoby na miesiąc, a dla niesegregujących 42 zł od osoby na miesiąc;
 • w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Siepraw zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym – w wyniku której zwolniono właściciela nieruchomości kompostującego bioodpady z części opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 5 zł na miesiąc;
 • w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy Siepraw – w wyniku której powstał nowy wzór deklaracji uwzględniający zmianę metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami, a także zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz inne zmiany w prawie.

Konieczność podjęcia ww. uchwał wynikała z ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie w dniu 6 września 2019 r. oraz z rozstrzygnięcia w dniu 13 grudnia 2019 r. postępowania przetargowego na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Siepraw, zaopatrzenie nieruchomości w pojemniki i worki na odpady oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z PSZOK”.
W przetargu wystartowało jedynie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” sp. z o. o. z Tylmanowej które wyceniło usługę odbioru i utylizacji odpadów z Gminy Siepraw na kwotę 2 290 923 zł w 2020 r.

W 2020 r. koszty utrzymania sytemu gospodarowania odpadami (8697 osób, które złożyły deklaracje), obejmują koszty przetargu oraz koszty administracyjne, szacowane na 83 800 zł, co daje razem 2 374 723 zł.
Opłata na jednego mieszkańca w przypadku gdy byłaby pobierana przez 12 miesięcy została wyliczona wg wzoru:
2 374 723 zł: 8 697 osób : 12 miesięcy = 22,75 zł (23 zł po zaokrągleniu) i taka opłata została zaproponowana w projekcie uchwały, choć nie w pełni pokrywałaby koszty systemu (gdyż opłata za I kwartał 2020 r. pobierana będzie wg dotychczas obowiązującej stawki wg uchwały Rady Gminy Siepraw Nr XXIX/263/17 z dnia 29 listopada 2017 r.).

Podczas sesji Radny Piotr Nowak zaproponował, aby obniżyć opłatę za odpady segregowane do 21 zł za miesiąc od osoby na co pozostali radni przystali, uchwalając jednocześnie opłatę dla niesegregujących odpadów w wysokości dwukrotnej stawki „podstawowej”  tj. 42 zł od osoby na miesiąc. Przy takich stawkach opłat Gmina dopłaci do systemu z budżetu ok. 407 900 zł.

Zgodnie z art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

 1. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
 2. tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 3. obsługi administracyjnej tego systemu;
 4. edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Na podstawie analizy ilości odpadów odbieranych od mieszkańców Gminy Siepraw w poprzednich latach oszacowano, że w 2020 r. zostanie zebranych:

 • niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 890 ton
 • odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, odpady zielone – 250 ton
 • odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, odpady papieru w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła -  550 ton
 • Odpady remontowo-budowlane i rozbiórkowe będące odpadami komunalnymi – 153 tony
 • Odpady wielkogabarytowe, meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, przeterminowane leki, baterie i akumulatory, chemikalia – 400 ton

Co daje łącznie szacowane 2243 tony w 2020 roku. 


Ryc. Wzrost ilości odpadów komunalnych, odbieranych od mieszkańców, w ciągu ostatnich 5 lat w Gminie Siepraw.


Wzrost cen za usługi odbierania i utylizacji odpadów komunalnych w gminach, notowany bardzo silnie w ostatnim czasie, spowodowany jest kilkoma czynnikami, m. in.:

 • corocznym wzrostem ilości odpadów komunalnych;
 • zaprzestaniem przyjmowania odpadów segregowanych przez Chiny, począwszy od 2017 roku;
 • wzrostem płacy minimalnej;
 • wzrostem opłaty „marszałkowskiej” do 270 zł za tonę składowanych odpadów;
 • brakiem spalarni odpadów w Małopolsce.