Urząd Gminy Siepraw przypomina o obowiązkach właścicieli nieruchomości, dotyczących prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej .

Zgodnie z art. 5ust. 1 pkt. 2,3a i 3b oraz art.6„Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”

„ Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:

2)

przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;

3a)

 gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków;

3b)

pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi;

art. 6

Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, / …/wykonując obowiązek określony w art.5 ust.1 pkt 3b, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez :gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie naprowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.”

W związku ze zmianą w/w ustawy i zobowiązaniem Wójta do przeprowadzania regularnych kontroli zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków- co najmniej raz na 2 lata informujemy, iż w najbliższym okresie przeprowadzane będą intensywne kontrole wypełniania wyżej opisanych obowiązków.