Wójt Gminy Siepraw działając na podstawie uchwały Nr XLVIII/336/10 Rady Gminy Siepraw z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych (Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 621 poz. 5011  zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty określone w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 571 ) działające na obszarze Gminy Siepraw, których statutowym celem działania jest ochrona  zwierząt, do wzięcia udziału w konsultacjach w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siepraw w 2024 roku.
               
Konsultacje są istotne z uwagi konieczność podjęcia ww. uchwały. 

Konsultacje będą prowadzone w formie przyjmowania pisemnych uwag i opinii, które należy składać w Urzędzie Gminy Siepraw na dzienniku podawczym lub przesłać drogą pocztową, na adres Urzędu Gminy Siepraw, ul. Kawęciny 30, 32-447 Siepraw lub podpisanym elektronicznie pismem za pośrednictwem gminnej skrzynki e-PUAP: /5n2h26bgln/SkrytkaESP w okresie od dnia 6 lutego2024 roku do 20 lutego 2024 roku (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Siepraw).

Projekty ww. uchwał stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.