Wójt Gminy Siepraw zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty określone w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) działające na obszarze Gminy Siepraw, których statutowym celem działania jest ochrona  zwierząt, do wzięcia udziału w konsultacjach w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siepraw w 2021 roku.

Projekt uchwały Rady Gminy Siepraw w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siepraw w 2021 roku  dostępny jest na stronie internetowej www.siepraw, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Siepraw oraz w Referacie Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Odpadami UG Siepraw – ul. Kawęciny 30 – pokój Nr 12.

Konsultacje trwają od dnia 28.01.2021r. do 11.02.2021r.
Uwagi można zgłaszać w wyznaczonym terminie:
- korespondencyjnie na adres Urzędu Gminy Siepraw , ul. Kawęciny 30,32-447 Siepraw ,
- pisemnie na Dzienniku Podawczym w godzinach pracy urzędu,
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres amichalik@siepraw.pl