Wójt Gminy informuje mieszkańców, iż Gmina Siepraw otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 33 000,00 zł od Samorządu Województwa Małopolskiego na zadanie w zakresie zaopatrzenia mieszkańców gminy w kompostowniki.

W związku z otrzymaniem dofinansowania, Urząd Gminy Siepraw będzie prowadził nabór wniosków od mieszkańców na bezpłatne użyczenie przydomowych kompostowników, w terminie od 13.05.2024 r. do 29.05.2024 r.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Urzędzie Gminy Siepraw, ul. Kawęciny 30, 32-447 Siepraw pok. nr. 12 w godzinach pracy Urzędu. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania puli zakupionych kompostowników.

Szczegółowe informacje znajdują się w Zarządzeniu Wójta Gminy Siepraw Nr 4/24 z dnia  10 maja 2024 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać:

– w Urzędzie Gminy Siepraw pok. nr 12,  tel.: 12 37 21 810, w godzinach pracy Urzędu.

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małoplskiego