Biuro Rady Gminy Siepraw informuje, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Rady Gminy w dniu 10 października 2018 roku /środa/ o godzinie 17.00 w sali obrad Urzędu Gminy Siepraw odbędzie się sesja Rady Gminy Siepraw Nr XXXV z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXXIV.
 4. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gminnej.
 5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Siepraw na rok 2018.
 6. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siepraw. 
 7. Uchwała w sprawie Statutu Gminy Siepraw.
 8. Uchwała zmieniająca uchwałę o podziale gminy na sołectwa i nadaniu statutów sołectwom.
 9. Przyjęcie informacji o wykonaniu Budżetu Gminy Siepraw za I półrocze 2018 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siepraw.
 10. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Siepraw w 2018 roku.
 11. Informacje o bieżącej pracy Wójta Gminy.
 12. Interpelacje radnych, wolne wnioski i zapytania radnych.
 13. Informacje Przewodniczącego Rady.
 14. Zamknięcie obrad sesji.