Podstawą prawną do prowadzenia kontroli palenisk indywidualnych przez Wójta Gminy Siepraw oraz upoważnionych przez Niego urzędników stanowi art. 379 p.o.ś. Zgodnie z ust. 1 tego artykułu Marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością tych organów.

Osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą, ma obowiązek umożliwić przeprowadzenie kontroli, a w szczególności umożliwić wstęp kontrolującego na teren nieruchomości w godzinach od 6 do 22, przeprowadzanie badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych, udzielić niezbędnych informacji, a także okazać dokumenty.
Kontrolowany jest uprawniony do otrzymania jednego egzemplarza protokołu kontroli (art. 380 ust. 1 p.o.ś.) oraz do podpisania protokołu. Kontrolowany ma również prawo wnieść zastrzeżenia i uwagi do protokołu wraz z uzasadnieniem (art. 380 ust. 2 p.o.ś.). Ponadto kontrolowany ma prawo odmówić podpisania protokołu oraz może w terminie 7 dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie (art. 379. ust. 3 p.o.ś.). 

Udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska – a taką jest kontrola prowadzona na podstawie art. 379 POŚ i dotycząca np. spalania odpadów i przestrzegania uchwały antysmogowej, stanowi przestępstwo o którym mowa w art. 225 § 1 k.k.: Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Nieprzestrzeganie zapisów uchwały antysmogowej jest wykroczeniem, za które grozi kara grzywny (art. 334 w zw. z art. 96 POŚ). Jest ona nakładana w drodze mandatu karnego i nie może przekroczyć 500 zł; gdy na podstawie wyroku sądu – 5000 zł.

Program Mój Prąd jest instrumentem wsparcia dla instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych. Dofinansowanie wynosi  do 50 % kosztów instalacji fotowoltaicznej, jednak nie więcej niż 5 tys. zł. Koszty kwalifikowane obejmują koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 do 10 kW. W programie kwalifikowane są koszty poniesione od dnia 23 lipca 2019 roku, wnioski można składać po montażu instalacji, podpisaniu umowy kompleksowej z dystrybutorem energii i zainstalowaniu licznika dwukierunkowego. Dotacje będą wypłacane do wyczerpania budżetu projektu. Szczegółowe informacje można odnaleźć na stronie: https://nfosigw.gov.pl/moj-prad/

W ramach ulgi termomodernizacyjnej, można odliczyć od podatku koszty termomodernizacji budynków, wymiany źródła ogrzewania oraz usług z tym związanych. Czas inwestycji nie może przekroczyć 3 lat. Odliczeń można dokonywać przez kolejne 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne z dnia 9 listopada 2018 r.

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r.

Program Czyste powietrze realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w latach 2018 – 2029. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Program umożliwia uzyskanie dotacji/pożyczki na wymiany źródeł ogrzewania oraz przeprowadzenia termomodernizacji budynków użytkowanych lub zakupu i montażu źródła ogrzewania w przypadku budynków nowo budowanych.

W związku z podpisanym porozumieniem przez Gminę Siepraw z WFOŚiGW 12 lipca 2019 roku, mającym na celu współpracę instytucji w realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, zadaniem Gminy jest pomoc mieszkańcom w przygotowaniu i złożeniu wniosku o dofinansowanie ww. programie.

W Urzędzie Gminy (pok. 22) przygotowano stanowisko komputerowe umożliwiające wypełnienie i złożenie wniosku w wersji elektronicznej. Osoby zainteresowane wypełnieniem wniosku w Urzędzie zapraszamy we wtorki, środy lub piątki w godzinach pracy urzędu. Przed wypełnieniem wniosku konieczne jest zapoznanie się z regulaminem programu Czyste Powietrze zamieszczonym na stronie: https://www.wfos.krakow.pl/portalbeneficjenta/stro... oraz przygotowanie poniższych informacji i dokumentów. 

1. Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji?
2. Podstawowe dane ewidencyjne: imię, nazwisko, PESEL, urząd skarbowy, telefon, e-mail, adres zamieszkania.
3. Numer rachunku bankowego wnioskodawcy.
4. Informacje o budynku: adres, liczba lokali w budynku, nr księgi wieczystej, nr działki, powierzchnia całkowita, powierzchnia prowadzonej działalności, rok pozwolenia na budowę lub rok oddania do użytkowania, obecny rodzaj źródła ciepła na cele ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej.
5. Planowane inwestycje:

 • Wymiana pieca: rodzaj źródła ciepła, czy wymagane jest wykonanie przyłącza, rodzaj planowanej instalacji wewnętrznej, koszt
 • Termomodernizacja: rodzaj przegród planowanych do termomodernizacji, rodzaj ocieplenia, grubość, powierzchnia ocieplana, powierzchnia wymienianej stolarki, współczynnik przenikania U nowej stolarki, koszt.
 • Wentylacja mechaniczna: graniczna sprawność temperaturowa odzysku ciepła, koszt
 • Kolektory słoneczne: rodzaj, liczba zestawów, miejsce montażu, koszt
 • Panele fotowoltaiczne: moc szczytowa, ilość wytworzonej energii, czy instalacja będzie podłączona do sieci, koszt

6. Informacja o osobach tworzących wspólne gospodarstwo domowe: imię, nazwisko, pesel, stopień pokrewieństwa, wartość rocznego dochodu netto, rodzaj dochodu, rodzaj dokumentu potwierdzającego dochód, urząd skarbowy
7.  Jako załącznik do wniosku należy przedłożyć:

 • Dokument potwierdzający osiągnięty dochód za poprzedni rok dla wszystkich osób tworzących gospodarstwo,
 • Dokument potwierdzający własność budynku (jeśli we wniosku nie podano nr księgi wieczystej)
 • Audyt energetyczny (jeśli został wykonany dla budynku)
 • Dokument potwierdzający uzyskanie pozwolenia na budowę lub oddania do użytkowania
 • Pozwolenie na budowę w przypadku budynków nowobudowanych.

Od stycznia 2018 r. monitorowana jest jakość powietrza w Gminie Siepraw wyniki można obserwować w czasie rzeczywistym na stronie www.map.airly.eu/pl/

Aktualne komunikaty
https://powietrze.malopolska.pl/komunikaty/
Poziom informowania dla pyłu PM10 w Polsce – 100 µg/m3 (wartość średniodobowa)
Poziom alarmowania dla pyłu PM10 w Polsce – 150 µg/m3 (wartość średniodobowa)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1931).
 
Przy pomocy formularza zamieszczonego na stronie Urzędu Marszałkowskiego można zgłosić przypadki spalania odpadów, eksploatacji instalacji i spalania paliw, które nie spełniają wymagań uchwały antysmogowej, sprzedaży węgla złej jakości https://powietrze.malopolska.pl/ekointerwencja/

Od 1 lipca 2017 roku w Małopolsce można instalować tylko nowoczesne urządzenia spełniające zalecenia dyrektywy unijnej dotyczącej ekoprojektu. Parametry te należy potwierdzić odpowiednią dokumentacją podczas kontroli. 

Wszystkie stare kotły tzw. „kopciuchy” powinny zostać wymienione do końca 2022 r. Od 1 stycznia 2023 roku nie można użytkować bezklasowych kotłów na węgiel i drewno. Należy je wymienić na kocioł gazowy, przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, pompę ciepła, kocioł olejowy lub kocioł na paliwo stałe spełniający wymogi ekoprojektu.
Od 1 stycznia 2023 wszystkie kominki muszą: spełniać wymagania ekoprojektu ich sprawność cieplna powinna wynosić co najmniej 80% lub powinny być wyposażone w urządzenie redukujące emisję pyłu do poziomu zgodnego z wymaganiami ekoprojektu. Parametry te należy potwierdzić odpowiednią dokumentacją podczas kontroli. 

Całkowity zakaz użytkowania kotłów klasy 3 i 4 od 2027 roku. Do końca 2026 roku należy wymienić kotły, które spełniają podstawowe wymagania emisyjne, czyli posiadają klasę 3 lub klasę 4 według normy PN-EN 303-5:2012. Kotły 5 klasy, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 lipca 2017 r. a ich sprawność cieplna jest na poziomie co najmniej 80% mogą pozostać do końca swej żywotności.

Od 1 lipca 2017 roku w całej Małopolsce obowiązuje zakaz stosowania mułów i flotokoncentratów. Jest to odpad węglowy o bardzo drobnej frakcji zawierający duże ilości wilgoci, siarki, popiołu i innych zanieczyszczeń, które podczas spalania emitowane są do atmosfery. 

Od 1 lipca 2017 roku w całej Małopolsce obowiązuje zakaz spalania drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20%. Drewno przed spaleniem powinno być sezonowane co najmniej 2 lata. Suche drewno charakteryzuje się znacznie wyższą kalorycznością i niższą emisją zanieczyszczeń niż drewno wilgotne.
 
Uchwała nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r.

Gmina Siepraw realizuje dwa projekty związane z wymianą starych nieekologicznych kotłów na nowe niskoemisyjne ekologiczne piece na gaz lub na ekogroszek. pn. „Poprawa jakości powietrza w Gminie Siepraw poprzez wymianę niskosprawnych palenisk na piece gazowe” – poddziałanie 4.4.2 oraz „Poprawa jakości powietrza w Gminie Siepraw poprzez wymianę niskosprawnych palenisk na wysokosprawne piece na paliwa stałe.”- poddziałanie 4.4.3. program realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

1. Maksymalna wysokość dofinansowania - Gaz/biomasa poddziałanie 4.4.2

 • Nie więcej niż 8 tys./kocioł w przypadku budynku jednorodzinnego;
 • Nie więcej niż 10 tys./kocioł w przypadku budynku wielorodzinnego;

W przypadku konieczności poniesienia kosztów na instalację wewnętrzną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania urządzenia istnieje możliwość zwiększenia limitu środków dofinansowania:

 • Maksymalnie do 6 tys. zł w przypadku budynku jednorodzinnego
 • Do wielokrotności 6 tys. zł zgodnej z liczba odrębnych lokali mieszkalnych w mieszkaniu wielorodzinnym i nie więcej niż 80zł/m2 ogrzewanej powierzchni.

2. Maksymalna wysokość dofinansowania – Ekogroszek poddziałanie 4.4.3

 • Nie więcej niż 8 tys./kocioł w przypadku budynku jednorodzinnego;
 • Nie więcej niż 10 tys./kocioł w przypadku budynku wielorodzinnego;

W przypadku konieczności poniesienia kosztów na instalację wewnętrzną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania urządzenia istnieje możliwość zwiększenia limitu środków dofinansowania:

 • Maksymalnie do 1 tys. zł w przypadku budynku jednorodzinnego
 • Do wielokrotności 1 tys. zł zgodnej z liczbą odrębnych lokali mieszkalnych w mieszkaniu wielorodzinnym i nie więcej niż 80 zł/m2 ogrzewanej powierzchni.

3. W ramach projektów wymiany pieców należy zastosować kotły/piece spełniające wymogi określone w środkach wykonawczych do dyrektywy  2009/125/WE z dnia 21.10.2009 r., ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących Ekoprojektu (Ecodesign) dla produktów związanych z energią, kotły spalające biomasę lub paliwa stałe. Lista pieców na opał stały spełniających wymagania ekoprojektu znajduje się na stronie: https://powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/

4. Termin utrzymania inwestycji: 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej przez instytucję zarządzającą RPO WM na rzecz Gminy Siepraw. Ostateczny termin utrzymania inwestycji zostanie przekazany listownie. W tym okresie Inwestor zobowiązuje się do:

 • Stosowania wyłącznie dofinansowanego ogrzewania jako podstawowego źródła ciepła.
 • Stosowania paliwa o parametrach dopuszczonych przez producenta urządzenia, oraz zapewnienia prawidłowych warunków składowania opału w celu ochrony przed zawilgoceniem.
 • Poddania się kontroli eksploatacji urządzeń grzewczych zamontowanych w ramach projektu polegającej na udostępnieniu miejsca realizacji projektu przedstawicielom Gminy jak i przedstawicielom Urzędu Marszałkowskiego, w tym umożliwienie pobrania próbki paliwa w celu zbadania jego parametrów oraz udostępnienia miejsca składowania opału.

5. Inwestor jest zobowiązany do przeprowadzenia modernizacji energetycznej budynku w zakresie wynikającym z przeprowadzonej oceny energetycznej na własny koszt w terminie określonym w umowie.