Komisja Rewizyjna Rady Gminy Siepraw

Przewodniczący Komisji:

 • Piotr Nowak

Zastępca Przewodniczącego Komisji:

 • Krzysztof Nawalany

Skład Komisji:

 • Janina Lejda
 • Józef Rozwadowski
 • Aleksander Suder
Komisja Rewizyjna jest głównym organem kontrolnym Rady Gminy do kontroli wewnętrznej Wójta Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Siepraw i jednostek pomocniczych Gminy Siepraw. Podlega Radzie Gminy przedkłada jej plan pracy oraz sprawozdanie z działalności. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o roczny plan pracy uchwalony przez Radę Gminy, może również podejmować kontrole doraźne na zlecenie Rady Gminy.

Komisja Rewizyjna opiniuje również wykonanie budżetu Gminy i występuje z wnioskiem do Rady Gminy o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy. Wniosek Komisji Rewizyjnej podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową.


 
Komisja Budżetu i Finansów Rady Gminy Siepraw

Przewodnicząca Komisji:

 • Janina Lejda

Zastępca Przewodniczącej Komisji:

 • Aleksander Suder

Skład komisji:

 • Monika Gądek
 • Marek Matoga
 • Piotr Nowak
 • Piotr Płachta
 • Leszek Wierzba

Przedmiot działania Komisji Budżetu i Finansów:

 1. planowania i wykonania budżetu gminy Siepraw, zmian budżetu gminy Siepraw;
 2. planowania i wykonania inwestycji i remontów finansowanych z budżetu gminy Siepraw;
 3. udzielania pożyczek i kredytów z Budżetu Gminy;
 4. analizy stanu zadłużenia gminy Siepraw;
 5. gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych gminy Siepraw;
 6. opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy Siepraw, dotyczących:
 • budżetu gminy i jego zmian;
 • zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów;
 • podatków i opłat;
 • umarzania należności cywilnoprawnych przysługujących gminie;
 • udzielania dotacji;
 • cen usług komunalnych w tym taryf za dostawę wody z wodociągu gminnego gminy Siepraw i odbiór ścieków kanalizacją sanitarną Gminy Siepraw oraz dopłaty do tych taryf;
 • diet radnych i sołtysów;
 • stypendiów szkolnych;
 • gospodarki gruntami i lokalami;
 • wykorzystania rezerwy celowej na realizację zadań sołectwa;
 • współdziałania z innymi gminami;
 • porozumień w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a; ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
 • udzielania pomocy finansowej innym gminom i powiatowi;
 • opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • wyposażania jednostek organizacyjnych gminy w majątek;
 • przekazywania mienia sołectwom.


Komisja Spraw Społecznych i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Siepraw

Przewodniczący Komisji:

 • Józef Rozwadowski

Zastępca Przewodniczącego Komisji:

 • Konrad Urbanik

Skład komisji:

 • Paulina Barcik
 • Dawid Lenczowski
 • Marian Mitan
 • Marzena Szczurek
 • Elżbieta Wielgus - Młynarska


Przedmiotem działania Komisji Spraw Społecznych i Gospodarki Komunalne są sprawy dotyczące Gminy Siepraw z zakresu:

 • oświaty, kultury, sportu, ochrony zdrowia i promocji gminy;
 • opieki społecznej i działań na rzecz poprawy sytuacji rodzin;
 • wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi;
 • współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 • nazewnictwa dróg, i ulic;
 • zagospodarowania przestrzennego gminy;
 • gospodarki lokalami i nieruchomościami;
 • gospodarki mieszkaniowej w gminie;
 • rozwoju infrastruktury drogowej i transportu publicznego;
 • działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców gminy;
 • gospodarowania odpadami;
 • rozwoju infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjne;
 • ochrony środowiska;

oraz opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy Siepraw nie zastrzeżonych dla Komisji Budżetu i Finansów.Komisja Statutowa Rady Gminy Siepraw (Komisja doraźna)

Przewodnicząca Komisji:

 • Paulina Barcik

Zastępca Przewodniczącego Komisji:

 • Piotr Płachta

Skład Komisji:

 • Piotr Nowak;
 • Józef Rozwadowski;
 • Janina Lejda;
 • Dawid Lenczowski;
 • Leszek Wierzba;

Zadaniem doraźnej Komisji Statutowej będzie:

 1. analiza obowiązującego Statutu Gminy Siepraw i Statutów Sołectw,  
 2. wypracowanie propozycji zmian Statutu Gminy Siepraw i Statutów Sołectw,
 3. poddanie projektów konsultacjom społecznym,
 4. zebranie i analiza uwag do projektu,
 5.   przedłożenie opracowanych projektów zmian Statutów lub nowych statutów: Gminy Siepraw i Sołectw, Przewodniczącemu Rady w celu przekazania ich komisjom stałym Rady Gminy Siepraw do zaopiniowania i przedłożenia projektów na sesji Rady.