Biuro Rady Gminy Siepraw informuje, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Rady Gminy w dniu 26 lutego 2019 roku /wtorek/ o godzinie 16.00 w sali obrad Urzędu Gminy Siepraw odbędzie się sesja Rady Gminy Siepraw Nr IV z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr III.
 4. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Siepraw  z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku.
 5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gminnej.
 6. Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 7. Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie zasiłku celowego w ramach  wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 8. Uchwała w sprawie przyjęcia programu osłonowego dotyczącego udzielenia mieszkańcom Gminy Siepraw pomocy w zakresie dożywiania.
 9. Uchwała w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2018.
 10. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021.
 11. Uchwała w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
 12. Uchwała w sprawie poboru w drodze inkasa niektórych podatków, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 13. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Siepraw na rok 2019.
 14. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siepraw.
 15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Myślenickim umowy  o udzieleniu powiatowi pomocy finansowej na dofinansowanie do budowy chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr K1951 w miejscowości Siepraw - ulica Górska.
 16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Myślenickim umowy o udzieleniu powiatowi pomocy finansowej na dofinansowanie do budowy i przebudowy chodnika asfaltowego dla pieszych przy drodze powiatowej Nr  K1950 w miejscowości Siepraw - ulica Ks. J. Przytockiego.
 17. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Myślenickim umowy o udzieleniu powiatowi pomocy finansowej na dofinansowanie do budowy chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr K1947 w miejscowości Siepraw - ulica Kawęciny.
 18. Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Siepraw na rok 2020 środków stanowiących fundusz sołecki.
 19. Uchwała w sprawie Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Siepraw na rok 2019.
 20. Informacje o bieżącej pracy Wójta Gminy.
 21. Wolne wnioski i zapytania ustne radnych.
 22. Informacje Przewodniczącego Rady.
 23. Zamknięcie obrad sesji.