W dniu 3 grudnia 2018 roku w sali obrad Urzędu Gminy Siepraw pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Leszka Wierzby odbyła się II sesja Rady Gminy Siepraw.
Podczas sesji podjęto uchwały w sprawie:  

 • powołania stałych komisji Rady Gminy Siepraw i ustalenia przedmiotu ich działania
 • składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Siepraw
 • wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Siepraw
 • wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Siepraw
 • składu osobowego Komisji Spraw Społecznych i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Siepraw
 • wyboru Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Siepraw
 • wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Siepraw
 • powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Siepraw i ustalenia jej składu osobowego
 • wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Siepraw
 • wyboru zastępcy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Siepraw
 • powołania Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Siepraw
 • wyboru przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Siepraw
 • wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Siepraw
 • zgody na oddanie w najem części nieruchomości gminnej dotychczasowemu najemcy na czas nieoznaczony oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
 • zawarcia umowy najmu pomieszczenia w budynku stanowiącym własność Gminy Siepraw, usytuowanym przy ul. Jana Pawła II 38 w Sieprawiu na czas nieoznaczony z dotychczasowym najemcą oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy
 • określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Siepraw na rok 2019
 • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 • przyjęcia do wiadomości informacji Wójta Gminy Siepraw o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Siepraw
 • zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2018
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siepraw.