W dniu 20 września 2018 roku w sali obrad Urzędu Gminy Siepraw pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Leszka Wierzby odbyła się XXXIV sesja Rady Gminy Siepraw.

Podczas sesji podjęto uchwały w sprawie:   • przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
  • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Siepraw
  • regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siepraw
  • zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2018
  • zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siepraw
  • zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Siepraw od Powiatu Myślenickiego zadania publicznego związanego z wykonaniem chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr K1943 na terenie Gminy Siepraw (ulica Lipowa - Siepraw)
  • zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Siepraw od Powiatu Myślenickiego zadania publicznego związanego z wykonaniem przebudowy chodnika asfaltowego przy drodze powiatowej nr K1950 w miejscowości Siepraw (ulica Ks. J. Przytockiego)
  • zmiany załącznika do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Siepraw na rok 2018
  • przeprowadzenia konsultacji zmian uchwały o podziale gminy na sołectwa i nadaniu statutów sołectwom.