Zarządzenie Nr 41/19 Wójta Gminy Siepraw z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Siepraw do zamiany i podania do publicznej wiadomości wykazu tych nieruchomości.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 13 ust.1, art. 35 ust. 1 i 2 i art. 37 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204; zm.: z 2017 r. poz. 1509, z 2018 r. poz. 2348 oraz z 2019 r. poz. 270) oraz § 4 ust. 2 lit. a i d uchwały Nr XXX/251/13 Rady Gminy Siepraw  z dnia 25 września 2013r. w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania (Dz. Urz. Woj. Mał z 2013r., poz. 5831, zm. z 2014r., poz. 1162), uchwały Nr IV/31/19 Rady Gminy Siepraw z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gminnej, Wójt Gminy Siepraw zarządza, co następuje:


§1

1. Przeznacza się do zamiany nieruchomości będące własnością Gminy Siepraw, położone w Sieprawiu, Gmina Siepraw, Powiat Myślenicki, oznaczone w ewidencji geodezyjnej jako działki numer 1666/1   o powierzchni 0,0134 ha ujęta w Księdze Wieczystej Nr KR1Y/00079953/0 i numer 1666/4 o powierzchni 0,0103 ha, powstała z podziału działki nr 1666/2, ujęta w Księdze Wieczystej Nr KR1Y/00040971/0.
2. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany stanowi załącznik do zarządzenia.


§2

Postanawia się podać do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz, o którym mowa w §1 ust. 2 przez wywieszenie wykazu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Siepraw oraz zamieszczenie wykazu  na stronie internetowej Gminy Siepraw. Informację o wywieszeniu wykazu publikuje się w prasie i w Biuletynie Informacji Publicznej.


§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.


§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.