TYTUŁ PROJEKTU: „Przebudowa drogi gminnej nr 540310K od km 0+000,00 do km 1+932,75 wraz ze skrzyżowaniami z drogami powiatowymi nr: K1945 w km 0+000,00, K1944 w km 1+932,75 w miejscowości Siepraw, Gmina Siepraw”

WNIOSKODAWCA: Gmina Siepraw, 32-447 Siepraw, ul. Kawęciny 30

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH: dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Celowego, z Funduszu Dróg Samorządowych

UMOWA O DOFINANSOWANIE: Nr WR-VI.807.5.51.2020.KK z dnia 23.07.2020r.

BUDŻET PROJEKTU:
Całkowita wartość inwestycji – 3 213 447,62 zł, w tym:

 • Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego, z Funduszu Dróg Samorządowych -  1 606 723,00 zł
 • Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1 606 724,62 zł

OKRES REALIZACJI:
12.06.2020r – 30.10.2020r

OPIS PROJEKTU – planowane efekty: Zakres inwestycji obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 540310K (klasa drogi L), na odcinku 0+0,000 – 1+932,75 (długość 1,933 km; przekrój 1 x 2, szerokość pasa 3,00 m), w tym budowę:

 • chodnika – długość 2,137 km,
 • przejść dla pieszych,
 • gruntowego pobocza – długość 1,908 km,
 • odwodnienia za pomocą kanalizacji (długość 0,438 km), za pomocą rowów (długość 1,911 km), za pomocą innych rodzajów odwodnienia (długość 0,281 km),

CEL PROJEKTU:

 • poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego,
 • zapewnienie spójności sieci dróg publicznych (łączność z drogą wyższej kategorii – drogi powiatowe K1944, K1945; łączność z drogą tej samej bądź niższej kategorii – droga gmina 540311K),
 • podniesienie standardów technicznych dróg powiatowych i dróg gminnych oraz zachowanie jednorodności sieci dróg powiatowych i dróg gminnych pod względem spełnienia tych standardów,
 • zwiększenie dostępności transportowej do instytucji publicznych świadczących usługi publiczne bądź realizujących zadania o istotnym znaczeniu dla obywateli,
 • poprawa dostępności terenów inwestycyjnych (bezpośredni dostęp z drogi objętej zadaniem do zakładów przemysłowych, podmiotów prowadzących działalność usługową, handlową).

Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych:


POSTĘP PRAC (narastająco) – w okresie:

12.06.2020 .r – 31.07.2020 r. – 26,08%

do 31.08.2020 r. – 44,62%
do 30.09.2020 r. – 51,41%
do 30.10.2020 r. – 100,00%