W dniu 28 kwietnia 2021 roku pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Leszka Wierzby w formie on-line odbyła się XXIV sesja Rady Gminy Siepraw.
Podczas sesji podjęto uchwały w sprawie:
•    zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia punktowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siepraw,
•    w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do taryfy dla odbiorców usług kanalizacyjnych ,
•    wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miejską Kraków dotyczącym udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie do usług świadczonych przez Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie,
•    wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Myślenickim umowy o udzieleniu pomocy finansowej na dofinansowanie do realizacji zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr K1952 Czechówka - Byszyce polegająca na przebudowie pobocza gruntowego na chodnik z kostki brukowej" - roboty uzupełniające (ulica Długa),
•    wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Myślenickim umowy o udzieleniu pomocy finansowej na dofinansowanie do realizacji zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr K1947 Siepraw - Kawęciny polegająca na przebudowie pobocza gruntowego na chodnik z kostki brukowej” (ulica Kawęciny),
•    wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Myślenickim umowy o udzieleniu pomocy finansowej na dofinansowanie do realizacji programu profilaktyki sepsy – szczepień przeciw meningokokom typu B,
•    zmiany załącznika do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Siepraw na rok 2021,
•    zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2021.