Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast


Na podstawie art. 371 § 2 i art. 474 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

§ 2. Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 7 kwietnia 2024 r.

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, który stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk


KALENDARZ WYBORCZY

do dnia 12 lutego 2024 r.

 • podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
 • zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego

do dnia 22 lutego 2024 r.

 • zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

do dnia 27 lutego 2024 r.

 • powołanie przez komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wyborczych

do dnia 4 marca 2024 r. do godz. 16.00

 • utworzenie obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów,
 • zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy

do dnia 8 marca 2024 r.

 • podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika,
 • zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

do dnia 13 marca 2024 r.

 • przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw

do dnia 14 marca 2024 r. do godz. 16.00

 • zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast

do dnia 15 marca 2024 r.

 • przyznanie przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą

do dnia 18 marca 2024 r.

 • przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim,
 • powołanie przez komisarzy wyborczych obwodowych komisji wyborczych

od dnia 23 marca 2024 r. do dnia 5 kwietnia 2024 r. do godz. 24.00

 • nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze

do dnia 25 marca 2024 r.

 • podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania, obwieszczeń:

a) terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych,
b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast,

 • zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat,
 • zgłaszanie zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu z miejsca zamieszkania do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, w gminie, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski

do dnia 28 marca 2024 r.

 • podanie do publicznej wiadomości informacji o organizacji w gminach wiejskich lub miejsko-wiejskich, w dniu wyborów, bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego, o którym mowa w art. 37f § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy

do dnia 29 marca 2024 r.

 • składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat

do dnia 4 kwietnia 2024 r. 

 • poinformowanie wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, którzy zgłosili zamiar skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego, o godzinie transportu w dniu głosowania

w dniu 5 kwietnia 2024 r. o godz. 24.00

 • zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 7 kwietnia 2024 r. godz. 7.00–21.00

 • głosowanie

Przepisy Kodeksu wyborczego stanowią, że czynności wyborcze związane w szczególności ze zgłaszaniem list kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz prowadzeniem na zasadzie wyłączności kampanii wyborczej na ich rzecz wykonują, w imieniu partii politycznych i koalicji partii politycznych, stowarzyszeń i organizacji społecznych oraz wyborców, komitety wyborcze utworzone przez te podmioty.

Komitet wyborczy wyborców zamierzający zgłosić kandydatów na radnych tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców, o swoim utworzeniu zawiadamia komisarza wyborczego, właściwego ze względu na siedzibę komitetu.

1. Obywatele, w liczbie co najmniej 5, mający prawo wybierania, mogą utworzyć komitet wyborczy wyborców, składając pisemne oświadczenie o utworzeniu komitetu z podaniem swoich imion i nazwisk, adresów zamieszkania oraz numerów PESEL

Uwaga!
Z treści przepisów Kodeksu wyborczego nie wynika, by obywatele tworzący komitet wyborczy wyborców musieli stale zamieszkiwać w gminie, w której komitet zamierza zgłaszać kandydatów.

Komitet wyborczy wyborców zamierzający zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców nie musi zbierać podpisów obywateli popierających utworzenie takiego komitetu.

2. Komitet wyborczy powołuje pełnomocnika wyborczego, który jest jednocześnie pełnomocnikiem finansowym.
Uwaga!

Pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydata tylko w jednej gminie do 20 000 nie może być:
1) kandydatem w wyborach;
2) pełnomocnikiem wyborczym innego komitetu wyborczego;
3) pełnomocnikiem finansowym innego komitetu wyborczego;
4) funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu art. 115 § 13 Kodeksu Karnego.


Zgodnie z tym przepisem funkcjonariuszem publicznym jest:
1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej;
2) poseł, senator, radny;
3) poseł do Parlamentu Europejskiego;
4) sędzia, ławnik, prokurator, funkcjonariusz finansowego organu postępowania przygotowawczego lub organu nadrzędnego nad finansowym organem postępowania przygotowawczego, notariusz, komornik, kurator sądowy, syndyk, nadzorca sądowy i zarządca, osoba orzekająca w organach dyscyplinarnych działających na podstawie ustawy;
5) osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba w zakresie, w którym uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych;
6) osoba będąca pracownikiem organu kontroli państwowej lub organu kontroli samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe;
7) osoba zajmująca kierownicze stanowisko w innej instytucji państwowej;
8) funkcjonariusz organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa publicznego albo funkcjonariusz Służby Więziennej;
9) osoba pełniąca czynną służbę wojskową, z wyjątkiem terytorialnej służby wojskowej pełnionej dyspozycyjnie;
10) pracownik międzynarodowego trybunału karnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe.

3. Pełnomocnik wyborczy nie musi wchodzić w skład komitetu wyborczego.

4. Nazwa komitetu wyborczego wyborców musi zawierać w pierwszej kolejności wyrazy „Komitet Wyborczy Wyborców”, a następnie nazwę komitetu wyborczego albo skrót jego nazwy odróżniające się wyraźnie od nazw i skrótów nazw innych komitetów wyborczych. Nazwa komitetu wyborczego wyborców musi być różna od nazw lub skrótów nazw partii politycznych lub organizacji wpisanych odpowiednio do ewidencji lub rejestru. Nazwa komitetu wyborczego powinna odróżniać się wyraźnie od nazw i skrótów nazw innych komitetów wyborczych.

5. Każdy komitet wyborczy musi mieć skrót nazwy umożliwiający jego identyfikację przez nawiązanie do pełnej nazwy komitetu. W szczególności skrót nazwy komitetu wyborczego wyborców zawiera w pierwszej kolejności wyrazy Komitet Wyborczy Wyborców albo „KWW”, a następnie nazwę albo skrót nazwy użytej w nazwie komitetu wyborczego. Skrót nazwy komitetu wyborczego wyborców nie może składać się z więcej niż 45 znaków drukarskich, wliczając spacje. Skrót nazwy komitetu wyborczego wyborców może być taki sam jak nazwa tego komitetu pod warunkiem, że nazwa komitetu składa się z nie więcej niż 45 znaków drukarskich, wliczając spacje. Skrót nazwy komitetu wyborczego wyborców musi być różny od nazw lub skrótów nazw partii politycznych lub organizacji wpisanych odpowiednio do ewidencji lub rejestru. Skrót nazwy komitetu wyborczego powinien odróżniać się wyraźnie od nazw i skrótów nazw innych komitetów wyborczych.

Uwaga!
Należy pamiętać, że na urzędowych obwieszczeniach i na karcie do głosowania umieszczony będzie skrót nazwy komitetu wyborczego, a nie nazwa komitetu wyborczego (art. 435 § 1, art. 438 § 1, art. 470 i art. 485 Kodeksu wyborczego).

6. Pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego wyborców zawiadamia komisarza wyborczego właściwego ze względu na siedzibę komitetu o utworzeniu komitetu wyborczego.

Uwaga!
Właściwość miejscową komisarzy wyborczych określa załącznik Nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych. (M.P. z 2018 r. poz. 246 oraz z 2020 r. poz.1211).

Tekst tej uchwały zamieszczony jest na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl (https://pkw.gov.pl/prawo-wyborcze/uchwaly-pkw/2018-r/uchwala-panstwowej-komisji-wyborczej-z-dnia-5-lutego-2018-r-w-sprawie-okreslenia-wlasciwosci-terytor).

Zawiadomienie to musi być dokonane w terminie do 55. dnia przed dniem wyborów (art. 403 § 3 w związku z § 2 Kodeksu wyborczego), tj. najpóźniej w dniu 12 lutego 2024 r. w godzinach urzędowania komisarza wyborczego.

Zawiadomienia można składać w siedzibie komisarza wyborczego, od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów o zarządzeniu wyborów. Zawiadomienie w formie pisemnej wraz z załącznikami może być złożone przez pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego wyborców lub w inny sposób doręczone komisarzowi wyborczemu (np. pocztą). W razie wysłania pocztą o dotrzymaniu terminu złożenia zawiadomienia rozstrzyga data wpływu przesyłki do komisarza wyborczego (art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego).

Uwaga!

Przez godziny urzędowania komisarza wyborczego należy rozumieć godziny urzędowania delegatury Krajowego Biura Wyborczego obsługującej komisarza.

Siedziby komisarzy wyborczych i godziny urzędowania delegatur Krajowego Biura Wyborczego podane są na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl.

7. Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców musi zawierać:

1) nazwisko i imię (imiona) pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego wyborców, który sporządził zawiadomienie oraz oznaczenie miejsca i daty sporządzenia zawiadomienia i podpis pełnomocnika pod zawiadomieniem;
2) nazwę utworzonego komitetu wyborczego wyborców, ustaloną zgodnie z pkt 4;
3) skrót nazwy komitetu wyborczego wyborców, ustalony zgodnie z pkt 5;
4) adres siedziby komitetu wyborczego wyborców;
5) informację o powołaniu pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego wyborców z podaniem następujących danych:
− imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL pełnomocnika wyborczego;;
6) imię (imiona) i nazwiska, adresy zamieszkania oraz numery PESEL obywateli tworzących komitet wyborczy wyborców;
7) nazwę gminy, na obszarze której komitet ma zamiar zgłaszać kandydatów.

Uwaga!

Po upływie terminu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych, komitety, które zadeklarowały zamiar zgłaszania kandydatów na radnych w jednej wymienionej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców, nie będą mogły dokonywać zgłoszeń w szerszym terytorialnie zakresie od zadeklarowanego w zawiadomieniu.

Ze względów organizacyjnych niezbędne jest podanie na użytek komisarza wyborczego danych kontaktowych do komitetu wyborczego i pełnomocnika wyborczego (numerów telefonów i adresów e-mail).

8. Zawiadomienie podpisuje pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego wyborców.
(wzór zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców, który zamierza zgłosić kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji).

9. Do zawiadomienia załącza się:

1) oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego (wzór oświadczenia o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców, który zamierza zgłosić kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji);

2) oświadczenie pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego o przyjęciu funkcji pełnomocnika wyborczego i pełnomocnika finansowego oraz spełnieniu wymogów wymienionych w art. 127 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego (wzór oświadczenia pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego wyborców, który zamierza zgłosić kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców o przyjęciu funkcji stanowi załącznik nr 3 do niniejszej informacji);

3) uchwałę komitetu wyborczego o powołaniu pełnomocnika wyborczego (jeśli informacja o powołaniu pełnomocnika wyborczego nie jest zawarta w oświadczeniu o utworzeniu komitetu, o którym mowa w ppkt1);

4) fakultatywnie symbol graficzny komitetu wyborczego w formie papierowej oraz elektronicznej. Wzorzec symbolu graficznego komitetu wyborczego wyborców musi odróżniać się wyraźnie od wzorców symboli graficznych innych komitetów wyborczych. Symbol graficzny dołączony w formie elektronicznej musi zostać przekazany na nośniku elektronicznym, który pozostaje w dokumentach zgłoszeniowych. Symbol graficzny dołączony w tej formie musi spełniać następujące wymagania: wymiar: 9mm x 9mm, rozdzielczość: 106x106 pikseli, kolor: czarno-biały (8bit), format: PNG, rozmiar: do 100KB;

5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na użycie w nazwie komitetu wyborczego wyborców imienia i nazwiska osoby, której imię i nazwisko użyto w nazwie komitetu wyborczego wyborców, jeżeli nie jest ona członkiem tego komitetu.

10. Zawiadomienie przyjmuje i wstępnie sprawdza komisarz wyborczy albo pracownik delegatury Krajowego Biura Wyborczego upoważniony przez komisarza wyborczego, w czasie godzin pracy delegatury Krajowego Biura Wyborczego. Jeżeli zawiadomienie złożone zostanie bezpośrednio komisarzowi wyborczemu w jego siedzibie, przyjmujący wyda dokonującemu zawiadomienia potwierdzenie jego złożenia. Przyjmujący zawiadomienie wstępnie sprawdzi, czy spełnia ono warunki ustawowe oraz czy do zawiadomienia dołączono wymagane załączniki. W przypadku wad formalnych zawiadomienia osoba składająca zawiadomienie zostanie o nich poinformowana ustnie przez przyjmującego, jednakże ostatecznej oceny poprawności zawiadomienia dokona komisarz wyborczy. W przypadku, gdy symbol graficzny nie spełnia wymagań, w tym wskazanych w pkt 9 ppkt 4 lub nie odróżnia się wyraźnie od symboli graficznych innych komitetów wyborczych, osoba przyjmująca zawiadomienie poinformuje o tym składającego dokumenty dotyczące zgłoszenia. Jeżeli komitet wyborczy nie dostarczy symbolu graficznego spełniającego wymagania do czasu rozpatrzenia zawiadomienia, będzie to równoznaczne z jego niezałączeniem.

11. Jeżeli zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego spełnia określone w Kodeksie wyborczym warunki komisarz wyborczy, w terminie 3 dni od złożenia zawiadomienia, postanawia o jego przyjęciu; postanowienie to doręcza się niezwłocznie pełnomocnikowi wyborczemu (art. 97 § 1 Kodeksu wyborczego).

12. Jeżeli zawiadomienie wykazuje wady, komisarz wyborczy, w terminie 3 dni od jego złożenia wzywa pełnomocnika wyborczego do ich usunięcia w terminie 2dni od daty podania do publicznej wiadomości (na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w zakładce „Aktualności”) informacji o wadach zawiadomienia. Jeśli wady nie zostaną w terminie usunięte, komisarz wyborczy odmawia przyjęcia zawiadomienia. Postanowienie w tej sprawie, wraz z uzasadnieniem, podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości (na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w zakładce „Aktualności”) oraz doręcza się pełnomocnikowi wyborczemu (art. 97 § 2 Kodeksu wyborczego).

13. Pełnomocnikowi wyborczemu służy prawo wniesienia odwołania do Państwowej Komisji Wyborczej od postanowienia o odmowie przyjęcia zawiadomienia. Odwołanie wnosi się bezpośrednio do Państwowej Komisji Wyborczej w terminie 2 dni od daty podania do publicznej wiadomości (na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w zakładce „Aktualności”) postanowienia o odmowie przyjęcia zawiadomienia (art. 405 § 1 Kodeksu wyborczego). Od postanowienia Państwowej Komisji Wyborczej nie przysługuje środek prawny (art. 405 § 2 Kodeksu wyborczego).

Uwaga!
Zgodnie z art. 9 ust. 1 Kodeksu wyborczego termin wniesienia odwołania do Państwowej Komisji Wyborczej jest dotrzymany, jeżeli odwołanie zostanie złożone w siedzibie Komisji z zachowaniem terminu. O zachowaniu terminu w odniesieniu do przesyłki listowej rozstrzyga więc nie data nadania przesyłki, lecz data jej wpływu do Państwowej Komisji Wyborczej.

14. Dopiero od dnia wydania przez komisarza wyborczego postanowienia o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego komitet wyborczy wyborców może wykonywać czynności wyborcze, w tym podejmować działania związane ze zgłaszaniem list kandydatów na radnych i kandydata na wójta (burmistrza, prezydenta miasta), tj. np. zbierać podpisy poparcia, prowadzić agitację wyborczą, a także pozyskiwać i wydatkować środki finansowe(co jest dodatkowo uwarunkowane uprzednim otwarciem rachunku bankowego).

Uwaga!

Środki finansowe komitetu wyborczego wyborców mogą pochodzić wyłącznie z wpłat obywateli polskich mających miejsce stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz kredytów bankowych zaciąganych wyłącznie na cele związane z wyborami (art. 132 § 3 pkt 2 Kodeksu wyborczego).
Wydanie postanowienia o przyjęciu zawiadomienia stanowi także podstawę do otwarcia rachunku bankowego, dokonania wpisu do Rejestru Gospodarki Narodowej (REGON) oraz nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP) – art. 134 § 1 Kodeksu wyborczego.

15. Po wydaniu przez komisarza wyborczego postanowienia o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców nie są dopuszczalne zmiany nazwy komitetu wyborczego i skrótu nazwy, celu w jakim komitet został utworzony (zgłaszania list kandydatów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast), jego symbolu graficznego. Ponadto nie jest możliwe przyjmowanie nowych członków komitetu wyborczego. Natomiast w przypadku gdy liczba członków komitetu wyborczego ulegnie zmniejszeniu poniżej 5 osób, komitet wyborczy wyborców ulegnie rozwiązaniu z mocy prawa (art. 101 § 3 Kodeksu wyborczego).

W załącznikach do niniejszej Informacji Państwowa Komisja Wyborcza zamieszcza, do wykorzystania pomocniczo, wzory dokumentów związanych z zawiadomieniami dotyczącymi utworzonych komitetów wyborczych.


Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak
Przepisy Kodeksu wyborczego stanowią, że czynności wyborcze związane w szczególności ze zgłaszaniem list kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów, oraz prowadzeniem na zasadzie wyłączności kampanii wyborczej na ich rzecz wykonują, w imieniu partii politycznych i koalicji partii politycznych, stowarzyszeń i organizacji społecznych oraz wyborców, komitety wyborcze utworzone przez te podmioty.

Komitet wyborczy wyborców zamierzający zgłosić kandydatów na radnych tylko w jednym województwie, o swoim utworzeniu zawiadamia komisarza wyborczego, właściwego ze względu na siedzibę komitetu.

1. Obywatele, w liczbie co najmniej 5, mający prawo wybierania, mogą utworzyć komitet wyborczy wyborców, składając pisemne oświadczenie o utworzeniu komitetu z podaniem swoich imion i nazwisk, adresów zamieszkania oraz numerów PESEL.
Uwaga!
Z treści przepisów Kodeksu wyborczego nie wynika, by obywatele tworzący komitet wyborczy wyborców musieli stale zamieszkiwać w jednostkach samorządu terytorialnego, w których komitet zamierza zgłaszać kandydatów.

2. Komitet wyborczy powołuje:
1) pełnomocnika wyborczego, upoważnionego do występowania na rzecz i w imieniu komitetu wyborczego, za wyjątkiem spraw związanych z gospodarką finansową komitetu;
2) pełnomocnika finansowego, odpowiedzialnego za gospodarkę finansową komitetu.

Uwaga!
Zgodnie z art. 96 Kodeksu wyborczego można być pełnomocnikiem wyborczym tylko jednego komitetu wyborczego.

Zgodnie z art. 127 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego nie może być kandydatem w wyborach, pełnomocnikiem wyborczym komitetu wyborczego, pełnomocnikiem finansowym innego komitetu wyborczego oraz funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu art. 115 § 13 Kodeksu Karnego. Zgodnie z tym przepisem funkcjonariuszem publicznym jest:
1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej;
2) poseł, senator, radny;
3) poseł do Parlamentu Europejskiego;
4) sędzia, ławnik, prokurator, funkcjonariusz finansowego organu postępowania przygotowawczego lub organu nadrzędnego nad finansowym organem postępowania przygotowawczego, notariusz, komornik, kurator sądowy, syndyk, nadzorca sądowy i zarządca, osoba orzekająca w organach dyscyplinarnych działających na podstawie ustawy;
5) osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba w zakresie, w którym uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych;
6) osoba będąca pracownikiem organu kontroli państwowej lub organu kontroli samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe;
7) osoba zajmująca kierownicze stanowisko w innej instytucji państwowej;
8) funkcjonariusz organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa publicznego albo funkcjonariusz Służby Więziennej;
9) osoba pełniąca czynną służbę wojskową, z wyjątkiem terytorialnej służby wojskowej pełnionej dyspozycyjnie;
10) pracownik międzynarodowego trybunału karnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe.

3. Pełnomocnik wyborczy i pełnomocnik finansowy nie muszą wchodzić w skład komitetu wyborczego.

4. Nazwa komitetu wyborczego wyborców musi zawierać w pierwszej kolejności wyrazy „Komitet Wyborczy Wyborców”, a następnie nazwę komitetu wyborczego albo skrót jego nazwy odróżniające się wyraźnie od nazw i skrótów nazw innych komitetów wyborczych. Nazwa komitetu wyborczego wyborców musi być różna od nazw lub skrótów nazw partii politycznych lub organizacji wpisanych odpowiednio do ewidencji lub rejestru. Nazwa komitetu wyborczego powinna odróżniać się wyraźnie od nazw i skrótów nazw innych komitetów wyborczych.

5. Każdy komitet wyborczy musi mieć skrót nazwy umożliwiający jego identyfikację przez nawiązanie do pełnej nazwy komitetu. W szczególności skrót nazwy komitetu wyborczego wyborców zawiera w pierwszej kolejności wyrazy „Komitet Wyborczy Wyborców” albo „KWW”, a następnie nazwę albo skrót nazwy użytej w nazwie komitetu wyborczego . Skrót nazwy komitetu wyborczego wyborców nie może składać się z więcej niż 45 znaków drukarskich, wliczając spacje. Skrót nazwy komitetu wyborczego wyborców może być taki sam jak nazwa tego komitetu pod warunkiem, że nazwa komitetu składa się z nie więcej niż 45 znaków drukarskich, wliczając spacje. Skrót nazwy komitetu wyborczego wyborców musi być różny od nazw lub skrótów nazw partii politycznych lub organizacji wpisanych odpowiednio do ewidencji lub rejestru. Skrót nazwy komitetu wyborczego powinien odróżniać się wyraźnie od nazw i skrótów nazw innych komitetów wyborczych.

Uwaga!
Należy pamiętać, że na urzędowych obwieszczeniach i na karcie do głosowania umieszczony będzie skrót nazwy komitetu wyborczego, a nie nazwa komitetu wyborczego (art. 435 § 1, art. 438 § 1, art. 450, art. 459 § 1, art. 470 i art. 485 Kodeksu wyborczego).

6. Komitet wyborczy wyborców musi zebrać co najmniej 20 podpisów obywateli mających prawo wybierania, popierających utworzenie komitetu wyborczego wyborców.

Uwaga!
Wyborcy popierający utworzenie komitetu wyborczego wyborców nie muszą stale zamieszkiwać w jednostkach samorządu terytorialnego, w których komitet zamierza zgłaszać kandydatów.
Utworzenie komitetu wyborczego wyborców nawet przez więcej niż 5 obywateli mających prawo wybierania nie zwalnia danego komitetu wyborczego z obowiązku zebrania co najmniej 20 podpisów innych obywateli popierających utworzenie komitetu.

7. Pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego wyborców zawiadamia komisarza wyborczego właściwego ze względu na siedzibę komitetu o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców.

Uwaga!
Właściwość miejscową komisarzy wyborczych określa załącznik Nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych. (M.P. z 2018 r. poz. 246 oraz z 2020 r. poz.1211).

Tekst tej uchwały zamieszczony jest na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl (https://pkw.gov.pl/prawo-wyborcze/uchwaly-pkw/2018-r/uchwala-panstwowej-komisji-wyborczej-z-dnia-5-lutego-2018-r-w-sprawie-okreslenia-wlasciwosci-terytor).

Zawiadomienie to musi być dokonane w terminie do 55. dnia przed dniem wyborów (art. 403 § 3 w związku z § 2 Kodeksu wyborczego), tj. najpóźniej w dniu 12 lutego 2024 r. w godzinach urzędowania komisarza wyborczego.
Zawiadomienia można składać w siedzibie komisarza wyborczego, od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów o zarządzeniu wyborów. Zawiadomienie w formie pisemnej wraz z załącznikami może być złożone przez pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego wyborców lub w inny sposób doręczone komisarzowi wyborczemu (np. pocztą).

W razie wysłania pocztą o dotrzymaniu terminu złożenia zawiadomienia rozstrzyga data wpływu przesyłki do komisarza wyborczego (art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego).

Uwaga!
Przez godziny urzędowania komisarza wyborczego należy rozumieć godziny urzędowania delegatury Krajowego Biura Wyborczego obsługującej komisarza.
Siedziby komisarzy wyborczych i godziny urzędowania delegatur Krajowego Biura Wyborczego podane są na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl.

8. Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców musi zawierać:
1) nazwisko i imię (imiona) pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego wyborców, który sporządził zawiadomienie oraz oznaczenie miejsca i daty sporządzenia zawiadomienia i podpis pełnomocnika pod zawiadomieniem;
2) nazwę utworzonego komitetu wyborczego wyborców, ustaloną zgodnie z pkt 4;
3) skrót nazwy komitetu wyborczego wyborców, ustalony zgodnie z pkt 5;
4) adres siedziby komitetu wyborczego wyborców;
5) informację o powołaniu pełnomocnika wyborczego i pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego wyborców z podaniem następujących danych:
− imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL pełnomocnika wyborczego,
− imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL pełnomocnika finansowego;
6) imię (imiona) i nazwiska, adresy zamieszkania oraz numery PESEL obywateli tworzących komitet wyborczy wyborców;
7) nazwę województwa, na obszarze którego komitet ma zamiar zgłaszać kandydatów.

Uwaga!
Po upływie terminu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych, komitety, które zadeklarowały zamiar zgłaszania kandydatów na radnych w jednym wymienionym województwie nie będą mogły dokonywać zgłoszeń w szerszym terytorialnie zakresie od zadeklarowanego w zawiadomieniu.
Ze względów organizacyjnych niezbędne jest podanie na użytek komisarza wyborczego danych kontaktowych do komitetu wyborczego i pełnomocników: numerów telefonów i adresów e-mail.

9. Zawiadomienie podpisuje pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego wyborców.
(wzór zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców, który zamierza zgłosić kandydatów tylko w jednym województwie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji).

10. Do zawiadomienia załącza się:
1) oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego (wzór oświadczenia o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców, który zamierza zgłosić kandydatów tylko w jednym województwie stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji);
2) oświadczenie pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego o przyjęciu funkcji pełnomocnika wyborczego (wzór oświadczenia pełnomocnika wyborczego o przyjęciu funkcji stanowi załącznik nr 3 do niniejszej informacji);
3) oświadczenie pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego o przyjęciu funkcji pełnomocnika finansowego oraz spełnieniu wymogów wymienionych w art. 127 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego (wzór oświadczenia pełnomocnika finansowego o przyjęciu funkcji stanowi załącznik nr 4 do niniejszej informacji);
4) uchwałę komitetu wyborczego o powołaniu pełnomocnika wyborczego (jeśli informacja o powołaniu pełnomocnika wyborczego nie jest zawarta w oświadczeniu o utworzeniu komitetu, o którym mowa w ppkt 1);
5) wykaz co najmniej 20 obywateli, mających prawo wybierania, popierających utworzenie komitetu wyborczego wyborców, zawierający czytelnie wpisane ich imiona, nazwiska, adresy zamieszkania zgodne z adresem ujęcia danej osoby w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców, numery PESEL oraz daty udzielenia poparcia, a także własnoręczne podpisy obywateli. Z treści nagłówka wykazu obywateli musi jednoznacznie wynikać, że złożone przez nich podpisy oznaczają poparcie dla utworzenia komitetu wyborczego wyborców oznaczonego poprzez nazwę, utworzonego w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 r. Prawo do udzielenia poparcia dla utworzenia komitetu wyborczego mają wszyscy wyborcy bez względu na miejsce stałego zamieszkania, a więc nie tylko wyborcy z jednostek samorządu terytorialnego, w których komitet wyborczy zamierza zgłosić kandydatów. Adres zamieszkania obywateli (wyborców) podany w wykazie musi obejmować nazwę miejscowości (miasta, wsi, osady) oraz nazwę ulicy i numer domu oraz numer mieszkania. Podawanie kodu pocztowego nie jest konieczne. W miejscowościach, w których nie ma ulic konieczne jest wskazanie numeru domu (posesji). Podanie numeru lokalu dotyczy tylko budynków wielomieszkaniowych. Dopuszczalne jest w rubryce „Adres zamieszkania” posłużenie się powszechnie używanym i jednoznacznie rozumianym skrótem nazwy miejscowości, jeżeli inne dane dotyczące adresu zamieszkania (nazwa ulicy, numer domu, numer lokalu) zostały podane zgodnie z wymaganiami. Dopuszczalne jest również postawienie w rubryce na to przeznaczonej znaku odnośnika do adresu wskazanego w pozycji bezpośrednio wyżej umieszczonej w wykazie podpisów, pod warunkiem, że osoby wymienione w tych pozycjach zamieszkują pod tym samym adresem (wzór wykazu obywateli popierających utworzenie komitetu wyborczego wyborców stanowi załącznik nr 5 do niniejszej informacji);
6) fakultatywnie symbol graficzny komitetu wyborczego w formie papierowej oraz elektronicznej. Wzorzec symbolu graficznego komitetu wyborczego wyborców musi odróżniać się wyraźnie od wzorców symboli graficznych innych komitetów wyborczych. Symbol graficzny dołączony w formie elektronicznej musi zostać przekazany na nośniku elektronicznym, który pozostaje w dokumentach zgłoszeniowych. Symbol graficzny dołączony w tej formie musi spełniać następujące wymagania: wymiar: 9mm x 9mm, rozdzielczość: 106x106 pikseli, kolor: czarno-biały (8bit), format: PNG, rozmiar: do 100KB;
7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na użycie w nazwie komitetu wyborczego wyborców imienia i nazwiska osoby, której imię i nazwisko użyto w nazwie komitetu wyborczego wyborców, jeżeli nie jest ona członkiem tego komitetu.

11. Zawiadomienie przyjmuje i wstępnie sprawdza komisarz wyborczy albo pracownik delegatury Krajowego Biura Wyborczego upoważniony przez komisarza wyborczego, w czasie godzin pracy delegatury Krajowego Biura Wyborczego. Jeżeli zawiadomienie złożone zostanie bezpośrednio komisarzowi wyborczemu w jego siedzibie, przyjmujący wyda dokonującemu zawiadomienia potwierdzenie jego złożenia. Przyjmujący zawiadomienie wstępnie sprawdzi, czy spełnia ono warunki ustawowe oraz czy do zawiadomienia dołączono wymagane załączniki. W przypadku wad formalnych zawiadomienia osoba składająca zawiadomienie zostanie o nich poinformowana ustnie przez przyjmującego, jednakże ostatecznej oceny poprawności zawiadomienia dokona komisarz wyborczy. W przypadku gdy symbol graficzny nie spełnia wymagań, w tym wskazanych w pkt 10 ppkt 6 lub nie odróżnia się wyraźnie od symboli graficznych innych komitetów wyborczych, osoba przyjmująca zawiadomienie poinformuje o tym składającego dokumenty dotyczące zgłoszenia. Jeżeli komitet wyborczy nie dostarczy symbolu graficznego spełniającego wymagania do czasu rozpatrzenia zawiadomienia, będzie to równoznaczne z jego niezałączeniem.

12. Wykaz co najmniej 20 obywateli popierających utworzenie komitetu wyborczego wyborców będzie poddawany czynnościom sprawdzającym w dniu złożenia zawiadomienia, a jeżeli będzie to niemożliwe – w następnym dniu roboczym. Osoba składająca zawiadomienie zostanie poinformowana o ich terminie. Pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego lub osoba przez niego upoważniona może być obecna przy tych czynnościach. Jednakże jego nieobecność lub osoby przez niego upoważnionej nie wstrzymuje sprawdzania wykazu podpisów. Stosownie do art. 403 § 4 pkt 3 Kodeksu wyborczego komisarz wyborczy przyjmie w całości wykaz obywateli popierających utworzenie komitetu wyborczego wyborców dołączony do zawiadomienia. Sprawdzanie wykazu odbywać się będzie pod nadzorem komisarza wyborczego i przeprowadzane będzie przez pracowników delegatury Krajowego Biura Wyborczego lub inne osoby wyznaczone przez dyrektora delegatury Krajowego Biura Wyborczego. Badanie wykazu podpisów będzie kontynuowane do momentu stwierdzenia, że ustawowe minimum liczby obywateli popierających utworzenie komitetu wyborczego zostało osiągnięte. Badanie wykazu osób popierających utworzenie komitetu wyborczego będzie polegało na ustaleniu, czy wykaz obywateli spełnia warunki określone w art. 403 § 3 pkt 2 w związku z § 2 i § 4 pkt 3 Kodeksu wyborczego, w szczególności, czy:
1) z treści i układu graficznego wykazu podpisów obywateli wyraźnie wynika ich poparcie dla utworzenia komitetu wyborczego oznaczonego nazwą. Jeśli karta z wymaganymi danymi zespolona będzie z kartą bez tych danych, podpisy od miejsca zespolenia będą traktowane jako złożone wadliwie; formularz wykazu powinien być złożony w oryginale — wypełnione strony wykazu będące kopiami będą traktowane jako wadliwe;
2) imię i nazwisko podano w pełnym brzmieniu (a nie np. pierwsza litera imienia);
3) adres zamieszkania obejmuje: nazwę miejscowości (miasta, wsi, osady) oraz nazwę ulicy i numer domu oraz numer mieszkania;
4) podany został numer PESEL; brak wskazania tego numeru lub podanie numeru wadliwego spowoduje uznanie poparcia za złożone wadliwie;
5) według danych dotyczących daty urodzenia zawartych w numerze PESEL udzielający poparcia ukończył 18 lat;
6) podano datę udzielenia poparcia;
7) obok danych umieszczono podpis obywatela; brak podpisu oznacza, że poparcie nie zostało udzielone.
Zbiorcze ustalenia dotyczące weryfikacji wykazu podpisów zostaną podane w protokole wewnętrznym badania wykazu obejmującym: ogółem liczbę obywateli, którzy złożyli podpisy, liczbę podpisów złożonych wadliwie z podziałem według rodzaju wad i liczbę obywateli, którzy prawidłowo udzielili poparcia utworzeniu komitetu wyborczego.

13. Jeżeli zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców spełnia określone w Kodeksie wyborczym warunki komisarz wyborczy, w terminie 3 dni od złożenia zawiadomienia, postanawia o jego przyjęciu; postanowienie to doręcza się niezwłocznie pełnomocnikowi wyborczemu (art. 97 § 1 Kodeksu wyborczego).

14. Jeżeli zawiadomienie wykazuje wady, komisarz wyborczy, w terminie 3 dni od jego złożenia wzywa pełnomocnika wyborczego do ich usunięcia w terminie 2 dni od daty podania do publicznej wiadomości (na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w zakładce „Aktualności”) informacji o wadach zawiadomienia. Jeśli wady nie zostaną w terminie usunięte, komisarz wyborczy odmawia przyjęcia zawiadomienia. Postanowienie w tej sprawie, wraz z uzasadnieniem, podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości (na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w zakładce „Aktualności”) oraz doręcza się pełnomocnikowi wyborczemu (art. 97 § 2 Kodeksu wyborczego).

Uwaga!
Usunięcie wady polegającej na braku wymaganej liczby podpisów poparcia może być dokonane tylko do czasu upływu terminu przewidzianego do zawiadomienia komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego, tj. do dnia 12 lutego 2024 r. w godzinach urzędowania komisarza wyborczego. Jeśli ustalenia wad wykazu podpisów komisarz wyborczy dokona po upływie ustawowego terminu dla przyjmowania zawiadomień lub gdy do upływu tego terminu dokonujący zgłoszenia nie dokonał uzupełnienia wykazu podpisów, komisarz wyborczy odmówi przyjęcia zawiadomienia.

15. Pełnomocnikowi wyborczemu służy prawo wniesienia odwołania do Państwowej Komisji Wyborczej od postanowienia o odmowie przyjęcia zawiadomienia. Odwołanie wnosi się bezpośrednio do Państwowej Komisji Wyborczej w terminie 2 dni od daty podania do publicznej wiadomości (na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w zakładce „Aktualności”) postanowienia o odmowie przyjęcia zawiadomienia (art. 405 § 1 Kodeksu wyborczego). Od postanowienia Państwowej Komisji Wyborczej nie przysługuje środek prawny (art. 405 § 2 Kodeksu wyborczego).

Uwaga!
Zgodnie z art. 9 ust. 1 Kodeksu wyborczego termin wniesienia odwołania do Państwowej Komisji Wyborczej jest dotrzymany, jeżeli odwołanie zostanie złożone w siedzibie Komisji z zachowaniem terminu. O zachowaniu terminu w odniesieniu do przesyłki listowej rozstrzyga więc nie data nadania przesyłki, lecz data jej wpływu do Państwowej Komisji Wyborczej.

16. Dopiero od dnia wydania przez komisarza wyborczego postanowienia o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego komitet wyborczy wyborców może wykonywać czynności wyborcze, w tym, podejmować działania związane ze zgłaszaniem list kandydatów na radnych i kandydatów na wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), tj. np. zbierać podpisy poparcia, prowadzić agitację wyborczą, a także pozyskiwać i wydatkować środki finansowe(co jest dodatkowo uwarunkowane uprzednim otwarciem rachunku bankowego).

Uwaga!
Środki finansowe komitetu wyborczego wyborców mogą pochodzić wyłącznie z wpłat obywateli polskich mających miejsce stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz kredytów bankowych zaciąganych wyłącznie na cele związane z wyborami (art. 132 § 3 pkt 2 Kodeksu wyborczego).
Wydanie postanowienia o przyjęciu zawiadomienia stanowi także podstawę do otwarcia rachunku bankowego, dokonania wpisu do Rejestru Gospodarki Narodowej (REGON) oraz nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP) – art. 134 § 1 Kodeksu wyborczego.

17. Pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego, w terminie 3 dni od dnia upływu terminu na zgłoszenie do rejestracji list kandydatów, tj. do dnia 7 marca 2024 r. zawiadamia komisarza wyborczego o adresie strony internetowej, na której komitet wyborczy umieszcza informacje określone w Kodeksie wyborczym (art. 102 § 1 Kodeksu wyborczego).

18. Po wydaniu przez komisarza wyborczego postanowienia o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców nie są dopuszczalne zmiany nazwy komitetu wyborczego i skrótu nazwy, celu w jakim komitet został utworzony (zgłaszanie list kandydatów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast) oraz jego symbolu graficznego. Ponadto nie jest możliwe przyjmowanie nowych członków komitetu wyborczego. Natomiast w przypadku gdy liczba członków komitetu wyborczego ulegnie zmniejszeniu poniżej 5 osób, komitet wyborczy wyborców ulegnie rozwiązaniu z mocy prawa (art. 101 § 3 Kodeksu wyborczego).

W załącznikach do niniejszej Informacji Państwowa Komisja Wyborcza zamieszcza, do wykorzystania pomocniczo, wzory dokumentów związanych z zawiadomieniami dotyczącymi utworzonych komitetów wyborczych.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak
Przepisy Kodeksu wyborczego stanowią, że czynności wyborcze związane w szczególności ze zgłaszaniem list kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz prowadzeniem, na zasadzie wyłączności, kampanii wyborczej na ich rzecz wykonują, w imieniu partii politycznych i koalicji partii politycznych, stowarzyszeń i organizacji społecznych, zwanych dalej „stowarzyszeniami”, oraz wyborców, komitety wyborcze utworzone przez te podmioty.

W przypadku, gdy komitet wyborczy stowarzyszenia zamierza zgłosić kandydatów na radnych tylko w jednym województwie, organ stowarzyszenia upoważniony do jego reprezentowania na zewnątrz zawiadamia o utworzeniu komitetu wyborczego komisarza wyborczego właściwego dla siedziby stowarzyszenia.

1. Funkcję komitetu wyborczego stowarzyszenia pełni organ upoważniony do reprezentowania stowarzyszenia na zewnątrz.

Uwaga!
Kodeks wyborczy nie zawiera definicji organizacji społecznej uprawnionej do utworzenia komitetu wyborczego. Wymóg dołączenia do zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego organizacji uwierzytelnionego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenia o wpisie stowarzyszenia zwykłego do ewidencji (art. 402 § 3 pkt 2 Kodeksu wyborczego) uzasadnia stanowisko, że komitety wyborcze organizacji mogą tworzyć wszystkie stowarzyszenia i organizacje społeczne wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego oraz stowarzyszenia zwykłe.
W rozumieniu przepisów Kodeksu wyborczego organizacją społeczną nie są m. in. fundacje, rady osiedlowe, rady sołeckie, spółdzielnie mieszkaniowe. Nie mogą one zatem tworzyć komitetów wyborczych.
Stowarzyszenie może utworzyć tylko jeden komitet wyborczy. Struktury terenowe stowarzyszenia nie mogą tworzyć komitetów wyborczych. Stowarzyszenia nie mogą tworzyć koalicji wyborczych, ani wchodzić w skład koalicji wyborczych partii politycznych.

2. Organ i stowarzyszenia upoważniony do jego reprezentowania na zewnątrz powołuje:
1) pełnomocnika wyborczego, upoważnionego do występowania na rzecz i w imieniu komitetu wyborczego, za wyjątkiem spraw związanych z gospodarka finansową komitetu;
2) pełnomocnika finansowego, odpowiedzialnego za gospodarkę finansową komitetu.

Uwaga!
Zgodnie z art. 96 Kodeksu wyborczego można być pełnomocnikiem wyborczym tylko jednego komitetu wyborczego.

Zgodnie z art. 127 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego nie może być kandydatem w wyborach, pełnomocnikiem wyborczym komitetu wyborczego, pełnomocnikiem finansowym innego komitetu wyborczego oraz funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu art. 115 § 13 Kodeksu karnego. Zgodnie z tym przepisem funkcjonariuszem publicznym jest:
1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej;
2) poseł, senator, radny;
3) poseł do Parlamentu Europejskiego;
4) sędzia, ławnik, prokurator, funkcjonariusz finansowego organu postępowania przygotowawczego lub organu nadrzędnego nad finansowym organem postępowania przygotowawczego, notariusz, komornik, kurator sądowy, syndyk, nadzorca sądowy i zarządca, osoba orzekająca w organach dyscyplinarnych działających na podstawie ustawy;
5) osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba w zakresie, w którym uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych;
6) osoba będąca pracownikiem organu kontroli państwowej lub organu kontroli samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe;
7) osoba zajmująca kierownicze stanowisko w innej instytucji państwowej;
8) funkcjonariusz organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa publicznego albo funkcjonariusz Służby Więziennej;
9) osoba pełniąca czynną służbę wojskową, z wyjątkiem terytorialnej służby wojskowej pełnionej dyspozycyjnie;
10) pracownik międzynarodowego trybunału karnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe.
3. Nazwa komitetu wyborczego stowarzyszenia musi zawierać w pierwszej kolejności wyrazy „Komitet Wyborczy”, a następnie nazwę stowarzyszenia albo skrót nazwy tego stowarzyszenia, wynikające z wpisu do właściwego rejestru (art. 92 § 3 Kodeksu wyborczego).

4. Każdy komitet wyborczy musi mieć skrót nazwy umożliwiający jego identyfikację przez nawiązanie do pełnej nazwy komitetu. W szczególności skrót nazwy komitetu wyborczego zawiera w pierwszej kolejności wyrazy „Komitet Wyborczy” albo „KW”, a następnie nazwę albo skrót nazwy stowarzyszenia wynikające z wpisu do właściwego rejestru. Skrót nazwy komitetu wyborczego nie może składać się z więcej niż 45 znaków drukarskich wliczając spacje. Skrót nazwy komitetu wyborczego może być taki sam jak nazwa tego komitetu pod warunkiem, że nazwa komitetu składa się z nie więcej niż 45 znaków drukarskich, wliczając spacje.

Uwaga!
Należy pamiętać, że na urzędowych obwieszczeniach i na karcie do głosowania umieszczony będzie skrót nazwy komitetu wyborczego, a nie nazwa komitetu wyborczego (art. 435 § 1, art. 438 § 1, art. 450, art. 459 § 1, art. 470 i art. 485 Kodeksu wyborczego).

5. Organ stowarzyszenia upoważniony do jego reprezentowania na zewnątrz zawiadamia komisarza wyborczego.

Uwaga!
Właściwość miejscową komisarzy wyborczych określa załącznik Nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych. (M.P. z 2018 r. poz. 246 oraz z 2020 r. poz.1211).

Tekst tej uchwały zamieszczony jest na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl (https://pkw.gov.pl/prawo-wyborcze/uchwaly-pkw/2018-r/uchwala-panstwowej-komisji-wyborczej-z-dnia-5-lutego-2018-r-w-sprawie-okreslenia-wlasciwosci-terytor).

Zawiadomienie to musi być dokonane w terminie do 55. dnia przed dniem wyborów (art. 402 § 1 Kodeksu wyborczego), tj. najpóźniej w dniu 12 lutego 2024 r. w godzinach urzędowania komisarza wyborczego.
Zawiadomienia można składać w siedzibie komisarza wyborczego, od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów o zarządzeniu wyborów. Zawiadomienie w formie pisemnej wraz z załącznikami może być złożone przez osobę upoważnioną przez organ stowarzyszenia lub w inny sposób doręczone komisarzowi wyborczemu (np. pocztą). W razie wysłania pocztą o dotrzymaniu terminu złożenia zawiadomienia rozstrzyga data wpływu przesyłki do komisarza wyborczego (art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego).

Uwaga!
Przez godziny urzędowania komisarza wyborczego należy rozumieć godziny urzędowania delegatury Krajowego Biura Wyborczego obsługującej komisarza.
Siedziby komisarzy wyborczych i godziny urzędowania delegatur Krajowego Biura Wyborczego podane są na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl.

6. Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego musi zawierać:
1) oznaczenie organu stowarzyszenia, od którego pochodzi zawiadomienie oraz miejsce i datę jego sporządzenia;
2) nazwę komitetu wyborczego stowarzyszenia, ustaloną zgodnie z pkt 3;
3) skrót nazwy komitetu wyborczego stowarzyszenia, ustalony zgodnie z pkt 4;
4) adres siedziby komitetu wyborczego stowarzyszenia;
5) wskazanie numeru ewidencyjnego, pod którym stowarzyszenie jest wpisane do właściwego rejestru;
6) informację o powołaniu pełnomocnika wyborczego i pełnomocnika finansowego komitetu z podaniem następujących danych:
− imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL pełnomocnika wyborczego komitetu,
− imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL pełnomocnika finansowego komitetu.
7) nazwę województwa, na obszarze którego komitet ma zamiar zgłaszać kandydatów.

Uwaga!
Po upływie terminu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych, komitety, które zadeklarowały zamiar zgłaszania kandydatów na radnych w jednym wymienionym województwie nie będą mogły dokonywać zgłoszeń w szerszym terytorialnie zakresie od zadeklarowanego w zawiadomieniu.
Ze względów organizacyjnych niezbędne jest podanie na użytek komisarza wyborczego danych kontaktowych do komitetu wyborczego i pełnomocników: numerów telefonów i adresów e-mail.

7. Zawiadomienie podpisuje osoba lub osoby uprawnione do podpisywania dokumentów organu stowarzyszenia upoważnionego do jego reprezentowania na zewnątrz.
(wzór zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia, który zamierza zgłosić kandydatów tylko w jednym województwie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji).

8. Do zawiadomienia załącza się:
1) uwierzytelniony odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie stowarzyszenia zwykłego do ewidencji, o której mowa w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261); (uwierzytelnienia kserokopii odpisu może dokonać członek organu upoważnionego do reprezentowania stowarzyszenia na zewnątrz lub pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego; odpis musi odzwierciedlać aktualny stan faktyczny i prawny. Możliwe jest również załączenie kserokopii odpisu i przedstawienie jednocześnie do wglądu oryginału odpisu);
2) wyciąg ze statutu albo - w przypadku stowarzyszenia zwykłego - regulaminu działalności stowarzyszenia, pozwalający stwierdzić, który organ stowarzyszenia jest upoważniony do jego reprezentowania na zewnątrz. Zgodność wyciągu ze statutem (regulaminem) winna być potwierdzona podpisem członka organu stowarzyszenia upoważnionego do jego reprezentowania na zewnątrz lub pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego. Możliwe jest również załączenie kserokopii wyciągu ze statutu albo - w przypadku stowarzyszenia zwykłego - regulaminu działalności stowarzyszenia i przedstawienie jednocześnie do wglądu oryginału statutu (regulaminu);
3) oświadczenie pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego o przyjęciu funkcji pełnomocnika wyborczego (wzór oświadczenia pełnomocnika wyborczego o przyjęciu funkcji stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji);
4) oświadczenie pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego o przyjęciu funkcji pełnomocnika finansowego oraz spełnieniu wymogów wymienionych w art. 127 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego (wzór oświadczenia pełnomocnika finansowego o przyjęciu funkcji stanowi załącznik nr 3 do niniejszej informacji);
5) fakultatywnie symbol graficzny komitetu wyborczego w formie papierowej oraz elektronicznej. Symbol graficzny dołączony w formie elektronicznej musi zostać przekazany na nośniku elektronicznym, który pozostaje w dokumentach zgłoszeniowych. Symbol graficzny dołączony w tej formie musi spełniać następujące wymagania: wymiar: 9mm x 9mm, rozdzielczość: 106x106 pikseli, kolor: czarno-biały (8bit), format: PNG, rozmiar: do 100KB.

9. Zawiadomienie przyjmuje i wstępnie sprawdza komisarz wyborczy albo pracownik delegatury Krajowego Biura Wyborczego upoważniony przez komisarza wyborczego, w czasie godzin pracy delegatury Krajowego Biura Wyborczego. Jeżeli zawiadomienie złożone zostanie bezpośrednio komisarzowi wyborczemu w jego siedzibie, przyjmujący wyda dokonującemu zawiadomienia potwierdzenie jego złożenia. Przyjmujący zawiadomienie wstępnie sprawdzi, czy spełnia ono warunki ustawowe oraz czy do zawiadomienia dołączono wymagane załączniki W przypadku stwierdzenia wad formalnych zawiadomienia osoba składająca zawiadomienie zostanie o nich poinformowana ustnie przez przyjmującego, jednakże ostatecznej oceny poprawności zawiadomienia dokona komisarz wyborczy. W przypadku gdy symbol graficzny nie spełnia wymagań, w tym wskazanych w pkt 8 ppkt 5 lub nie odróżnia się wyraźnie od symboli graficznych innych komitetów wyborczych, osoba przyjmująca zawiadomienie poinformuje o tym składającego dokumenty dotyczące zgłoszenia. Jeżeli komitet wyborczy nie dostarczy symbolu graficznego spełniającego te wymagania do czasy rozpatrzenia zawiadomienia, będzie to równoznaczne z jego niezałączeniem.

10. Jeżeli zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego spełnia określone w Kodeksie wyborczym warunki komisarz wyborczy, w terminie 3 dni od złożenia zawiadomienia, postanawia o jego przyjęciu. Postanowienie to doręcza się niezwłocznie pełnomocnikowi wyborczemu (art. 97 § 1 Kodeksu wyborczego).

11. Jeżeli zawiadomienie wykazuje wady, komisarz wyborczy, w terminie 3 dni od jego złożenia wzywa pełnomocnika wyborczego do ich usunięcia w terminie 2 dni od daty podania do publicznej wiadomości (na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w zakładce „Aktualności”) informacji o wadach zawiadomienia. Jeśli wady nie zostaną w terminie usunięte, komisarz wyborczy odmawia przyjęcia zawiadomienia. Postanowienie w tej sprawie, wraz z uzasadnieniem, podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości (na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w zakładce „Aktualności”) oraz doręcza się pełnomocnikowi wyborczemu (art. 97 § 2 Kodeksu wyborczego).

12. Pełnomocnikowi wyborczemu służy prawo wniesienia odwołania do Państwowej Komisji Wyborczej od postanowienia o odmowie przyjęcia zawiadomienia. Odwołanie wnosi się bezpośrednio do Państwowej Komisji Wyborczej w terminie 2 dni od daty podania do publicznej wiadomości (na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w zakładce „Aktualności”) postanowienia o odmowie przyjęcia zawiadomienia (art. 405 § 1 Kodeksu wyborczego). Od postanowienia Państwowej Komisji Wyborczej nie przysługuje środek prawny (art. 405 § 2 Kodeksu wyborczego).

Uwaga!
Zgodnie z art. 9 ust. 1 Kodeksu wyborczego termin wniesienia odwołania do Państwowej Komisji Wyborczej jest dotrzymany, jeżeli odwołanie zostanie złożone w siedzibie Komisji z zachowaniem terminu. O zachowaniu terminu w odniesieniu do przesyłki listowej rozstrzyga więc nie data nadania przesyłki, lecz data jej wpływu do Państwowej Komisji Wyborczej.

13. Dopiero od dnia wydania przez komisarza wyborczego postanowienia o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego komitet wyborczy stowarzyszenia może wykonywać czynności wyborcze, w tym, podejmować działania związane ze zgłaszaniem list kandydatów na radnych i kandydatów na wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), tj. np. zbierać podpisy poparcia, prowadzić agitację wyborczą, a także pozyskiwać i wydatkować środki finansowe (co jest dodatkowo uwarunkowane uprzednim otwarciem rachunku bankowego).

Uwaga !
Środki finansowe komitetu wyborczego stowarzyszenia mogą pochodzić wyłącznie z wpłat obywateli polskich mających miejsce stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz kredytów bankowych zaciąganych wyłącznie na cele związane z wyborami (art. 132 § 3 pkt 1 Kodeksu wyborczego).

Podjęcie przez Państwową Komisję Wyborczą uchwały o przyjęciu zawiadomienia stanowi także podstawę do otwarcia rachunku bankowego, dokonania wpisu do Rejestru Gospodarki Narodowej (REGON) oraz nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP) – art. 134 § 1 Kodeksu wyborczego).

14. Pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego, w terminie 3 dni od dnia upływu terminu na zgłoszenie do rejestracji list kandydatów, tj. do dnia 7 marca 2024 r. zawiadamia komisarza wyborczego o adresie strony internetowej, na której komitet wyborczy umieszcza informacje określone w Kodeksie wyborczym (art. 102 § 1 Kodeksu wyborczego). Obowiązek ten nie dotyczy komitetów wyborczych, które zgłaszają wyłącznie listę lub listy kandydatów na radnych do rady gminy w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców.

15. Po wydaniu przez komisarza wyborczego postanowienia o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia nie są dopuszczalne zmiany nazwy komitetu wyborczego i skrótu nazwy, jego symbolu graficznego, a także celu, w jakim komitet został utworzony (zgłaszanie list kandydatów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast).

W załącznikach do niniejszej Informacji Państwowa Komisja Wyborcza zamieszcza, do wykorzystania pomocniczo, wzory dokumentów związanych z zawiadomieniami dotyczącymi utworzonych komitetów wyborczych.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak
I. Na podstawie art. 476 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) podaję do publicznej wiadomości liczbę mieszkańców w gminach właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Krakowie III według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.II. Na podstawie § 9 pkt 1, 2 i 4 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych (M. P. z 2018 r. poz. 246), informuję, co następuje.

W związku z zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 r. wyborami organów jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z art. 399 oraz art. 478 § 1 Kodeksu wyborczego, prawo zgłaszania kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) przysługuje:

 1. komitetowi wyborczemu partii politycznej,
 2. koalicyjnemu komitetowi wyborczemu,
 3. komitetowi wyborczemu organizacji,
 4. komitetowi wyborczemu wyborców.


Zgodnie z art. 402 § 1 oraz art. 403 § 3 i 5 Kodeksu wyborczego zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego organizacji i zamiarze zgłaszania kandydatów w jednym województwie oraz zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców i zamiarze zgłaszania kandydatów w jednym województwie lub w gminie do 20 000 mieszkańców będą przyjmowane przez Komisarza Wyborczego w Krakowie III do dnia 12 lutego 2024 r. w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie, Pl. Na Stawach 3 w godzinach pracy, tj. od wtorku do piątku od 8:00 do 15.30, w poniedziałki od 8.00 do 16.00, również w soboty 3 i 10 lutego 2024 r. od 8.00 do 12.00.

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 178 § 1 oraz § 2 Kodeksu wyborczego, pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez właściwy organ wyborczy, mogą zgłaszać kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych. Zgłoszenia należy składać w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie (adres j. w.), w terminie do dnia 22 lutego 2024 r. do godz. 15:30.

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przyjmują urzędnicy wyborczy za pośrednictwem urzędów gmin, w godzinach pracy urzędów, w terminie do dnia 8 marca 2024 r.

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, mogą głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony Komisarzowi Wyborczemu do dnia 25 marca 2024 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 2 kwietnia 2024 r.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborca, który w dniu głosowania będzie miał ukończone 60 lat, może głosować przez pełnomocnika. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać wniesiony do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego dla ujęcia wyborcy w obwodzie głosowania ze względu na adres zameldowania na pobyt stały lub adres stałego zamieszkania, do dnia 29 marca 2024 r.

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 142 § 1 Kodeksu wyborczego, pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego ma obowiązek sporządzenia i przedłożenia Komisarzowi Wyborczemu w Krakowie III sprawozdania finansowego w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów (tj. do dnia 8 lipca 2024 r.), a dla komitetów, których kandydaci uczestniczą w ponownym głosowaniu - do dnia 22 lipca 2024 r. (terminy wydłużone na podstawie art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego).
Sprawozdanie należy złożyć w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie (adres j. w.). Do sprawozdania należy dołączyć oryginały dokumentów księgowych.

Obowiązek sprawozdawczy dotyczy wszystkich komitetów wyborczych, także tych, które nie pozyskiwały środków finansowych, nie zaciągały zobowiązań oraz nie dokonywały wydatków na prowadzenie kampanii wyborczej.
Stosowne formularze zgłoszeń, wniosków i sprawozdań dostępne są na stronach internetowych: krakow.kbw.gov.pl oraz pkw.gov.pl.

O dotrzymaniu terminów, o których mowa w Komunikacie, decyduje data otrzymania dokumentu przez właściwy podmiot, nie zaś data stempla pocztowego.

Komisarz Wyborczy w Krakowie III
Bartłomiej Migda

Informacja o dyżurze Urzędnika Wyborczego

Urzędnik Wyborczy będzie pełnił dyżur w siedzibie Urzędu Gminy Siepraw w celu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych w następujących dniach:

 • 01.03.2024 r. (piątek ) od godziny 7:30 do 14:00,
 • 04.03.2024 r. (poniedziałek) od godziny 7:30 do 17:00,
 • 07.03.2024 r. (czwartek) od godziny 7:30 do 15:30,
 • 08.03.2024 r. (piątek) od godziny 7:30 do 14:00.

Termin zgłoszenia kandydatów do pracy w obwodowych komisjach wyborczych upływa 8 marca 2024 r.
Na podstawie art. 182 § 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) oraz w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:
1)    sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, a także wzór zgłoszenia,
2)    zasady powoływania obwodowych komisji wyborczych, a także dokonywania zmian w ich składach,
3)    tryb przeprowadzania losowania członków obwodowych komisji wyborczych
– w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1)    Kodeksie wyborczym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy;
2)    komisji – należy przez to rozumieć obwodową komisję wyborczą;
3)    obwodzie odrębnym – należy przez to rozumieć obwód głosowania utworzony w zakładzie leczniczym, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym, areszcie śledczym i w oddziale zewnętrznym takiego zakładu i aresztu;
4)    pełnomocniku wyborczym – należy przez to rozumieć pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego lub osobę upoważnioną przez pełnomocnika wyborczego tego komitetu wyborczego;
5)    wójcie – należy przez to rozumieć także burmistrza i prezydenta miasta;
6)    urzędzie gminy – należy przez to rozumieć także urząd dzielnicy m.st. Warszawy;
7)    urzędniku wyborczym – należy przez to rozumieć urzędnika wyborczego, o którym mowa w art. 191a § 1 Kodeksu wyborczego, powołanego dla obszaru gminy, w której zgłaszany jest kandydat na członka komisji.

§ 3. 1. Organami właściwymi do powołania komisji są komisarze wyborczy, zgodnie z właściwością terytorialną określoną w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych (M.P. poz. 246 oraz z 2020 poz. 1211).
2. Czynności związane z powoływaniem komisji wykonują komisarze wyborczy, urzędnicy wyborczy oraz urzędy gmin, działające w ramach obsługi urzędnika wyborczego.
3. Zgłoszenia kandydatów na członków komisji przyjmują urzędnicy wyborczy, właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy. W m.st. Warszawie zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem urzędów dzielnic m.st. Warszawy, właściwych dla siedziby danej komisji.

§ 4. 1. Kandydatem na członka komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:
1)    jest obywatelem polskim;
2)    najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
3)    nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
4)    nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
5)    nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.
2. Kandydatem na członka komisji może być również obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim oraz obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, który:
1)    najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
2)    nie jest pozbawiony prawa wybierania odpowiednio w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem lub w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
3. Kandydatem na członka komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji, i jest ujęta w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania w jednej z gmin na obszarze tego województwa.
4. Kandydatem na członka komisji nie może być:
1)    kandydat w wyborach;
2)    pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego;
3)    pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego;
4)    komisarz wyborczy;
5)    urzędnik wyborczy;
6)    mąż zaufania;
7)    obserwator społeczny;
8)    osoba będąca w stosunku do kandydata w wyborach:
a)    małżonkiem,
b)    wstępnym,
c)    zstępnym,
d)    rodzeństwem,
e)    małżonkiem zstępnego, wstępnego lub przysposobionego,
f)    osobą pozostającą w stosunku przysposobienia
– jeżeli kandydat kandyduje w okręgu wyborczym, dla którego właściwa jest dana obwodowa komisja wyborcza lub kandyduje na wójta w gminie, w której powołana jest ta komisja;
9)    pełnomocnik, o którym mowa w art. 55 Kodeksu wyborczego, w komisji właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania w jej imieniu.

§ 5. 1. Prawo zgłaszania kandydatów na członków komisji ma pełnomocnik wyborczy:
1) komitetu wyborczego partii politycznej, która w ostatnich wyborach do sejmiku województwa samodzielnie utworzyła komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty w danym województwie lub w ostatnich wyborach do Sejmu samodzielnie utworzyła komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty. Nie ma przy tym znaczenia, czy nazwa komitetu wyborczego jest taka sama, i czy nazwa partii politycznej uległa zmianie, pod warunkiem, że partia jest wpisana pod tym samym numerem do ewidencji partii politycznych;
2) koalicyjnego komitetu wyborczego koalicji partii politycznych, która w ostatnich wyborach do sejmiku województwa utworzyła w tym samym składzie koalicji koalicyjny komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty w danym województwie lub w ostatnich wyborach do Sejmu utworzyła w tym samym składzie koalicji koalicyjny komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty. Nie ma przy tym znaczenia, czy nazwa koalicyjnego komitetu wyborczego jest taka sama;
3)   reprezentujący pozostałe komitety wyborcze utworzone w danych wyborach.
2. Pełnomocnik wyborczy może zgłaszać kandydatów na członków komisji na całym obszarze działania komitetu wyborczego, tj.:
1)    na obszarze całego kraju w przypadku komitetów wyborczych, które otrzymały uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego;
2)    na obszarze całego województwa, w przypadku komitetów wyborczych, które otrzymały postanowienie komisarza wyborczego o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego, za wyjątkiem komitetów wyborczych wyborców, o których mowa w pkt 3;
3)    na obszarze jednej gminy wskazanej w postanowieniu komisarza wyborczego o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego, w przypadku komitetów wyborczych wyborców utworzonych w celu zgłaszania kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców.

§ 6. 1. Pełnomocnik wyborczy dokonuje zgłoszenia kandydatów na członków komisji na druku stanowiącym załącznik do uchwały.
2. Zgłoszenie kandydatów na członków komisji musi być dokonane najpóźniej w 30. dniu przed dniem wyborów, w godzinach pracy urzędu gminy.
3. Za dzień dokonania zgłoszenia rozumie się dzień jego doręczenia do urzędu gminy, potwierdzony podpisem na zgłoszeniu przez osobę je przyjmującą.
4. Przywrócenie terminu do zgłaszania kandydatów na członków komisji jest niedopuszczalne.
5. Zgłoszenie kandydatów na członków komisji zawiera w szczególności:
1)    numer obwodu głosowania i nazwę miejscowości, w której znajduje się siedziba komisji;
2)    imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL osoby dokonującej zgłoszenia (w odniesieniu do obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość);
3)    nazwę komitetu wyborczego, który dokonuje zgłoszenia;
4)    imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania (zgodny z adresem ujęcia w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania) oraz numer PESEL kandydata na członka komisji;
5)    oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na powołanie w skład wskazanej komisji, posiada prawo wybierania potwierdzone ujęciem w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania zgodnie z adresem zameldowania na pobyt stały albo adresem stałego zamieszkania i spełnia pozostałe wymogi określone w Kodeksie wyborczym.
6. Zgłoszenie podpisuje pełnomocnik wyborczy, zaś kandydat na członka komisji podpisuje oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 pkt 5. Za prawidłowe uznaje się również zgłoszenie, do którego załączono odrębne oświadczenie, zawierające informacje określone w ust. 5 pkt 1 i 5.
7. Osoba dokonująca zgłoszenia z upoważnienia pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego dołącza do zgłoszenia to upoważnienie lub jego kopię. W przypadku:
1)    wysłania zgłoszenia np. pocztą lub kurierem, kopię uwierzytelnia pełnomocnik wyborczy;
2)    zgłoszenia dokonanego osobiście, kopię uwierzytelnia osoba przyjmująca zgłoszenie, po okazaniu oryginału upoważnienia.

§ 7. 1. Zgłoszenie kandydatów na członków komisji może dotyczyć więcej niż jednej obwodowej komisji wyborczej w danej gminie.
2. Do jednej komisji pełnomocnik wyborczy może zgłosić więcej niż jednego kandydata ze wskazaniem ich kolejności. W takim przypadku w pierwszej kolejności rozpatrywane będzie zgłoszenie pierwszego kandydata do danej komisji wskazanego w zgłoszeniu, a w przypadku gdy dany kandydat nie spełnia kryteriów ustawowych, rozpatrywane będą kolejne kandydatury według liczby porządkowej.
3. Ta sama osoba może być zgłoszona tylko do jednej komisji.
4. W razie zgłoszenia tego samego kandydata:
1)    w więcej niż jednej gminie – rozpatrywane jest tylko zgłoszenie, które wpłynęło i zostało jako pierwsze wprowadzone do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 10;
2)    do więcej niż jednej komisji w danej gminie – rozpatrywane jest tylko zgłoszenie kandydata do komisji o najniższym numerze spośród obwodów, do których kandydat został zgłoszony do danej komisji.
5. Przed upływem terminu zgłaszania kandydatów pełnomocnik wyborczy może pisemnie wycofać zgłoszonego kandydata na członka komisji lub pisemnie wycofać zgłoszonego kandydata na członka komisji i zgłosić nowego kandydata.

§ 8. Wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji komisarzowi wyborczemu, który może powołać ich w skład komisji w przypadku jej uzupełniania spośród wyborców, o czym mowa w art. 182 § 8b Kodeksu wyborczego. Zgłoszenia wyborców przyjmują urzędnicy wyborczy, właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy. Przepis § 3 ust. 3 zdanie drugie stosuje się.

§ 9. Urząd gminy dokonuje sprawdzenia prawidłowości zgłoszenia kandydatów na członków komisji i za pośrednictwem urzędnika wyborczego informuje komisarza wyborczego o przyczynach nieuwzględnienia zgłoszenia kandydata.

§ 10. Urząd gminy niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia wprowadza dane zgłoszonych kandydatów do systemu teleinformatycznego Wsparcie Organów Wyborczych (WOW) i, w miarę wpływu zgłoszeń, sporządza, odrębnie dla każdego obwodu głosowania, wykaz zgłoszonych kandydatów na członków komisji. Wykaz zawiera nazwę komisji, numer obwodu i adres siedziby oraz dane prawidłowo zgłoszonych kandydatów na członków komisji, o których mowa w § 6 ust. 5 pkt 4. Po wprowadzeniu danych do wykazu, dokumenty zgłoszeniowe przekazuje się urzędnikowi wyborczemu.

§ 11. 1. Komisarz wyborczy powołuje każdą komisję w ustawowym składzie liczbowym, ustalonym na podstawie art. 182 § 1a i 1b Kodeksu wyborczego z zastrzeżeniem § 12, z tym, że:
1)    w liczbie nie mniejszej niż 2/3 ustawowego składu liczbowego komisji, po jednym przedstawicielu zgłoszonym przez pełnomocników komitetów wyborczych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2;
2)    po jednym przedstawicielu zgłoszonym przez pełnomocników wyborczych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3, w liczbie stanowiącej różnicę między ustawowym składem liczbowym a liczbą członków powołanych w trybie, o którym mowa w pkt 1.
2. Jeżeli liczba komitetów wyborczych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 jest mniejsza niż 2/3 ustawowego składu liczbowego, prawo wskazania dodatkowej osoby mają pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3.

§ 12. W obwodach odrębnych komisarz wyborczy powołuje każdą komisję w ustawowym składzie liczbowym, ustalonym na podstawie art. 182 § 3 i 3a Kodeksu wyborczego, po jednym kandydacie spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wszystkich komitetów wyborczych.

§ 13. Jeżeli liczba prawidłowo zgłoszonych kandydatów na członków komisji jest równa ustawowemu składowi liczbowemu, komisja powoływana jest w składzie odpowiadającym liczbie zgłoszonych kandydatów.

§ 14. 1. Jeżeli liczba członków komisji powołanych na podstawie art. 182 § 2 Kodeksu wyborczego miałaby być mniejsza niż ustawowy skład – pozostałych kandydatów na członków komisji wyłania się w drodze publicznego losowania spośród osób zgłoszonych przez wszystkich pełnomocników wyborczych. W celu uzupełnienia składu komisji pełnomocnicy wyborczy mogą zgłosić do losowania tyle osób, ile brakuje do ustawowego składu liczbowego komisji.
2. Jeżeli liczba członków komisji powołanych na podstawie art. 182 § 2 Kodeksu wyborczego miałaby być większa niż ustawowy skład liczbowy komisji – kandydatów na członków komisji, w liczbie stanowiącej różnicę między ustawowym składem liczbowym a liczbą osób zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2, wyłania się w drodze publicznego losowania spośród osób zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3.
3. Losowanie przeprowadza, w imieniu komisarza wyborczego, urzędnik wyborczy lub pracownik urzędu gminy.
4. Informację o:
1)    możliwości dokonania zgłoszenia kandydata do losowania, o którym mowa w ust. 1, oraz terminie tego zgłoszenia,
2)    miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania
– urząd gminy przekazuje komisarzowi wyborczemu oraz podaje do publicznej wiadomości, co najmniej na 2 dni przed upływem terminu zgłoszenia kandydata do losowania, wywieszając stosowne zawiadomienie w swojej siedzibie, w miejscu ogólnodostępnym, oraz umieszczając je w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu gminy. Informację tę komisarz wyborczy umieszcza na stronie internetowej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
5. Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.
6. Losowania członków komisji spośród kandydatów zgłoszonych do danej komisji dokonuje się odrębnie dla każdej komisji.
7. Losowanie przeprowadza się w ten sposób, że nazwiska kandydatów uczestniczących w losowaniu oznacza się numerami, informując o tym obecnych przy losowaniu. Do jednakowych, nieprzezroczystych kopert lub innych pojemników, zwanych dalej „kopertami”, wkłada się kartki z wpisanymi numerami odpowiadającymi numerom, którymi oznaczono nazwiska kandydatów. Po wymieszaniu kopert losuje się:
1)    tyle kopert, ilu członków komisji brakuje do ustawowego składu liczbowego komisji – w przypadku losowania, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1 Kodeksu wyborczego;
2)    tyle kopert, ile stanowi różnicę między ustawowym składem liczbowym komisji a liczbą członków komisji powoływanych spośród kandydatów zgłoszonych przez komitety wyborcze, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2, o czym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego.
8. Wylosowane numery są odczytywane i okazywane obecnym przy losowaniu. Odczytywane są również imiona i nazwiska kandydatów oznaczonych tymi numerami.
9. W czynnościach losowania mogą uczestniczyć inne osoby, pod nadzorem osoby przeprowadzającej losowanie.
10. Z przeprowadzonego losowania sporządza się protokół, w którym wymienia się datę i godzinę losowania, imię i nazwisko osoby przeprowadzającej losowanie oraz, odrębnie dla każdej komisji, jej nazwę, numer i adres siedziby, liczbę kandydatów, spośród których przeprowadzono losowanie, a także imiona i nazwiska osób wylosowanych do składu komisji. Protokół podpisuje osoba przeprowadzająca losowanie.

§ 15. Przepisy dotyczące przeprowadzania losowania stosuje się odpowiednio do komisji w obwodach odrębnych. W takim przypadku losowanie przeprowadza się spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych wszystkich komitetów wyborczych.

§ 16. 1. W przypadku niedokonania w terminie zgłoszenia kandydatów w celu uzupełnienia składu komisji, w sytuacji, o której mowa w § 14 ust. 1, w liczbie powodującej konieczność przeprowadzenia losowania, komisję powołuje się w składzie nie mniejszym niż 5 osób.
2. Jeżeli pomimo upływu terminu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, liczba zgłoszonych kandydatów, jest mniejsza niż ustawowy skład liczbowy komisji komisarz wyborczy może uzupełnić jej skład, a jeżeli jest mniejsza niż 5 – uzupełnia jej skład.
3. Komisarz wyborczy dokonuje uzupełnienia składu po uzyskaniu zgody osoby, która ma uzupełnić skład komisji. Przepis § 10 stosuje się.
4. Uzupełnienia składu komisji dokonuje się spośród osób ujętych w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania w jednej z gmin na obszarze województwa, w którym powoływana jest komisja.
5. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do uzupełniania składu komisji powoływanych w obwodach odrębnych.

§ 17. 1. Składy komisji niezwłocznie podaje się do publicznej wiadomości, przez wywieszenie w urzędzie gminy oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu gminy postanowienia właściwego komisarza wyborczego o powołaniu komisji. Postanowienie to umieszcza się również na stronie internetowej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
2. Do publicznej wiadomości podaje się nazwę komisji, numer, adres siedziby oraz imiona, nazwiska i miejsce zamieszkania (miejscowość) osób powołanych w jej skład, a także wskazanie komitetu wyborczego, który zgłosił kandydata.

§ 18. W przypadku stwierdzenia, że osoba powołana w skład komisji nie spełnia warunków określonych w Kodeksie wyborczym, urząd gminy niezwłocznie zawiadamia o tym właściwego komisarza wyborczego.

§ 19. 1. Zmiany w składach komisji dokonywane są w przypadku:
1)    zrzeczenia się członkostwa w komisji;
2)    podpisania zgody na kandydowanie w wyborach bądź objęcia funkcji pełnomocnika wyborczego, pełnomocnika finansowego, komisarza wyborczego, urzędnika wyborczego lub męża zaufania albo obserwatora społecznego;
3)    wyrażenia zgody na kandydowanie w wyborach przez osobę będącą w stosunku do członka komisji małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, małżonkiem wstępnego, zstępnego lub przysposobionego albo pozostającą z nim w stosunku przysposobienia – jeżeli osoba ta kandyduje w okręgu wyborczym, dla którego właściwa jest dana komisja lub kandyduje na wójta w gminie, w której powołana jest ta komisja;
4)    utraty prawa wybierania;
5)    niezamieszkiwania stale na obszarze województwa, w którym została powołana komisja;
6)    nieuczestniczenia w pracach komisji bez usprawiedliwienia lub podejmowania działań sprzecznych z prawem;
7)    niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków przez członka komisji;
8)    śmierci członka komisji.
2. Osoba wchodząca w skład komisji powinna powiadomić niezwłocznie przewodniczącego komisji o wystąpieniu przyczyny, o której mowa w ust. 1 pkt 1-5.
3. Przewodniczący komisji jest obowiązany, za pośrednictwem urzędnika wyborczego, powiadomić niezwłocznie komisarza wyborczego, który powołał daną komisję, o wystąpieniu przyczyny uzasadniającej dokonanie zmiany w składzie komisji.
4. Stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w komisji dokonuje komisarz wyborczy, który powołał daną komisję, informując o tym pełnomocnika wyborczego, który zgłosił jego kandydaturę.
5. Jeżeli liczba członków komisji jest mniejsza niż ustawowy skład liczbowy komisji, komisarz wyborczy może uzupełnić jej skład, a jeżeli jest mniejsza niż 5 członków
– uzupełnia jej skład.
6. Jeżeli wygasło członkostwo w komisji członka zgłoszonego przez komitet wyborczy, komisarz wyborczy uzupełnia skład komisji w sposób określony w § 16 ust. 2-4, chyba że wraz z zawiadomieniem o przyczynie powodującej wygaśnięcie członkostwa wpłynęło zgłoszenie nowej kandydatury od pełnomocnika tego komitetu wyborczego.

§ 20. Zmian i uzupełnień składu komisji dokonuje się w trybie określonym dla powoływania w skład komisji.

§ 21. Traci moc uchwała nr 12/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M. P. z 2019 r. poz. 338 i 767 oraz z 2020 r. poz. 262).

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej
Sylwester Marciniak
 

Na podstawie art. 178 § 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) oraz w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:
1) sposób zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, a także wzory zgłoszenia,
2) zasady powoływania terytorialnych komisji wyborczych, a także dokonywania zmian w ich składach,
3) tryb przeprowadzania losowania członków terytorialnych komisji wyborczych
– w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Kodeksie wyborczym - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy;
2) komisji – należy przez to rozumieć wojewódzkie, powiatowe oraz gminne (miejskie) i dzielnicowe w dzielnicach m.st. Warszawy komisje wyborcze;
3) pełnomocniku wyborczym – należy przez to rozumieć pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego lub osobę upoważnioną przez pełnomocnika wyborczego tego komitetu wyborczego;
4) delegaturze Krajowego Biura Wyborczego – należy przez to rozumieć delegaturę Krajowego Biura Wyborczego obsługującą właściwego komisarza wyborczego.

§ 3. Zgłoszenia kandydatów na członków komisji przyjmują oraz powołują te komisje komisarze wyborczy zgodnie z właściwością terytorialną określoną w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych (M.P. poz. 246 oraz z 2020 poz. 1211).

§ 4. 1. Kandydatem na członka komisji może być osoba posiadająca bierne prawo wyborcze do Sejmu, tj. osoba, która:
1) jest obywatelem polskim;
2) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 21 lat;
3) nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
4) nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
5) nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu;
6) nie jest skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7) nie utraciła prawa wybieralności na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu, o którym mowa w art. 21a ust. 2a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342, 497, 1195 i 1872).
2. Kandydat na członka komisji musi być ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania.
3. Kandydatem na członka komisji nie może być:
1) kandydat w wyborach;
2) pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego;
3) pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego;
4) komisarz wyborczy;
5) urzędnik wyborczy;
6) mąż zaufania;
7) obserwator społeczny.

§ 5. 1. Prawo zgłaszania kandydatów na członków komisji ma pełnomocnik wyborczy:
1) komitetu wyborczego partii politycznej, która w ostatnich wyborach do sejmiku województwa samodzielnie utworzyła komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty w danym województwie, lub w ostatnich wyborach do Sejmu samodzielnie utworzyła komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty. Nie ma przy tym znaczenia, czy nazwa komitetu wyborczego jest taka sama i czy nazwa partii politycznej uległa zmianie, pod warunkiem, że partia jest wpisana pod tym samym numerem do ewidencji partii politycznych;
2) koalicyjnego komitetu wyborczego koalicji partii politycznych, która w ostatnich wyborach do sejmiku województwa utworzyła w tym samym składzie koalicji koalicyjny komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty w danym województwie, lub w ostatnich wyborach do Sejmu utworzyła w tym samym składzie koalicji koalicyjny komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty. Nie ma przy tym znaczenia, czy nazwa koalicyjnego komitetu wyborczego jest taka sama;
3) reprezentujący pozostałe komitety wyborcze utworzone w danych wyborach.
2. Pełnomocnik wyborczy może zgłaszać kandydatów na członków komisji na całym obszarze działania komitetu wyborczego, tj.:
1) na obszarze całego kraju w przypadku komitetów wyborczych, które otrzymały uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego;
2) na obszarze całego województwa, w przypadku komitetów wyborczych, które otrzymały postanowienie komisarza wyborczego o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego, z wyjątkiem komitetów wyborczych wyborców, o których mowa w pkt 3;
3) na obszarze jednej gminy wskazanej w postanowieniu komisarza wyborczego o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego, w przypadku komitetów wyborczych wyborców utworzonych w celu zgłaszania kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców.

§ 6. 1. Pełnomocnik wyborczy dokonuje zgłoszenia kandydatów na członków komisji na druku stanowiącym załącznik do uchwały.
2. Zgłoszenie kandydatów na członków komisji musi być dokonane najpóźniej w 45. dniu przed dniem wyborów, w godzinach urzędowania delegatury Krajowego Biura Wyborczego obsługującej komisarza wyborczego właściwego dla danej terytorialnej komisji wyborczej.
3. Za dzień dokonania zgłoszenia rozumie się dzień jego doręczenia komisarzowi wyborczemu, potwierdzony podpisem na zgłoszeniu przez osobę je przyjmującą.
4. Przywrócenie terminu do zgłaszania kandydatów na członków komisji jest niedopuszczalne.
5. Zgłoszenie kandydatów na członków komisji zawiera w szczególności:
1) nazwę komisji oraz nazwę miejscowości, w której znajduje się siedziba komisji;
2) imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL osoby dokonującej zgłoszenia (w odniesieniu do obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość);
3) nazwę komitetu wyborczego, który dokonuje zgłoszenia;
4) imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania (zgodny z adresem ujęcia w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania) oraz numer PESEL kandydata na członka komisji;
5) oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na powołanie w skład wskazanej komisji, posiada bierne prawo wyborcze do Sejmu i spełnia pozostałe wymogi określone w Kodeksie wyborczym.
6. Zgłoszenie podpisuje pełnomocnik wyborczy, zaś kandydat na członka komisji podpisuje oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 pkt 5. Za prawidłowe uznaje się również zgłoszenie, do którego załączono odrębne oświadczenie, zawierające informacje określone w ust. 5 pkt 1 i 5.
7. Osoba dokonująca zgłoszenia z upoważnienia pełnomocnika wyborczego dołącza do zgłoszenia to upoważnienie lub jego kopię. W przypadku:
1) wysłania zgłoszenia np. pocztą lub kurierem, kopię uwierzytelnia pełnomocnik wyborczy;
2) zgłoszenia dokonanego osobiście, kopię uwierzytelnia osoba przyjmująca zgłoszenie, po okazaniu oryginału upoważnienia.

§ 7. 1. Zgłoszenie kandydatów na członków komisji może dotyczyć więcej niż jednej komisji na obszarze właściwości komisarza wyborczego.
2. Do jednej komisji pełnomocnik wyborczy może zgłosić więcej niż jednego kandydata ze wskazaniem ich kolejności. W takim przypadku w pierwszej kolejności rozpatrywane będzie zgłoszenie pierwszego kandydata do danej komisji wskazanego w zgłoszeniu, a w przypadku gdy dany kandydat nie spełnia kryteriów ustawowych, rozpatrywane będą kolejne kandydatury według liczby porządkowej.
3. Ta sama osoba może być zgłoszona tylko do jednej komisji.
4. W razie zgłoszenia tego samego kandydata:
1) do więcej niż jednego komisarza wyborczego – rozpatrywane jest tylko zgłoszenie, które wpłynęło i zostało jako pierwsze wprowadzone do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 9;
2) do komisji różnych szczebli – rozpatrywane jest tylko zgłoszenie do komisji o szerszym obszarze działania;
3) do więcej niż jednej komisji tego samego szczebla – rozpatrywane jest tylko zgłoszenie do komisji mającej siedzibę w miejscowości, której nazwa jest pierwsza w kolejności alfabetycznej.
5. Przed upływem terminu zgłaszania kandydatów pełnomocnik wyborczy może pisemnie wycofać zgłoszonego kandydata na członka komisji lub pisemnie wycofać zgłoszonego kandydata na członka komisji i zgłosić nowego kandydata.

§ 8. Komisarz wyborczy dokonuje sprawdzenia prawidłowości zgłoszenia kandydatów na członków komisji i podejmuje decyzję w sprawie uwzględnienia bądź nieuwzględnienia zgłoszenia. Do sprawdzenia wykorzystywany jest system teleinformatyczny, o którym mowa w § 9.

§ 9. Delegatura Krajowego Biura Wyborczego niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia przez komisarza wyborczego wprowadza dane zgłoszonych kandydatów do systemu teleinformatycznego Wsparcie Organów Wyborczych (WOW) i, w miarę wpływu zgłoszeń, sporządza, odrębnie dla każdej komisji, wykaz zgłoszonych kandydatów na członków komisji. Wykaz zawiera nazwę komisji i adres siedziby oraz dane prawidłowo zgłoszonych kandydatów na członków komisji, o których mowa w § 6 ust. 5 pkt 4.

§ 10. 1. Komisarz wyborczy powołuje każdą komisję w ustawowym składzie liczbowym ustalonym na podstawie art. 178 § 2 Kodeksu wyborczego, z zastrzeżeniem § 14, z tym że:
1) w liczbie nie mniejszej niż 2/3 ustawowego składu liczbowego komisji, po jednym przedstawicielu zgłoszonym przez pełnomocników wyborczych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2;
2) po jednym przedstawicielu zgłoszonym przez pełnomocników wyborczych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3, w liczbie stanowiącej różnicę między ustawowym składem liczbowym a liczbą członków powołanych w trybie, o którym mowa w pkt 1.
2. Jeżeli liczba komitetów wyborczych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2, jest mniejsza niż 2/3 ustawowego składu liczbowego, prawo wskazania dodatkowej osoby mają pełnomocnicy wyborczy, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3.

§ 11. Jeżeli liczba prawidłowo zgłoszonych kandydatów na członków komisji jest równa ustawowemu składowi liczbowemu, komisja powoływana jest w składzie odpowiadającym liczbie zgłoszonych kandydatów.

§ 12. 1. Jeżeli liczba członków komisji powołanych na podstawie art. 178 § 2 Kodeksu wyborczego miałaby być mniejsza niż ustawowy skład liczbowy – pozostałych kandydatów na członków komisji wyłania się w drodze publicznego losowania spośród osób zgłoszonych przez wszystkich pełnomocników wyborczych. W celu uzupełnienia składu komisji pełnomocnicy wyborczy mogą zgłosić do losowania tyle osób, ile brakuje do ustawowego składu liczbowego komisji.
2. Jeżeli liczba członków komisji powołanych na podstawie art. 178 § 2 Kodeksu wyborczego miałaby być większa niż ustawowy skład liczbowy komisji – kandydatów na członków komisji, w liczbie stanowiącej różnicę między ustawowym składem liczbowym a liczbą osób zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2, wyłania się w drodze publicznego losowania spośród osób zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3.
3. Losowanie przeprowadza komisarz wyborczy lub pracownik delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
4. Informację o:
1) możliwości dokonania zgłoszenia kandydata do losowania, o którym mowa w ust. 1, oraz terminie tego zgłoszenia,
2) miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania
– komisarz wyborczy podaje do publicznej wiadomości, co najmniej na 1 dzień przed upływem terminu zgłoszenia kandydata do losowania, wywieszając stosowne zawiadomienie w swojej siedzibie, w miejscu ogólnodostępnym, oraz umieszczając je na stronie internetowej delegatury Krajowego Biura Wyborczego, a także przekazuje je do właściwego urzędu obsługującego daną komisję celem zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej.
5. Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.
6. Losowania członków komisji spośród kandydatów zgłoszonych do danej komisji dokonuje się odrębnie dla każdej komisji.
7. Losowanie przeprowadza się w ten sposób, że nazwiska kandydatów uczestniczących w losowaniu oznacza się numerami, informując o tym obecnych przy losowaniu. Do jednakowych, nieprzezroczystych kopert lub innych pojemników, zwanych dalej „kopertami”, wkłada się kartki z wpisanymi numerami odpowiadającymi numerom, którymi oznaczono nazwiska kandydatów. Po wymieszaniu kopert losuje się:
1) tyle kopert, ilu członków komisji brakuje do ustawowego składu liczbowego komisji – w przypadku losowania, o którym mowa w art. 178 § 3 pkt 1 Kodeksu wyborczego;
2) tyle kopert, ile stanowi różnicę między ustawowym składem liczbowym komisji a liczbą członków komisji powoływanych spośród kandydatów zgłoszonych przez komitety wyborcze, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2, o czym mowa w art. 178 § 3 pkt 2 Kodeksu wyborczego.
8. Wylosowane numery są odczytywane i okazywane obecnym przy losowaniu. Odczytywane są również imiona i nazwiska kandydatów oznaczonych tymi numerami.
9. W czynnościach losowania mogą uczestniczyć inne osoby, pod nadzorem osoby przeprowadzającej losowanie.
10. Z przeprowadzonego losowania sporządza się protokół, w którym wymienia się datę i godzinę losowania, imię i nazwisko osoby przeprowadzającej losowanie oraz, odrębnie dla każdej komisji, jej nazwę i adres siedziby, liczbę kandydatów, spośród których przeprowadzono losowanie, a także imiona i nazwiska osób wylosowanych do składu komisji. Protokół podpisuje osoba przeprowadzająca losowanie.

§ 13. 1. W przypadku niedokonania w terminie zgłoszenia kandydatów w celu uzupełnienia składu komisji, w sytuacji, o której mowa w § 12 ust. 1, w liczbie powodującej konieczność przeprowadzenia losowania, komisję powołuje się w składzie ustawowym.
2. Jeżeli pomimo upływu terminu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, liczba kandydatów zgłoszonych jest mniejsza niż ustawowy skład liczbowy, uzupełnienia jej składu do tego składu dokonuje komisarz wyborczy, po uzyskaniu zgody osoby, która ma uzupełnić skład komisji. Przepis § 9 stosuje się.
3. Uzupełnienia składu komisji dokonuje się spośród osób ujętych w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania.

§ 14. W skład wojewódzkiej i powiatowej komisji wyborczej oraz miejskiej komisji wyborczej w mieście na prawach powiatu wchodzi z urzędu, jako jej przewodniczący, zgodnie z art. 178 § 6 Kodeksu wyborczego, osoba wskazana przez komisarza wyborczego. W zależności od liczby mieszkańców danej jednostki samorządu terytorialnego komisje te powołuje się w składzie odpowiednio 10, 12, 14 lub 16 osób.

§ 15. 1. Składy komisji niezwłocznie podaje się do publicznej wiadomości, przez wywieszenie w urzędzie, w którym siedzibę ma dana terytorialna komisja wyborcza, oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej tego urzędu postanowienia właściwego komisarza wyborczego o powołaniu komisji. Postanowienie to umieszcza się również na stronie internetowej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
2. Do publicznej wiadomości podaje się nazwę komisji, adres siedziby oraz imiona, nazwiska i miejsce zamieszkania (miejscowość) osób powołanych w jej skład, a także wskazanie komitetu wyborczego, który zgłosił kandydata.

§ 16. W przypadku stwierdzenia, że osoba powołana w skład komisji nie spełnia warunków określonych w Kodeksie wyborczym, przewodniczący komisji niezwłocznie zawiadamia o tym właściwego komisarza wyborczego.

§ 17. 1. Zmiany w składach komisji dokonywane są w przypadku:
1) zrzeczenia się członkostwa w komisji;
2) podpisania zgody na kandydowanie w wyborach bądź objęcia funkcji pełnomocnika wyborczego, pełnomocnika finansowego, komisarza wyborczego, urzędnika wyborczego lub męża zaufania albo obserwatora społecznego;
3) utraty biernego prawa wyborczego do Sejmu;
4) nieuczestniczenia w pracach komisji bez usprawiedliwienia lub podejmowania działań sprzecznych z prawem;
5) śmierci członka komisji.
2. Osoba wchodząca w skład komisji powinna powiadomić niezwłocznie przewodniczącego komisji o wystąpieniu przyczyny, o której mowa w ust. 1 pkt 1-3.
3. Przewodniczący komisji jest obowiązany powiadomić niezwłocznie komisarza wyborczego, który powołał daną komisję, o wystąpieniu przyczyny uzasadniającej dokonanie zmiany w składzie komisji.
4. Stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w komisji dokonuje komisarz wyborczy, który powołał daną komisję, informując o tym pełnomocnika wyborczego, który zgłosił jego kandydaturę.
5. Jeżeli wygasło członkostwo w komisji członka zgłoszonego przez komitet wyborczy, komisarz wyborczy uzupełnia skład komisji w sposób określony w § 13 ust. 2 i 3, chyba że wraz z zawiadomieniem o przyczynie powodującej wygaśnięcie członkostwa wpłynęło zgłoszenie nowej kandydatury od pełnomocnika tego komitetu wyborczego.

§ 18. Zmian i uzupełnień składu komisji dokonuje się w trybie określonym dla powoływania w skład komisji.

§ 19. Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M. P. z 2018 r. poz. 908, z 2019 r. poz. 773 oraz z 2020 poz. 248).

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej
Sylwester Marciniak

Ilekroć w niniejszej Informacji mowa jest o:
1) radzie gminy — należy przez to rozumieć radę gminy, radę miejską lub radę miasta, w gminie liczącej do 20 000 mieszkańców;
2) gminnej komisji wyborczej — należy przez to rozumieć także miejską komisję wyborczą.

1. Uprawnionymi do zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin są komitety wyborcze, które uzyskały od właściwego komisarza lub od Państwowej Komisji Wyborczej postanowienie o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego (art. 98 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy – Dz. U. z 2023 r. poz. 2408). W przypadku komitetów wyborczych, które uzyskały postanowienie od komisarza wyborczego, mogą one zgłaszać listy kandydatów na obszarze wskazanym w tym postanowieniu.

2. Kodeks wyborczy określa następujące warunki zgłoszenia listy kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin:

 • komitet wyborczy może zgłosić w każdym okręgu wyborczym tylko jedną listę kandydatów (art. 425 § 1). W przypadku utworzenia koalicji wyborczej i powołania koalicyjnego komitetu wyborczego w celu zgłoszenia wspólnych list kandydatów do danej rady komitet wyborczy partii politycznej wchodzącej w skład koalicji nie może samodzielnie zgłaszać list kandydatów do tej rady, jeżeli w okręgu wyborczym została zgłoszona wspólna lista kandydatów,
 • liczba kandydatów na liście w gminie liczącej do 20 000 mieszkańców może zawierać tylko jedno nazwisko (art. 425 § 2 pkt 1),
 • lista kandydatów w gminie liczącej do 20 000 mieszkańców powinna być poparta podpisami co najmniej 25 wyborców stale zamieszkałych w danej gminie, ujętych w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania na obszarze danej gminy. Wyborcy udzielający poparcia nie muszą natomiast stale zamieszkiwać na obszarze okręgu wyborczego, w którym zgłaszana jest lista kandydatów na radnych (art. 427 §1 pkt 1). Wyborca może udzielić poparcia dowolnej liczbie list kandydatów, a udzielonego poparcia nie można wycofać (art. 427 § 2),
 • kandydatem na radnego może być osoba wchodząca w skład komitetu wyborczego, w tym także pełnomocnik wyborczy. Kandydatem na radnego nie może być pełnomocnik finansowy. W przypadku zgłoszenia listy kandydatów na radnych przez komitet wyborczy wyborców zamierzający zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców pełnomocnik wyborczy będący jednocześnie pełnomocnikiem finansowym tego komitetu nie może być kandydatem na radnego,
 • kandydat na radnego może jednocześnie kandydować w wyborach tylko do jednego organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego i może być zgłoszony tylko w jednym okręgu i tylko z jednej listy kandydatów (art. 370 § 2 i art. 425 § 4). Nie ma zakazu jednoczesnego kandydowania na radnego i na wójta lub burmistrza w tej samej gminie. W przypadku jednoczesnego wyboru tego samego kandydata na radnego i na wójta, jego mandat radnego wygasa z mocy prawa (art. 383 § 1 pkt 6).

Kandydatem na radnego (art. 11 § 1 pkt 5) może być osoba, która:

 1. ma prawo wybierania w tych wyborach;
 2. jest obywatelem polskim lub obywatelem Unii Europejskiej, niebędącym obywatelem polskim albo obywatelem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;
 3. najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat;
 4. stale zamieszkuje na obszarze gminy, w której kandyduje (art. 11 § 1 pkt 5). Nie ma obowiązku zamieszkiwania na obszarze okręgu wyborczego, w którym kandydat zostanie zgłoszony;
 5. jest ujęta w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania ma obszarze danej gminy.

Nie może być kandydatem osoba:

 1. pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
 2. pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
 3. ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu;
 4. skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. wobec której wydano prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające utratę prawa wybieralności, o którym mowa w art. 21a ust. 2a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342, 497, 1195 oraz 1872);
 6. będąca obywatelem Unii Europejskiej niebędącym obywatelem polskim albo obywatelem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, pozbawiona prawa wybieralności odpowiednio w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem albo Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Posiadanie praw wyborczych ocenia się na dzień wyborów.

W przypadku prawomocnego skazania na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe pozbawienie prawa wybieralności następuje na czas określony okresem ewidencjonowania w Krajowym Rejestrze Karnym. Oznacza to, że osoby, wobec których zapadł taki wyrok, nie mają biernego prawa wyborczego, tj. nie mogą kandydować, w okresie, w którym są wpisane do ewidencji Krajowego Rejestru Karnego.

3. Listy kandydatów na radnych zgłasza się do właściwej gminnej komisji wyborczej nie później niż do godz. 16.00 w dniu 4 marca 2024 r.

Po dniu 4 marca 2024 r. zgłoszenie listy kandydatów na radnych jest możliwe wyłącznie w sytuacji przewidzianej w art. 434 § 1 Kodeksu wyborczego, czyli wówczas, gdy w terminie przewidzianym dla zgłoszenia list kandydatów w okręgu wyborczym nie zostanie zgłoszona żadna lista albo zostanie zgłoszona tylko jedna lista. Gminna komisja wyborcza wzywa wówczas komitety wyborcze, poprzez rozplakatowanie obwieszczeń, do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów w terminie 5. dni od dnia ich rozplakatowania.

4. Uprawnionym do zgłoszenia listy kandydatów w imieniu komitetu wyborczego jest pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego (zwany dalej pełnomocnikiem wyborczym) lub osoba imiennie przez niego upoważniona (art. 428 § 2). 

Upoważnienie powinno zawierać:

 • pełną nazwę komitetu wyborczego,
 • nazwisko i imię pełnomocnika wyborczego udzielającego upoważnienia,
 • wskazanie zakresu udzielonego upoważnienia, tj. upoważnienie do zgłoszenia list kandydatów w imieniu wymienionego z nazwy komitetu wyborczego do danej rady lub na określonym obszarze. Zakres upoważnienia może obejmować również wyznaczenie mężów zaufania do obwodowych komisji wyborczych (wystawianie im stosownych zaświadczeń) oraz zgłaszanie kandydatów do terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych,
 • dane osoby upoważnionej.

Treść upoważnienia powinna zawierać wyraźne stwierdzenie, iż osoba wymieniona w upoważnieniu — z podaniem jej nazwiska, imion, dokładnego adresu zamieszkania i numeru PESEL — została upoważniona przez pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia list kandydatów w imieniu wymienionego z nazwy komitetu wyborczego do danej rady gminy lub na określonym obszarze. 

Upoważnienie powinno być opatrzone:

 • datą wystawienia,
 • własnoręcznym podpisem pełnomocnika wyborczego.

Osoba upoważniona przez pełnomocnika nie może upoważniać innych osób do zgłaszania list kandydatów na radnych.
Zgłoszenie, podpisane przez pełnomocnika wyborczego komitetu lub przez osobę przez niego upoważnioną do zgłoszenia listy, może być dostarczone gminnej komisji wyborczej osobiście przez podpisującego zgłoszenie lub przez inną osobę albo nadesłane przesyłką listową lub kurierem.
W przypadku wysłania zgłoszenia przesyłką listową lub kurierem o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu zawiadomienia do gminnej komisji wyborczej (art. 9 § 1).

5. W zgłoszeniu należy wskazać:

 • nazwisko i imię osoby zgłaszającej listę kandydatów ze wskazaniem, czy zgłoszenia dokonuje pełnomocnik wyborczy czy upoważniona przez niego osoba oraz wskazaniem dokładnego adresu zamieszkania i w celach organizacyjnych numeru telefonu i adresu e - mail osoby dokonującej zgłoszenia,
 • nazwę komitetu wyborczego, w którego imieniu dokonywane jest zgłoszenie listy kandydatów ze wskazaniem adresu jego siedziby,
 • nazwę rady oraz oznaczenie numeru okręgu wyborczego, w którym zgłaszana jest lista kandydatów,
 • nazwisko, imię (wszystkie imiona zgodnie z danymi zawartymi w ewidencji ludności), wiek (w latach, nie data urodzenia) i miejsce zamieszkania (tylko nazwa miejscowości, bez pełnego adresu) kandydata na radnego (art. 426 § 1).

Zgłaszający listę może wnosić, by przy nazwisku kandydata umieścić adnotację „popierany przez ............................................” wymieniając nazwę lub skrót nazwy tylko jednej partii politycznej lub organizacji społecznej, która popiera kandydata (nie więcej niż 45 znaków drukarskich, wliczając spacje). Poparcie kandydata powinno być potwierdzone pismem właściwego statutowego organu danej partii lub organizacji, które należy dołączyć do zgłoszenia listy (art. 426 § 6). Potwierdzenie poparcia może dokonać również terenowy organ statutowy partii lub organizacji, jeśli jest do tego uprawniony na podstawie statutu partii lub organizacji albo otrzymał pisemne upoważnienie od właściwego organu statutowego. Wniosek o takie oznaczenie kandydata może być zawarty w zgłoszeniu lub w odrębnym piśmie i złożony wyłącznie w czasie zgłoszenia listy. Zgłoszenie tego wniosku wraz z załączonym potwierdzeniem organu statutowego partii lub organizacji możliwe jest wyłącznie w czasie zgłaszania listy. Oznaczenie kandydata zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem będzie uwzględnione na urzędowych obwieszczeniach o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych.
Przykładowy wzór zgłoszenia listy kandydatów na radnych stanowi załącznik nr 1 do informacji.

6. Zgłoszenie listy kandydatów w każdym okręgu wyborczym powinno być poparte podpisami co najmniej 25 wyborców stale zamieszkałych w danej gminie tj. ujętych w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania na obszarze danej gminy.

Prawidłowo sporządzony wykaz podpisów wyborców udzielających poparcia liście kandydatów zawiera na każdej stronie:

 • nazwę komitetu wyborczego zgłaszającego listę (nie skrót nazwy komitetu), numer okręgu wyborczego, w którym lista jest zgłaszana;
 • adnotację: „Udzielam poparcia liście kandydatów zgłaszanej przez ........... (nazwa komitetu wyborczego) w okręgu wyborczym nr ...... (numer okręgu) w wyborach do Rady ............... (nazwa rady) zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

a następnie

 • czytelnie wpisane nazwiska, imiona, adresy zamieszkania, numery PESEL, daty udzielenia poparcia oraz własnoręczne podpisy wyborców udzielających poparcia liście (art. 427 § 3).

Adres zamieszkania obejmuje: nazwę miejscowości (miasta, wsi, osady) oraz nazwę ulicy i numer domu oraz numer lokalu (mieszkania). Podawanie kodu pocztowego nie jest wymagane. W miejscowościach, w których nie ma ulic, konieczne jest wskazanie numeru domu (posesji). Podanie numeru lokalu dotyczy tylko budynków wielomieszkaniowych. Brak danych lub niepełne określenie adresu zamieszkania spowoduje uznanie poparcia za złożone wadliwie. Uznaje się za prawidłowo udzielone poparcie, gdy zamiast wskazania pełnego brzmienia nazwy miejscowości w rubryce „Adres zamieszkania” popierający posłuży się powszechnie używanym i jednoznacznie rozumianym skrótem tej nazwy, jeżeli inne dane dotyczące adresu zamieszkania (nazwa ulicy, nr domu, nr lokalu) zostały podane zgodnie z wymaganiami. Za prawidłowo udzielone poparcie uznaje się również takie, w którym zamiast dokładnego podania adresu zamieszkania w rubryce na to przeznaczonej postawiono znak odnośnika do adresu wskazanego w pozycji bezpośrednio wyżej umieszczonej w wykazie podpisów, pod warunkiem, że osoby umieszczone w tych pozycjach zamieszkują pod tym samym adresem.

Zgłaszający listę zostanie poinformowany o terminie czynności sprawdzających wykaz podpisów. Zgłaszający lub osoba przez niego upoważniona może być obecna przy tych czynnościach. Jednakże jego nieobecność lub osoby przez niego upoważnionej nie wstrzymuje sprawdzania wykazu podpisów.

Przykładowy wzór wykazu podpisów wyborców udzielających poparcia liście kandydatów stanowi załącznik nr 2 do informacji.

7. Do zgłoszenia każdej listy kandydatów należy dołączyć:

 • postanowienie (kopię) o przyjęciu zawiadomieniu o utworzeniu komitetu wyborczego przez Państwową Komisję Wyborczą lub właściwego komisarza wyborczego;
 • dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika wyborczego z podaniem jego nazwiska i dokładnego adresu zamieszkania oraz numeru PESEL.

W przypadku braku powyższych dokumentów, jeśli terytorialna komisja wyborcza może potwierdzić fakty w nich zawarte w systemie informatycznym WOW, dokumenty nie muszą być załączone.

 • upoważnienie wystawione przez pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego do zgłoszenia listy kandydatów, jeżeli zgłoszenia listy kandydatów dokonuje osoba przez niego upoważniona (zob. pkt 4);
 • ewentualny wniosek o oznaczenie kandydata nazwą lub skrótem nazwy popierającej partii lub organizacji społecznej, jeżeli wniosek ten nie został zawarty w treści zgłoszenia;
 • pismo organu statutowego partii politycznej/organizacji społecznej potwierdzające poparcie dla kandydata umieszczonego na liście kandydatów, jeżeli osoba zgłaszająca wnosi o oznaczenie kandydata wskazanym poparciem partii lub organizacji (zob. pkt 5);
 • wykaz podpisów wyborców popierających listę kandydatów;
 • pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie w wyborach do danej rady zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. oraz o posiadaniu prawa wybieralności do danej rady.

Oświadczenie powinno zawierać: wskazanie numeru okręgu wyborczego, w którym kandydat wyraża zgodę na kandydowanie oraz nazwy komitetu wyborczego, z którego listy kandydat zgadza się kandydować, imię (imiona), nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo oraz numer PESEL kandydata, a także wskazanie jego przynależności do partii politycznej lub stwierdzenie, że nie należy do partii politycznej. W oświadczeniu o wyrażeniu zgody na kandydowanie kandydat powinien podać także adres zamieszkania, zgodny z adresem ujęcia w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie kandydat opatruje datą i własnoręcznym podpisem (art. 426 § 2); Przykładowy wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie stanowi załącznik nr 3 do informacji;

 • oświadczenie kandydata — obywatela polskiego urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r. w przedmiocie pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. (tzw. oświadczenie lustracyjne).

Oświadczenie składa się według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1a do ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów — art. 426 § 5. Kandydat, który nie pracował albo nie pełnił służby albo nie był współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. wypełnia tylko pierwszą stronę części A formularza oświadczenia lustracyjnego, pozostawiając puste (niewypełnione) pozostałe strony. Prawidłowe wypełnienie polega na podaniu wymaganych informacji o charakterze osobowo-ewidencyjnym oraz podkreśleniu (nie przekreśleniu) właściwej treści oświadczenia (np. nie pracowałem/nie pracowałam, itd.)

Kandydat, który odpowiednio pracował, pełnił służbę lub był współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. wypełnia następną stronę części A formularza oświadczenia lustracyjnego oraz część B.

Wzór oświadczenia lustracyjnego stanowi załącznik Nr 4 do informacji.

Jeżeli kandydat składał już po 13 września 2007 r. oświadczenie według wskazanego wyżej wzoru, to nie składa go, tylko załącza informację o złożeniu oświadczenia, w której podaje kiedy, komu i w związku z jakim zdarzeniem złożył oświadczenie lustracyjne według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2a do powołanej ustawy.
Wzór ten stanowi załącznik Nr 5 do informacji.

Oświadczenia lustracyjne zawierające błędy formalne (brak podpisu, sprzeczność w treści, tj. wypełniona i podpisana część negatywna oraz pozytywna oświadczenia albo złożone na formularzu obowiązującym do 13 września 2007 r. lub nieprawidłowo wypełnione), nie będą przyjmowane do zasobu Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej. Stanowią one wadę zgłoszenia. Nie stanowi wady zgłoszenia niepodanie w oświadczeniu nazwiska rodowego przez kandydata-mężczyznę, jeżeli nazwisko, którego używa jest takie samo.

Z obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia zwolnieni są kandydaci urodzeni 1 sierpnia 1972 r. i później oraz obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi, a także obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

W przypadku zgłoszenia kandydata — obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim lub obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do zgłoszenia należy dołączyć ponadto:

 • oświadczenie kandydata określające ostatni adres zamieszkania w państwie członkowskim Unii Europejskiej jego pochodzenia lub Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;
 • oświadczenie kandydata, że nie został pozbawiony prawa do kandydowania w państwie członkowskim Unii Europejskiej jego pochodzenia lub Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;
 • oświadczenie kandydata, że nie pełni on urzędu, który objęty jest zakazem łączenia funkcji.

Przykładowy wzór powyższych oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do informacji.

W przypadku wątpliwości co do treści oświadczenia kandydata, że nie został pozbawiony prawa do kandydowania w państwie członkowskim Unii Europejskiej jego pochodzenia lub w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, kandydat może zostać zobowiązany przez gminną komisję wyborczą do przedłożenia przed albo po wyborach zaświadczenia wydanego przez właściwy organ administracyjny państwa członkowskiego Unii Europejskiej jego pochodzenia lub Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, potwierdzającego, że nie pozbawiono go prawa do kandydowania w wyborach w tym państwie członkowskim albo Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub że organowi temu nic nie wiadomo o pozbawieniu go takiego prawa (art. 426 § 4)
Dołączane do zgłoszenia dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego (art. 7).

8. Po dokonaniu zgłoszenia zmiana kandydata na liście jest niedopuszczalna (art. 428 § 4).
Wyjątek przewidziany jest w art. 436 § 2a Kodeksu wyborczego, zgodnie z którym w przypadku gdy nazwisko kandydata skreślono z listy na skutek jego śmierci, gminna komisja wyborcza zawiadamia pełnomocnika wyborczego lub osobę, która dokonała zgłoszenia listy, o możliwości zgłoszenia nowego kandydata. Uzupełnienie listy w tym trybie może nastąpić najpóźniej w dniu 28 marca 2024 r. i nie wymaga zbierania podpisów wyborców popierających zgłoszonego kandydata.

9. Tryb przyjmowania zgłoszeń przez gminną komisję wyborczą, sposób dokonywania kontroli poprawności zgłoszenia i rejestracji listy regulują art. 429-434 Kodeksu wyborczego. Od uchwał gminnej komisji wyborczej, o których mowa w art. 430 i art. 431 Kodeksu wyborczego zgłaszającemu listę służy prawo odwołania do komisarza wyborczego, w terminie 2. dni od dnia podania do publicznej wiadomości uchwały gminnej komisji wyborczej w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym przez urząd gminy obsługujący daną komisję (art. 432 § 1). Na postanowienie komisarza wyborczego uznające odwołanie za nieuzasadnione osobie zgłaszającej listę przysługuje prawo wniesienia skargi do Państwowej Komisji Wyborczej w terminie 2. dni od daty podania do publicznej wiadomości postanowienia komisarza wyborczego na stronie internetowej właściwej delegatury Krajowego Biura Wyborczego w zakładce „Aktualności” (art. 432 § 2).

10. Nadzór nad przestrzeganiem prawa przez gminne komisje wyborcze sprawuje właściwy komisarz wyborczy, który rozpatruje skargi na działalność tych komisji wyborczych, udziela komisjom wyjaśnień oraz uchyla uchwały komisji podjęte z naruszeniem prawa lub niezgodnie z wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej (art. 167 § 1 pkt 1, 4 i 7 oraz § 2).


W załącznikach do niniejszej „Informacji” Państwowa Komisja Wyborcza zamieszcza, do wykorzystania pomocniczo, przykładowe wzory dokumentów związanych ze zgłoszeniem listy kandydatów na radnych.


Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej
Sylwester Marciniak

Ilekroć w niniejszej Informacji przywołano przepisy dotyczące wyborów do rad gmin, mają one na podstawie art. 470 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) odpowiednie zastosowanie w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
Ilekroć w niniejszej informacji mowa jest o:
1) wójcie — należy przez to rozumieć także burmistrza lub prezydenta miasta;
2) gminnej komisji wyborczej — należy przez to rozumieć także miejską komisję wyborczą.

1. Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na wójta są komitety wyborcze utworzone w celu zgłoszenia kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, które uzyskały od właściwego komisarza wyborczego lub od Państwowej Komisji Wyborczej postanowienie o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego (art. 98 Kodeksu wyborczego). W przypadku komitetów wyborczych, które uzyskały postanowienie od komisarza wyborczego, mogą one zgłaszać kandydatów na obszarze wskazanym w tym postanowieniu.
Komitet wyborczy może zgłosić kandydata na wójta pod warunkiem, że zarejestrował listy kandydatów na radnych w wyborach do rady gminy w co najmniej połowie okręgów wyborczych w danej gminie. W przypadku zgłoszenia kandydata na wójta w gminie liczącej powyżej 20 000 mieszkańców w każdym z tych okręgów liczba zarejestrowanych kandydatów na radnych nie może być mniejsza niż wynosi liczba radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym (art. 478 § 2).

Komitet wyborczy może zgłosić w danej gminie tylko jednego kandydata (art. 425 § 1). W przypadku utworzenia koalicji wyborczej i powołania koalicyjnego komitetu wyborczego w celu zgłoszenia wspólnych list kandydatów, komitet wyborczy partii politycznej wchodzącej w skład koalicji nie może samodzielnie zgłaszać kandydata na wójta, jeżeli w tej gminie został zgłoszony wspólny kandydat.

2. Kandydatem na wójta może być osoba, która:

 1. ma prawo wybierania w tych wyborach;
 2. jest obywatelem polskim;
 3. najpóźniej w dniu głosowania kończy 25 la;
 4. jest ujęta w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania w jednej z gmin na obszarze Polski.

Nie ma obowiązku zamieszkiwania na obszarze gminy, w której kandydat zostanie zgłoszony.

Nie może być kandydatem osoba:

 1. pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
 2. pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
 3. ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu;
 4. skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5.  wobec której wydano prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające utratę prawa wybieralności, o którym mowa w art. 21a ust. 2a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U z 2023 r. poz. 342, 497, 1195 oraz 1872).

Posiadanie praw wyborczych ocenia się na dzień wyborów.

W przypadku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe pozbawienie prawa wybieralności następuje na czas określony okresem ewidencjonowania w Krajowym Rejestrze Karnym. Oznacza to, że osoby, wobec których zapadł taki wyrok, nie mają biernego prawa wyborczego, tj. nie mogą kandydować, w okresie, w którym są wpisane do ewidencji Krajowego Rejestru Karnego.

Kandydatem na wójta może być również osoba wchodząca w skład komitetu wyborczego, w tym także pełnomocnik wyborczy. Kandydatem na wójta nie może być .pełnomocnik finansowy. Kandydat na wójta może kandydować w wyborach wójta tylko w jednej gminie. Kandydat na wójta może jednocześnie kandydować do rady gminy, z tym że tylko na obszarze gminy, w której kandyduje na wójta. Kandydat na wójta nie może kandydować do rady powiatu i do sejmiku (art. 472). Jeśli kandydat na wójta zostanie jednocześnie wybrany na radnego gminy i na wójta, traci mandat radnego (art. 383 § 1 pkt 6).

3. Kandydata na wójta zgłasza się do właściwej gminnej komisji wyborczej nie później niż do godz. 16.00 w dniu 14 marca 2024 r.
Po dniu 14 marca 2024 r. zgłoszenie kandydata na wójta jest możliwe wyłącznie w sytuacji przewidzianej w art. 482 § 1 Kodeksu wyborczego, czyli wówczas, gdy w terminie przewidzianym dla zgłoszenia kandydatów nie zostanie zgłoszony żaden kandydat albo zostanie zgłoszony tylko jeden kandydat. Gminna komisja wyborcza wzywa wówczas komitety wyborcze, poprzez rozplakatowanie obwieszczeń, do dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów w terminie 5. dni od dnia ich rozplakatowania.

Ponadto pełnomocnik komitetu wyborczego lub osoba upoważniona, która dokonała zgłoszenia kandydata, może do dnia 25 marca 2024 r. zgłosić nowego kandydata, jeżeli komisja wyborcza zawiadomi pełnomocnika, iż skreśliła kandydata wskutek jego śmierci (art. 483 §2).

4. Uprawnionym do zgłoszenia kandydata na wójta w imieniu komitetu wyborczego jest pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego (zwany dalej pełnomocnikiem wyborczym) lub osoba imiennie przez niego upoważniona (art. 428 § 2). Upoważnienie powinno zawierać:

 • pełną nazwę komitetu wyborczego,
 • nazwisko i imię pełnomocnika wyborczego udzielającego upoważnienia,
 • wskazanie zakresu udzielonego upoważnienia, tj. upoważnienie do zgłoszenia list kandydatów w imieniu wymienionego z nazwy komitetu wyborczego do danej rady lub na określonym obszarze. Zakres upoważnienia może obejmować również wyznaczenie mężów zaufania do obwodowych komisji wyborczych (wystawienie im stosownych zaświadczeń) oraz zgłaszanie kandydatów do terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych,
 • dane osoby upoważnionej.

Treść upoważnienia powinna zawierać wyraźne stwierdzenie, iż osoba wymieniona w upoważnieniu – z podaniem jej nazwiska, imion, dokładnego adresu zamieszkania i numeru PESEL - została upoważniona przez pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia w imieniu wymienionego z nazwy komitetu wyborczego kandydata na wójta danej gminy lub kandydatów na wójta na określonym obszarze. Upoważnienie powinno być opatrzone:

 • datą wystawienia,
 • własnoręcznym podpisem pełnomocnika wyborczego.

Osoba upoważniona przez pełnomocnika nie może upoważniać innych osób do zgłaszania kandydatów na wójta.
Zgłoszenie, podpisane przez pełnomocnika wyborczego komitetu lub przez osobę przez niego upoważnioną do zgłoszenia kandydata, może być dostarczone gminnej komisji wyborczej osobiście przez podpisującego zgłoszenie lub przez inną osobę albo nadesłane przesyłką listową lub kurierem.
W przypadku wysłania zgłoszenia przesyłką listową lub kurierem o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu zawiadomienia do gminnej komisji wyborczej (art. 9 § 1).

5. W zgłoszeniu należy wskazać:

1) nazwisko i imię osoby zgłaszającej kandydata ze wskazaniem, czy zgłoszenia dokonuje pełnomocnik wyborczy czy upoważniona przez niego osoba oraz wskazaniem dokładnego adresu zamieszkania i ewentualnie numeru telefonu i adresu e-mail osoby dokonującej zgłoszenia;

2) nazwę komitetu wyborczego, w którego imieniu dokonywane jest zgłoszenie kandydata ze wskazaniem adresu jego siedziby

3) określenie na jaką funkcję zgłaszany jest kandydat, np. „na Wójta Gminy ................................”; (nazwa)

4) nazwisko, imię (wszystkie imiona zgodnie z danymi zawartymi w ewidencji ludności), wiek (w latach, nie data urodzenia), wykształcenie i miejsce zamieszkania (nazwa miejscowości, ale nie pełny adres) kandydata na wójta (art. 479 § 1). Wykształcenie kandydata należy określić, podając poziom wykształcenia (podstawowe, średnie, wyższe) i ewentualnie kierunki (ekonomiczne, techniczne, rolnicze, humanistyczne), a nie przez podawanie tytułów np. inż. budownictwa lądowego, dr ekonomii, technik mechanik.;

— Przy nazwisku kandydata należy obowiązkowo wymienić nazwę lub skrót nazwy partii politycznej, której kandydat jest członkiem (nie więcej niż 45 znaków drukarskich, wliczając spacje),
— Przy nazwisku kandydata, który nie należy do żadnej partii politycznej należy obowiązkowo umieścić adnotację „nie należy do partii politycznej”,
— Ponadto zgłaszający może wnosić, by przy nazwisku kandydata umieścić adnotację „popierany przez ...............................................” wymieniając nazwę lub skrót nazwy tylko jednej partii politycznej lub organizacji społecznej, która popiera kandydata (nie więcej niż 45 znaków drukarskich, wliczając spacje). Poparcie kandydata powinno być potwierdzone pismem właściwego statutowego organu danej partii lub organizacji, które należy dołączyć do zgłoszenia kandydata (art. 426 § 6). Wniosek o takie oznaczenie kandydata może być zawarty w zgłoszeniu lub w odrębnym piśmie. Zgłoszenie tego wniosku wraz z załączonym potwierdzeniem organu statutowego partii lub organizacji możliwe jest wyłącznie w czasie zgłaszania kandydata. Potwierdzenia poparcia może dokonać również terenowy organ statutowy partii lub organizacji, jeśli jest do tego uprawniony na podstawie statutu partii lub organizacji albo otrzymał pisemne upoważnienie od właściwego organu statutowego. Oznaczenie kandydata zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem będzie uwzględnione na urzędowych obwieszczeniach o zarejestrowanych kandydatach na wójta;

5) numery okręgów, w których komitet wyborczy zarejestrował listy kandydatów na radnych do rady gminy.

Przykładowy wzór zgłoszenia kandydata na wójta stanowi załącznik nr 1 do informacji.
6. Do zgłoszenia kandydata należy dołączyć:

 • postanowienie (kopię) o przyjęciu zawiadomieniu o utworzeniu komitetu wyborczego przez Państwową Komisję Wyborczą lub właściwego komisarza wyborczego,
 • dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika wyborczego z podaniem jego nazwiska i dokładnego adresu zamieszkania oraz numeru PESEL,

W przypadku braku powyższych dokumentów, jeśli gminna komisja wyborcza może potwierdzić fakty w nich zawarte w systemie informatycznym WOW, dokumenty nie muszą być załączone.

 • upoważnienie wystawione przez pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego do zgłoszenia kandydata, jeżeli zgłoszenia kandydata dokonuje osoba przez niego upoważniona (zob. pkt 4),
 • ewentualny wniosek o oznaczenie kandydata nazwą lub skrótem nazwy popierającej partii lub organizacji społecznej, jeżeli wniosek ten nie został zawarty w treści zgłoszenia,
 • pismo organu statutowego partii politycznej/organizacji społecznej potwierdzające poparcie dla kandydata, jeżeli osoba zgłaszająca wnosi o oznaczenie kandydata wskazanym poparciem partii lub organizacji (zob. pkt 5),
 • fakultatywnie symbol graficzny komitetu wyborczego w formie papierowej oraz elektronicznej, zgodny z wzorcem wynikającym z postanowienia organu wyborczego, który przyjął zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego. Symbol graficzny dołączony w formie elektronicznej musi zostać przekazany na nośniku elektronicznym, który pozostaje w dokumentach zgłoszeniowych. Symbol graficzny dołączony w tej formie musi spełniać następujące wymagania: wymiar: 9mm x 9mm, rozdzielczość: 106x106 pikseli, kolor: czarno-biały (8bit), format: PNG, rozmiar: do 100KB,
 • pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie w wyborach do danej rady zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. oraz o posiadaniu prawa wybieralności na wójta.

Oświadczenie powinno zawierać:

 • wskazanie nazwy organu wykonawczego wraz z nazwą gminy,
 • nazwę komitetu wyborczego, z którego zgłoszenia kandydat zgadza się kandydować, imię (imiona), nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo oraz numer PESEL kandydata, a także wskazanie jego przynależności do partii politycznej lub stwierdzenie, że nie należy do partii politycznej. W oświadczeniu na kandydowanie kandydat powinien podać także adres zamieszkania, zgodny z adresem ujęcia w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie kandydat opatruje datą i własnoręcznym podpisem (art. 479 § 2 pkt 1),

Przykładowy wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie stanowi załącznik nr 2 do informacji.

 • oświadczenie kandydata urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r. w przedmiocie pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. (tzw. oświadczenie lustracyjne).

Oświadczenie składa się według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1a do ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów — art. 479 § 2 pkt 2. Kandydat, który nie pracował albo nie pełnił służby albo nie był współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. wypełnia tylko pierwszą stronę części A formularza oświadczenia lustracyjnego, pozostawiając puste (niewypełnione) pozostałe strony. Prawidłowe wypełnienie polega na podaniu wymaganych informacji o charakterze osobowo-ewidencyjnym oraz podkreśleniu (nie przekreśleniu) właściwej treści oświadczenia (np. nie pracowałem/nie pracowałam, itd.)

Kandydat, który odpowiednio pracował, pełnił służbę lub był współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. wypełnia następną stronę części A formularza oświadczenia lustracyjnego oraz część B.

Wzór oświadczenia lustracyjnego stanowi załącznik Nr 3 do informacji.

Jeżeli kandydat składał już po 13 września 2007 r. oświadczenie według wskazanego wyżej wzoru, to nie składa go, tylko załącza informację o złożeniu oświadczenia, w którym podaje kiedy, komu i w związku z jakim zdarzeniem złożył oświadczenie lustracyjne według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2a do powołanej ustawy.
Wzór ten stanowi załącznik Nr 4 do informacji.

Oświadczenia lustracyjne zawierające błędy formalne (brak podpisu, sprzeczność w treści, tj. wypełniona i podpisana część negatywna oraz pozytywna oświadczenia albo złożone na formularzu obowiązującym do 13 września 2007 r. lub nieprawidłowo wypełnione), nie będą przyjmowane do zasobu Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej. Stanowią one wadę zgłoszenia. Nie stanowi wady zgłoszenia niepodanie w oświadczeniu nazwiska rodowego przez kandydata-mężczyznę, jeżeli nazwisko, którego używa jest takie samo.

Z obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia zwolnieni są kandydaci urodzeni 1 sierpnia 1972 r. i później.

7. Po dokonaniu zgłoszenia zmiana kandydata jest niedopuszczalna (art. 428 § 4), chyba, że gminna komisja skreśliła zarejestrowanego kandydata, a nie upłynął jeszcze termin zgłaszania kandydatów na wójta.

Wyjątek przewidziany jest w art. 483 § 2 Kodeksu wyborczego, zgodnie z którym w przypadku gdy nazwisko kandydata skreślono na skutek jego śmierci, gminna komisja wyborcza zawiadamia pełnomocnika wyborczego lub osobę, która dokonała zgłoszenia kandydata o możliwości zgłoszenia nowego kandydata. Zgłoszenie kandydata w tym trybie może nastąpić najpóźniej w dniu 25 marca 2024 r.

8. Tryb przyjmowania zgłoszeń przez gminną komisję wyborczą, sposób dokonywania kontroli poprawności zgłoszenia i rejestracji kandydatów regulują art. 429-433, art. 480, art. 482 i art. 483 Kodeksu wyborczego. Od uchwał gminnej komisji wyborczej, o których mowa w art. 430 i art. 431 Kodeksu wyborczego zgłaszającemu służy prawo odwołania do komisarza wyborczego, w terminie 2. dni od dnia podania do publicznej wiadomości uchwały gminnej komisji wyborczej w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym przez urząd gminy obsługujący daną komisję (art. 432 § 1). Na postanowienie komisarza wyborczego uznające odwołanie za nieuzasadnione osobie zgłaszającej przysługuje prawo wniesienia skargi do Państwowej Komisji Wyborczej w terminie 2. dni od daty podania do publicznej wiadomości postanowienia komisarza wyborczego na stronie internetowej właściwej delegatury Krajowego Biura Wyborczego w zakładce „Aktualności” (art. 432 § 2).

9. Nadzór nad przestrzeganiem prawa przez gminne komisje wyborcze sprawuje właściwy komisarz wyborczy, który rozpatruje skargi na działalność tych komisji wyborczych, udziela komisjom wyjaśnień oraz uchyla uchwały komisji podjęte z naruszeniem prawa lub niezgodnie z wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej (art. 167 § 1 pkt 1, 4 i 7 oraz § 2).

— * —
W załącznikach do niniejszej „Informacji” Państwowa Komisja Wyborcza zamieszcza, do wykorzystania pomocniczo, przykładowe wzory dokumentów związanych ze zgłoszeniem kandydata na wójta.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej
Sylwester Marciniak

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), Wójt Gminy Siepraw podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Sieprawiu w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Sieprawiu mieści się: w budynku Urzędu Gminy Siepraw, ul. Kawęciny 30, 32 – 447 Siepraw  (sala obrad, pokój nr 16), tel. (12) 37 21 828.


Wójt Gminy Siepraw

Tadeusz PITALA

Państwowa Komisja Wyborcza informuje o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408).

Należy pamiętać, że we wszystkich przypadkach, o których mowa poniżej, o dotrzymaniu terminu decyduje otrzymanie wniosku przez właściwy organ, a nie data stempla pocztowego.

I. Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach Wyborca niepełnosprawny oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania ukończy 60 lat ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania w danej gminie, ma prawo do uzyskiwania informacji o: 

1) terminie wyborów oraz godzinach głosowania; 

2) właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania; 

3) lokalach obwodowych komisji wyborczych znajdujących się najbliżej jego miejsca zamieszkania, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych; 

4) warunkach ujęcia wyborcy w spisie wyborców w obwodzie głosowania, w którym znajduje się lokal obwodowej komisji wyborczej dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych; 

5) warunkach bezpłatnego transportu do i z lokalu wyborczego; 

6) komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych listach kandydatów i kandydatach;

7) warunkach oraz formach głosowania. Informacje te są przekazywane wyborcy, na jego wniosek, przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) telefonicznie lub w drukowanych materiałach informacyjnych, w tym w formie elektronicznej. We wniosku, o którym mowa, wyborca podaje nazwisko, imię (imiona) oraz adres stałego zamieszkania. Informacje, o których mowa wyżej, są także udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej gminy oraz podawane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie.

II. Prawo do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i transportu powrotnego w gminie, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski Wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44), w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1251, 1429, 1672);

2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;

3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, mają prawo do bezpłatnego transportu z: 

1) miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, albo miejsca podanego we wniosku o zmianę miejsca głosowania, do lokalu wyborczego właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest ten wyborca;

2) miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania, w przypadku wyborcy posiadającego zaświadczenie o prawie do głosowania (dotyczy wyborów do Parlamentu Europejskiego); 

3) lokalu wyborczego, do miejsca, w którym dany wyborca rozpoczął podróż, zwanego dalej „transportem powrotnym”. 

Transport do lokalu i transport powrotny zapewnia wójt (burmistrz, prezydent miasta), gminy w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski. Wyborcy niepełnosprawnemu, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun. 

Zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego powinien zostać zgłoszony przez wyborcę właściwemu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) najpóźniej w 13. dniu przed dniem wyborów. 

Zgłoszenie zamiaru skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta). W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie zgłosił zamiaru skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania (tzw. I tura) zgłosić właściwemu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego w ponownym głosowaniu (tzw. II tura), najpóźniej w 5. dniu przed dniem ponownego głosowania. 

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej. Powinno ono zawierać nazwisko i imię (imiona), numer PESEL wyborcy oraz opiekuna, jeśli ma towarzyszyć wyborcy, oznaczenie miejsca zamieszkania, lub miejsca pobytu w przypadku wyborcy posiadającego zaświadczenie o prawie do głosowania, wskazanie, czy wyborca ma zamiar skorzystać z transportu powrotnego, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, oraz numer telefonu lub adres poczty elektronicznej wyborcy, o ile posiada. W zgłoszeniu: 

1) wyborca, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, oświadcza o tym fakcie,

2) wyborca niepełnosprawny oświadcza o orzeczonym stopniu niepełnosprawności i ważności orzeczenia. 

Wyborcę, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu, wójt (burmistrz, prezydent miasta) informuje o godzinie transportu do lokalu w dniu głosowania, najpóźniej w 3. dniu przed dniem głosowania. 

Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż na 2 dni przed dniem głosowania. Wycofanie zgłoszenia albo zrezygnowanie z transportu powrotnego może być dokonane ustnie w urzędzie gminy, pisemnie lub w formie elektronicznej.

III. Prawo do głosowania korespondencyjnego Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44), w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1251, 1429, 1672);

2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;

3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Głosować korespondencyjnie mogą również wyborcy:
1) podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych;

2) którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat.

Głosować korespondencyjnie można tylko w kraju. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu najpóźniej w 13. dniu przed dniem wyborów.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania (tzw. II tura) w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta). W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania zgłosić komisarzowi wyborczemu zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu, najpóźniej w 10. dniu przed dniem ponownego głosowania. Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów.

W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania zgłosić komisarzowi wyborczemu zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu, najpóźniej w 5. dniu przed dniem ponownego głosowania. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej w 2. dniu przed dniem ponownego głosowania.

Zgłoszenie, może być dokonane:
1) ustnie;

2) na piśmie w postaci:

a) papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem,

b) elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej na stronie internetowej gov.pl, po uwierzytelnieniu tej osoby.

3) telefonicznie – w przypadku wyborcy niepełnosprawnego oraz wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Powinno ono zawierać nazwisko i imię (imiona), numer PESEL wyborcy, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, oraz adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

Pomocniczy wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego stanowi załącznik do niniejszej informacji.
Do zgłoszenia wyborca niepełnosprawny dołącza kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. Jeżeli zgłoszenia dokonano ustnie, wyborca musi odrębnie przekazać orzeczenie urzędowi gminy.

W zgłoszeniu wyborca niepełnosprawny może zażądać dołączenia do pakietu wyborczego nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a oraz może zamieścić lub podać adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego oraz informację o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych osób fizycznych, o którym mowa w art. 20h ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57, z późn. zm.).

Wyborca głosujący korespondencyjnie będzie ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla jego stałego miejsca zamieszkania (zgodnie z adresem ujęcia w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców).

Wyborca nie później niż 6. dnia przed dniem wyborów otrzyma pakiet wyborczy, który zostanie doręczony przez przedstawiciela Poczty Polskiej wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru.

Jeżeli wyborca nie może potwierdzić odbioru, doręczający sam stwierdzi datę doręczenia oraz wskaże odbierającego i przyczynę braku jego podpisu.

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, otrzyma pakiet wyborczy nie później niż 2. dnia przed dniem wyborów. Pakiet zostanie doręczony do drzwi mieszkania lub innego lokalu, w którym przebywa wyborca, przy zachowaniu środków ochrony osobistej.
W przypadku nieobecności wyborcy pod wskazanym adresem doręczający umieści zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia w skrzynce na listy lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania. Termin powtórnego doręczenia nie może być dłuższy niż 1 dzień od dnia pierwszego doręczenia.

W skład pakietu wyborczego przekazywanego wyborcy wchodzą: koperta zwrotna, karty do głosowania (w wyborach do Parlamentu Europejskiego – karta do głosowania), koperta na kartę do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na kartach do głosowania, instrukcja głosowania korespondencyjnego i ewentualnie nakładki na karty do głosowania sporządzone w alfabecie Braille’a, jeżeli wyborca niepełnosprawny zażądał ich przesłania.
Na karcie do głosowania wyborca oddaje głos, w sposób określony w informacji znajdującej się w dolnej części karty do głosowania.

Po oddaniu głosu, karty do głosowania (w wyborach do Parlamentu Europejskiego – kartę do głosowania), należy umieścić w kopercie z napisem „Koperta na kartę do głosowania” i kopertę tę zakleić. Niezaklejenie koperty na kartę do głosowania spowoduje, że karty (karta) do głosowania nie będą uwzględnione przy ustalaniu wyników głosowania.
Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej zaadresowanej do obwodowej komisji wyborczej.

Następnie należy wypełnić oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu, na którym należy:

1) wpisać miejscowość i datę jego sporządzenia,

2) własnoręcznie podpisać się.

Oświadczenie wkłada się do koperty zwrotnej (z adresem obwodowej komisji wyborczej). Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej lub niepodpisanie go spowoduje, że karty (karta) do głosowania nie będą uwzględnione przy ustalaniu wyników głosowania.

Kopertę zwrotną zawierającą:
1) zaklejoną kopertę z kartami (kartą) do głosowania;

2) podpisane oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu

należy zakleić i przekazać przedstawicielowi Poczty Polskiej.
Przedstawiciel Poczty Polskiej odbierze zamkniętą kopertę zwrotną od wyborcy niepełnosprawnego i wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania ukończy 60 lat, którzy otrzymali pakiet wyborczy, na podstawie okazanego przez nich dokumentu potwierdzającego tożsamość. Odbiór następuje za pokwitowaniem najpóźniej w:
1) dniu wyborów, jeżeli wyborca w momencie doręczenie pakietu wyborczego zgłosił potrzebę jej odbioru, pod adresem wskazanym przez tego wyborcę;

2) przedostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów – w placówce Poczty Polskiej usytuowanej na obszarze gminy, w której wyborca jest ujęty w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców;

3) trzecim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów w dowolnej placówce Poczty Polskiej.

Wyborca niepełnosprawny oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania ukończył 60 lat może w dniu wyborów, do czasu zakończenia głosowania, osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej.

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych przekazuje, najpóźniej w dniu wyborów, przedstawicielowi Poczty Polskiej zamkniętą kopertę zwrotną pod adresem, pod który doręczono mu pakiet wyborczy, przy zachowaniu środków ochrony osobistej.

Głosować korespondencyjne nie mogą wyborcy umieszczeni w spisach wyborców w obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych, aresztach śledczych i domach studenckich, a także wyborcy, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania.

IV. Prawo do głosowania przez pełnomocnika

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44), w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1251, 1429, 1672);

2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;

3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Ponadto głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat.

Głosować przez pełnomocnika można tylko w kraju.
Pełnomocnikiem może być osoba posiadająca prawo wybierania.

Pełnomocnikiem nie może być:
1) osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;

2) mąż zaufania;

3) obserwator społeczny;

4) osoba kandydująca w wyborach.

Pełnomocnictwo można przyjąć:
1) tylko od jednej osoby lub

2) od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Pełnomocnictwa udziela się przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której jest ujęty w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców.
Wniosek należy złożyć najpóźniej w 9. dniu przed dniem wyborów.

Wzór wniosku ustalony został przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i stanowi załącznik do informacji.

Akt pełnomocnictwa sporządzony przed pierwszym głosowaniem dotyczy również ponownego głosowania w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta), jeżeli będzie ono przeprowadzane. Natomiast wyborca, który nie złożył wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa, najpóźniej w 9. dniu przed dniem ponownego głosowania.

Wniosek może być złożony:
1) ustnie;
2) na piśmie w postaci:
a) papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem,
b) elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej na stronie internetowej gov.pl, po uwierzytelnieniu tej osoby.

Powinien on zawierać nazwisko i imię (imiona), numer PESEL oraz adres zamieszkania zarówno wyborcy, jak i osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania, oraz oznaczenie wyborów, których dotyczy pełnomocnictwo do głosowania. Wyborca we wniosku może zamieścić adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego oraz informację o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych osób fizycznych o którym mowa w art. 20h ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Do wniosku należy dołączyć:

• pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa — wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa ustalony został przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i stanowi załącznik do informacji;
• kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności tylko w przypadku, gdy wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 60 lat;

Akt pełnomocnictwa jest sporządzany z zasady w miejscu stałego zamieszkania wyborcy, chyba że wyborca we wniosku zwróci się o jego sporządzenie w innym miejscu na obszarze gminy, w której stale zamieszkuje i ujęty jest w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez:
1) złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego oświadczenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) gminy, w której sporządzono akt pełnomocnictwa. Oświadczenie należy złożyć w godzinach pracy urzędu gminy.

2) doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania w godzinach od 700 do 2100, pod warunkiem, że pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu.

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu wyborczym, pod warunkiem, że wcześniej nie oddał głosu jego pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa.
Głosowania przez pełnomocnika nie przeprowadza się w obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych, aresztach śledczych i domach studenckich.
Pełnomocnictwa do głosowania nie może udzielić osoba, która zgłosiła zamiar głosownia korespondencyjnego.

V. Głosowanie w wybranym przez siebie lokalu obwodowej komisji wyborczej, w tym w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych

Wyborca niepełnosprawny może głosować osobiście w lokalu wyborczym w obwodzie głosowania właściwym dla jego miejsca zamieszkania. Może także głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. W tym celu powinien on złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania.

W wyborach samorządowych wniosek o zmianę miejsca głosowania może dotyczyć wyłącznie lokalu obwodowej komisji wyborczej dostosowanego do potrzeb wyborców niepełnosprawnych położonego w okręgu wyborczym właściwym dla adresu, pod którym wyborca ujęty jest w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców. Jedynie w przypadku gdy w tym okręgu wyborczym nie ma takiego lokalu wyborczego, wniosek może dotyczyć lokalu obwodowej komisji wyborczej dostosowanego do potrzeb wyborców niepełnosprawnych położonego w innym okręgu wyborczym.

Wniosek należy złożyć najwcześniej w 44. dniu a najpóźniej w 3. dniu przed dniem wyborów.

Wniosek dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta). W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca niepełnosprawny, który nie złożył wniosku o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania w okręgu wyborczym właściwym ze względu na miejsce stałego zamieszkania przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania zgłosić taki wniosek dotyczący ponownego głosowania. Wniosek należy złożyć najwcześniej w 13. dniu a najpóźniej w 3. dniu przed dniem ponownego głosowania.

Po złożeniu powyższego wniosku wyborca zostanie skreślony ze spisu w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały lub adresu stałego zamieszkania.

Informacja o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej gminy oraz w obwieszczeniu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o numerach i granicach obwodów głosowania, najpóźniej w dniu 30. dniu przed dniem wyborów.

VI. Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a

W lokalu wyborczym wyborca niepełnosprawny może także głosować przy użyciu nakładki na kartę do głosowania w wyborach sporządzonej w alfabecie Braille'a.

W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartami (kartą) do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładki (nakładkę) na te karty (kartę). Po oddaniu głosu wyborca obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładki (nakładkę) na karty (kartę).

VII. Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym

Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter. Nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy. Dopuszczalne jest, aby na życzenie wyborcy niepełnosprawnego w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. Osobą tą nie może być członek komisji, mąż zaufania, ani obserwator społeczny lub międzynarodowy.

Natomiast komisja jest obowiązana, na prośbę wyborcy niepełnosprawnego, do przekazania ustnie treści obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach.


Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej
Sylwester MarciniakInformacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

1. Termin zgłoszenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) zamiaru skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego upływa w dniu 25 marca 2024 r. Termin zgłoszenia zamiaru skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego w ponownym głosowaniu (tzw. II tura), w przypadku niezgłoszenia zamiaru przed pierwszym głosowaniem, upływa w dniu 16 kwietnia 2024 r. Zgłoszenia dokonuje się w godzinach pracy urzędu gminy.

2. Termin złożenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wycofania zgłoszenia zamiaru skorzystania z prawa do transportu do lokalu i transportu powrotnego albo rezygnacja tylko z transportu powrotnego upływa w dniu 5 kwietnia 2024 r. Termin wycofania zgłoszenia albo rezygnacja z transportu powrotnego w ponownym głosowaniu (tzw. II tura) upływa w dniu 19 kwietnia 2024 r. Zgłoszenia dokonuje się w godzinach pracy urzędu gminy.

3. Termin zgłoszenia komisarzowi wyborczemu zamiaru głosowania korespondencyjnego upływa w dniu 25 marca 2024 r. Termin zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu (tzw. II tura) w przypadku niezgłoszenia zamiaru przed pierwszym głosowaniem upływa w dniu 11 kwietnia 2024 r. Zgłoszenia dokonuje się w godzinach pracy delegatury Krajowego Biura Wyborczego obsługującego komisarza wyborczego.

4. Termin złożenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wniosku o sporządzenia aktu pełnomocnictwa upływa w dniu 29 marca 2024 r.

Termin złożenia wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa w ponownym głosowaniu (tzw. II tura) w przypadku niezłożenia wniosku przed pierwszym głosowaniem upływa w dniu 12 kwietnia 2024 r. Wniosek należy złożyć w godzinach pracy urzędu gminy.

5. Termin złożenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa upływa w dniu 5 kwietnia 2024 r. Oświadczenie należy złożyć w godzinach pracy urzędu gminy. Po upływie tego terminu oświadczenie takie można złożyć obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania, tj. w dniu 7 kwietnia 2024 r. w godzinach od 7.00 do 21.00, pod warunkiem, że pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu.

Termin złożenia oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa w ponownym głosowaniu (tzw. II tura) upływa w dniu 19 kwietnia 2024 r. Po upływie tego terminu oświadczenie takie można złożyć obwodowej komisji wyborczej w dniu ponownego głosowania, tj. w dniu 21 kwietnia 2024 r. w godzinach od 7.00 do 21.00, pod warunkiem, że pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu.

6. Termin złożenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wniosku o zmianę miejsca głosowania w obwodzie właściwym dla lokalu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2024 r., natomiast upływa w dniu 4 kwietnia 2024 r. Termin złożenia wniosku o zmianę miejsca głosowania w ponownym głosowaniu (tzw. II tura), w przypadku niezłożenia wniosku przed pierwszym głosowaniem, rozpoczyna się w dniu 8 kwietnia 2024 r., natomiast upływa w dniu 18 kwietnia 2024 r. Wniosek należy złożyć w godzinach pracy urzędu gminy.
O dotrzymaniu terminu złożenia wskazanych wyżej wniosków i oświadczeń decyduje data ich otrzymania przez właściwy organ, a nie data nadania (stempla pocztowego).

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej
Sylwester MarciniakObywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi oraz obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej mogą głosować i kandydować w wyborach do rad gmin oraz głosować w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., pod warunkiem, że są ujęci w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców.

I. Ujęcie w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców

1. Ujęcie w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim oraz obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej następuje na wniosek wyborcy złożony w urzędzie gminy właściwym ze względu na jego miejsce stałego zamieszkania.

We wniosku podaje się:
⎯ nazwisko i imiona,
⎯ obywatelstwo,
⎯ numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy,
⎯ numer PESEL,
⎯ oświadczenie co do adresu stałego zamieszkania.
Wyborca we wniosku może zamieścić adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego oraz informację, że wyraża zgodę na przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych osób fizycznych.

Jeżeli w chwili złożenia wniosku wyborca nie ma nadanego numeru PESEL, w celu jego nadania we wniosku podaje dodatkowo:
⎯ płeć,
⎯ status cudzoziemca, tj. UE – w przypadku obywatela Unii Europejskiej lub NUE – w przypadku obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

oraz, jeżeli dane te są dostępne:
⎯ imiona i nazwiska rodowe rodziców,
⎯ numery PESEL rodziców, jeżeli zostały im nadane,
⎯ datę urodzenia,
⎯ miejsce urodzenia,
⎯ stan cywilny,
⎯ oznaczenie aktu urodzenia i urzędu stanu cywilnego, w którym został on sporządzony,
⎯ imię i nazwisko rodowe oraz numer PESEL małżonka, jeżeli został mu nadany,
⎯ w zależności od okoliczności datę zawarcia związku małżeńskiego, oznaczenie aktu małżeństwa i urzędu stanu cywilnego, w którym został on sporządzony, datę rozwiązania związku małżeńskiego, sygnaturę akt i oznaczenie sądu, który rozwiązał małżeństwo, sygnaturę akt i oznaczenie sądu, który ustalił nieistnienie małżeństwa, sygnaturę akt i oznaczenie sądu, który unieważnił małżeństwo, datę zgonu małżonka albo datę znalezienia jego zwłok, oznaczenie jego aktu zgonu i urzędu stanu cywilnego, w którym ten akt został sporządzony.

Wniosek może zostać złożony na piśmie w postaci:
1) papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem;
2) elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi na stronie gov.pl.

Dokumenty niesporządzone w języku polskim są składane wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. Dotyczy to również innych dokumentów składanych przez obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

2. Przepisy nie wskazują terminu, do którego najpóźniej wniosek o wpisanie do rejestru wyborców musi zostać złożony, aby wyborca mógł wziąć udział w wyborach. Jednakże należy mieć na uwadze, że wójt (burmistrz, prezydent miasta) ma 5 dni na rozpatrzenie wniosku.

3. Wójt przed wydaniem decyzji o ujęciu wyborcy w stałym obwodzie głosowania jest obowiązany sprawdzić, czy wnioskodawca stale zamieszkuje pod adresem wskazanym we wniosku.

II. Czynne prawo wyborcze (prawo wybierania) i bierne prawo wyborcze (prawo wybieralności)

1. Czynne prawo wyborcze, tj. prawo do głosowania (prawo wybierania) w wyborach do rady gminy oraz wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta) ma obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim oraz obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, który:
⎯ najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
⎯ stale zamieszkuje i jest ujęty w stałym obwodzie w głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego,
⎯ nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
⎯ nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
⎯ nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu (art. 10 § 1 pkt 3 i 4 oraz § 2 Kodeksu wyborczego).

Powyższe dotyczy również prawa udziału w głosowaniu w wyborach do rady dzielnicy m.st. Warszawy.
Obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi oraz obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, nie mają czynnego prawa wyborczego w wyborach do rady powiatu i sejmiku województwa.

2. Bierne prawo wyborcze, tj. prawo do kandydowania (prawo wybieralności) w wyborach do rady gminy ma obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim oraz obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej mający prawo wybierania w wyborach do danej rady.

Kandydat na radnego nie musi stale zamieszkiwać na obszarze okręgu wyborczego, w którym kandyduje.
Prawa wybieralności nie ma osoba:
⎯ skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Osoba, wobec której zapadł taki wyrok, nie ma biernego prawa wyborczego, tj. nie może kandydować w wyborach do rady gminy w okresie, w którym jest wpisana do ewidencji Krajowego Rejestru Karnego.
⎯ pozbawiona prawa wybieralności odpowiednio w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem albo w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (art. 11 § 1 pkt 5, § 2 pkt 1 i § 3 Kodeksu wyborczego).

Powyższe dotyczy również prawa wybieralności w wyborach do rady dzielnicy m.st. Warszawy.

Obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi oraz obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej nie mają biernego prawa wyborczego w wyborach do rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

III. Warunki udziału w głosowaniu

Głosowanie w wyborach do rad gmin oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyborcy głosują w obwodzie głosowania właściwym dla miejsca ich stałego zamieszkania (ujęcia w stałym obwodzie w głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców), za wyjątkiem osób przebywających w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych.

1. Głosowanie w miejscu stałego zamieszkania
Wyborca ujęty w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców na własny wniosek, będzie w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla adresu, pod którym ujęty jest w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców.

2. Głosowanie poza miejscem stałego zamieszkania

• Wyborcy, którzy będą przebywać w dniu wyborów w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych usytuowanych na terenie województwa, na obszarze którego znajduje się gmina, w której ujęci są w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców zostaną wpisani do spisów wyborców sporządzonych dla obwodów głosowania utworzonych w tych jednostkach i będą mogli głosować w tych obwodach.
Wyborcy stale zamieszkali w m.st. Warszawie, którzy będą przebywali w wyżej wymienionej jednostce usytuowanej:

⎯ na obszarze dzielnicy, w której ujęci są w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców – otrzymają karty do głosowania w wyborach do rady tej dzielnicy, Rady m.st. Warszawy oraz wyborach Prezydenta m.st. Warszawy,

⎯ na obszarze innej dzielnicy, niż dzielnica, w której ujęci są w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców – otrzymają karty do głosowania w wyborach do Rady m.st. Warszawy oraz wyborach Prezydenta m.st. Warszawy.

Wyborcy wpisani do spisu wyborców w wyżej wymienionych jednostkach zostaną z urzędu skreśleni ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.

W dniu wyborów obwodowe komisje wyborcze dopisują do spisu wyborców jedynie tych wyborców, którzy:
• zostali pominięci w spisie wyborców, jeżeli urząd gminy potwierdzi, że pominięcie w spisie jest wynikiem omyłki,
• zostali skreśleni ze spisu wyborców dla danego obwodu głosowania w związku z wpisaniem do spisu wyborców w szpitalu, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym, jeżeli udokumentują, że opuścili tę placówkę przed dniem wyborów;
• chcą głosować w obwodzie utworzonym w szpitalu, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym, a przybyli do tej jednostki przed dniem wyborów.


Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej 

Sylwester Marciniak

Obywatele polscy mogą głosować i kandydować w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., pod warunkiem, że są ujęci w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców.

I. Ujęcie w stałym obwodzie w głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców

1. Ujęcie w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców obywatela polskiego następuje:
1) z urzędu — w przypadku osób zameldowanych na obszarze gminy na pobyt stały;
2) na wniosek wyborcy złożony w urzędzie gminy właściwym ze względu na jego miejsce stałego zamieszkania — w przypadku osób:
a) stale zamieszkujących na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały,
b) stale zamieszkujących na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały,
c) nigdzie niezamieszkujących przebywających stale na obszarze gminy.

We wniosku podaje się:
⎯ nazwisko i imiona,
⎯ numer PESEL,
⎯ oświadczenie co do adresu stałego zamieszkania.

Wyborca we wniosku może zamieścić adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego oraz informację, że wyraża zgodę na przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych osób fizycznych.

Wniosek może zostać złożony na piśmie w postaci:
1) papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem;
2) elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi na stronie gov.pl.

2. Przepisy nie wskazują terminu, do którego najpóźniej wniosek o wpisanie do rejestru wyborców musi zostać złożony, aby wyborca mógł wziąć udział w wyborach. Jednakże należy mieć na uwadze, że wójt (burmistrz, prezydent miasta) ma 5 dni na rozpatrzenie wniosku.

3. Wójt przed wydaniem decyzji o ujęciu wyborcy w stałym obwodzie głosowania jest obowiązany sprawdzić, czy wnioskodawca stale zamieszkuje pod adresem wskazanym we wniosku.

II. Czynne prawo wyborcze (prawo wybierania) i bierne prawo wyborcze (prawo wybieralności)

1. Czynne prawo wyborcze  tj. prawo do głosowania (prawo wybierania) w wyborach do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta) ma obywatel polski, który:
⎯ najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,dniu głosowania kończy 18 lat,
⎯ stale zamieszkuje stale zamieszkuje i jest ujęty w stałym o obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców  na obszarze danej danej jednostki samorządu  terytorialnego,
⎯ nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
⎯ nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,Stanu,
⎯ nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu (art. 10 § 1 pkt (art. 10 § 1 pkt 3 i 4 oraz § 2 Kodeksu wyborczego).

Powyższe dotyczy również prawa udziału w głosowaniu w wyborach do rady dzielnicy m.m. st.st. Warszawy.

2. Bierne prawo wyborcze, tj. prawo do kandydowania (prawo wybieralności) w wyborach do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa ma ma obywatel polski mający prawo wybierania w wyborach do danej rady.

Kandydat na radnego  nie musi stale zamieszkiwać na obszarze okręgu wyborczego, w którym kandyduje.

Prawa wybieralności nie ma osoba:
⎯ skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
Osoba, wobec której zapadł taki wyrok, nie ma biernego prawa wyborczego, tj.nie może kandydować w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w okresie, w którym jest wpisana do ewidencji Krajowego Rejestru Karnego.
⎯ wobec której wydano prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające utratę prawa wybieralności w związku ze złożeniem niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego (art. 11 § 1 pkt 5 i § 2 Kodeksu wyborczego),przez okres wskazany, w tym orzeczeniu.

Powyższe dotyczy również prawa wybieralności w wyborach do rady dzielnicy m. st. Warszawy.

3. Bierne prawo wyborcze, tj. prawo do kandydowania (prawo wybieralności) w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta ma ma obywatel polski, mający prawo wybierania w wyborach do rad (informacja powyżej), który najpóźniej w dniu głosowania 25 lat.

Kandydat na wójta, burmistrza, prezydenta miasta nie musi stale zamieszkiwać na obszarze gminy, w której kandyduje.

Prawa wybieralności nie ma osoba:
⎯ skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Osoba, wobec której zapadł taki wyrok, nie ma biernego prawa wyborczego, tj. nie może kandydować w wyborach  wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w okresie, w którym jest wpisana do ewidencji Krajowego Rejestru Karnego.

⎯ wobec której wydano prawomocne orzeczenie  sądu stwierdzające utratę prawa wybieralności w związku ze złożeniem niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego (art. 11 § 1 pkt 6 i § 2 Kodeksu wyborczego), przez okres wskazany w tym orzeczeniu.

III. Warunki udziału w głosowaniu

Głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyborcy głosują w obwodzie głosowania właściwym dla miejsca ich stałego zamieszkania (ujęcia w stałym obwodzie w głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców), za wyjątkiem osób przebywających w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych.

1. Głosowanie w miejscu stałego zamieszkania

Wyborca zameldowany na pobyt stały, który nie złożył wniosku o ujęcie w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców w innym miejscu, będzie w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały.

Wyborca ujęty w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców na własny wniosek, będzie w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla adresu, pod którym ujęty jest w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Wyborca zameldowany na pobyt czasowy (przebywający czasowo) zostanie ujęty w spisie wyborców w miejscu jego zameldowania na pobyt stały.

2. Głosowanie poza miejscem stałego zamieszkania

• Wyborcy, którzy będą przebywać w dniu wyborów w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych usytuowanych na terenie województwa, na obszarze którego znajduje się gmina, w której ujęci są w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców zostaną wpisani do spisów wyborców sporządzonych dla obwodów głosowania utworzonych w tych jednostkach i będą mogli głosować w tych obwodach, z tym że:
wyborcy, którzy będą przebywali w wyżej wymienionej jednostce usytuowanej:
⎯ na obszarze gminy, w której ujęci są w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców – otrzymają karty do głosowania w wyborach do rady tej gminy, rady powiatu (o ile nie jest to miasto na prawach powiatu), sejmiku województwa oraz wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta),

⎯ na obszarze gminy znajdującej się na obszarze tego powiatu co gmina, w której ujęci są w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców – otrzymają karty do głosowania w wyborach do rady powiatu i sejmiku województwa,

⎯ na obszarze gminy znajdującej się na obszarze tego województwa co gmina, w której ujęci są w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców, ale na obszarze innego powiatu – otrzymają kartę do głosowania w wyborach do sejmiku województwa.

Wyborcy stale zamieszkali w m.st. Warszawie, którzy będą przebywali w wyżej wymienionej jednostce usytuowanej:
⎯ na obszarze dzielnicy, w której ujęci są w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców – otrzymają karty do głosowania w wyborach do rady tej dzielnicy, Rady m.st. Warszawy, Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz wyborach Prezydenta m. st. Warszawy,
⎯ na obszarze innej dzielnicy, niż dzielnica, w której ujęci są w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców – otrzymają karty do głosowania w wyborach do Rady m.st. Warszawy, Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz wyborach Prezydenta m.st. Warszawy.

Wyborcy wpisani do spisu wyborców w wyżej wymienionych jednostkach zostaną z urzędu skreśleni ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.

• Żołnierze pełniący zasadniczą służbę wojskową albo odbywający ćwiczenia wojskowe, a także ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania, policjanci z jednostek skoszarowanych,
funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniący służbę w systemie skoszarowanym, którzy chcą wziąć udział w głosowaniu w miejscu odbywania służby, powinni złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania w wybranym przez siebie obwodzie w danej miejscowości, pod warunkiem, że pełnią służbę na terenie województwa, na obszarze którego znajduje się gmina, w której ujęci są w stałym obwodzie w głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Wniosek składa się od dnia 23 lutego 2024 r. do dnia 4 kwietnia 2024 r.

Wniosek o zmianę miejsca głosowania może zostać złożony na piśmie w postaci:

1) papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem do urzędu gminy właściwego dla wybranego stałego obwodu głosowania na obszarze gminy, w której wyborca przebywać będzie w dniu wyborów;

2) elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi na stronie gov.pl.

We wniosku podaje się:
⎯ nazwisko i imiona,
⎯ obywatelstwo,
⎯ numer PESEL,
⎯ adres przebywania w dniu wyborów.

Żołnierzy i funkcjonariuszy dotyczą takie same zasady wydawania kart do głosowania, jak przedstawione wyżej.
Wyborca dopisany do spisu wyborców na własny wniosek zostanie z urzędu skreślony ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.

W dniu wyborów obwodowe komisje wyborcze dopisują do spisu wyborców jedynie tych wyborców, którzy:
• zostali pominięci w spisie wyborców, jeżeli urząd gminy potwierdzi, że pominięcie w spisie jest wynikiem omyłki,
• zostali skreśleni ze spisu wyborców dla danego obwodu głosowania w związku z wpisaniem do spisu wyborców w szpitalu, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym, jeżeli udokumentują, że opuścili tę placówkę przed dniem wyborów;
• chcą głosować w obwodzie utworzonym w szpitalu, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym, a przybyli do tej jednostki przed dniem wyborów.

IV. Niepołączalność mandatu radnego i wójta oraz niepołączalność tych mandatów z mandatem posła, senatora i posła do Parlamentu Europejskiego

1. Zgodnie z art. 472 Kodeksu wyborczego, kandydat na wójta nie może jednocześnie kandydować na wójta w innej gminie. Nie może także jednocześnie kandydować do rady powiatu i do sejmiku województwa. Przepisy Kodeksu wyborczego dopuszczają możliwość jednoczesnego kandydowania na radnego gminy i na wójta (burmistrza, prezydenta miasta) tylko tej samej gminy, przez osobę posiadającą prawo wybieralności na obie funkcje, także zgłoszoną przez różne komitety wyborcze. W przypadku jednoczesnego wyboru na radnego i wójta (burmistrza prezydenta miasta), zgodnie z art. 383 § 1 pkt 6 Kodeksu wyborczego, mandat radnego wygasa.

2. Przepisy Kodeksu wyborczego nie ograniczają możliwości kandydowania na radnego i/lub na wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przez osobę sprawującą mandat posła, senatora lub posła do Parlamentu Europejskiego.

W przypadku wyboru na radnego lub wójta, burmistrza i prezydenta miasta:
1) osoby sprawującej mandat posła lub senatora, stosownie do odpowiednio art. 247 § 1 pkt 6 i § 5 oraz art. 279 § 1 pkt 6 i § 5 Kodeksu wyborczego, mandat posła lub senatora wygasa;
2) osoby sprawującej mandat posła do Parlamentu Europejskiego, stosownie do art. 364 § 1 pkt 2a i § 3 Kodeksu wyborczego, następuje utrata mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej 

Sylwester Marciniak 

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) w związku z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. z 2024 r. poz. 109), podaję do publicznej wiadomości wykaz miejsc na terenie gminy Siepraw przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych:

 1. Zakliczyn Topola - ulica Myślenicka – wiata przystanku.
 2. Zakliczyn k. ronda - ulica Myślenicka- – wiata przystanku.
 3. Zakliczyn Dwór - ulica W. Iwaszkiewicza – wiata przystanku.
 4. Zakliczyn k. Kościoła -  ulica Kościelna.
 5. Zakliczyn k. Cmentarza - ulica Bieżanów.
 6. Czechówka Kamieniec - ulica Dobczycka – wiata przystanku.
 7. Czechówka k. Bławuta ulica Dobczycka – wiata przystanku.
 8. Czechówka k. Panka - ulica Wielicka – wiata przystanku.
 9. Czechówka k. Szkoły - ulica Szkolna – wiata przystanku.
 10. Siepraw Na Górce (nad Stadionem) - ulica Jana Pawła II – wiata przystanku.
 11. Siepraw przy Szkole (obok budynku Karpaty) - ulica Jana Pawła II – wiata przystanku.
 12. Siepraw skrzyżowanie ulicy Krakowskiej i ulicy Lipowej – wiata przystanku.
 13. Siepraw przy Krzyżu - skrzyżowanie ulicy Krakowskiej i ulicy Parkowej – wiata przystanku.
 14. Siepraw Madejki - skrzyżowanie ulicy Krakowskiej z ulicą Jabłoniową i ulicą Jagodową – wiata przystanku.
 15. Siepraw Brzeg (zatoka autobusowa) - ulica Anieli Salawy – wiata przystanku.
 16. Siepraw Granice skrzyżowanie ulicy Anieli Salawy i ulicy Zacisze – wiata przystanku.
 17. Siepraw koło Kościoła - ulica Ks. J. Przytockiego.
 18. Siepraw k. Urzędu Gminy Siepraw - ulica Kawęciny.
 19. Łyczanka koło budynku OSP Łyczanka - ulica Ogrodowa.

 
 Wójt Gminy Siepraw

     /-/ Tadeusz Pitala

INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Krakowie III
z dnia 22 lutego 2024 r.


Na podstawie art. 178 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., Komisarz Wyborczy w Krakowie III informuje o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji.

§ 1.
W związku z niedoborem kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych zgłoszonych przez komitety wyborcze informuję pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do niżej wymienionych komisji wyborczych:
- Miejskiej Komisji Wyborczej w Alwerni, w liczbie 5
- Miejskiej Komisji Wyborczej w Andrychowie, w liczbie 3
- Gminnej Komisji Wyborczej w Babicach, w liczbie 4
- Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzeszczach, w liczbie 2
- Gminnej Komisji Wyborczej w Brzeźnicy, w liczbie 1
- Miejskiej Komisji Wyborczej w Chełmku, w liczbie 4
- Miejskiej Komisji Wyborczej w Chrzanowie, w liczbie 5
- Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobczycach, w liczbie 4
- Miejskiej Komisji Wyborczej w Kalwarii Zebrzydowskiej, w liczbie 1
- Miejskiej Komisji Wyborczej w Kętach, w liczbie 7
- Gminnej Komisji Wyborczej w Lanckoronie, w liczbie 3
- Miejskiej Komisji Wyborczej w Libiążu, w liczbie 6
- Gminnej Komisji Wyborczej w Lubniu, w liczbie 6
- Miejskiej Komisji Wyborczej w Oświęcimiu, w liczbie 5
- Gminnej Komisji Wyborczej w Mucharzu, w liczbie 1
- Miejskiej Komisji Wyborczej w Myślenicach, w liczbie 4
- Gminnej Komisji Wyborczej w Osieku, w liczbie 4
- Gminnej Komisji Wyborczej w Oświęcimiu, w liczbie 5
- Gminnej Komisji Wyborczej w Pcimiu, w liczbie 4
- Gminnej Komisji Wyborczej w Polance Wielkiej, w liczbie 2
- Gminnej Komisji Wyborczej w Przeciszowie, w liczbie 3
- Gminnej Komisji Wyborczej w Raciechowicach, w liczbie 4
- Gminnej Komisji Wyborczej w Sieprawiu, w liczbie 4
- Gminnej Komisji Wyborczej w Stryszowie, w liczbie 1
- Miejskiej Komisji Wyborczej w Sułkowicach, w liczbie 6
- Gminnej Komisji Wyborczej w Tokarni, w liczbie 7
- Gminnej Komisji Wyborczej w Tomicach, w liczbie 1
- Miejskiej Komisji Wyborczej w Trzebini, w liczbie 6
- Miejskiej Komisji Wyborczej w Wadowicach, w liczbie 2
- Gminnej Komisji Wyborczej w Wieprzu, w liczbie 1
- Gminnej Komisji Wyborczej w Wiśniowej, w liczbie 5
- Miejskiej Komisji Wyborczej w Zatorze, w liczbie 3
- Powiatowej Komisji Wyborczej w Chrzanowie, w liczbie 10
- Powiatowej Komisji Wyborczej w Myślenicach, w liczbie 8
- Powiatowej Komisji Wyborczej w Oświęcimiu, w liczbie 7
- Powiatowej Komisji Wyborczej w Wadowicach, w liczbie 3

do dnia 24 lutego 2024 r. w godz. 8:00 - 10:00 do siedziby Komisarza Wyborczego w Krakowie III:
Pl. Na Stawach 3, 30-107 Kraków

§ 2.
W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych
komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie,
o którym mowa w art. 178 § 3 pkt 1, które odbędzie się w dniu 26 lutego 2024 r. o godz. 12:00
w siedzibie Komisarza Wyborczego w Krakowie III.

§ 3.
W dniu 26 lutego 2024 r. o godz. 12:00 w siedzibie Komisarza Wyborczego w Krakowie III odbędzie
się także losowanie, o którym mowa w art. 178 § 3 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionej
komisji wyborczej:
- Gminnej Komisji Wyborczej w Spytkowicach

§ 4.
Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy w Krakowie III
/-/ Bartłomiej Migda

Na podstawie art. 178 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., Komisarz Wyborczy w Krakowie III postanawia, co następuje:

§ 1.
Powołuje się Powiatowe Komisje Wyborcze w Chrzanowie, w Myślenicach, w Oświęcimiu, w Wadowicach, w składach określonych w załącznikach od nr 1 do nr 4.
§ 2.
Powołuje się gminne i miejskie komisje wyborcze z siedzibami w gminach położonych na terenie powiatów, o których mowa w § 1, w składach określonych w załącznikach od nr 5 do nr 37.
§ 3.
1. Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Krakowie III.
2. Skład właściwej Komisji zamieszcza się także w Biuletynie Informacji Publicznej organu zapewniającego obsługę administracyjną tej Komisji oraz wywiesza się w jej siedzibie.
§ 4.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy w Krakowie III
/-/ Bartłomiej Migda

Załącznik nr 27
Gminna Komisja Wyborcza w Sieprawiu, z siedzibą Urząd Gminy Siepraw, ul. Kawęciny 30, 32 – 447 Siepraw:
1.
Ilona Anna Baran, zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA POWIATU, zam. Siepraw
2.
Sławomir Piotr Koloch, zgłoszony przez KWW FORUM ZIEMI MYŚLENICKIEJ, zam. Zakliczyn
3.
Celina Michalina Michalik, zgłoszona przez KWW SAMORZĄDNY SIEPRAW (uzupełnienie składu), zam. Siepraw
4.
Iwona Teresa Oramus, zgłoszona przez KWW SAMORZĄDNY SIEPRAW (uzupełnienie składu), zam. Zakliczyn
5.
Natalia Julia Postrzech, zgłoszona przez KWW SAMORZĄDNY SIEPRAW, zam. Siepraw
6.
Stanisław Marek Siatka, zgłoszony przez KWW „NASZA GMINA SIEPRAW”, zam. Siepraw
7.
Józef Leszek Suder, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Siepraw
8.
Dominika Anna Szyc-Siatka, zgłoszona przez KWW „NASZA GMINA SIEPRAW” (uzupełnienie składu), zam. Siepraw
9.
Aneta Jolanta Żak-Ciepiela, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Zakliczyn

Na podstawie art. 178 § 7 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., Komisarz Wyborczy w Krakowie III postanawia, co następuje:

§ 1.
Zwołuję pierwsze posiedzenia:
Miejskiej Komisji Wyborczej w Alwerni,
Gminnej Komisji Wyborczej w Babicach,
Miejskiej Komisji Wyborczej w Chrzanowie,
Miejskiej Komisji Wyborczej w Libiążu,
Miejskiej Komisji Wyborczej w Trzebini,
Gminnej Komisji Wyborczej w Dobczycach,
Gminnej Komisji Wyborczej w Lubniu,
Miejskiej Komisji Wyborczej w Myślenicach,
Gminnej Komisji Wyborczej w Pcimiu,
Gminnej Komisji Wyborczej w Raciechowicach,
Miejskiej Komisji Wyborczej w Sułkowicach,
Gminnej Komisji Wyborczej w Tokarni,
Gminnej Komisji Wyborczej w Wiśniowej,
Miejskiej Komisji Wyborczej w Oświęcimiu,
Miejskiej Komisji Wyborczej w Chełmku,
Miejskiej Komisji Wyborczej w Kętach,
Gminnej Komisji Wyborczej w Osieku,
Gminnej Komisji Wyborczej w Oświęcimiu,
Gminnej Komisji Wyborczej w Polance Wielkiej,
Gminnej Komisji Wyborczej w Przeciszowie,
Miejskiej Komisji Wyborczej w Zatorze,
Miejskiej Komisji Wyborczej w Andrychowie,
Gminnej Komisji Wyborczej w Brzeźnicy,
Miejskiej Komisji Wyborczej w Kalwarii Zebrzydowskiej,
Gminnej Komisji Wyborczej w Lanckoronie,
Gminnej Komisji Wyborczej w Mucharzu,
Gminnej Komisji Wyborczej w Spytkowicach,
Gminnej Komisji Wyborczej w Stryszowie,
Gminnej Komisji Wyborczej w Tomicach,
Miejskiej Komisji Wyborczej w Wadowicach,
Gminnej Komisji Wyborczej w Wieprzu,
Powiatowej Komisji Wyborczej w Chrzanowie,
Powiatowej Komisji Wyborczej w Myślenicach,
Powiatowej Komisji Wyborczej w Oświęcimiu,
Powiatowej Komisji Wyborczej w Wadowicach,
na dzień 27 lutego 2024 r. o godz. 17:00 w siedzibie Komisji,

Gminnej Komisji Wyborczej w Sieprawiu,
na dzień 27 lutego 2024 r. o godz. 14:00 w siedzibie Komisji,

Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzeszczach
na dzień 28 lutego 2024 r. o godz. 16:00 w siedzibie Komisji.
§ 2.
Organizację posiedzeń zapewniają organy obsługujące i gwarantujące techniczno-materialne warunki pracy właściwych komisji.
§ 4.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy w Krakowie III
/-/Bartłomiej Migda