W dniu 5 września 2019 roku w sali obrad Urzędu Gminy Siepraw pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Leszka Wierzby odbyła się IX sesja Rady Gminy Siepraw.
Podczas sesji podjęto uchwały w sprawie:   

 • przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020;
 • regulaminu przyznawania i wypłacania niektórych wynagrodzeń nauczycieli;
 • zgody na oddanie w najem części nieruchomości gminnej dotychczasowemu najemcy na czas nieoznaczony oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy;
 • wyrażenia zgody na wynajem pomieszczenia położonego w budynku przy ul. Jana Pawła II 38 w Sieprawiu  oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu;
 • wyrażenia zgody na wynajem pomieszczenia położonego w budynku przy ul. Jana Pawła II 38 w Sieprawiu  oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu;
 • wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gminnej;
 • wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Siepraw;
 • powołania zespołu do wyboru ławników;
 • zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika;
 • zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2019;
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siepraw;
 • zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Myślenickim umowy o udzieleniu pomocy finansowej na dofinansowanie do budowy i przebudowy chodnika asfaltowego dla pieszych przy drodze powiatowej Nr K1950 w miejscowości  Siepraw - ulica Ks. J. Przytockiego;
 • zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Myślenickim umowy o udzieleniu pomocy finansowej na dofinansowanie do budowy chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr K1947 w miejscowości Siepraw - ulica Kawęciny.