Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 poz. 688), Wójt Gminy Siepraw zarządza, co następuje:§ 1

Podaję do wiadomości publicznej, że w konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego pt. „Organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży” ogłoszonego w dniu 2 maja 2019r. złożono 2 oferty przez:
1) Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Wszystkich Świętych w Zakliczynie;
2) Parafia Rzymsko – Katolicka Św. Michała Archanioła w Sieprawiu.


§ 2

Po rozpatrzeniu ofert w konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego pt. „Organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży” postanowiłem przyznać dotację z Budżetu Gminy Siepraw w wysokości:

1) Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Wszystkich Świętych w Zakliczynie – 3 000,00 zł.
2) Parafia Rzymsko – Katolicka Św. Michała Archanioła w Sieprawiu – 3 000,00zł.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w BIP.

Wójt Gminy Siepraw 

 /-/ Tadeusz Pitala