Imieniny:
Jana, Moniki, Wiktora

 

Aktualności

2012-12-04

Ulice w Gminie Siepraw

Informujemy, że Minister Administracji i Cyfryzacji wydając w dniu 9 stycznia 2012r. rozporządzenie w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012r., poz. 125) zobowiązał wszystkie Gminy w Polsce do uporządkowania numeracji nieruchomości w sposób zapewniający ich przestrzenną regularność.

W naszej gminie ewidencja miejscowości i adresów prowadzona jest w formie analogowej oraz w arkuszach MS Excel w sposób następujący: dla każdej wsi jest utworzony jeden ciągły zbiór numerów porządkowych, co powoduje trudności w zlokalizowaniu danego numeru w terenie, ponieważ numer na przykład 1 znajduje się koło numeru 1400. Zatem dążąc do uporządkowania numeracji na terenie naszej gminy, wypełniając zapisy zawarte w/w rozporządzeniu oraz w związku z oczekiwaniami mieszkańców niejednokrotnie wyrażanymi podczas zebrań wiejskich jak również zgłaszanymi w Urzędzie Gminy podczas załatwiania różnych spraw administracyjnych, podjęto prace mające na celu wprowadzenie nazw ulic na terenie Gminy Siepraw. W związku z tym została podpisana umowa z firmą na założenie rejestru miejscowości, ulic i adresów dla Gminy Siepraw. W najbliższym czasie przedstawi ona Radzie Gminy Siepraw mapę dróg z zaznaczonymi kolorami i propozycjami przynależności posiadłości do danej ulicy. Rada Gminy powoła zespoły do opracowywania propozycji nazw ulic oraz określi kryteria, jakimi będą się one kierować. W skład zespołów wchodzić będą Sołtysi, Rady sołeckie i Radni z danego sołectwa. Odbędą się także konsultacje społeczne w sprawie nazewnictwa i przynależności nieruchomości do proponowanych nazw ulic. Terminy konsultacji społecznych zostaną podane na stronie internetowej Gminy Siepraw i na tablicach ogłoszeń. Po zakończeniu prac nad wprowadzeniem ulic, Gmina Siepraw z urzędu prześle zestawienia o zmianach adresów nieruchomości na terenie naszej gminy do instytucji i urzędów (takich jak: zakład energetyczny, zakład gazowniczy, Starostwo Powiatowe – wydział ewidencji gruntów, Policja, Pogotowie, Straż Pożarna, GUS).
Ponadto informujemy, że wprowadzenie nazw ulic spowoduje konieczność:
• nadania nowej numeracji porządkowej nieruchomości przypisanych do określonej nazwy ulicy,
• obowiązek oznakowania posesji nowymi tabliczkami z podanym numerem i nazwą ulicy,
• obowiązek wymiany dokumentu tożsamości tj. dowodu osobistego (wymiana dowodów jest bezpłatna),
• obowiązek wymiany prawa jazdy,
• obowiązek wymiany dowodu rejestracyjnego pojazdu,
• zmiany danych adresowych w księgach wieczystych,
• zmiany danych adresowych prowadzonej działalności gospodarczej (wpis w ewidencji działalności gospodarczej jest bezpłatny),
• zmiany wpisu w KRS (dot. osób prawnych).
Wprowadzenie nazw ulic nie wpłynie na konieczność wymiany paszportów, gdyż w świetle przepisów art. 18 ust.1 ustawy z dnia 13 lipca 2006r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2006 r. Nr 143, poz. 1027) paszport nie zawiera takich danych jak adres właściciela. Jeżeli chodzi o prawa jazdy i dowody rejestracyjne to ich wymianę reguluje ustawa z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108 poz. 908) - art.79b (w odniesieniu do dowodów rejestracyjnych) oraz art.98A. (w odniesieniu do prawa jazdy). Zgodnie z wymienionymi przepisami w sytuacji, gdy zmiana stanu faktycznego w zakresie adresu kierowcy wymaga nowego dowodu rejestracyjnego oraz prawa jazdy i spowodowana została zmianami administracyjnymi, rada powiatu może, w drodze uchwały, zmniejszyć opłatę lub zwolnić od jej uiszczenia osoby obowiązane do ubiegania się o wydanie tego dokumentu. W tej sprawie Gmina Siepraw będzie prowadzić rozmowy ze Starostwem Powiatowym w Myślenicach oraz wystąpi do Rady Powiatu Myślenickiego z wnioskiem o zmniejszenie lub zwolnienie z opłat.
 

« Powrót