Imieniny:
Elżbiety, Marka, Pauli

 

Aktualności

2017-09-04

WÓJT GMINY SIEPRAW OGŁASZA PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Siepraw:

WÓJT GMINY SIEPRAW OGŁASZA PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Siepraw:

Ogłoszenie o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych

1. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Siepraw, położonej w Sieprawiu  (Gmina Siepraw), oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 899/2 o powierzchni 0,1182 ha, objętej Księgą Wieczystą Nr KR1Y/00037959/6.

1.1. Nieruchomość położona w północno-wschodniej części miejscowości, bezpośrednio  przy granicy z miejscowością Łyczanka, w odległości ok. 1,4 km od siedziby Urzędu Gminy, ok. 3,5 km od centrum miejscowości oraz ok. 13 km od centrum Myślenic i 20 km od centrum Krakowa. Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowią tereny zielone i leśne, a w dalszej kolejności zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa. Nieruchomość ujęta w ewidencji gruntów w pozycji rejestrowej G 1259 obręb Siepraw. Przedmiotowa nieruchomość składa się z działki ewidencyjnej nr 899/2 o powierzchni 0,1182 ha, wg rejestru gruntów stanowi  grunt orny klasy IVa. Posiada kształt wydłużonego czworoboku – szerokość od ok. 15 m w części zachodniej do 18,5 m w części wschodniej, przeciętna długość ok. 69-70m. Teren nachylony w kierunku północno – wschodnim . Działka niezagospodarowana, nieogrodzona, w całości porośnięta roślinnością trawiastą.

Dojazd do nieruchomości od drogi publicznej powiatowej przebiega drogą wewnętrzną o nawierzchni asfaltowej (ul. Dębowa), urządzoną na działkach 104/1 w Łyczance (według rejestru gruntów stanowiącą drogę), 899/4 w Sieprawiu, będących własnością Gminy Siepraw oraz po działce nr 900/1 w Sieprawiu (droga w tej części  nie ma uregulowanego stanu prawnego) oraz poprzez opisaną poniżej służebność przejazdu i przechodu.

W celu zapewnienia przedmiotowej działce dostępu do urządzonej drogi o nawierzchni asfaltowej, zapewnia się służebność przejazdu i przechodu cała długością i szerokością działki nr 899/1 w Sieprawiu. Dojazd przez działkę 899/1 będzie wykorzystywany wspólnie z innymi właścicielami sąsiednich działek.

Dostęp do sieci infrastruktury technicznej średni – wszystkie media w zasięgu do 50m, sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej biegnie przez działkę nr 899/4 (po jej długości). Sieć energetyczna i gazowa znajduje się na działce 296/3 w Łyczance .

1.2. Według planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siepraw nieruchomość znajduje się w terenie oznaczonym symbolami: S/174MN2– tereny zabudowy jednorodzinnej realizowanej w formie budynków wolnostojących i bliźniaczych (ok. 500 m²) oraz w terenie zieleni nieurządzonej o symbolu ZR. Cała nieruchomość znajduje się także w granicy terenu strefy ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Skawinki zlokalizowanego w miejscowości Skawina.

1.3.  Nieruchomość, objęta wykazem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 12 czerwca 2017 r. (Zarządzenie Nr 336/17 Wójta Gminy Siepraw).

1.4. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań, których przedmiotem byłaby niniejsza nieruchomość.

1.5. Cena wywoławcza nieruchomości: 54 200 zł brutto, w tym jednorazowe wynagrodzenie za służebność po działce nr  899/1: 1107 zł brutto

1.6. Przetarg odbędzie się w dniu 16 października 2017r. (poniedziałek) o godz. 9.30, w Urzędzie Gminy Siepraw, adres 32-447 Siepraw ul. Kawęciny 30, sala obrad.

1.7. Wysokość Wadium: 5 400 zł

1.8. Termin wniesienia Wadium do dnia 12 października 2017 r.

1.9. Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości został przeprowadzony w dniu 28 sierpnia 2017 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

1.10. Pozostałe warunki patrz pkt 4 ogłoszenia.


2. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Siepraw, położonej w Sieprawiu  (Gmina Siepraw), oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 899/5 o powierzchni 0,1237 ha, objętej Księgą Wieczystą Nr KR1Y/00037959/6.

2.1.  Nieruchomość położona w północno-wschodniej części miejscowości, bezpośrednio  przy granicy z miejscowością Łyczanka, w odległości ok. 1,4 km od siedziby Urzędu Gminy, ok. 3,5 km od centrum miejscowości oraz ok. 13 km od centrum Myślenic i 20 km od centrum Krakowa. Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowią tereny zielone i leśne, a w dalszej kolejności zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa.
Przedmiotowa nieruchomość składa się z działki  ewidencyjnej nr 899/5 o powierzchni 0,1237 ha,  wg rejestru gruntów stanowi  grunt orny klasy IVa. Posiada kształt zbliżony do prostokąta o bokach ok.  29 -30 m i ok.41-43 m. Teren lekko nachylony w kierunku północno-wschodnim. Działka niezagospodarowana, nieogrodzona, w całości porośnięta roślinnością trawiastą.

Dojazd do nieruchomości od drogi publicznej powiatowej przebiega drogą wewnętrzną o nawierzchni asfaltowej (ul. Dębowa), urządzoną na działkach 104/1 w Łyczance (według rejestru gruntów stanowiącą drogę), 899/4 w Sieprawiu, będących własnością Gminy Siepraw oraz po działce nr 900/1 w Sieprawiu (droga w tej części  nie ma uregulowanego stanu prawnego) oraz poprzez opisaną poniżej służebność przejazdu i przechodu.
W celu zapewnienia przedmiotowej działce dostępu do urządzonej drogi o nawierzchni asfaltowej, zapewnia się służebność przejazdu i przechodu całą długością i szerokością działki nr 899/1 w Sieprawiu oraz pasem szerokości 6 m i długości 10 m biegnącym wzdłuż południowo- zachodniej granicy działki nr 899/4. Dojazd przez działkę 899/1 i działkę 899/4 będzie wykorzystywany wspólnie z innymi właścicielami sąsiednich działek.

Dostęp do sieci infrastruktury technicznej przeciętny – brak mediów na działce, w bezpośrednim sąsiedztwie, sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej, sieć energetyczna i gazowa w odległości 50-100 m. Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej biegnie przez działkę nr 899/4 (po jej długości). Sieć energetyczna i gazowa znajduje się na działce nr 296/3 w Łyczance.

2.2. Według planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siepraw nieruchomość znajduje się w całości w terenie oznaczonym symbolem S/135MN2– tereny zabudowy jednorodzinnej, realizowanej w formie budynków wolnostojących i bliźniaczych. Cała nieruchomość znajduje się także w granicy terenu strefy ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Skawinki zlokalizowanego w miejscowości Skawina.

2.3. Nieruchomość, objęta wykazem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 12 czerwca 2017 r. ( Zarządzenie Nr 336/17 Wójta Gminy Siepraw).

2.4. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań, których przedmiotem byłaby niniejsza nieruchomość.

2.5. Cena wywoławcza nieruchomości: 70 100 zł brutto w tym jednorazowe wynagrodzenie za służebność po działce 899/1 oraz por 899/4: 1 845 zł brutto

2.6. Przetarg odbędzie się w dniu 16 października 2017r. (poniedziałek) o godz. 10.00,  w Urzędzie Gminy Siepraw, adres 32-447 Siepraw ul. Kawęciny 30, sala obrad.

2.7.  Wysokość Wadium: 7 000 zł.

2.8.  Termin wniesienia Wadium do dnia 12 października 2017 r.

2.9. Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości został przeprowadzony w dniu 28 sierpnia 2017 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

2.10. Pozostałe warunki patrz pkt 4 ogłoszenia.

3. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Siepraw, położonej w Sieprawiu  (Gmina Siepraw), oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 899/6 o powierzchni 0,1076 ha, objętej Księgą Wieczystą Nr KR1Y/00037959/6.

3.1. Nieruchomość położona w północno-wschodniej części miejscowości, bezpośrednio  przy granicy z miejscowością Łyczanka, w odległości ok. 1,4 km od siedziby Urzędu Gminy,  ok. 3,5 km od centrum miejscowości oraz ok. 13 km od centrum Myślenic i 20 km od centrum Krakowa. Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowią tereny zielone i leśne, a w dalszej kolejności zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa.
Przedmiotowa nieruchomość składa się z działki  ewidencyjnej nr 899/6 o powierzchni 0,1076 ha,  wg rejestru gruntów stanowi  grunt orny klasy IVa oraz w niewielkiej części jako lasy  i grunty leśne klasy IV (0,0130 ha).Nieruchomość o kształcie  korzystnym do zagospodarowania z nieregularną północno-wschodnia granica, biegnącą wzdłuż cieku wodnego. Teren lekko nachylony w kierunku północno-wschodnim. Działka niezagospodarowana, nieogrodzona, w całości porośnięta roślinnością trawiastą oraz w niewielkim stopniu zakrzewiona i zadrzewiona.

Posiada kształt zbliżony do prostokąta o bokach ok. 29 -30 m i ok.41-43 m. Teren lekko nachylony w kierunku północno-wschodnim. Działka niezagospodarowana, nieogrodzona, w całości porośnięta roślinnością trawiastą.

Dojazd do nieruchomości od drogi publicznej powiatowej przebiega drogą wewnętrzną o nawierzchni asfaltowej (ul. Dębowa), urządzoną na działkach 104/1 w Łyczance (według rejestru gruntów stanowiącą drogę), 899/4 w Sieprawiu, będących własnością Gminy Siepraw oraz po działce nr 900/1 w Sieprawiu (droga w tej części  nie ma uregulowanego stanu prawnego) oraz poprzez opisaną poniżej służebność przejazdu i przechodu. W celu zapewnienia przedmiotowej działce dostępu do urządzonej drogi o nawierzchni asfaltowej, zapewnia się służebność przejazdu i przechodu całą długością i szerokością działki 899/1 oraz pasem szerokości 5m, biegnącym wzdłuż północno – zachodniej granicy działki nr 899/4 na długości ok. 40 m i jej całą szerokością na kolejnych 5 m. Dojazd przez działkę 899/1 i działkę 899/4 będzie wykorzystywany wspólnie z innymi właścicielami sąsiednich działek.

Działka posiada przeciętny dostęp do sieci infrastruktury technicznej- brak mediów na działce, w bezpośrednim sąsiedztwie przebiega sieć wodociągowa i kanalizacyjna, sieć energetyczna i gazowa 50-100 m. Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej biegnie przez działkę nr 899/4 (po jej długości). Sieć energetyczna i gazowa znajduje się na dz. nr 296/3 w Łyczance.


3.2. Według planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siepraw nieruchomość znajduje się w terenie oznaczonym symbolem S/135MN2– tereny zabudowy jednorodzinnej (około 700 m2), realizowanej w formie budynków wolnostojących i bliźniaczych oraz w terenie zieleni nieurządzonej o symbolu ZR. Cała nieruchomość znajduje się także w granicy terenu strefy ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Skawinki zlokalizowanego w miejscowości Skawina.

3.3. Nieruchomość, objęta wykazem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 12 czerwca 2017 r. ( Zarządzenie Nr. 336/17 Wójta Gminy Siepraw).

3.4. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań, których przedmiotem byłaby niniejsza nieruchomość.

3.5. Cena wywoławcza nieruchomości: 55 000 zł brutto, w tym jednorazowe wynagrodzenie za służebność po działce nr 899/1 oraz nr 899/4: 3936 zł brutto.

3.6. Przetarg odbędzie się w dniu 16 października 2017r. (poniedziałek) o godz. 10.30, w Urzędzie Gminy Siepraw, adres 32-447 Siepraw ul. Kawęciny 30, sala obrad.

3.7. Wysokość Wadium: 6 000 zł

3.8. Termin wniesienia Wadium do dnia 12 października 2017 r.

3.9. Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości został przeprowadzony w dniu 28 sierpnia 2017 r. i zakończył się wynikiem negatywnym

3.10. Pozostałe warunki przetargu patrz pkt 4 ogłoszenia.

4.  Warunki przetargów i informacje wspólne dla przetargów wymienionych w pkt.1-3

4.1. Wadium należy wnieść w terminie wyżej podanym, w formie pieniądza: przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Urzędu Gminy Siepraw Nr 59 859 10007 0240 0000 0228 0006 w Krakowskim Banku Spółdzielczym w Sieprawiu, w taki sposób aby najpóźniej w dniu 12 października 2017r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy. Decyduje data wpływu wadium na w/w konto.

4.2. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu potwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Przed otwarciem przetargu, jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

4.3. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej, jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

4.4. Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa  w pkt.4.3., Wójt Gminy Siepraw może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

4.5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

4.6. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego pełnomocnictwa drugiego małżonka lub oświadczenia, że będzie nabywał nieruchomość z majątku odrębnego.

4.7.  Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1061; zm.: poz. 2175.) wymagane jest zezwolenie wynikające z przepisów w/w ustawy.

4.8.  Wpłacone wadium;

  • Podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,
  • Ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej.
  • Zostaje zwrócone – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali.

4.9. Przetarg może być odwołany z ważnych powodów.

4.10. Cena nieruchomości ustalona w przetargu płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej. Decyduje data wpływu całej kwoty na konto Urzędu Gminy Siepraw w Krakowskim Banku Spółdzielczym w Sieprawiu. Nr 97 859 10007 0240 0000 0228 0001.

4.11. Nabywca ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisu w księdze wieczystej.

4.12. Gmina Siepraw jest właścicielem w/w nieruchomości na podstawie Postanowienia o nabyciu spadku Sygn. Akt I Ns 726/11 z dnia 2.06.2011r.;

4.13. Wszystkie nieruchomości położone są w Sieprawiu przy ulicy Dębowej, przy granicy miejscowości Łyczanka i Siepraw.

4.14. W załączeniu mapa podziału działki 899 w Sieprawiu, z której powstały działki wymienione  w pkt.1-3 niniejszego ogłoszenia

4.15. W 6- tygodniowym terminie wyznaczonym w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszonym zarządzeniem Wójta Gminy Siepraw Nr. 336/17 z dnia 12 czerwca 2017r. dotyczącym nieruchomości ujętych w niniejszym ogłoszeniu, nie wpłynęły żadne wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu na podstawie art.34 ust.1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147; zm.: poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 820)

4.16. Szczegółowych informacji dotyczących przetargów udziela Stanowisko ds. Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Siepraw, 32-447 Siepraw  ul. Kawęciny 30, pokój 15, tel. 12 37 21 817,  w godzinach pracy Urzędu.

4.17. Treść niniejszego ogłoszenia  jest podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Siepraw oraz opublikowana na stronie internetowej Urzędu www.siepraw.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Siepraw.
4.18. Wyciąg z ogłoszenia zostanie podany w prasie w Gazecie Wyborczej w dniu 4 września 2017r.

 

Załączniki:

« Powrót