Czcionka

MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Referat inwestycji, Infrastruktury, Spraw Gospodarczych oraz Zamówień Publicznych

Pokój 28

Tel. 12 37-21-807

e-mail: kpos@siepraw.pl


WYMAGANE DOKUMENTY

Wypełniony wniosek:

 • w przypadku wydania zezwolenia na lokalizację oraz wstępnych warunków na budowę zjazdu z drogi gminnej,
 • w przypadku wydania opinii lokalizacji ogrodzenia,
 • w przypadku wydania zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej urządzeń i infrastruktury niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
 • w przypadku wydania zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej urządzeń i infrastruktury niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

Do wniosku należy załączyć:

a. mapa sytuacyjna z zaznaczonym miejscem zajęcia pasa drogowego:

 • lokalizacji uzbrojenia (kanalizacja, wodociąg, gazociąg, telekomunikacja, energetyka),
 • lokalizacja ogrodzenia terenu od strony pasa drogowego,
 • lokalizacja zjazdu na posesję,

b.  dokumenty poświadczające własność terenu (oświadczenie lub kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości),

 - lokalizacja zjazdu na posesję,

- remont zjazdu,

c. pełnomocnictwo (w przypadku wystąpienia w imieniu wnioskodawcy) oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w wysokości 17,00 zł.


OPŁATY

Opłata skarbowa za wydanie decyzji na budowę zjazdu (dotyczy obiektów nie związanych z budownictwem mieszkaniowym): 82,00 zł.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie dotyczy.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA – UWAGI

Po zapoznaniu się z dołączoną dokumentacją zostaje wydane stosowne uzgodnienie, opinia bądź warunki techniczne realizacji wnioskowanego uzbrojenia w pasie drogowym. W przypadku konieczności przeprowadzenia ustaleń naruszenia pasa drogowego w 

terenie, z wnioskodawcą ustalany jest telefonicznie lub bezpośrednio podczas składania wniosku termin wizji lokalnej w terenie. Na podstawie wydanego uzgodnienia zainteresowany opracowuje dokumentację techniczną, którą winien przedłożyć do ponownego uzgodnienia. Wydane uzgodnienie nie stanowi pozwolenia na zajęcie pasa drogowego. Przed planowaną realizacją robót związanych z wykończeniem uzbrojenia – przejścia przez pas drogowy w terminie wyprzedzającym 30 dni należy złożyć wniosek na czasowe zajęcie pasa drogowego.

Jeżeli przedłożone dokumenty nie są kompletne, Wójt wzywa do ich uzupełnienia.


PODSTAWA PRAWA

Ustawa z dnia 21 marca 1985r., o drogach publicznych,

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r., Prawo Budowlane,

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich utrzymanie


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Siepraw z siedzibą przy ul. Kawęciny 30, 32-447 Siepraw, e-mail: iod@siepraw.pl.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail iod@siepraw.pl.MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Referat inwestycji, Infrastruktury, Spraw Gospodarczych oraz Zamówień Publicznych

Pokój 28

Tel. 12 37-21-807

e-mail: kpos@siepraw.pl


WYMAGANE DOKUMENTY

Wypełniony wniosek w zależności od sposobu zajęcia pasa drogowego zawierający: imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego; cel zajęcia pasa drogowego; lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego, a w przypadku reklam powierzchnię reklamy; planowany okres zajęcia pasa drogowego.

Do wniosku należy załączyć:

 • Projekt organizacji ruchu zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach
 • Harmonogram robot (dla dużych robót wykonywanych etapami), jeśli zachodzi konieczność,
 • Plan sytuacyjny z zaznaczonym przebiegiem planowanej inwestycji w pasie drogowym, z zaznaczeniem granic zajęcia pasa drogowego i podaniem wymiarów zajęcia pasa drogowego.

(w przypadku jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy i dotyczy drogi gminnej publicznej),

OPŁATY

opłata za zajęcie pasa drogowego jest naliczana wg stawek określonych w Uchwały Nr XXIII/163/2008 Rady Gminy Siepraw 8 września 2008r., w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w Gminie Siepraw /Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 758 poz. 5365/

Płatność naliczonej opłaty za zajęcie pasa drogowego w terminie 14 dni na konto podane w decyzji lub od wystawienia faktury.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wniosek należy złożyć na 30 dni przed planowanym zajęciem pasa drogowego, a w przypadku dróg wewnętrznych z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Po przedstawieniu Urzędowi wymaganych dokumentów, decyzja w sprawie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego jest wydawana w terminie do 30 dni,

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. J. Lea 10, za pośrednictwem Wójta Gminy Siepraw, w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA – UWAGI

Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej w przypadku dróg publicznych.

Zezwolenie dotyczy:

 • prowadzenia robót w pasie drogowym;
 • umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
 • umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
 • zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

Wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, wymaga złożenia wniosku.

Mając uzgodnioną dokumentację projektową (jeśli jest wymagana) można wystąpić do Wójta Gminy Siepraw z wnioskiem o wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie pasa drogowego. Po otrzymaniu tych dokumentów Wójt wydaje zezwolenie w formie decyzji. Jeżeli dokumenty nie są kompletne, Wójt wzywa do ich uzupełnienia.

Decyzja zezwalająca na zajęcie pasa drogowego jest do odbioru w Referat inwestycji, Infrastruktury, Spraw Gospodarczych oraz Zamówień Publicznych, za potwierdzeniem odbioru. Zajmujący pas drogowy jest obowiązany powiadomić Urząd o zakończeniu robót.

W Urzędzie Gminy Siepraw wydawane są decyzje dotyczące dróg gminnych.

Sprawy dotyczące dróg powiatowych załatwiane są w Zarządzie Dróg Powiatowych w Myślenicach, ul. Słowackiego 82, tel. 12 272 17 33,

Sprawy dotyczące dróg wojewódzkich w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, lub za pośrednictwem Rejonu Dróg Wojewódzkich w Myślenicach, ul. Drogowców 2, tel. 12 272 17 88. Informację o zarządcach danych dróg można uzyskać w Urzędzie

PODSTAWA PRAWA

Ustawa z dnia 21 marca 1985r., o drogach publicznych,

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich utrzymanie

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r., Prawo Budowlane,

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Siepraw z siedzibą przy ul. Kawęciny 30, 32-447 Siepraw, e-mail: iod@siepraw.pl.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail iod@siepraw.pl.


MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Referat Finansowo-Księgowy,

Inspektor Ewa Kiszka

Pokój  26                                                              

Tel. 12 37 21 815

e-mail: ekis@siepraw.pl

WYMAGANE DOKUMENTY

 • deklaracja DT-1 z załącznikiem DT-1A
 • w przypadku korekty deklaracji, dokumenty uzasadniające zmianę /korektę/ deklaracji.
OPŁATY

Zwolnione z opłaty skarbowej.

SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 •  Bez zbędnej zwłoki
 •  Przyjmowanie deklaracji lub korekty deklaracji na podatek od od środków transportowych.

 TRYB ODWOŁAWCZY

Nie ma.

PODSTAWA PRAWNA

 Art.  9 ust.6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z  2018r. poz. 800 ze zm.).

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Siepraw, 32-447 Siepraw ul. Kawęciny 30.  

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail iod@siepraw.pl.

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

 •  wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 pkt c RODO);
 •  realizacja obowiązku wynikającego z ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustaw szczegółowych: ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, ustawa o podatku rolnym i ustawa o podatku leśnym.

Dane osobowe będą udostępnianie wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Przekazywane danych do organów publicznych w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi odbywa się na podstawie przepisów prawnych ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 800). Instytucje, które otrzymują dane osobowe w ramach konkretnego postępowania administracyjnego (np. Samorządowe Kolegium Odwoławcze oraz inne szczegółowo wymienione w art. 297 wyżej cytowanej ustawy)  nie są uznawane za odbiorców w rozumieniu RODO. Dane osobowe będą jednak udostępniane organom ścigania w ramach prowadzonych przez nie postępowań oraz firmom świadczącym usługi serwisowe systemów informatycznych (KORELACJA) w których przetwarzane są te dane osobowe.

Każda osoba, której dane dotyczą i są przetwarzane ma prawo do:

1. Dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych, a jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

2. Żądania od Administratora Danych niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych przetwarzanych na podstawie zgody. Prawo do usunięcia danych jest ograniczone w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do:

a) wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa, w tym prawa Unii Europejskiej,  lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Gminie Siepraw;

b) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że prawo do usunięcia danych  uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów do takiego przetwarzania;

c) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

3. Żądania od Administratora Danych ograniczenia przetwarzania dotyczących jej danych w następujących przypadkach:

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi Danych sprawdzić prawidłowość tych danych;

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia wykorzystywania;

c) administrator Danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d)osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw na mocy art. 21 Rozporządzenia wobec przetwarzania  - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora Danych są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

4. Przenoszenia danych, jeśli dotyczące jej dane przetwarzane są na podstawie zgody  lub umowy. Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Gminie Siepraw.

5. Wniesienia sprzeciwu  – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit e lub f RODO.

6. Wniesienia skargi  do organu nadzorczego jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza RODO.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wymaganym przepisami prawnymi w celu realizacji usługi Przyjmowanie i weryfikacja deklaracji na podatek od środków transportowych od osób prawnych i osób fizycznych z uwagi na ustawę  o podatkach i opłatach lokalnych. Brak podania wskazanych danych skutkować będzie wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych podania lub pozostawienia go bez rozpoznania.

Dane osobowe będą przetwarzane w czasie świadczenia usługi, a po jej zakończeniu zostaną zarchiwizowane na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Dokumentacja papierowa (kategoria archiwalna B10), po upływie okresu jej przechowywania w archiwum zakładowym, jest przekazywana do Archiwum Narodowego w Krakowie lub za jego zgodą niszczona.

 

MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Stanowisko Podatków i Opłat

Pokój 29

Tel.  12 37 21 823


WYMAGANE DOKUMENTY

 • deklaracje
 • w przypadku korekty deklaracji, dokumenty uzasadniające zmianę /korektę/ deklaracji


OPŁATY

Zwolnione z opłaty skarbowej.


SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

• Bez zbędnej zwłoki

• Przyjmowanie deklaracji lub korekty deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.


TRYB ODWOŁAWCZY

Brak


PODSTAWA PRAWNA

1. Art. 6 ust. 9 i art. 9 ust.6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.

2. Art. 6a ust. 8 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym.

3. Art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Siepraw adres: 32-447 Siepraw, ul. Kawęciny 30.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail iod@siepraw.pl,

a) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 pkt c RODO);

b) realizacja obowiązku wynikającego z ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustaw szczegółowych: ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, ustawa o podatku rolnym i ustawa o podatku leśnym.

Dane osobowe będą udostępnianie wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Przekazywane danych do organów publicznych w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi odbywa się na podstawie przepisów prawnych ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 800). Instytucje, które otrzymują dane osobowe w ramach konkretnego postępowania administracyjnego (np. Samorządowe Kolegium Odwoławcze oraz inne szczegółowo wymienione w art. 297 wyżej cytowanej ustawy) nie są uznawane za odbiorców w rozumieniu RODO. Dane osobowe będą jednak udostępniane organom ścigania w ramach prowadzonych przez nie postępowań oraz firmom świadczącym usługi serwisowe systemów informatycznych (KORELACJA) w których przetwarzane są te dane osobowe.

Każda osoba, której dane dotyczą i są przetwarzane ma prawo do:

1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych, a jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

2. żądania od Administratora Danych niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych przetwarzanych na podstawie zgody. Prawo do usunięcia danych jest ograniczone w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do:

a) wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa, w tym prawa Unii Europejskiej, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Gminie Siepraw;

b) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że prawo do usunięcia danych uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów do takiego przetwarzania;

c) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

3. żądania od Administratora Danych ograniczenia przetwarzania dotyczących jej danych w następujących przypadkach:

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi Danych sprawdzić prawidłowość tych danych;

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia wykorzystywania;

c) administrator Danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d)osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw na mocy art. 21 Rozporządzenia wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora Danych są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

4. przenoszenia danych, jeśli dotyczące jej dane przetwarzane są na podstawie zgody lub umowy. Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Gminie Siepraw.

5. wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit e lub f RODO.

6. wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza RODO.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wymaganym przepisami prawnymi w celu realizacji usługi Przyjmowanie i weryfikacja deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób prawnych oraz deklaracji na podatek od środków transportowych od osób prawnych i osób fizycznych z uwagi na ustawę Ordynacja podatkowa, ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, ustawa o podatku rolnym i ustawa o podatku leśnym. Brak podania wskazanych danych skutkować będzie wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych podania lub pozostawienia go bez rozpoznania.

Dane osobowe będą przetwarzane w czasie świadczenia usługi, a po jej zakończeniu zostaną zarchiwizowane na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Dokumentacja papierowa (kategoria archiwalna B10), po upływie okresu jej przechowywania w archiwum zakładowym, jest przekazywana do Archiwum Narodowego w Krakowie lub za jego zgodą niszczona.MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Stanowisko Podatków i Opłat

Pokój 29

Tel.  12 37 21 823


WYMAGANE DOKUMENTY

 • pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego o zajęcie stanowiska w sprawie udzielenia ulgi,
 • inne dokumenty na żądanie organu podatkowego, mogące mieć wpływ na rozstrzygnięcie w sprawie.


OPŁATY

Nie podlega opłacie skarbowej


SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Organ podatkowy wydaje postanowienie określające zajęcie stanowiska w sprawie 14 dni od dnia wpływu wniosku Naczelnika Urzędu Skarbowego o zajęcie stanowiska w sprawie


TRYB ODWOŁAWCZY

Na postanowienie nie służy zażalenie


INNE INFORMACJE

W przypadku pobieranych przez urząd skarbowy podatków i opłat stanowiących w całości dochody jednostek samorządu terytorialnego, naczelnik tego urzędu może umorzyć, odraczać termin zapłaty lub rozkładać na raty należności oraz zwalniać płatnika z obowiązku pobrania bądź ograniczyć pobór należności wyłącznie za zgodą przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego.


PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 29.08.1997r., Ordynacja podatkowa.

2. Art. 18 ust.2 ustawy z dnia 13.11.2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Siepraw, adres: 32-447 Siepraw, ul. Kawęciny 30.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail iod@siepraw.pl

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

a) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 pkt c RODO);

b) realizacja obowiązku wynikającego z ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustaw szczegółowych tj. ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dane osobowe będą udostępnianie wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Przekazywane danych do organów publicznych w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi odbywa się na podstawie przepisów prawnych ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 800). Instytucje, które otrzymują dane osobowe w ramach konkretnego postępowania administracyjnego (np. Naczelnicy Urzędów Skarbowych) nie są uznawane za odbiorców w rozumieniu RODO. Dane osobowe będą jednak udostępniane organom ścigania w ramach prowadzonych przez nie postępowań oraz firmom świadczącym usługi serwisowe systemów informatycznych (KORELACJA) w których przetwarzane są te dane osobowe.

Każda osoba, której dane dotyczą i są przetwarzane ma prawo do:

1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych, a jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

2. żądania od Administratora Danych niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych przetwarzanych na podstawie zgody. Prawo do usunięcia danych jest ograniczone w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do:

a) wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa, w tym prawa Unii Europejskiej, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Gminie Siepraw;

b) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że prawo do usunięcia danych uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów do takiego przetwarzania;

c) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

3. żądania od Administratora Danych ograniczenia przetwarzania dotyczących jej danych w następujących przypadkach:

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi Danych sprawdzić prawidłowość tych danych;

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia wykorzystywania;

c) administrator Danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d)osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw na mocy art. 21 Rozporządzenia wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora Danych są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

4. przenoszenia danych, jeśli dotyczące jej dane przetwarzane są na podstawie zgody lub umowy. Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Gminie Siepraw.

5. wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit e lub f RODO.

6. wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza RODO.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wymaganym przepisami prawnymi w celu realizacji usługi Udzielanie ulg w podatku od spadków i darowizn - umarzanie, odraczanie, rozkładanie na raty. Brak podania wskazanych danych skutkować będzie wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych podania lub pozostawienia go bez rozpoznania.

Dane osobowe będą przetwarzane w czasie świadczenia usługi, a po jej zakończeniu zostaną zarchiwizowane na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Dokumentacja papierowa (kategoria archiwalna B10), po upływie okresu jej przechowywania w archiwum zakładowym, jest przekazywana do Archiwum Narodowego w Krakowie lub za jego zgodą niszczona.

MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Stanowisko Podatków i Opłat,

Pokój 29

Tel.  12 37 21 823


WYMAGANE DOKUMENTY

1.  Pisemny wniosek podatnika z pełnym uzasadnieniem

2.  Dokumenty obrazujące osiągane dochody Wnioskodawcy i wszystkich członków gospodarstwa domowego (np. mąż, córka, syn lub inne osoby):

- Zeznania PIT,

- Zaświadczenie o zarobkach ewentualnie umowa o pracę,

- Decyzja o przyznaniu renty/emerytury bądź kserokopie odcinka emerytury/renty,

- Decyzje o przyznaniu zasiłków,

- Decyzja w sprawie przyznania świadczenia wychowawczego na dzieci (500+)

- Zaświadczenie z OPS o wysokości przyznanych środków,

- Decyzja w sprawie przyznania dopłat z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa lub inny dokument potwierdzający uzyskanie dopłaty,

- Wyciągi z rachunków bankowych;

3. Zaświadczenia o ewentualnej rejestracji w Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotnej Wnioskodawcy i wszystkich członków gospodarstwa domowego (jeśli taka sytuacja ma miejsce);

4. Legitymacje szkolne, studenckie;

5. Oświadczenia majątkowe;

6. Dokumenty obrazujące ponoszone wydatki Wnioskodawcy i wszystkich członków gospodarstwa domowego:

- Rachunki/faktury za czynsz, energię elektryczną, gaz, wodę, telefon, Internet, telewizja satelitarna, śmieci, węgiel, itp.),

- Faktury za lekarstwa,

- Wydatki na szkołę dla dzieci, studia, zajęcia dodatkowe

- Umowy kredytu, pożyczki - harmonogramy spłaty, wysokość raty, raty pozostałe do spłaty,

- Inne wydatki;

7. Dokumenty potwierdzające sytuację zdrowotną Wnioskodawcy i wszystkich członków gospodarstwa domowego:

- Zaświadczenia lekarskie,

- Karty, wypisy poświadczające leczenie szpitalne;

8. Inne dokumenty motywujące podanie;

9. Informacje z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach z działalności gospodarczej za 3 lata (2 wstecz + bieżący rok);

10. Dokumenty tj. kopia księgi przychodów i rozchodów bądź ksiąg rachunkowych za 3 lata (2 wstecz + bieżący rok), bądź załącznik PIT-B do PIT-36;

11. Bilans, rachunek zysków i strat, Rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zamian w kapitale: za 3 lata (2 wstecz + bieżący rok);

12. Zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał przedsiębiorca w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, oraz o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona wnioskowana pomoc, albo informacji o niedotrzymanej pomocy,

13. Oświadczenia o otrzymaniu (nieotrzymaniu) pomocy de minimis (pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie)

14. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.


OPŁATY

Nie podlega opłacie skarbowej


SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

• w przypadku spełnienia warunków do otrzymania ulgi organ podatkowy wydaje decyzję administracyjną

• jeden miesiąc od dnia wszczęcia postępowania a sprawy szczególnie skomplikowane, nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.


TRYB ODWOŁAWCZY

W terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji – odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. J. Lea 10 za pośrednictwem Wójta Gminy Siepraw.


INNE INFORMACJE

W przypadku trudnej sytuacji materialnej podatnika, zdarzenia losowego osłabiającego jego zdolność płatniczą, może zostać udzielona ulga podatkowa w postaci umorzenia zaległości podatkowej, odroczenia terminu zapłaty podatku, rozłożenia na raty lub umorzenia odsetek od zaległości podatkowych.

Jeżeli osoba ubiegająca się o ulgę lub umorzenie podatku prowadzi działalność gospodarczą, jej wniosek rozpatrywany jest zgodnie z ustawą o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. tekst jednolity Dz. U z 2007r, nr 59, poz. 404 z póz. zm.). Osoba ta jest zobowiązana do przedstawienia informacji o uzyskanej w okresie 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku pomocy publicznej, a w szczególności informacji dotyczącej wartości, formy pomocy i jej przeznaczenia (dotacje, kredyty preferencyjne, zaniechania poboru, rozłożenie na raty, umorzenie podatku).


PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 29.08.1997 r., Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.).


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Siepraw, adres: 32-447 Siepraw, ul. Kawęciny 30.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail iod@siepraw.pl

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

a) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 pkt c RODO);

b) realizacja obowiązku wynikającego z ustawy Ordynacja podatkowa

Dane osobowe będą udostępnianie wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Przekazywane danych do organów publicznych w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi odbywa się na podstawie przepisów prawnych ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 800). Instytucje, które otrzymują dane osobowe w ramach konkretnego postępowania administracyjnego (np. Samorządowe Kolegium Odwoławcze oraz inne szczegółowo wymienione w art. 297 wyżej cytowanej ustawy) nie są uznawane za odbiorców w rozumieniu RODO. Dane osobowe będą jednak udostępniane organom ścigania w ramach prowadzonych przez nie postępowań oraz firmom świadczącym usługi serwisowe systemów informatycznych (KORELACJA) w których przetwarzane są te dane osobowe.

Każda osoba, której dane dotyczą i są przetwarzane ma prawo do:

1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych, a jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

2. żądania od Administratora Danych niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych przetwarzanych na podstawie zgody. Prawo do usunięcia danych jest ograniczone w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do:

a) wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa, w tym prawa Unii Europejskiej, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Gminie Dobczyce;

b) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że prawo do usunięcia danych uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów do takiego przetwarzania;

c) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

3. żądania od Administratora Danych ograniczenia przetwarzania dotyczących jej danych w następujących przypadkach:

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi Danych sprawdzić prawidłowość tych danych;

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia wykorzystywania;

c) administrator Danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d)osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw na mocy art. 21 Rozporządzenia wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora Danych są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

4. przenoszenia danych, jeśli dotyczące jej dane przetwarzane są na podstawie zgody lub umowy. Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Gminie Siepraw.

5. wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit e lub f RODO.

6. wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza RODO.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wymaganym przepisami prawnymi w celu realizacji usługi Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych osoby fizyczne( umarzanie, odraczanie, rozkładanie na raty) z uwagi na ustawę Ordynacja Podatkowa. Brak podania wskazanych danych skutkować będzie wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych podania lub pozostawienia go bez rozpoznania.

Dane osobowe będą przetwarzane w czasie świadczenia usługi, a po jej zakończeniu zostaną zarchiwizowane na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Dokumentacja papierowa (kategoria archiwalna B10), po upływie okresu jej przechowywania w archiwum zakładowym, jest przekazywana do Archiwum Narodowego w Krakowie lub za jego zgodą niszczona.

MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
 
Stanowisko Podatków i Opłat
Pokój 29          
Tel.  12 37 21 823
 

WYMAGANE DOKUMENTY
 
Wniosek z uzasadnieniem. Do wniosku należy dołączyć:

 •  bilans oraz rachunek zysków i strat za rok poprzedzający dzień złożenia wniosku
 • materiały finansowo – księgowe obrazujące sytuację finansową oraz majątkową podatnika (np: sprawozdane F- 01, zestawienie obrotów, sald kont syntetycznych)
 •  informacje przedstawiającą aktualny stan, strukturę należności oraz zobowiązań
 • informację dotyczącą charakteru prowadzonej działalności
 • informację o stanie zatrudnienia w firmie
 •  inne dowody, które mogą mieć wpływ na rozstrzygnięcie wniosku przez organ podatkowy

 
OPŁATY

 •  zwolnione z opłaty skarbowej

 
SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Organ podatkowy wydaje decyzję administracyjną nie później niż w ciągu miesiąca od daty wpływu wniosku, w sprawie skomplikowanej w ciągu 2 miesięcy.
 
 
TRYB ODWOŁAWCZY
 
W terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji – odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. J. Lea 10 za pośrednictwem Wójta Gminy Siepraw..
 
INNE INFORMACJE
 
W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, na wniosek podatnika, może zostać udzielona ulga w spłacie zobowiązań podatkowych w postaci:
•    odraczania lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
•    umarzania w całości lub części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę.
 
Ulga udzielana podatnikowi prowadzącemu działalności gospodarczą może:
•    nie stanowić pomocy publicznej
•    stanowić pomoc publiczną
•    stanowić pomoc De minimis
 
PODSTAWA PRAWNA
 
1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa.

2. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.
Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Siperaw, adres: 32-447 Siepraw,  ul. Kawęciny 30.  
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail iod@Siepraw.pl,
Dane osobowe przetwarzane są w celu:
a)      wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 pkt c RODO);
b)      realizacja obowiązku wynikającego z ustawy Ordynacja podatkowa.
 
Dane osobowe będą udostępnianie wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Przekazywane danych do organów publicznych w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi odbywa się na podstawie przepisów prawnych ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 800). Instytucje, które otrzymują dane osobowe w ramach konkretnego postępowania administracyjnego (np. Samorządowe Kolegium Odwoławcze oraz inne szczegółowo wymienione w art. 297 wyżej cytowanej ustawy)  nie są uznawane za odbiorców w rozumieniu RODO. Dane osobowe będą jednak udostępniane organom ścigania w ramach prowadzonych przez nie postępowań oraz firmom świadczącym usługi serwisowe systemów informatycznych (KORELACJA) w których przetwarzane są te dane osobowe.  
Każda osoba, której dane dotyczą i są przetwarzane ma prawo do:
1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych, a jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
2. żądania od Administratora Danych niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych przetwarzanych na podstawie zgody. Prawo do usunięcia danych jest ograniczone w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do:
a) wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa, w tym prawa Unii Europejskiej,  lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Gminie Siepraw;
b) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że prawo do usunięcia danych  uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów do takiego przetwarzania;
c) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
3. żądania od Administratora Danych ograniczenia przetwarzania dotyczących jej danych w następujących przypadkach:
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi Danych sprawdzić prawidłowość tych danych;
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia wykorzystywania;
c) administrator Danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d)osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw na mocy art. 21 Rozporządzenia wobec przetwarzania  - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora Danych są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
4. przenoszenia danych, jeśli dotyczące jej dane przetwarzane są na podstawie zgody  lub umowy. Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Gminie Siepraw.
5. wniesienia sprzeciwu  – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit e lub f RODO.
6. wniesienia skargi  do organu nadzorczego jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza RODO.
Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wymaganym przepisami prawnymi w celu realizacji usługi Udzielanie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych – osób prawnych z uwagi na ustawę Ordynacja podatkowa. Brak podania wskazanych danych skutkować będzie wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych podania lub pozostawienia go bez rozpoznania.
Dane osobowe będą przetwarzane w czasie świadczenia usługi, a po jej zakończeniu zostaną zarchiwizowane na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Dokumentacja papierowa (kategoria archiwalna B10), po upływie okresu jej przechowywania w archiwum zakładowym, jest przekazywana do Archiwum Narodowego w Krakowie lub za jego zgodą niszczona.

MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
 
Stanowisko Podatków i opłat,
Pokój 29         
Tel. 12 37 21 823
 
WYMAGANE DOKUMENTY

 •  wniosek o udzielenie ulgi po zakończeniu inwestycji,
 • zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych (kosztorys inwestycji),
 • oryginały rachunków lub uwierzytelnione odpisy stwierdzające poniesione wydatki. Rachunki powinny odpowiadać wymaganiom określonym w pkt 16 rozporządzenia ministra Finansów z 24 grudnia 2002.

 
OPŁATY

 •  Nie podlega opłacie skarbowej

 
SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
 
Do 30 dni od złożenia wniosku przy spełnieniu ustawowym warunków organ podatkowy w drodze decyzji przyznaje ulgę inwestycyjną, w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych
 
TRYB ODWOŁAWCZY
 
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10, za pośrednictwem Wójta Gminy Siepraw w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
 
INNE INFORMACJE
 
Podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:
•    budowę lub modernizację budynków inwentarskich, służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska
•    zakup i zainstalowanie deszczowni i urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę oraz urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód).
 
jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych.
 
PODSTAWA PRAWNA

 
Art. 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984, o podatku rolnym.
 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.
Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Siepraw, adres: 32-447 Siepraw, ul. Kawęciny 30.  
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail  iod@siepraw.pl
Dane osobowe przetwarzane są w celu:
 a) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 pkt c RODO);
b) realizacja obowiązku wynikającego z ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustaw szczegółowych tj. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatku leśnym.
Dane osobowe będą udostępnianie wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Przekazywane danych do organów publicznych w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi odbywa się na podstawie przepisów prawnych ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 800). Instytucje, które otrzymują dane osobowe w ramach konkretnego postępowania administracyjnego (np. Samorządowe Kolegium Odwoławcze oraz inne szczegółowo wymienione w art. 297 wyżej cytowanej ustawy)  nie są uznawane za odbiorców w rozumieniu RODO. Dane osobowe będą jednak udostępniane organom ścigania w ramach prowadzonych przez nie postępowań oraz firmom świadczącym usługi serwisowe systemów informatycznych (KORELACJA) w których przetwarzane są te dane osobowe.
Każda osoba, której dane dotyczą i są przetwarzane ma prawo do:
1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych, a jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
2. żądania od Administratora Danych niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych przetwarzanych na podstawie zgody. Prawo do usunięcia danych jest ograniczone w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do:
a) wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa, w tym prawa Unii Europejskiej,  lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Gminie Siepraw;
 b) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że prawo do usunięcia danych  uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów do takiego przetwarzania;
c) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
3. żądania od Administratora Danych ograniczenia przetwarzania dotyczących jej danych w następujących przypadkach:
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi Danych sprawdzić prawidłowość tych danych;
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia wykorzystywania;
c) administrator Danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d)osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw na mocy art. 21 Rozporządzenia wobec przetwarzania  - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora Danych są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
 4. przenoszenia danych, jeśli dotyczące jej dane przetwarzane są na podstawie zgody  lub umowy. Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Gminie Siepraw.
5. wniesienia sprzeciwu  – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit e lub f RODO.
6. wniesienia skargi  do organu nadzorczego jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza RODO.
Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wymaganym przepisami prawnymi w celu realizacji usługi Udzielanie ulgi inwestycyjnej.  Brak podania wskazanych danych skutkować będzie wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych podania lub pozostawienia go bez rozpoznania.
Dane osobowe będą przetwarzane w czasie świadczenia usługi, a po jej zakończeniu zostaną zarchiwizowane na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Dokumentacja papierowa (kategoria archiwalna B10), po upływie okresu jej przechowywania w archiwum zakładowym, jest przekazywana do Archiwum Narodowego w Krakowie lub za jego zgodą niszczona.

MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Stanowisko Podatków i Opłat

Pokój 29

Tel. 12 37 21 823


WYMAGANE DOKUMENTY

 • pisemny wniosek osoby ubiegającej się o przyznanie ulgi z tytułu nabycia gruntów,
 • akt notarialny potwierdzający nabycie gruntów od osoby nie będącej małżonkiem, pasierbem, zięciem lub synową sprzedawcy gruntów,
 • zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał przedsiębiorca w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, oraz o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona wnioskowana pomoc, albo informacji o nieotrzymanej pomocy,
 •  oświadczenia o otrzymaniu (nieotrzymaniu) pomocy de minimis (pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie),
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 • umowa dzierżawy z Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa, Lasów Państwowych lub innego tytułu prawnego w przypadku objęcia gruntów w trwałe zagospodarowanie (okres umowy nie krótszy niż 10 lat).


OPŁATY

 • Nie podlega opłacie skarbowej


SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku z kompletną dokumentacją, przy spełnieniu ustawowym warunków do otrzymania ulgi, organ podatkowy wydaje decyzję o przyznaniu ulgi.


TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10, za pośrednictwem Wójta Gminy Siepraw w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


INNE INFORMACJE

• Ulga z tytułu nabycia gruntów przysługuje, jeżeli podatnik nabywa grunty na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100ha.

• Okres zwolnienia wynosi 5 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym zawarto umowę sprzedaży gruntów lub prawa wieczystego użytkowania, ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów lub objęto grunty w trwałe zagospodarowanie w drodze umowy (tzn. objęto grunty w dzierżawę lub użytkowanie na okres nie krótszy niż 10 lat).

• Po upływie 5 letniego okresu zwolnienia stosuje się ulgę w podatku rolnym, polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim roku o 50%.

• Zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w drodze umowy sprzedaży nie stosuje się, jeżeli przedmiotem nabycia są grunty objęte uprzednio przez nabywcę w trwałe zagospodarowanie.


PODSTAWA PRAWNA

1. Art. 12, art. 13d. ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa.


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Siepraw, adres: 32-447 Siepraw, ul. Kawęciny 30.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail iod@siepraw.pl

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

a) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 pkt c RODO);

b) realizacja obowiązku wynikającego z ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustaw szczegółowych tj. ustawy o podatku rolnym.

Dane osobowe będą udostępnianie wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Przekazywane danych do organów publicznych w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi odbywa się na podstawie przepisów prawnych ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 800). Instytucje, które otrzymują dane osobowe w ramach konkretnego postępowania administracyjnego (np. Samorządowe Kolegium Odwoławcze oraz inne szczegółowo wymienione w art. 297 wyżej cytowanej ustawy) nie są uznawane za odbiorców w rozumieniu RODO. Dane osobowe będą jednak udostępniane organom ścigania w ramach prowadzonych przez nie postępowań oraz firmom świadczącym usługi serwisowe systemów informatycznych (KORELACJA) w których przetwarzane są te dane osobowe.

Każda osoba, której dane dotyczą i są przetwarzane ma prawo do:

1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych, a jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

2. żądania od Administratora Danych niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych przetwarzanych na podstawie zgody. Prawo do usunięcia danych jest ograniczone w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do:

a) wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa, w tym prawa Unii Europejskiej, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Gminie Siepraw;

b) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że prawo do usunięcia danych uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów do takiego przetwarzania;

c) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

3. żądania od Administratora Danych ograniczenia przetwarzania dotyczących jej danych w następujących przypadkach:

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi Danych sprawdzić prawidłowość tych danych;

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia wykorzystywania;

c) administrator Danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d)osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw na mocy art. 21 Rozporządzenia wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora Danych są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

4. przenoszenia danych, jeśli dotyczące jej dane przetwarzane są na podstawie zgody lub umowy. Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Gminie Siepraw.

5. wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit e lub f RODO..

6. wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza RODO.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wymaganym przepisami prawnymi w celu realizacji usługi Udzielanie ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów z uwagi na ustawę o podatku rolnym. Brak podania wskazanych danych skutkować będzie wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych podania lub pozostawienia go bez rozpoznania.

Dane osobowe będą przetwarzane w czasie świadczenia usługi, a po jej zakończeniu zostaną zarchiwizowane na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Dokumentacja papierowa (kategoria archiwalna B10), po upływie okresu jej przechowywania w archiwum zakładowym, jest przekazywana do Archiwum Narodowego w Krakowie lub za jego zgodą niszczona.

MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY - JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Stanowisko Podatków i Opłat,

Pokój 29

Tel.  12 37 21 823


WYMAGANE DOKUMENTY

 • podatnik – wystarczy sam wniosek (wzór -wniosek do ewentualnego wykorzystania)
 • pełnomocnik – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy,
 • osoba, która uprawdopodobni, że może być spadkobiercą – dokument, który może to poświadczyć,
 • nabywca (np.: nieruchomości) –zgodę zbywającego, wyrażoną na piśmie, z jego podpisem urzędowo lub notarialnie poświadczonym,
 • jednostka organizacyjna, która na podstawie ustaw regulujących zasady jej funkcjonowania uprawniona jest do udzielania kredytów (pożyczek) –pisemną zgodę podatnika, z jego podpisem urzędowo lub notarialnie poświadczonym,
 • kontrahent podatnika prowadzący działalność gospodarczą oraz dzierżawca i użytkownik nieruchomości w zakresie opodatkowania dzierżawionej lub użytkowanej nieruchomości – pisemną zgodę podatnika, z jego podpisem urzędowo lub notarialnie poświadczonym,
 • małżonek podatnika lub rozwiedziony – w zakresie zaległości powstałych w czasie trwania wspólności majątkowej – pisemną zgodę podatnika z jego podpisem urzędowo lub notarialnie poświadczonym.
 • wspólnik spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej oraz komplementariusz spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej, nie będący akcjonariuszem – pisemną zgodę podatnika, z jego podpisem urzędowo lub notarialnie poświadczonym.

Podstawę do wydania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości związanych z działalnością gospodarczą stanowi zgoda podatnika wyrażona na piśmie, z jego podpisem i pieczęcią używaną dla celów tej działalności.


OPŁATY

Opłata skarbowa

 •  od wydania zaświadczenia o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości opłata wynosi - 21,00zł.
 • od wydania pozostałych zaświadczeń opłata wynosi – 17,00zł.


Nie podlega opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia m.in. w sprawach:

 • alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,
 • ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego i rent strukturalnych,
 • świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej i przepisów o zatrudnieniu socjalnym,
 • - uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów,
 • - zatrudnienia i wynagrodzeń za pracę,
 • - nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia
 • - innych wymienionych w ustawie z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.


Jeżeli zaświadczenie, którego wydanie nie podlega opłacie skarbowej zostanie użyte w innej sprawie niż wyżej wymienione, pozostaje wówczas obowiązek zapłacenia opłaty skarbowej.

Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy: Krakowski Bank Spółdzielczy O/Siepraw nr konta 97 85910007 0240 0000 0228 0001

Dowód należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku lub przedłożyć przy odbiorze zaświadczenia.


SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zaświadczenie Wójta Gminy Siepraw, lub postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia  bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.


TRYB ODWOŁAWCZY

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, lub zaświadczenia o treści żądanej służy zażalenia składane terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 30-048 Krakowie, ul. Lea 10, za pośrednictwem Wójta Gminy Siepraw.


PROCEDURA POSTĘPOWANIA - UWAGI

Organ podatkowy jest zobowiązany wydać zaświadczenie, jeżeli chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów lub innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.


PODSTAWA PRAWNA

1. Art. 306a – 306h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa.

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zaświadczeń wydanych przez organ podatkowy.


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Siepraw, adres: 32-47 Siepraw, ul. Kawęciny 30.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail iod@siepraw.pl

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

a) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 pkt c RODO);

b) realizacja obowiązku wynikającego z ustawy Ordynacja podatkowa oraz Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe

Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Przekazywanie danych do organów publicznych w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi odbywa się na podstawie przepisów prawnych ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 800). Instytucje, które otrzymują dane osobowe w ramach konkretnego postępowania administracyjnego (np. Samorządowe Kolegium Odwoławcze oraz inne szczegółowo wymienione w art. 297 wyżej cytowanej ustawy) nie są uznawane za odbiorców w rozumieniu RODO. Dane osobowe będą jednak udostępniane organom ścigania w ramach prowadzonych przez nie postępowań oraz firmom świadczącym usługi serwisowe systemów informatycznych (KORELACJA) w których przetwarzane są te dane osobowe.

Każda osoba, której dane dotyczą i są przetwarzane ma prawo do:

1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych, a jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

2. żądania od Administratora Danych niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych przetwarzanych na podstawie zgody. Prawo do usunięcia danych jest ograniczone w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do:

a) wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa, w tym prawa Unii Europejskiej, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Gminie Siepraw;

b) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że prawo do usunięcia danych uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów do takiego przetwarzania;

c) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

3. żądania od Administratora Danych ograniczenia przetwarzania dotyczących jej danych w następujących przypadkach:

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi Danych sprawdzić prawidłowość tych danych;

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia wykorzystywania;

c) administrator Danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d)osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw na mocy art. 21 Rozporządzenia wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora Danych są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

4. przenoszenia danych, jeśli dotyczące jej dane przetwarzane są na podstawie zgody lub umowy. Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Gminie Siepraw.

5. wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit e lub f RODO.

6. wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza RODO.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wymaganym przepisami prawnymi w celu realizacji usługi - Wydawanie zaświadczeń na podstawie ewidencji podatkowej, z uwagi na ustawę Ordynacja podatkowa oraz Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe. Brak podania wskazanych danych skutkować będzie wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych podania lub pozostawienia go bez rozpoznania.

Dane osobowe będą przetwarzane w czasie świadczenia usługi, a po jej zakończeniu zostaną zarchiwizowane na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Dokumentacja papierowa (kategoria archiwalna B5), po upływie okresu jej przechowywania w archiwum zakładowym, jest przekazywana do Archiwum Narodowego w Krakowie lub za jego zgodą niszczona.MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY - JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Stanowisko Podatków i Opłat,

Pokój 29

Tel.  12 37 21 803


WYMAGANE DOKUMENTY

 • informacja o nieruchomościach osób fizycznych (budynkach, budowlach, gruntach i lasach) druk (dostępny na stronie internetowej Gminy lub na stanowisku pracy pok.29)
 •  w przypadku działania przez przedstawiciela należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentacji podatnika


OPŁATY

 • Nie pobiera się


SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

• do 1 miesiąca z możliwością przedłużenia prowadzonego postępowania podatkowego,

• decyzja administracyjna ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego,

• wprowadzenie do ewidencji podatników.


TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego, Kolegium w Krakowie, ul. Lea 10, za pośrednictwem Wójt Gminy Siepraw w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


INNE INFORMACJE

Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informacje o nieruchomościach, gruntach i lasach sporządzających wg ustalonego wzoru w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym (kupno, sprzedaż gruntów) lub o zaistnieniu zmian mających wpływ na wysokość podatku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotów opodatkowania (np. zajęcie gruntu, budynku, budowli na działalność gospodarczą).

Złożone informacje podatkowe stanowią podstawę do dokonania wymiaru zobowiązań podatkowych.


UWAGI

W przypadku uchylania się od powyższego obowiązku, podatnik podlega karze grzywny zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 10 września 1999 r., Kodeks Karny Skarbowy.


PODSTAWA PRAWNA

1. Art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r., o podatkach i opłatach lokalnych.

2. Art. 6a ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

3.  Art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym.


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Siepraw, adres: 32-447 Siepraw, ul. Kawęciny 30.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail iod@siepraw.pl

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

a) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 pkt c RODO);

b) realizacja obowiązku wynikającego z ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustaw szczegółowych tj. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatku leśnym.

Dane osobowe będą udostępnianie wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Przekazywane danych do organów publicznych w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi odbywa się na podstawie przepisów prawnych ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 800). Instytucje, które otrzymują dane osobowe w ramach konkretnego postępowania administracyjnego (np. Samorządowe Kolegium Odwoławcze oraz inne szczegółowo wymienione w art. 297 wyżej cytowanej ustawy) nie są uznawane za odbiorców w rozumieniu RODO. Dane osobowe będą jednak udostępniane organom ścigania w ramach prowadzonych przez nie postępowań oraz firmom świadczącym usługi serwisowe systemów informatycznych (KORELACJA) w których przetwarzane są te dane osobowe.

Każda osoba, której dane dotyczą i są przetwarzane ma prawo do:

1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych, a jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

2. żądania od Administratora Danych niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych przetwarzanych na podstawie zgody. Prawo do usunięcia danych jest ograniczone w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do:

a) wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa, w tym prawa Unii Europejskiej, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Gminie Siepraw;

b) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że prawo do usunięcia danych uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów do takiego przetwarzania;

c) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

3. żądania od Administratora Danych ograniczenia przetwarzania dotyczących jej danych w następujących przypadkach:

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi Danych sprawdzić prawidłowość tych danych;

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia wykorzystywania;

c) administrator Danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d)osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw na mocy art. 21 Rozporządzenia wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora Danych są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

4. przenoszenia danych, jeśli dotyczące jej dane przetwarzane są na podstawie zgody lub umowy. Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Gminie Siepraw.

5. wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit e lub f RODO.

6. wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza RODO.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wymaganym przepisami prawnymi w celu realizacji usługi Wymiar podatków i opłat lokalnych – osoby fizyczne z uwagi na (art. 6a ust. 5 ustawy o podatku rolnym, art. 6 ust. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, art. 6ust. 2 ustawy o podatku leśnym). Brak podania wskazanych danych skutkować będzie wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych podania lub pozostawienia go bez rozpoznania.

Dane osobowe będą przetwarzane w czasie świadczenia usługi, a po jej zakończeniu zostaną zarchiwizowane na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Dokumentacja papierowa (kategoria archiwalna B10), po upływie okresu jej przechowywania w archiwum zakładowym, jest przekazywana do Archiwum Narodowego w Krakowie lub za jego zgodą niszczona.MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
 
Samodzielne Stanowisko ds. Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego  i Ochrony środowiska
Podinspektor  Ewelina Czernecka
tel. (12) 37 21 817, pok. nr 15
e-mail: eczernecka@siepraw.pl
 
WYMAGANE DOKUMENTY
 
Formularz zgłoszenia usunięcia drzewa/drzew na nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej oraz wymagane załączniki:
1.   Rysunek lub mapę określające usytuowanie drzew lub krzewów na nieruchomości.
2.   W przypadku wnioskowania o wydanie zaświadczenia o braku podstaw sprzeciwu w kwestii usunięcia drzew - dokument potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 17 zł z tytułu wydania wnioskowanego zaświadczenia.
 
OPŁATY

 •  Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenie, w wysokości 17 zł, na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ,dokonana w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Siepraw Nr konta:  KBS o/Siepraw 97 85910007 0240 0000 0228 0001

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do złożonego wniosku.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
 
W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ dokonuje oględzin drzew przeznaczonych do usunięcia, podczas których ustalony zostanie gatunek drzew oraz ich obwody. Z oględzin sporządzany jest protokół.
Organ w terminie 14 dni od dnia oględzin może wnieść sprzeciw w drodze decyzji administracyjnej. Usunięcie drzew może nastąpić jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie. Jeżeli organ wniesie sprzeciw, to właściciel winien wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
Na wniosek strony organ przed upływem 14 dni na wniesienie sprzeciwu może wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.
W przypadku nieusunięcia drzew przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin, usunięcie drzew może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
 
TRYB ODWOŁAWCZY
 
Od sprzeciwu zezwolenia na usunięcie drzew wydawanego w formie decyzji służy stronie prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie ul. Lea 10, za pośrednictwem Wójta Gminy Siepraw, w terminie do 14 dni od daty otrzymania decyzji.
 
PROCEDURY POSTĘPOWANIA- UWAGI
 
Zaświadczenie o braku podstaw wniesienia sprzeciwu w kwestii usunięcia drzew lub decyzję (sprzeciw organu na usunięcie drzewa/drzew) można odebrać osobiście w pokoju 15.

PODSTAWA PRAWNA
 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Siepraw z siedzibą przy ul. Kawęciny 30, 32-447 Siepraw, e-mail: iod@siepraw.pl.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail
iod@siepraw.pl.


MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
 
Samodzielne Stanowisko ds. Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego  i Ochrony środowiska
Podinspektor  Ewelina Czernecka
tel. (12) 37 21 817, pok. nr 15
eczernecka@siepraw.pl
 
WYMAGANE DOKUMENTY
 
Formularz zgłoszenia usunięcia drzewa/drzew na nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej oraz wymagane załączniki:
1.   Dokumentacja fotograficzna.
2.   W przypadku wnioskowania o wydanie zaświadczenia o braku podstaw sprzeciwu w kwestii usunięcia drzew - dokument potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 17 zł z tytułu wydania wnioskowanego zaświadczenia.
 
OPŁATY


Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenie, w wysokości 17 zł, na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej dokonana w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Siepraw Nr konta:  KBS o/Siepraw 97 85910007 0240 0000 0228 0001
Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do złożonego wniosku.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Znowelizowana ustawa o ochronie przyrody wprowadziła definicję wywrotu, zgodnie z którą wywrot to drzewo lub krzew wywrócone w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub kata-strofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej oraz złomu, zgodnie z którą złom to drzewo, którego pień uległ złamaniu, lub krzew, którego pędy uległy złamaniu w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej.
Zgodnie z art. 83f ust. 14 ustawy o ochronie przyrody:
1/ Jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu.
Podmioty określone w tych przepisach, w terminie 30 dni od dnia usunięcia drzewa lub krzewu, przekazują do Urzędu Gminy Siepraw, ul. Kawęciny 30, (12) 372 18 17 informację o terminie, miejscu i przyczynie ich usunięcia oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów, a także dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew.
2/ Inne podmioty lub osoby, mogą usunąć wywrócone drzewa tylko po przeprowadzeniu przez pracownika Urzędu Gminy Siepraw oględzin, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią wywrot lub złom.
Z oględzin, o których mowa powyżej sporządza się protokół. W protokole podaje się w szczególności informację o terminie, miejscu i przyczynie usunięcia drzewa lub krzewu oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów oraz dołącza się dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew
 
 
PODSTAWA PRAWNA
 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
      
Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.
Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Siepraw z siedzibą przy ul. Kawęciny 30, 32-447 Siepraw, www.siepraw.pl, e-mail: gmina@siepraw.pl, adres skrytki ePUAP: /5n2h26bgln, tel.: (+48) 12 37 21 800.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail iod@siepraw.pl, telefon (12) 372 18 00

MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
 
Samodzielne Stanowisko ds. Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego  i Ochrony środowiska
Podinspektor  Ewelina Czernecka
tel. (12) 37 21 817, pok. nr 15
e-mail:
eczernecka@siepraw.pl


WYMAGANE DOKUMENTY
 
Podanie, które powinno zawierać:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
2) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o  posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
3) zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4;
4) nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
5) obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
a) posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,
b) nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
6) wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;
7) miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
8) rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
9) projekt planu:
a) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska lub
b) przesadzenia drzewa lub krzewu
– jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu,
oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;
10) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;
11) zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1–4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeżeli zostało wydane.
 
Wypełnione podanie można złożyć osobiście w urzędzie lub elektronicznie poprzez platformę ePUAP.

 
OPŁATY
 
Opłata skarbowa za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł, na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej dokonana w kasie Urzędu lub na konto Urzędu KBS o/Siepraw nr 97 8591 0007 0240 0000 0228 0001.
 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
 
Do 30 dni od złożenia wniosku.
 

TRYB ODWOŁAWCZY
 
Od decyzji służy stronie prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie ul. Lea 10, za pośrednictwem Wójta Gminy Siepraw, w terminie do 14 dni od daty otrzymania decyzji.
 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA- UWAGI
 
Po przeanalizowaniu wniosku i stwierdzeniu jego kompletności zostaje wysłane do stron  zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego. Następnie przeprowadzona  jest wizja w terenie, po której zostaje wydana decyzja administracyjna. Decyzję można odebrać osobiście w pokoju .15 lub jest przesyłana pocztą.
 
Obowiązek uzyskania zgody na wycinkę drzew i krzewów nie dotyczy m.in.
-    krzewu lub krzewów, rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2
- krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni,
-   drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew
- drzew lub krzewów powalonych lub złamanych przez wiatr drzew, które będą mogły być usunięte przez właściwe służby (tj. jednostki ochrony przeciwpożarowej, zarządców dróg) oraz inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu (wójt, burmistrz, prezydent), potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot.

 

PODSTAWA PRAWNA
 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego .
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Siepraw z siedzibą przy ul. Kawęciny 30, 32-447 Siepraw, e-mail: iod@siepraw.pl.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail
iod@siepraw.pl.


MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
 
Samodzielne Stanowisko ds. Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego  i Ochrony środowiska
Podinspektor  Ewelina Czernecka
tel. (12) 37 21 817, pok. nr 15
e-mail:
eczernecka@siepraw.pl


WYMAGANE DOKUMENTY
 
 Formularz zgłoszenia wraz z załącznikami:
1. Mapa sytuacyjno - wysokościowa z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków i drogi dojazdowej lub powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna.
2. Informacja potwierdzająca tytuł prawny do instalacji (kopia aktu notarialnego, umowy dzierżawy, umowy najmu).
3. Opinia o gruncie zawierająca w szczególności informacje o:
•  głębokości położenia najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych,
•  chłonności gruntu lub wyniki testu perkolacyjnego,
4. Kopia dokumentacji technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków (instrukcja eksploatacji),
5.  Aprobatę (certyfikat) urządzeń oczyszczalni ścieków,
6. Kopia zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni w Starostwie Powiatowym w Myślenicach jeżeli oczyszczalnia ma przepustowość do 5 m3 ,
7.   Pełnomocnictwo, w przypadku dokonania zgłoszenia przez pełnomocnika,
8.   Dowód wpłaty opłaty skarbowej:

- w przypadku zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia dla budownictwa nie mieszkalnego za zgłoszenie - 120 zł,
-  za pełnomocnictwo – 17 zł.

 

OPŁATY
 
1.  Opłata skarbowa za przyjęcie wymaganego przepisami o ochronie środowiska zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia dla budownictwa nie mieszkalnego - 120 zł (Część I pkt 13) załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.
2.  Opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Urzędu lub na konto Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Siepraw Nr konta:  KBS o/Siepraw 97 85910007 0240 0000 0228 0001
3. Przyjęcie zgłoszenia do eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia dla budownictwa mieszkalnego nie podlega opłacie skarbowej

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł.
 
Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do złożonego wniosku.
 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
 
30 dni od złożenia zgłoszenia.
 

TRYB ODWOŁAWCZY
 
Brak.
 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA- UWAGI

Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5m3 na dobę na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód. Eksploatujący oczyszczalnię jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Eksploatujący oczyszczalnie zobowiązany jest przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia eksploatacji ,  zaprzestania eksploatacji lub zmianie danych.
Konsekwencją braku zgłoszenia eksploatacji oczyszczalni jest możliwość nałożenia na eksploatującego kary grzywny (art. 342 Prawa ochrony środowiska) i/lub – ostatecznie – wstrzymanie eksploatacji tej oczyszczalni przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (art. 368 tej ustawy).


PODSTAWA PRAWNA
Art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 130,poz. 880).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Siepraw z siedzibą przy ul. Kawęciny 30, 32-447 Siepraw, e-mail: iod@siepraw.pl.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail
iod@siepraw.pl.


MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
 
Samodzielne Stanowisko ds. Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego  i Ochrony środowiska
Podinspektor  Ewelina Czernecka
tel. (12) 37 21 817, pok. nr 15
eczernecka@siepraw.pl
 

WYMAGANE DOKUMENTY

Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, zgodnie z art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska powinno zawierać:
1)    oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
2)    adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
3)    rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług,
4)    czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny),
5)    wielkość i rodzaj emisji,
6)    opis stosowanych metod ograniczenia wielkości emisji,
7)    informację, czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami,
8)    wykaz źródeł emisji, instalacji, środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji oraz listę substancji podlegających obowiązkowi sporządzenia raportu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.

Formularz zgłoszenia wraz z załącznikami:  
- Pełnomocnictwo, w przypadku dokonania zgłoszenia przez pełnomocnika,
- Dowód wpłaty opłaty skarbowej:

 •  – w przypadku zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia dla budownictwa nie mieszkalnego za zgłoszenie - 120 zł,
 •  za pełnomocnictwo – 17 zł.

OPŁATY
1.  Opłata skarbowa za przyjęcie wymaganego przepisami o ochronie środowiska zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia dla budownictwa nie mieszkalnego - 120 zł (Część I pkt 13) załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. - Dz. U. z 2015r. poz. 783).
2.   Opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Siepraw Nr konta:  KBS o/Siepraw 97 85910007 0240 0000 0228 0001
3.  Przyjęcie zgłoszenia do eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia dla budownictwa mieszkalnego nie podlega opłacie skarbowej
Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł.
 
 Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do złożonego wniosku.
 
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

30 dni od złożenia zgłoszenia.

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie dotyczy

PROCEDURY POSTĘPOWANIA- UWAGI
Instalacje z których emisja nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,  mogąca negatywnie  oddziaływać na  środowisko, podlega zgłoszeniu organowi  ochrony środowiska. Kwalifikacji dokonuje prowadzący instalację w oparciu o wykaz instalacji zawarty w §2 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia
 
Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Prowadzący instalację, jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Prowadzący instalację objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, jest obowiązany zgłosić ją w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem
Prowadzący instalację, jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o:
1) rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji instalacji;
2) zmianie danych.
Zgłoszenie, o którym mowa, należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmiany danych.

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego .
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. –Prawo ochrony środowiska.
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia.
4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków,  w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia.
5. Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.
6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.
Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Siepraw z siedzibą przy ul. Kawęciny 30, 32-447 Siepraw, www.siepraw.pl, e-mail: gmina@siepraw.pl, adres skrytki ePUAP: /5n2h26bgln, tel.: (+48) 12 37 21 800.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail iod@siepraw.pl, telefon (12) 372 18 00
 


  

MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
 
Samodzielne Stanowisko ds. Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego  i Ochrony środowiska
Podinspektor  Ewelina Czernecka
tel. (12) 37 21 817, pok. nr 15
e-mail:
eczernecka@siepraw.pl


WYMAGANE DOKUMENTY
 
1) Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, mogącego potencjalnie znacząco lub zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.
2)  Kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z zapisem w formie elektronicznej (w trzech egzemplarzach) - w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – zawierającą podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, w szczególności dane o:
1.  rodzaju, cechach, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,
2.  powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną,
3.   rodzaju technologii,
4.  ewentualnych wariantach przedsięwzięcia, przy czym w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej każdy z analizowanych wariantów drogi musi być dopuszczalny pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego,
5.  przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii,
6.  rozwiązaniach chroniących środowisko,
7. rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,
8.  możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
9.  obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarzach ekologicznych, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia,
10. wpływie planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej,
11. przedsięwzięciach realizowanych i zrealizowanych, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,
12.  ryzyku wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej,
13.  przewidywanych ilościach i rodzajach wytwarzanych odpadów oraz ich wpływie na środowisko,
14.  pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
- z uwzględnieniem dostępnych wyników innych ocen wpływu na środowisko, przeprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów.
3) Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z zapisem raportu w formie elektronicznej (w trzech egzemplarzach)  - w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpi o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 - kartę informacyjną przedsięwzięcia;
4) Poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (w trzech egzemplarzach),
5)  Mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej (w trzech egzemplarzach),
6) W przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, koncesji na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji, koncesji na podziemne składowanie odpadów oraz koncesji na podziemne składowanie dwutlenku węgla lub decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złoża węglowodorów lub decyzji inwestycyjnej w celu wykonywania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych na podstawie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny, decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, zamiast kopii mapy ewidencyjnej mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (w trzech egzemplarzach),
7)  Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (w trzech egzemplarzach),
8) Wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
9) W przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji;
10) Pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (w przypadku, gdy składający wniosek działa w imieniu innej osoby,
11) Kopia wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego wskazującego osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia, w przypadku gdy podmiot ten podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego,
12)  Oświadczenie autora prognozy oddziaływania na środowisko, raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, a w przypadku zespołu autorów - kierującego tym zespołem, o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 74a ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

 
OPŁATY
 
Opłata skarbowa w wysokości 205 zł za wydanie decyzji i 17 zł za pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) płatna z chwilą złożenia wniosku w kasie Urzędu.
 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
 
Do 60 dni od złożenia wniosku.
 

TRYB ODWOŁAWCZY
 
Od decyzji służy stronie prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie ul. Lea 10, za pośrednictwem Wójta Gminy Siepraw, w terminie do 14 dni od daty otrzymania decyzji.
 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA- UWAGI
 
W przypadku przedsięwzięć dla których może istnieć obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko wniosek wraz z kopią mapy ewidencyjnej zostaje przesłany do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie - Zarząd Zlewni w Krakowie celem uzyskania opinii o konieczności sporządzenia raportu. Po uzyskaniu stosownych opinii wydawane jest postanowienie w sprawie konieczności lub braku konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Następnie po uzyskaniu w/w opinii wydawana jest decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych zgody na realizację przedsięwzięcia.
 

PODSTAWA PRAWNA
 
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Siepraw z siedzibą przy ul. Kawęciny 30, 32-447 Siepraw, e-mail: iod@siepraw.pl.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail
iod@siepraw.pl.


MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Stanowisko Spraw Obywatelskich i Społecznych

Kierownik Ilona Baran

Samodzielny referent Sławomir Koloch

Pokój 14

Tel. 12 37 21 818

e-mail: ibar@siepraw.pl, skoloch@siepraw.pl

WYMAGANE DOKUMENTY

 Wersja papierowa
1) Złożenie wniosku w postaci papierowej odbywa się w drodze złożenia osobiście w siedzibie organu dowolnej gminy wypełnionego i podpisanego własnoręcznie przez wnioskodawcę formularza albo w drodze podpisania przez wnioskodawcę w siedzibie organu gminy formularza, który został wypełniony przez pracownika tego organu na podstawie podanych przez wnioskodawcę danych oraz danych zawartych w rejestrze PESEL.
2) Jedna kolorowa fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak, aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Dopuszcza się złożenie fotografii:
- w ciemnych okularach przez osoby z wadami wzroku, potwierdzone orzeczeniem o niepełnosprawności
- z nakryciem głowy zgodnie z wymogami wyznawanej religii, potwierdzone zaświadczeniem ze wspólnoty wyznaniowej.
- w uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.
Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
3)  Dowód osobisty lub ważny polski paszport
4) W przypadku, gdy dane zawarte we wniosku nie są zgodne z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych lub rejestrze PESEL, organ gminy może, w celu wyjaśnienia niezgodności żądać od wnioskodawcy skróconych odpisu polskich aktów urodzenia lub orzeczenia sądu w przypadku niezgodności danych osobowych oraz dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa.

 

Wersja elektroniczna

1. Wniosek w postaci elektronicznej opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, jest wnoszony do organu dowolnej gminy.
2.  Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach, co najmniej 492 x 633 piksele i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, spełniającą wymogi, o których mowa w ust.5 pkt.2

3. W przypadku, gdy wniosek jest składany w postaci elektronicznej, tożsamość osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego potwierdza się przy odbiorze dowodu osobistego, na podstawie dotychczasowego dowodu osobistego, lub w przypadku utraty dowodu osobistego, ważnego polskiego paszportu.
4. W przypadku, gdy dane zawarte we wniosku nie są zgodne z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych lub rejestrze PESEL, organ gminy może w celu wyjaśnienia niezgodności, żądać od wnioskodawcy skróconego odpisu polskiego aktu urodzenia (w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński) albo skróconego odpisu polskiego aktu małżeństwa ( w przypadku osób, które zawarły związek małżeński) lub orzeczenia sądu w przypadku niezgodności danych osobowych, oraz dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa.

 
OPŁATY

Wydanie dowodu osobistego nie podlega opłacie.

 TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony, o czym należy zawiadomić wnioskodawcę.

TRYB ODWOŁAWCZY
 W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego lub decyzji o stwierdzeniu nieważności dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Małopolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.


 PROCEDURY POSTĘPOWANIA- UWAGI

1. Złożenie wniosku w postaci papierowej lub elektronicznej odbywa się w drodze złożenia w siedzibie organu dowolnej gminy.

2. Wniosek składa osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, z wyjątkiem:

 • Osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu, której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny;
 • Osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu, której wniosek składa jeden z rodziców;
 • Osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu, której wniosek składa opiekun prawny, kurator.

3. Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku: wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.
4. Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek. Dowód osobisty wydawany osobie małoletniej lub osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie odbiera rodzic albo opiekun prawny. Dowód osobisty wydawany osobie małoletniej lub osobie ubezwłasnowolnionej częściowo odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator. Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie małoletniej lub ubezwłasnowolnionej wymaga obecności tej osoby, chyba, że była ona obecna przy składaniu wniosku.
5. Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania dowodu osobistego. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.
6. Ubiegający się o dowód osobisty musi posiadać numer ewidencyjny PESEL.
7.  Z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego występuje się:
a)    co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego;
b)    niezwłocznie – w przypadku:

 • zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego
 • zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza
 • utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza

8.  Dowód osobisty podlega unieważnieniu po upływie 4 miesięcy od zmiany danych w nim zawartych.

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r o dowodach osobistych.

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 styczna 2015 r w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu .

3. Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych  na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach  osobistych)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami są:

1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie oraz personalizację dowodów osobistych.

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ wydający dowód osobisty  jest Wójt Gminy Siepraw, 32-447 Siepraw, ul. Kawęciny 30.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Wójtem Gminy Siepraw można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora: 32-447 Siepraw, Kawęciny 30, e-mail:iod@siepraw.pl.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Wójt Gminy Siepraw wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować pisemnie na adres: 32-447 Siepraw, ul. Kawęciny 30, e-mail: iod@siepraw.pl.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:

·  wydania Pani/Panu dowodu osobistego,

· unieważnienia Pani/Pana dowodu osobistego z powodu: zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu, zmiany danych zawartych w dowodzie, upływu terminu ważności dowodu, zmiany wizerunku twarzy, utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu,

· uzyskania przez Panią/Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o dowodach osobistych.

ODBIORCY DANYCH W celu sporządzenia dowodu osobistego Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Ponadto dane mogą być udostępniane zgodnie z przepisami ustawy o dowodach osobistych służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych.
PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ Pani/Pana dane dotyczące utraconego dowodu osobistego (skradzionego lub zagubionego) będą przekazywane do Systemu Informacyjnego Schengen II na podstawie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym. Dane będą przekazywane za pośrednictwem Krajowego Systemu Informatycznego prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Dane w Rejestrze Dowodów Osobistych będą przetwarzane bezterminowo.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane do Rejestru Dowodów Osobistych wprowadzane są przez następujące organy:

-  organ gminy, który wydaje lub unieważnia dowód osobisty,

-  ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który personalizuje dowód osobisty.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o dowodach osobistych.

MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Stanowisko Spraw Obywatelskich i Społecznych

Kierownik Ilona Baran

Samodzielny referent Sławomir Koloch

Pokój 14

Tel. 12 37 21 818

e-mail: ibar@siepraw.pl, skoloch@siepraw.pl


WYMAGANE DOKUMENTY

 • Pisemne zgłoszenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego złożone na odpowiednim formularzu w dowolnym organie gminy lub w formie elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w organie gminy, który wydał dowód osobisty (za pośrednictwem platformy e-PUAP)
 • Dokument tożsamości lub inny dokument ze zdjęciem.
 • Uszkodzony dowód osobisty (w przypadku zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego).

 

OPŁATY

Nie podlega opłacie.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Niezwłocznie w obecności wnioskodawcy
 • Do 7 dni – w przypadku zgłoszenia w formie dokumentu elektronicznego albo poczty lub telefaksu.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

 Nie przysługuje.

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA- UWAGI

Zawiadomienie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego składa się osobiście w dowolnym organie gminy. Zawiadomienie może być także złożone w formie dokumentu elektronicznego w organie gminy, który wydał dowód osobisty.

Osoba przebywająca poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może złożyć zawiadomienie osobiście lub za pośrednictwem poczty lub telefaksu w dowolnej polskiej placówce konsularnej.

Do zawiadomienia o uszkodzeniu dowodu osobistego załącza się uszkodzony dowód, a w przypadku dokonania zawiadomienia w formie dokumentu elektronicznego albo za pomocą poczty lub telefaksu, dokument ten przekazuje się pocztą lub osobiście.

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.

Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia w organie gminy lub placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.

Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego, oraz posiadaczowi dowodu osobistego przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, który dokonał tego zgłoszenia w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu, zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie.

Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego ważne jest do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.


PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego.

Ustawa  z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne.


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych  na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach  osobistych) 

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami są:

1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie oraz personalizację dowodów osobistych.

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ wydający dowód osobisty  jest Wójt Gminy Siepraw, 32-447 Siepraw, ul. Kawęciny 30.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres emailiod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Wójtem Gminy Siepraw można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora: 32-447 Siepraw, Kawęciny 30, e-mail: iod@siepraw.pl.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Wójt Gminy Siepraw wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować pisemnie na adres: 32-447 Siepraw, ul. Kawęciny 30, e-mail:iod@siepraw.pl.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:

·  wydania Pani/Panu dowodu osobistego,

· unieważnienia Pani/Pana dowodu osobistego z powodu: zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu, zmiany danych zawartych w dowodzie, upływu terminu ważności dowodu, zmiany wizerunku twarzy, utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu,

· uzyskania przez Panią/Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o dowodach osobistych.

ODBIORCY DANYCH W celu sporządzenia dowodu osobistego Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Ponadto dane mogą być udostępniane zgodnie z przepisami ustawy o dowodach osobistych służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych.
PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ Pani/Pana dane dotyczące utraconego dowodu osobistego (skradzionego lub zagubionego) będą przekazywane do Systemu Informacyjnego Schengen II na podstawie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym. Dane będą przekazywane za pośrednictwem Krajowego Systemu Informatycznego prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Dane w Rejestrze Dowodów Osobistych będą przetwarzane bezterminowo.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH 

Pani/Pana dane do Rejestru Dowodów Osobistych wprowadzane są przez następujące organy:

-  organ gminy, który wydaje lub unieważnia dowód osobisty,

-  ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który personalizuje dowód osobisty.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o dowodach osobistych.


MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Stanowisko Spraw Obywatelskich i Społecznych

Kierownik Ilona Baran

Samodzielny  referent Sławomir Koloch

Pokój 14

Tel. 12 37 21 818

e-mail: ibar@siepraw.pl, skoloch@siepraw.pl


WYMAGANE DOKUMENTY

 • wypełnienie i złożenie wniosku o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL, uproszczonego wniosku o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL  lub wniosku o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych lub z dokumentacji związanej z dowodami osobistymi w formie pisemnej lub wniosku o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru
 • dowód dokonania opłaty od osób, jednostek organizacyjnych i podmiotów mających obowiązek uiszczenia tej opłaty


OPŁATY

 • 31 zł za udzielenie jednostkowej informacji wpłacone do kasy lub na konto Urzędu Gminy Siepraw (Bank Spółdzielczy o/Siepraw nr konta: 97 8591 0007 0240 0000 0228 0001)
 • zwolnione z opłaty za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców są podmioty wymienione w art. 46 ust.  1 ustawy z dn. 24 września 2010r. o ewidencji ludności
 • zwolnione z opłaty za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych są podmioty wymienione w art. 72 ust. 2 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych realizujące na podstawie ustaw szczególnych zadania publiczne. Podmioty, o których mowa w art. 66 ust. 3 pkt 1–12, sądom oraz innym podmiotom realizującym zadania publiczne w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych dokumentację związaną z dowodami osobistymi udostępnia się nieodpłatnie.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAW
Termin załatwienia sprawy - 7 dni. Natomiast w przypadku decyzji - miesiąc.


TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.


PROCEDURY POSTĘPOWANIA- UWAGI

Dane z rejestru PESEL udostępnia minister właściwy do spraw wewnętrznych oraz minister właściwy do spraw informatyzacji. Dane z rejestru mieszkańców udostępniają organy gmin prowadzące te rejestry.
Dane z Rejestru Dowodów Osobistych udostępniają minister właściwy do spraw informatyzacji oraz organy gmin. Organy gmin, w zakresie posiadanego dostępu, dane z Rejestru Dowodów Osobistych udostępniają w trybie jednostkowym.

Organy gmin oraz konsulowie Rzeczypospolitej Polskiej udostępniają dokumentację związaną z dowodami osobistymi znajdującą się w ich posiadaniu.

Udostępniane dane przekazywane są, w zależności od żądania wnioskodawcy, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Dane jednostkowe udostępniane na podstawie wniosku nie mogą być wykorzystane w innym celu niż wskazany w tym wniosku. Przez dane jednostkowe rozumie się informacje uzyskane z rejestrów, dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.

Opłatę za udostępnienie danych jednostkowych wnosi się przed złożeniem wniosku o udostępnienie danych oraz załącza do złożonego wniosku.

Wniosek o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych można złożyć w dowolnym organie gminy. Organ rozpatrujący wniosek odmawia w drodze decyzji administracyjnej udostępnienia danych jednostkowych, jeżeli nie zostały spełnione warunki.


PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 24 września 2010r o ewidencji ludności.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego.

Ustawa  z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie ograniczonej teletransmisji danych.

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych.


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych  na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach  osobistych)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami są:

1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie oraz personalizację dowodów osobistych.

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ wydający dowód osobisty  jest Wójt Gminy Siepraw, 32-447 Siepraw, ul. Kawęciny 30.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Wójtem Gminy Siepraw można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora: 32-447 Siepraw, Kawęciny 30, e-mail: iod@siepraw.pl.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Wójt Gminy Siepraw wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować pisemnie na adres: 32-447 Siepraw, ul. Kawęciny 30, e-mail: iod@siepraw.pl.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:

·  wydania Pani/Panu dowodu osobistego,

· unieważnienia Pani/Pana dowodu osobistego z powodu: zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu, zmiany danych zawartych w dowodzie, upływu terminu ważności dowodu, zmiany wizerunku twarzy, utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu,

· uzyskania przez Panią/Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o dowodach osobistych.

ODBIORCY DANYCH W celu sporządzenia dowodu osobistego Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Ponadto dane mogą być udostępniane zgodnie z przepisami ustawy o dowodach osobistych służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych.
PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ Pani/Pana dane dotyczące utraconego dowodu osobistego (skradzionego lub zagubionego) będą przekazywane do Systemu Informacyjnego Schengen II na podstawie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym. Dane będą przekazywane za pośrednictwem Krajowego Systemu Informatycznego prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Dane w Rejestrze Dowodów Osobistych będą przetwarzane bezterminowo.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane do Rejestru Dowodów Osobistych wprowadzane są przez następujące organy:

-  organ gminy, który wydaje lub unieważnia dowód osobisty,

-  ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który personalizuje dowód osobisty.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o dowodach osobistych.


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami są:

1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie oraz personalizację dowodów osobistych.

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ wydający dowód osobisty  jest Wójt Gminy Siepraw, 32-447 Siepraw, ul. Kawęciny 30.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Wójtem Gminy Siepraw można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora: 32-447 Siepraw, Kawęciny 30, e-mail: iod@siepraw.pl.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Wójt Gminy Siepraw wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować pisemnie na adres: 32-447 Siepraw, ul. Kawęciny 30, e-mail: iod@siepraw.pl.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:
 • zarejestrowania w związku z:
 • nadaniem lub zmianą numeru PESEL, zmianą stanu cywilnego, imienia lub nazwiska, zgonem, zmianą obywatelstwa, wydaniem nowego dowodu osobistego lub paszportu, zmianą dokumentu podróży cudzoziemca,
 •  rejestracji obowiązku meldunkowego polegającego na:
 • zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego, wymeldowaniu się  z miejsca pobytu stałego lub czasowego, zgłoszeniu wyjazdu i powrotu z wyjazdu poza granice Polski
 • uzyskania przez Panią/Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w rejestrze PESEL
 • usunięcia  niezgodności w danych
Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustawy o ewidencji ludności.
ODBIORCY DANYCH Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami ustawy o ewidencji ludności podmiotom: służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny; jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą; innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach. Odbiorcą danych jest także Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA w zakresie realizacji zadania udostępnienia Pani / Pana danych.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Dane w rejestrze PESEL będą przetwarzane bezterminowo.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani / Pana dane do rejestru PESEL wprowadzane są przez następujące organy:

 •  kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do tych aktów zmiany, a także wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska,
 • organ gminy dokonujący rejestracji obowiązku meldunkowego,
 • organ gminy wydający lub unieważniający dowód osobisty,
 • wojewoda lub konsul RP wydający lub unieważniający paszport,
 • wojewoda lub minister właściwy do spraw wewnętrznych dokonujący zmian w zakresie nabycia lub utraty obywatelstwa polskiego.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o ewidencji ludności.


MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

 Stanowisko Spraw Obywatelskich i Społecznych

Kierownik Ilona Baran

Samodzielny referent Sławomir Koloch

Pokój 14

Tel. 12 37 21 818

e-mail: ibar@siepraw.pl, skoloch@siepraw.pl


WYMAGANE DOKUMENTY

 •  wniosek o wymeldowanie (uchylenie czynności materialno – technicznej polegającej na zarejestrowaniu pobytu) wnosi właściciel budynku lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu mieszkalnego, z którego ma nastąpić wymeldowanie (wniosek wnosi się do Wójta Gminy Siepraw w formie podania wraz z uzasadnieniem)
 • aktualny odpis z księgi wieczystej dotyczący własności budynku lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu.
 • Dowód dokonania opłaty skarbowej

 OPŁATY

Opłata skarbowa  wynosi 10 zł od osoby

Opłatę skarbową dokonuje się w kasie Urzędu Gminy Siepraw lub na rachunek Urzędu – Bank Spółdzielczy o/Siepraw Nr konta:  97 8591 0007 0240 0000 0228 0001.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 Termin załatwienia sprawy - do 2 miesięcy. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 36 k.p.a. lub w przepisach szczególnych organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.

 TRYB ODWOŁAWCZY

 Od decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy Siepraw w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 PROCEDURY POSTĘPOWANIA- UWAGI

 Organ gminy wydaje z urzędu lub na wniosek właściciela lub podmiotu wskazanych w art. 35, decyzję w sprawie wymeldowania obywatela polskiego, który opuścił miejsce pobytu stałego albo opuścił miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełnił obowiązku wymeldowania się. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała. Tak więc, prowadzone postępowanie ma na celu ustalenie, czy osoba faktycznie nie przebywa w tym lokalu i czy wyprowadziła się dobrowolnie.

PODSTAWA PRAWNA

 Ustawa z dnia 24 września 2010r o ewidencji ludności.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego.

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami są:

1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie oraz personalizację dowodów osobistych.

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ wydający dowód osobisty  jest Wójt Gminy Siepraw, 32-447 Siepraw, ul. Kawęciny 30.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Wójtem Gminy Siepraw można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora: 32-447 Siepraw, Kawęciny 30, e-mail: iod@siepraw.pl.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Wójt Gminy Siepraw wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować pisemnie na adres: 32-447 Siepraw, ul. Kawęciny 30, e-mail: iod@siepraw.pl.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:

 • zarejestrowania w związku z:
 • nadaniem lub zmianą numeru PESEL, zmianą stanu cywilnego, imienia lub nazwiska, zgonem, zmianą obywatelstwa, wydaniem nowego dowodu osobistego lub paszportu, zmianą dokumentu podróży cudzoziemca,
 •  rejestracji obowiązku meldunkowego polegającego na:
 • zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego, wymeldowaniu się  z miejsca pobytu stałego lub czasowego, zgłoszeniu wyjazdu i powrotu z wyjazdu poza granice Polski
 • uzyskania przez Panią/Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w rejestrze PESEL
 • usunięcia  niezgodności w danych

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustawy o ewidencji ludności.

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami ustawy o ewidencji ludności podmiotom: służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny; jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą; innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach. Odbiorcą danych jest także Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA w zakresie realizacji zadania udostępnienia Pani / Pana danych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Dane w rejestrze PESEL będą przetwarzane bezterminowo.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani / Pana dane do rejestru PESEL wprowadzane są przez następujące organy:

 •  kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do tych aktów zmiany, a także wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska,
 • organ gminy dokonujący rejestracji obowiązku meldunkowego,
 • organ gminy wydający lub unieważniający dowód osobisty,
 • wojewoda lub konsul RP wydający lub unieważniający paszport,
 • wojewoda lub minister właściwy do spraw wewnętrznych dokonujący zmian w zakresie nabycia lub utraty obywatelstwa polskiego.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH


Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o ewidencji ludności.


 MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

 Stanowisko Spraw Obywatelskich i Społecznych

Kierownik Ilona Baran

Samodzielny  referent Sławomir Koloch

Pokój 14

Tel. 12 37 21 818

e-mail: ibar@siepraw.pl, skoloch@siepraw.pl


 WYMAGANE DOKUMENTY

 •  wypełniony formularz „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego” – złożony osobiście lub w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy e-PUAP na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. DZ.U. z 2017 r. poz. 570), pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru
 •  wypełniony formularz „Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej/ Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy ” - dla osoby wyjeżdżającej z kraju lub osoby powracającej do kraju złożony osobiście lub w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy e-PUAP na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. DZ.U. z 2017 r. poz. 570), pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru
 •  dowód osobisty lub paszport


 OPŁATY

Nie pobiera się


 TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

W chwili przyjęcia zgłoszenia meldunkowego  (jedna sprawa wymaga około 5 minut)


TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje


 PROCEDURY POSTĘPOWANIA- UWAGI

Osoba, która opuszcza miejsce pobytu czasowego obowiązana jest wymeldować się.

Za osobę nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Wymeldowania się z miejsca pobytu stałego można dokonać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 i 2a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu

Osoba może wymeldować się z miejsca pobytu czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu.

Obywatel polski, który wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd oraz powrót.


PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 24 września 2010 r o ewidencji ludności.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego.

Ustawa  z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego.

Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami są:

1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie oraz personalizację dowodów osobistych.

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ wydający dowód osobisty  jest Wójt Gminy Siepraw, 32-447 Siepraw, ul. Kawęciny 30.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Wójtem Gminy Siepraw można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora: 32-447 Siepraw, Kawęciny 30, e-mail: iod@siepraw.pl.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Wójt Gminy Siepraw wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować pisemnie na adres: 32-447 Siepraw, ul. Kawęciny 30, e-mail: iod@siepraw.pl.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:
 • zarejestrowania w związku z:
 • nadaniem lub zmianą numeru PESEL, zmianą stanu cywilnego, imienia lub nazwiska, zgonem, zmianą obywatelstwa, wydaniem nowego dowodu osobistego lub paszportu, zmianą dokumentu podróży cudzoziemca,
 •  rejestracji obowiązku meldunkowego polegającego na:
 • zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego, wymeldowaniu się  z miejsca pobytu stałego lub czasowego, zgłoszeniu wyjazdu i powrotu z wyjazdu poza granice Polski
 • uzyskania przez Panią/Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w rejestrze PESEL
 • usunięcia  niezgodności w danych
Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustawy o ewidencji ludności.
ODBIORCY DANYCH Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami ustawy o ewidencji ludności podmiotom: służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny; jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą; innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach. Odbiorcą danych jest także Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA w zakresie realizacji zadania udostępnienia Pani / Pana danych.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Dane w rejestrze PESEL będą przetwarzane bezterminowo.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani / Pana dane do rejestru PESEL wprowadzane są przez następujące organy:

 •  kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do tych aktów zmiany, a także wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska,
 • organ gminy dokonujący rejestracji obowiązku meldunkowego,
 • organ gminy wydający lub unieważniający dowód osobisty,
 • wojewoda lub konsul RP wydający lub unieważniający paszport,
 • wojewoda lub minister właściwy do spraw wewnętrznych dokonujący zmian w zakresie nabycia lub utraty obywatelstwa polskiego.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o ewidencji ludności.MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

 Stanowisko Spraw Obywatelskich i Społecznych

Kierownik Ilona Baran

Samodzielny referent Sławomir Koloch

Pokój 14

Tel. 12 37 21 818

e-mail: ibar@siepraw.pl, skoloch@siepraw.pl


 WYMAGANE DOKUMENTY

 • wypełniony formularz „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego” – osobiście lub w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy e-PUAP na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru
 •  wypełniony formularz „Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej” - dla osoby wyjeżdżającej z kraju - osobiście lub w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy e-PUAP na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru
 •  dowód osobisty lub paszport


 OPŁATY

Nie pobiera się


 TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

W chwili przyjęcia zgłoszenia meldunkowego  (jedna sprawa wymaga około 5 minut)


TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje


 PROCEDURY POSTĘPOWANIA- UWAGI

Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego obowiązana jest wymeldować się.

Osoba może wymeldować się z miejsca pobytu stałego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu.

Za osobę nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Wymeldowania się z miejsca pobytu stałego można dokonać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 i art. 33 § 2a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego , po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu

Obywatel polski, który wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd. Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego.


PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 24 września 2010r o ewidencji ludności.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego.

Ustawa  z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego.


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami są:

1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie oraz personalizację dowodów osobistych.

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ wydający dowód osobisty  jest Wójt Gminy Siepraw, 32-447 Siepraw, ul. Kawęciny 30.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Wójtem Gminy Siepraw można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora: 32-447 Siepraw, Kawęciny 30, e-mail: iod@siepraw.pl.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Wójt Gminy Siepraw wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować pisemnie na adres: 32-447 Siepraw, ul. Kawęciny 30, e-mail: iod@siepraw.pl.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:
 • zarejestrowania w związku z:
 • nadaniem lub zmianą numeru PESEL, zmianą stanu cywilnego, imienia lub nazwiska, zgonem, zmianą obywatelstwa, wydaniem nowego dowodu osobistego lub paszportu, zmianą dokumentu podróży cudzoziemca,
 •  rejestracji obowiązku meldunkowego polegającego na:
 • zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego, wymeldowaniu się  z miejsca pobytu stałego lub czasowego, zgłoszeniu wyjazdu i powrotu z wyjazdu poza granice Polski
 • uzyskania przez Panią/Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w rejestrze PESEL
 • usunięcia  niezgodności w danych
Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustawy o ewidencji ludności.
ODBIORCY DANYCH Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami ustawy o ewidencji ludności podmiotom: służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny; jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą; innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach. Odbiorcą danych jest także Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA w zakresie realizacji zadania udostępnienia Pani / Pana danych.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Dane w rejestrze PESEL będą przetwarzane bezterminowo.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani / Pana dane do rejestru PESEL wprowadzane są przez następujące organy:

 •  kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do tych aktów zmiany, a także wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska,
 • organ gminy dokonujący rejestracji obowiązku meldunkowego,
 • organ gminy wydający lub unieważniający dowód osobisty,
 • wojewoda lub konsul RP wydający lub unieważniający paszport,
 • wojewoda lub minister właściwy do spraw wewnętrznych dokonujący zmian w zakresie nabycia lub utraty obywatelstwa polskiego.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o ewidencji ludności.MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Stanowisko Spraw Obywatelskich i Społecznych

Kierownik Ilona Baran

Samodzielny referent Sławomir Koloch

Pokój 14

Tel. 12 37 21 818

e-mail: ibar@siepraw.pl, skoloch@siepraw.pl


WYMAGANE DOKUMENTY

 • wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 •  dowód osobisty lub inny aktualnie posiadany dokument tożsamościOPŁATY

 • opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł.
 • zaświadczenia nie podlegają opłacie w przypadku, gdy pobierane są do takich celów jak np. w celach uzyskania świadczeń socjalnych, emerytalnych i rentowych (zwolnione zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej) 

Opłatę skarbową dokonuje się w kasie Urzędu Gminy Siepraw lub na rachunek Urzędu – Bank Spółdzielczy o/Siepraw Nr konta: 97 8591 0007 0240 0000 0228 0001.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

do 7 dni (w większości przypadków zaświadczenia wydawane są niezwłocznie)


TRYB ODWOŁAWCZY

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.


PROCEDURY POSTĘPOWANIA- UWAGI

Osobie zainteresowanej wydaje się zaświadczenie w zależności od żądania wnioskodawcy, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Osoba może działać przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem, o którym mowa w art. 33 § 2 i 2a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego.


PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 24 września 2010r o ewidencji ludności.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego.

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

Ustawa  z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne.

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych.


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami są:

1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie oraz personalizację dowodów osobistych.

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ wydający dowód osobisty  jest Wójt Gminy Siepraw, 32-447 Siepraw, ul. Kawęciny 30.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Wójtem Gminy Siepraw można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora: 32-447 Siepraw, Kawęciny 30, e-mail: iod@siepraw.pl.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Wójt Gminy Siepraw wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować pisemnie na adres: 32-447 Siepraw, ul. Kawęciny 30, e-mail: iod@siepraw.pl.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:
 • zarejestrowania w związku z:
 • nadaniem lub zmianą numeru PESEL, zmianą stanu cywilnego, imienia lub nazwiska, zgonem, zmianą obywatelstwa, wydaniem nowego dowodu osobistego lub paszportu, zmianą dokumentu podróży cudzoziemca,
 •  rejestracji obowiązku meldunkowego polegającego na:
 • zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego, wymeldowaniu się  z miejsca pobytu stałego lub czasowego, zgłoszeniu wyjazdu i powrotu z wyjazdu poza granice Polski
 • uzyskania przez Panią/Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w rejestrze PESEL
 • usunięcia  niezgodności w danych
Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustawy o ewidencji ludności.
ODBIORCY DANYCH Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami ustawy o ewidencji ludności podmiotom: służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny; jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą; innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach. Odbiorcą danych jest także Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA w zakresie realizacji zadania udostępnienia Pani / Pana danych.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Dane w rejestrze PESEL będą przetwarzane bezterminowo.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani / Pana dane do rejestru PESEL wprowadzane są przez następujące organy:

 •  kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do tych aktów zmiany, a także wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska,
 • organ gminy dokonujący rejestracji obowiązku meldunkowego,
 • organ gminy wydający lub unieważniający dowód osobisty,
 • wojewoda lub konsul RP wydający lub unieważniający paszport,
 • wojewoda lub minister właściwy do spraw wewnętrznych dokonujący zmian w zakresie nabycia lub utraty obywatelstwa polskiego.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o ewidencji ludności.


MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Stanowisko Spraw Obywatelskich i Społecznych

Kierownik Ilona Baran

Samodzielny referent Sławomir Koloch

Pokój 14

Tel. 12 37 21 818

e-mail: ibar@siepraw.pl, skoloch@siepraw.pl


WYMAGANE DOKUMENTY
• wniosek o zameldowanie na pobyt stały lub czasowy wnosi zainteresowany do Wójta Gminy Siepraw  w formie podania wraz z uzasadnieniem
• aktualny wypis z księgi wieczystej
• wypełniony i podpisany przez osobę składającą formularz "Zgłoszenie pobytu stałego" lub druk "Zgłoszenie pobytu czasowego" (w zależności od złożonego wniosku)
• dowód dokonania opłaty skarbowej

OPŁATY
Opłata skarbowa  wynosi 10 zł od osoby
Opłatę skarbową dokonuje się w kasie Urzędu Gminy Siepraw lub na rachunek Urzędu – Bank Spółdzielczy o/Siepraw Nr konta: 97 8591 0007 0240 0000 0228 0001.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Termin załatwienia sprawy - do 2 miesięcy. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. lub w przepisach szczególnych organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.

TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy Siepraw  w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 PROCEDURY POSTĘPOWANIA- UWAGI
Organ gminy prowadzi postępowanie administracyjne, w wyniku którego wydaje decyzję administracyjną o zameldowaniu bądź o odmowie zameldowania. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym dokonuje zameldowania. Tak więc, prowadzone postępowanie ma na celu ustalenie, czy osoba, która chce się zameldować faktycznie przebywa w tym lokalu z zamiarem stałego lub czasowego pobytu.PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 24 września 2010r o ewidencji ludności.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego.
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej. 


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami są:

1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie oraz personalizację dowodów osobistych.

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ wydający dowód osobisty  jest Wójt Gminy Siepraw, 32-447 Siepraw, ul. Kawęciny 30.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Wójtem Gminy Siepraw można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora: 32-447 Siepraw, Kawęciny 30, e-mail: iod@siepraw.pl.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Wójt Gminy Siepraw wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować pisemnie na adres: 32-447 Siepraw, ul. Kawęciny 30, e-mail: iod@siepraw.pl.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:

 • zarejestrowania w związku z:
 • nadaniem lub zmianą numeru PESEL, zmianą stanu cywilnego, imienia lub nazwiska, zgonem, zmianą obywatelstwa, wydaniem nowego dowodu osobistego lub paszportu, zmianą dokumentu podróży cudzoziemca,
 •  rejestracji obowiązku meldunkowego polegającego na:
 • zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego, wymeldowaniu się  z miejsca pobytu stałego lub czasowego, zgłoszeniu wyjazdu i powrotu z wyjazdu poza granice Polski
 • uzyskania przez Panią/Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w rejestrze PESEL
 • usunięcia  niezgodności w danych

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustawy o ewidencji ludności.

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami ustawy o ewidencji ludności podmiotom: służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny; jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą; innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach. Odbiorcą danych jest także Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA w zakresie realizacji zadania udostępnienia Pani / Pana danych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane w rejestrze PESEL będą przetwarzane bezterminowo.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani / Pana dane do rejestru PESEL wprowadzane są przez następujące organy:

 •  kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do tych aktów zmiany, a także wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska,
 • organ gminy dokonujący rejestracji obowiązku meldunkowego,
 • organ gminy wydający lub unieważniający dowód osobisty,
 • wojewoda lub konsul RP wydający lub unieważniający paszport,
 • wojewoda lub minister właściwy do spraw wewnętrznych dokonujący zmian w zakresie nabycia lub utraty obywatelstwa polskiego.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o ewidencji ludności.

MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Stanowisko Spraw Obywatelskich i Społecznych

Kierownik Ilona Baran

Samodzielny referent Sławomir Koloch

Pokój 14

Tel. 12 37 21 818

e-mail: ibar@siepraw.pl, skoloch@siepraw.pl


WYMAGANE DOKUMENTY

 •  w formie pisemnej na formularzu „Zgłoszenie pobytu czasowego” zawierający potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie własnoręcznego, czytelnego podpisu, nazwisko i imię pełnomocnika, jeśli był ustanowiony lub w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy e-PUAP na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. DZ.U. z 2017 r. poz. 570). 
 • dowód osobisty
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu


OPŁATY

 Nie pobiera się.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 Niezwłocznie (jedna sprawa wymaga około 5 minut)

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje.


PROCEDURY POSTĘPOWANIA- UWAGI

Pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem. Zameldowania na pobyt czasowy można dokonać na okres od 3 miesięcy do 5 lat od dnia zgłoszenia. Przy zameldowaniu na pobyt czasowy należy wskazać deklarowany okres pobytu w tym miejscu.

Organ dokonujący zameldowania wydaje osobie zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy, na jej wniosek.

Za osobę nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej, o której mowa w art. 33 par.

2  i 2a ustawy z dnia 14-06-1960r. – kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

 

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 24 września 2010 r o ewidencji ludności.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego.

Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami są:

1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie oraz personalizację dowodów osobistych.

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ wydający dowód osobisty  jest Wójt Gminy Siepraw, 32-447 Siepraw, ul. Kawęciny 30.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Wójtem Gminy Siepraw można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora: 32-447 Siepraw, Kawęciny 30, e-mail: iod@siepraw.pl.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Wójt Gminy Siepraw wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować pisemnie na adres: 32-447 Siepraw, ul. Kawęciny 30, e-mail: iod@siepraw.pl.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:
 • zarejestrowania w związku z:
 • nadaniem lub zmianą numeru PESEL, zmianą stanu cywilnego, imienia lub nazwiska, zgonem, zmianą obywatelstwa, wydaniem nowego dowodu osobistego lub paszportu, zmianą dokumentu podróży cudzoziemca,
 •  rejestracji obowiązku meldunkowego polegającego na:
 • zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego, wymeldowaniu się  z miejsca pobytu stałego lub czasowego, zgłoszeniu wyjazdu i powrotu z wyjazdu poza granice Polski
 • uzyskania przez Panią/Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w rejestrze PESEL
 • usunięcia  niezgodności w danych
Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustawy o ewidencji ludności.
ODBIORCY DANYCH Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami ustawy o ewidencji ludności podmiotom: służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny; jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą; innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach. Odbiorcą danych jest także Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA w zakresie realizacji zadania udostępnienia Pani / Pana danych.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Dane w rejestrze PESEL będą przetwarzane bezterminowo.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani / Pana dane do rejestru PESEL wprowadzane są przez następujące organy:

 •  kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do tych aktów zmiany, a także wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska,
 • organ gminy dokonujący rejestracji obowiązku meldunkowego,
 • organ gminy wydający lub unieważniający dowód osobisty,
 • wojewoda lub konsul RP wydający lub unieważniający paszport,
 • wojewoda lub minister właściwy do spraw wewnętrznych dokonujący zmian w zakresie nabycia lub utraty obywatelstwa polskiego.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o ewidencji ludności.MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Stanowisko Spraw Obywatelskich i Społecznych

Kierownik Ilona Baran

Samodzielny referent Sławomir Koloch

Pokój 14

Tel. 12 37 21 818

e-mail: ibar@siepraw.pl, skoloch@siepraw.pl


WYMAGANE DOKUMENTY

 • zameldowanie w formie pisemnej na formularzu „Zgłoszenie pobytu stałego” zawierający potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie własnoręcznego, czytelnego podpisu, nazwisko i imię pełnomocnika, jeśli był ustanowiony lub w formie dokumnetu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( za pośrednictwem platformy e-PUAP)
 • dowód osobisty
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu

OPŁATY

Nie pobiera się.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie (jedna sprawa wymaga około 5 minut)

 TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje.

 PROCEDURY POSTĘPOWANIA- UWAGI

Osoba przebywająca na terytorium RP jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Równocześnie można mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego.

Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego można dokonać w nowym miejscu wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie. W takim przypadku wymeldowanie z dotychczasowego miejsca pobytu stałego następuje automatycznie, natomiast osoba równocześnie może wymeldować się również z miejsca pobytu czasowego, jeżeli takie posiada.

Za osobę nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej, o której mowa w art. 33 par. 2 ustawy z dnia 14-06-1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

Organ gminy wydaje osobie dokonującej zameldowania się zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały z urzędu, ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania.


PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego.

Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami są:

1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie oraz personalizację dowodów osobistych.

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ wydający dowód osobisty  jest Wójt Gminy Siepraw, 32-447 Siepraw, ul. Kawęciny 30.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Wójtem Gminy Siepraw można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora: 32-447 Siepraw, Kawęciny 30, e-mail: iod@siepraw.pl.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Wójt Gminy Siepraw wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować pisemnie na adres: 32-447 Siepraw, ul. Kawęciny 30, e-mail: iod@siepraw.pl.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:
 • zarejestrowania w związku z:
 • nadaniem lub zmianą numeru PESEL, zmianą stanu cywilnego, imienia lub nazwiska, zgonem, zmianą obywatelstwa, wydaniem nowego dowodu osobistego lub paszportu, zmianą dokumentu podróży cudzoziemca,
 •  rejestracji obowiązku meldunkowego polegającego na:
 • zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego, wymeldowaniu się  z miejsca pobytu stałego lub czasowego, zgłoszeniu wyjazdu i powrotu z wyjazdu poza granice Polski
 • uzyskania przez Panią/Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w rejestrze PESEL
 • usunięcia  niezgodności w danych
Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustawy o ewidencji ludności.
ODBIORCY DANYCH Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami ustawy o ewidencji ludności podmiotom: służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny; jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą; innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach. Odbiorcą danych jest także Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA w zakresie realizacji zadania udostępnienia Pani / Pana danych.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Dane w rejestrze PESEL będą przetwarzane bezterminowo.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani / Pana dane do rejestru PESEL wprowadzane są przez następujące organy:

 •  kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do tych aktów zmiany, a także wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska,
 • organ gminy dokonujący rejestracji obowiązku meldunkowego,
 • organ gminy wydający lub unieważniający dowód osobisty,
 • wojewoda lub konsul RP wydający lub unieważniający paszport,
 • wojewoda lub minister właściwy do spraw wewnętrznych dokonujący zmian w zakresie nabycia lub utraty obywatelstwa polskiego.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o ewidencji ludności.


MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Stanowisko Spraw Obywatelskich i Społecznych

Kierownik Ilona Baran

Samodzielny referent Sławomir Koloch

Pokój 14

Tel. 12 37 21 818

e-mail: ibar@siepraw.plskoloch@siepraw.pl

WYMAGANE DOKUMENTY

 •  wypełniony formularz „Zgłoszenie pobytu stałego” bądź „Zgłoszenie pobytu czasowego” z potwierdzonym przez właściciela lokalu faktem pobytu osoby w lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu – do wglądu
 • dokumenty uprawniające do pobytu na terytorium RP:

-  paszport lub inny ważny dokument podróży

- paszport  i wiza lub decyzja wojewody małopolskiego uprawniająca do pobytu na czas określony (dotyczy państw, których obywatele zobowiązani są do posiadania wizy przy przekroczeniu granicy)

- inny dokument uprawniający do przekroczenia granicy (np. dowód osobisty) i zaświadczenie o zarejestrowaniu obywatela Unii Europejskiej lub karta pobytu obywatela Unii Europejskiej

- dokument potwierdzający prawo stałego pobytu (karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, udzieleniem ochrony uzupełniającej, statusu uchodźcy lub zgody na pobyt tolerowany)

 OPŁATY

 Nie pobiera się

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 Niezwłocznie (jedna sprawa wymaga około 5 minut )

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje

PROCEDURY POSTĘPOWANIA- UWAGI

Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy. Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego UE, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, przebywający na terytorium RP oraz członek rodziny w/w cudzoziemca jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Pozostali cudzoziemcy, przebywający na terytorium RP obowiązani są zameldować się w miejscu pobytu stałego lub pobytu czasowego najpóźniej czwartego dnia, licząc od dnia przybycia do tego miejsca, chyba że jego pobyt na terytorium RP nie przekracza 14 dni.

Zgłoszenia zameldowania można dokonać również przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem, o którym mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego .

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

 PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 24 września 2010 r o ewidencji ludności.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego.

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach.


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami są:

1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie oraz personalizację dowodów osobistych.

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ wydający dowód osobisty  jest Wójt Gminy Siepraw, 32-447 Siepraw, ul. Kawęciny 30.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Wójtem Gminy Siepraw można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora: 32-447 Siepraw, Kawęciny 30, e-mail: iod@siepraw.pl.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Wójt Gminy Siepraw wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować pisemnie na adres: 32-447 Siepraw, ul. Kawęciny 30, e-mail: iod@siepraw.pl.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:
 • zarejestrowania w związku z:
 • nadaniem lub zmianą numeru PESEL, zmianą stanu cywilnego, imienia lub nazwiska, zgonem, zmianą obywatelstwa, wydaniem nowego dowodu osobistego lub paszportu, zmianą dokumentu podróży cudzoziemca,
 •  rejestracji obowiązku meldunkowego polegającego na:
 • zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego, wymeldowaniu się  z miejsca pobytu stałego lub czasowego, zgłoszeniu wyjazdu i powrotu z wyjazdu poza granice Polski
 • uzyskania przez Panią/Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w rejestrze PESEL
 • usunięcia  niezgodności w danych
Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustawy o ewidencji ludności.
ODBIORCY DANYCH Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami ustawy o ewidencji ludności podmiotom: służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny; jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą; innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach. Odbiorcą danych jest także Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA w zakresie realizacji zadania udostępnienia Pani / Pana danych.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Dane w rejestrze PESEL będą przetwarzane bezterminowo.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani / Pana dane do rejestru PESEL wprowadzane są przez następujące organy:

 •  kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do tych aktów zmiany, a także wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska,
 • organ gminy dokonujący rejestracji obowiązku meldunkowego,
 • organ gminy wydający lub unieważniający dowód osobisty,
 • wojewoda lub konsul RP wydający lub unieważniający paszport,
 • wojewoda lub minister właściwy do spraw wewnętrznych dokonujący zmian w zakresie nabycia lub utraty obywatelstwa polskiego.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o ewidencji ludności.


MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik Ilona Baran

Samodzielny referent Sławomir Koloch

Pokój 14

Tel. 12 37 21 818

e-mail: ibar@siepraw.plskoloch@siepraw.pl


WYMAGANE DOKUMENTY

 •  wniosek ,
 • dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka
 • dokument tożsamości – do wglądu 

OPŁATY

 • Opłata skarbowa za zaświadczenie wynosi 38 zł.
Opłatę skarbową dokonuje się w kasie Urzędu Gminy Siepraw, pok. Nr 11 lub na rachunek Urzędu – Bank Spółdzielczy o/Siepraw Nr konta: 97 8591 0007 0240 0000 0228 0001.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Tryb ustawowy przewiduje maksymalnie 7 dni na wydanie zaświadczenia, jednak w większości przypadków zaświadczenia wydawane są od ręki przy zgłoszeniu.
Jedna sprawa wymaga około 30 minut. 

TRYB ODWOŁAWCZY
 Od wydania zaświadczenia tryb odwoławczy nie przysługuje.
 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA- UWAGI

Aby załatwić sprawę, konieczne jest osobiste stawienie się osoby ubiegającej się o wydanie zaświadczenia do wybranego przez siebie kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Osoba ta składa przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest sporządzenie aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa) Wnioskodawcy w Rejestrze Stanu Cywilnego. Jeżeli aktów tych nie ma w RSC, Kierownik USC wyśle zlecenie do właściwego urzędu stanu cywilnego w sprawie przeniesienia aktu z księgi papierowej do Rejestru.
Klient otrzymuje zaświadczenie o zdolności prawnej, którego odbiór potwierdza czytelnym podpisem.
Termin ważności zaświadczenia wynosi 6 miesięcy od dnia wystawienia dokumentu.
 

PODSTAWA PRAWNA

 Art. 83 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego)


TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorami są:

1.     Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

2.     Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w urzędzie stanu cywilnego administratorem jest Wójt Gminy Siepraw mający siedzibę w Sieprawiu (32-447) przy ulicy Kawęciny 30

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Wójtem Gminy Siepraw można się skontaktować poprzez email iod@siepraw.pl, pisemnie na adres siedziby administratora lub osobiście w siedzibie administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Wójt Gminy Siepraw wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@siepraw.pl 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Pani / Pana dane mogą być  przetwarzane w celu:

·          sporządzenia aktu urodzenia dziecka

·          sporządzenia aktu małżeństwa

·          sporządzenia aktu zgonu

·          wydania zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą 

Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie  przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego.

ODBIORCY DANYCH

Kierownik urzędu stanu cywilnego udostępnia dane z rejestru stanu cywilnego wydając uprawnionym podmiotom dokumenty określone w ustawie – Prawo o aktach stanu cywilnego. Dostęp do danych mają także służby.  

Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.
PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ Dane dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przechowuje przez okres:

1) 100 lat – akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego

dotyczące aktu urodzenia;

2) 80 lat – akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu

cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH Pani / Pana dane do rejestru stanu cywilnego wprowadzane są przez kierownika urzędu stanu cywilnego sporządzającego akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzającego do nich zmiany.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego.


MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik Ilona Baran

Samodzielny referent Sławomir Koloch

Pokój 14

Tel. 12 37 21 818

e-mail: ibar@siepraw.plskoloch@siepraw.pl


WYMAGANE DOKUMENTY

 • dowody osobiste rodziców dziecka – do wglądu

OPŁATY
 • Sporządzenie aktu urodzenia nie podlega opłacie skarbowej

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Od ręki przy zgłoszeniu
Jedna sprawa wymaga około 30 minut

TRYB ODWOŁAWCZY
Od sporządzenia aktu urodzenia tryb odwoławczy nie przysługuje.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA- UWAGI
Zgłoszenia urodzenia dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce urodzenia dziecka.
Zgłoszenia urodzenia dziecka należy dokonać w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia, a w przypadku gdy dziecko urodziło się martwe – w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia. Jeżeli nie dokonano zgłoszenia urodzenia w w/w terminie, kierownik urzędu stanu cywilnego sporządza z urzędu akt urodzenia.
Zgłoszenia urodzenia dokonują matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. Matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, dokonują zgłoszenia urodzenia, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. W pozostałych przypadkach zgłoszenia urodzenia dokonują przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki. Zgłoszenia urodzenia można dokonać również przez pełnomocnika.
Akt urodzenia sporządzany jest na podstawie karty urodzenia przekazanej przez podmiot wykonujący działalność lecznicą oraz protokołu zgłoszenia urodzenia.
Jeżeli matka dziecka jest panną lub jeżeli od ustania jej małżeństwa upłynęło trzysta dni, dane ojca zamieszcza się w razie uznania ojcostwa lub sądowego ustalenia ojcostwa. W przeciwnym razie, w akcie urodzenia zamieszcza się jako imię ojca imię wskazane przez osobę zgłaszającą urodzenie, a w razie braku takiego wskazania, imię ojca wybrane przez kierownika urzędu stanu cywilnego; jako nazwisko ojca i jego nazwisko rodowe zamieszcza się nazwisko matki z chwili urodzenia dziecka.
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego melduje dziecko w miejscu stałego albo czasowego pobytu rodziców albo tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa. Osoba zgłaszająca urodzenie otrzymuje zaświadczenie z numerem PESEL dziecka oraz odpis skrócony aktu urodzenia.

PODSTAWA PRAWNA
Art. 52 – 62 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.
Art. 62, 88 i 89 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorami są:

1.     Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

2.     Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w urzędzie stanu cywilnego administratorem jest Wójt Gminy Siepraw  mający siedzibę w Sieprawiu (32-447) przy ulicy Kawęciny 30

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Wójtem Gminy Siepraw można się skontaktować poprzez email iod@siepraw.pl, pisemnie na adres siedziby administratora lub osobiście w siedzibie administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Wójt Gminy Siepraw wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@siepraw.pl

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Pani / Pana dane mogą być  przetwarzane w celu:

·  sporządzenia aktu urodzenia dziecka

·  sporządzenia aktu małżeństwa

·  sporządzenia aktu zgonu

· przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa i realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa

· przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

·  przyjęcia oświadczeń o nazwisku pierwszego dziecka małżonków przy sporządzaniu aktu urodzenia

· przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko jednego z małżonków będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko

·   przyjęcia oświadczeń o zmianie imienia lub imion

·   wydania zaświadczenia o stanie cywilnym

·   wydania odpisu aktu stanu cywilnego

·   wydania zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą  

·   wydania zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego/wydania zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego

·    sprostowania, uzupełnienia, unieważnienia aktu stanu cywilnego

·  realizacji wniosku o sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego lub innych dokumentów potwierdzających urodzenie/małżeństwo/zgon za granicą  

·   realizacji wniosku o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy

·   realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach  

·   realizacji wniosku o zmianę imienia lub nazwiska.

·   dołączenia do aktu stanu cywilnego wzmianki dodatkowej lub zamieszczenia przypisku przy akcie

·   wydania dokumentów z akt zbiorowych

·   zameldowania

·   nadania numeru PESEL.  

Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie  przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

ODBIORCY DANYCH Kierownik urzędu stanu cywilnego udostępnia dane z rejestru stanu cywilnego wydając uprawnionym podmiotom dokumenty określone w ustawie – Prawo o aktach stanu cywilnego. Dostęp do danych mają także służby.  

Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ Dane dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przechowuje przez okres:

1) 100 lat – akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego

dotyczące aktu urodzenia;

2) 80 lat – akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu

cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH Pani / Pana dane do rejestru stanu cywilnego wprowadzane są przez następujące organy:

- kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do nich zmiany;

-  kierownik urzędu stanu cywilnego wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska.


MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik Ilona Baran

Samodzielny referent Sławomir Koloch

Pokój 14

Tel. 12 37 21 818

e-mail: ibar@siepraw.plskoloch@siepraw.pl

WYMAGANE DOKUMENTY
 • Podanie o przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia (imion) dziecka zamieszczonych w akcie urodzenia. Podanie powinno zawierać takie elementy, jak: Imię, nazwisko i adres zamieszkania wnioskodawców (wnioskodawcami są oboje rodzice), datę napisania podania, dane dziecka – imię (imiona), nazwisko i nr PESEL, imię (imiona) jakie dziecko będzie nosić po zmianie. Można skorzystać z gotowego formularza wniosku.
 • Dowody osobiste rodziców – do wglądu

OPŁATY
 • Opłata skarbowa od czynności urzędowej wynosi 11 zł.
Opłatę skarbową dokonuje się w kasie Urzędu Gminy Siepraw, pok. Nr 11 lub na rachunek Urzędu – Bank Spółdzielczy o/Siepraw  Nr konta: 97 8591 0007 0240 0000 0228 0001.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Jedna sprawa wymaga około 30 minut.

TRYB ODWOŁAWCZY

Od niniejszej czynności urzędowej tryb odwoławczy nie przysługuje.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA- UWAGI
Aby załatwić sprawę, konieczne jest osobiste stawienie się rodziców dziecka, którego imię ma zostać zmienione. Oświadczenie o zmianie imienia dziecka można złożyć w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego a za granicą przed polskim konsulem.
Czynność polega na sporządzeniu protokołu, na podstawie którego do aktu urodzenia dziecka dołącza się wzmiankę o zmianie imienia dziecka zamieszczonego w akcie urodzenia.
Oświadczenie może zostać złożone w terminie 6 miesięcy od dnia sporządzenia aktu urodzenia.

PODSTAWA PRAWNA
Art. 70 ustawy z dnia ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorami są:

1.     Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

2.     Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w urzędzie stanu cywilnego administratorem jest Wójt Gminy Siepraw mający siedzibę w Sieprawiu (32-447) przy ulicy Kawęciny 30

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Wójtem Gminy Siepraw można się skontaktować poprzez email iod@siepraw.pl, pisemnie na adres siedziby administratora lub osobiście w siedzibie administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Wójt Gminy Siepraw wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@siepraw.pl

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Pani / Pana dane mogą być  przetwarzane w celu:

·  sporządzenia aktu urodzenia dziecka

·  sporządzenia aktu małżeństwa

·  sporządzenia aktu zgonu

· przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa i realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa

· przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

·  przyjęcia oświadczeń o nazwisku pierwszego dziecka małżonków przy sporządzaniu aktu urodzenia

· przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko jednego z małżonków będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko

·   przyjęcia oświadczeń o zmianie imienia lub imion

·   wydania zaświadczenia o stanie cywilnym

·   wydania odpisu aktu stanu cywilnego

·   wydania zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą  

·   wydania zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego/wydania zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego

·    sprostowania, uzupełnienia, unieważnienia aktu stanu cywilnego

·  realizacji wniosku o sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego lub innych dokumentów potwierdzających urodzenie/małżeństwo/zgon za granicą  

·   realizacji wniosku o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy

·   realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach  

·   realizacji wniosku o zmianę imienia lub nazwiska.

·   dołączenia do aktu stanu cywilnego wzmianki dodatkowej lub zamieszczenia przypisku przy akcie

·   wydania dokumentów z akt zbiorowych

·   zameldowania

·   nadania numeru PESEL.  

Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie  przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

ODBIORCY DANYCH Kierownik urzędu stanu cywilnego udostępnia dane z rejestru stanu cywilnego wydając uprawnionym podmiotom dokumenty określone w ustawie – Prawo o aktach stanu cywilnego. Dostęp do danych mają także służby.  

Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ Dane dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przechowuje przez okres:

1) 100 lat – akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego

dotyczące aktu urodzenia;

2) 80 lat – akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu

cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH Pani / Pana dane do rejestru stanu cywilnego wprowadzane są przez następujące organy:

- kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do nich zmiany;

-  kierownik urzędu stanu cywilnego wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik Ilona Baran

Samodzielny referent Sławomir Koloch

Pokój 14

Tel. 12 37 21 818

e-mail:  ibar@siepraw.plskoloch@siepraw.pl


WYMAGANE DOKUMENTY
 • karta zgonu wydana przez lekarza stwierdzającego zgon,
 • dowód osobisty osoby zmarłej lub oświadczenie, że dowód nie został odnaleziony,
 • Dowód osobisty lub inny aktualnie posiadany, ważny dokument ze zdjęciem (np. paszport, prawo jazdy), którym można potwierdzić tożsamość osoby zgłaszającej zgon – do wglądu
OPŁATY
 • Sporządzenie aktu zgonu nie podlega opłacie skarbowej

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Od ręki przy zgłoszeniu.
Jedna sprawa wymaga około 30 minut.

TRYB ODWOŁAWCZY
Od sporządzenia aktu zgonu tryb odwoławczy nie przysługuje.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA- UWAGI
Zgłoszenia urodzenia dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce zgonu.
Zgłoszenia zgonu dokonuje się w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty zgonu, a jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej, zgłoszenia zgonu dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu.
Do zgłoszenia zgonu zobowiązani są: małżonek zmarłego, jego rodzeństwo, krewni wstępni i zstępni oraz powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.
Akt zgonu sporządzany jest na podstawie karty zgonu oraz protokołu zgłoszenia zgonu, podpisanego przez osobę zgłaszającą.
Po zgłoszeniu zgonu osoba zgłaszająca otrzymuje część karty zgonu, która jest przeznaczona dla administracji cmentarza w celu pochówku osoby zmarłej. Osoba zgłaszająca otrzymuje ponadto bezpłatnie jeden egzemplarz odpisu aktu zgonu. Dowód osobisty osoby zmarłej po jego anulowaniu zostaje oddany osobie zgłaszającej zgon.
Sporządzenie aktu zgonu skutkuje wymeldowaniem osoby z pobytu stałego i czasowego oraz unieważnieniem dowodu osobistego.

PODSTAWA PRAWNA
Art. 92 – 95 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorami są:

1.     Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

2.     Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w urzędzie stanu cywilnego administratorem jestWójt Gminy Siepraw mający siedzibę w Sieprawiu (32-447) przy ulicy Kawęciny 30

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Wójtem Gminy Siepraw można się skontaktować poprzez email iod@siepraw.pl, pisemnie na adres siedziby administratora lub osobiście w siedzibie administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Wójt Gminy Siepraw wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@siepraw.pl

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Pani / Pana dane mogą być  przetwarzane w celu:

·  sporządzenia aktu urodzenia dziecka

·  sporządzenia aktu małżeństwa

·  sporządzenia aktu zgonu

· przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa i realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa

· przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

·  przyjęcia oświadczeń o nazwisku pierwszego dziecka małżonków przy sporządzaniu aktu urodzenia

· przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko jednego z małżonków będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko

·   przyjęcia oświadczeń o zmianie imienia lub imion

·   wydania zaświadczenia o stanie cywilnym

·   wydania odpisu aktu stanu cywilnego

·   wydania zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą  

·   wydania zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego/wydania zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego

·    sprostowania, uzupełnienia, unieważnienia aktu stanu cywilnego

·  realizacji wniosku o sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego lub innych dokumentów potwierdzających urodzenie/małżeństwo/zgon za granicą  

·   realizacji wniosku o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy

·   realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach  

·   realizacji wniosku o zmianę imienia lub nazwiska.

·   dołączenia do aktu stanu cywilnego wzmianki dodatkowej lub zamieszczenia przypisku przy akcie

·   wydania dokumentów z akt zbiorowych

·   zameldowania

·   nadania numeru PESEL.  

Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie  przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

ODBIORCY DANYCH Kierownik urzędu stanu cywilnego udostępnia dane z rejestru stanu cywilnego wydając uprawnionym podmiotom dokumenty określone w ustawie – Prawo o aktach stanu cywilnego. Dostęp do danych mają także służby.  

Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ Dane dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przechowuje przez okres:

1) 100 lat – akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego

dotyczące aktu urodzenia;

2) 80 lat – akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu

cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH Pani / Pana dane do rejestru stanu cywilnego wprowadzane są przez następujące organy:

- kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do nich zmiany;

-  kierownik urzędu stanu cywilnego wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik Ilona Baran

Samodzielny referent Sławomir Koloch

Pokój 14

Tel. 12 37 21 818

e-mail: ibar@siepraw.plskoloch@siepraw.pl


WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek zawierający takie elementy jak: Imię i nazwisko, adres oraz serię i numer dowodu osobistego wnioskodawcy (lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, np. paszport), określenie rodzaju żądanego odpisu (zupełny, skrócony, na druku wielojęzycznym), wskazanie celu pobierania odpisu, określenie stopnia pokrewieństwa wnioskodawcy w stosunku do osoby, której odpis aktu ma być wydany, oraz, jeżeli odpis ma dotyczyć:
              -  aktu urodzenia – imię i nazwisko osoby, której dotyczy akt, imiona rodziców tej osoby oraz datę i                                    miejsce urodzenia
             -  aktu małżeństwa – imiona i nazwiska osób, których dotyczy akt, datę oraz miejsce zawarcia małżeństwa
             -  aktu zgonu – imię i nazwisko osoby zmarłej oraz datę i miejsce zgonu
                Podanie powinno być czytelnie podpisane przez wnioskodawcę.
                Można skorzystać z gotowego formularza wniosku – wzór wniosku do pobrania
 • Przy odbiorze dokumentu konieczny jest dowód osobisty lub inny aktualnie posiadany, ważny dokument ze zdjęciem (np. paszport, prawo jazdy), którym można potwierdzić tożsamość osoby – do wglądu
 • Notarialne pełnomocnictwo do odbioru dokumentu – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba nieuprawniona do odbioru odpisu (osoby, które mogą odebrać odpis aktu bez pełnomocnictwa są wymienione w części „Procedury postępowania – uwagi” do niniejszego rozdziału).


OPŁATY

 • Opłata skarbowa za odpis zupełny aktu stanu cywilnego wynosi 33 zł.
 • Opłata skarbowa za odpis skrócony aktu stanu cywilnego oraz za odpis na druku wielojęzycznym wynosi 22 zł.
 • Odpisy nie podlegają opłacie w przypadku, gdy pobierane są do takich celów jak np. w sprawie wydania dowodu osobistego, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do Krajowego Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, do uzyskania świadczeń socjalnych, do zakładu pracy. Nie podlega opłacie również 1 egz. odpisu skróconego wydawany bezpośrednio po sporządzeniu aktu.
Opłatę skarbową dokonuje się w kasie Urzędu Gminy Siepraw, pok. Nr 11 lub na rachunek Urzędu – Bank Spółdzielczy o/Siepraw  Nr konta: 97 8591 0007 0240 0000 0228 0001


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Tryb ustawowy przewiduje maksymalnie 7 dni na wydanie odpisu, jeżeli akt stanu cywilnego znajduje się w USC Dobczyce lub jest wprowadzony do systemu. W większości przypadków jednak odpisy wydawane są od ręki przy zgłoszeniu. Gdyby sprawa wymagała dłuższego terminu (np. gdy trzeba przeszukać znaczną ilość ksiąg w celu odnalezienia właściwego aktu), Klient zostanie o tym poinformowany przy złożeniu wniosku i zostanie uzgodniony nowy termin odbioru dokumentu.

Jeżeli akt stanu cywilnego został sporządzony w innym USC i nie został przeniesiony do systemu, zostaje wysłane zlecenie migracji aktu do USC, który przechowuje akt. USC, który otrzymał zlecenie, wprowadza akt do systemu w ciągu 10 dni od dnia otrzymania zlecenia. Po wprowadzeniu aktu do systemu, obiór odpisu tego aktu będzie możliwy w dowolnym USC.
Jedna sprawa wymaga średnio około 20 minut.


TRYB ODWOŁAWCZY

Od wydania odpisu aktu tryb odwoławczy nie przysługuje.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA - UWAGI
Do otrzymania w/w dokumentów, zgodnie z ustawą jest uprawniona ściśle określona grupa osób tj. osoba, której akt dotyczy, matka, ojciec, siostra, brat, żona, mąż, córka, syn, babcia, dziadek, wnuk, pełnomocnik (pełnomocnictwo notarialne),
Dokument można wydać również osobie, która wykaże interes prawny
w postaci np. wezwania sądowego do usunięcia braków w postępowaniu poprzez dostarczenie tego odpisu,
O odpis stanu cywilnego można się ubiegać w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego. Jeżeli akt stanu cywilnego został sporządzony w innym USC i nie został przeniesiony do systemu, zostaje wysłane zlecenie migracji aktu do USC, który przechowuje akt. USC, który otrzymał zlecenie, wprowadza akt do systemu w ciągu 10 dni od dnia otrzymania zlecenia. Po wprowadzeniu aktu do systemu, obiór odpisu tego aktu będzie możliwy w dowolnym USC.
Odpisy na drukach wielojęzycznych są w obiegu na terenie krajów Unii Europejskiej, które podpisały konwencję nr 16 dotyczącą wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego tj.: Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Francja, Hiszpania, Luksemburg, Macedonia, Niemcy, Polska, Portugalia, Serbia i Czarnogóra, Słowenia, Szwajcaria, Turcja, Włochy.

PODSTAWA PRAWNA
Art. 44 i 45 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.
Art. 218 § 1 i art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Konwencja nr 16 dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego.


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorami są:

1.     Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

2.     Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w urzędzie stanu cywilnego administratorem jest Wójt Gminy Siepraw mający siedzibę w Sieprawiu (32-447) przy ulicy Kawęciny 30

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Wójtem Gminy Siepraw można się skontaktować poprzez email iod@siepraw.pl,  pisemnie na adres siedziby administratora lub osobiście w siedzibie administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH  Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Wójt Gminy Siepraw wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@siepraw.pl 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Pani / Pana dane mogą być  przetwarzane w celu:

·          sporządzenia aktu urodzenia dziecka

·          sporządzenia aktu małżeństwa

·          sporządzenia aktu zgonu

·          wydania zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą 

Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie  przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego.

ODBIORCY DANYCH

Kierownik urzędu stanu cywilnego udostępnia dane z rejestru stanu cywilnego wydając uprawnionym podmiotom dokumenty określone w ustawie – Prawo o aktach stanu cywilnego. Dostęp do danych mają także służby.  

Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.
PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ Dane dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przechowuje przez okres:

1) 100 lat – akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego

dotyczące aktu urodzenia;

2) 80 lat – akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu

cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH Pani / Pana dane do rejestru stanu cywilnego wprowadzane są przez kierownika urzędu stanu cywilnego sporządzającego akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzającego do nich zmiany.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego.

MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik Ilona Baran

Samodzielny referent Sławomir Koloch

Pokój 14

Tel. 12 37 21 818

e-mail: ibar@siepraw.pl, skoloch@siepraw.pl


WYMAGANE DOKUMENTY

 • Dowód osobisty – do wglądu


OPŁATY

 • Opłata skarbowa za zaświadczenie wynosi 38 zł.

Opłatę skarbową dokonuje się w kasie Urzędu Gminy Siepraw, pok. Nr 11 lub na rachunek Urzędu – Bank Spółdzielczy o/Siepraw Nr konta: 97 8591 0007 0240 0000 0228 0001.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Tryb ustawowy przewiduje maksymalnie 7 dni na wydanie zaświadczenia, jednak w większości przypadków zaświadczenia wydawane są od ręki przy zgłoszeniu.
Jedna sprawa wymaga około 30 minut.


TRYB ODWOŁAWCZY
Od wydania zaświadczenia tryb odwoławczy nie przysługuje.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA- UWAGI
Wniosek o wydanie zaświadczenie o stanie cywilnym składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.
Zaświadczenie o stanie cywilnym jest wydawane osobie, której dotyczy.
Osoba ubiegająca się o wydanie zaświadczenia musi mieć wprowadzony do rejestru stanu cywilnego akt urodzenia i akt małżeństwa, jeśli zawierała związek małżeński. W przypadku braku tych aktów w rejestrze, czas załatwienia sprawy uzależniony jest od terminu wprowadzenia tych aktów do RSC.
Zaświadczenie ważne jest w ciągu 6 miesięcy od daty wystawienia.


PODSTAWA PRAWNA
Art. 44 i 49 ustawy z dnia ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 

na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorami są:

1.     Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

2.     Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w urzędzie stanu cywilnego administratorem jest Wójt Gminy Siepraw mający siedzibę w Sieprawiu (32-447) przy ulicy Kawęciny 30

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Wójtem Gminy Siepraw można się skontaktować poprzez email iod@siepraw.pl, pisemnie na adres siedziby administratora lub osobiście w siedzibie administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH  Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Wójt Gminy Siepraw wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@siepraw.pl 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Pani / Pana dane mogą być  przetwarzane w celu:

·          sporządzenia aktu urodzenia dziecka

·          sporządzenia aktu małżeństwa

·          sporządzenia aktu zgonu

·          wydania zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą 

Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie  przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego.

ODBIORCY DANYCH

Kierownik urzędu stanu cywilnego udostępnia dane z rejestru stanu cywilnego wydając uprawnionym podmiotom dokumenty określone w ustawie – Prawo o aktach stanu cywilnego. Dostęp do danych mają także służby.  

Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.
PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ Dane dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przechowuje przez okres:

1) 100 lat – akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego

dotyczące aktu urodzenia;

2) 80 lat – akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu

cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH Pani / Pana dane do rejestru stanu cywilnego wprowadzane są przez kierownika urzędu stanu cywilnego sporządzającego akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzającego do nich zmiany.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego.


MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik Ilona Baran

Samodzielny referent Sławomir Koloch

Pokój 14

Tel. 12 37 21 818

e-mail: ibar@siepraw.plskoloch@siepraw.pl


WYMAGANE DOKUMENTY
Osoby zainteresowane mogą zgłosić fakt obchodzenia jubileuszu 50-lecia małżeństwa do Urzędu Stanu Cywilnego w Sieprawiu osobiście lub telefonicznie.
Zgodnie z ustawą inicjatywa wystąpienia o nadanie medalu należy do osób zainteresowanych, jednak Urząd Stanu Cywilnego w Sieprawiu angażuje się w odszukanie Jubilatów pozyskując o nich informację z prowadzonego przez tutejszy urząd Rejestru Mieszkańców.
Nie są wymagane żadne dokumenty ze strony Jubilatów.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA- UWAGI
Źródło informacji o Jubilatach – Rejestr Mieszkańców i akta stanu cywilnego.
Urząd Stanu Cywilnego ogłasza na tablicach ogłoszeń w Urzędzie oraz przez odczytanie informacji w Parafiach w gminie zamiar zwrócenia się do Prezydenta RP o nadanie medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Prosi o zgłaszanie się zainteresowanych otrzymaniem medali. Następnie USC przedkłada Wojewodzie Małopolskiemu listę Jubilatów.
Wojewoda Małopolski zwraca się do Krajowego Rejestru Karnego z zapytaniem o niekaralność osoby (osoby figurujące KRS jako osoby karane nie mogą być odznaczone Medalem Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie). Następnie Wojewoda Małopolski przesyła do kancelarii RP wnioski o nadanie medali dla Jubilatów.
Procedura nadania medali w kancelarii Prezydenta trwa ok. 6 miesięcy. Po tym okresie Urząd Stanu Cywilnego odbiera medale z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Medale są wręczane Jubilatom przez Wójta Gminy Siepraw na uroczystości jubileuszowej organizowanej dla Jubilatów i ich rodzin przez tutejszy Urząd Stanu Cywilnego.

PODSTAWA PRAWNA
Art. 19 ustawy z dnia 16 października 1992 r. O orderach i odznaczeniach (t.j. Dz. U. z 2015 r. 475 z późn. zm.)OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

Administratorem Danych Osobowych jet Wójt Gminy Siepraw z siedzibą w Sieprawiu, ul. Kawęciny 30.  

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail iod@siepraw.pl.

Dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych w związku z dopełnieniem formalności  związanych z nadaniem Medalu Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Dane osobowe będą udostępnianie wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Przekazywane danych do organów publicznych w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi odbywa się na podstawie przepisów prawnych – Ustawa o orderach i odznaczeniach oraz Prawa o aktach stanu cywilnego. Instytucje, które otrzymują dane osobowe w ramach konkretnego postępowania administracyjnego (Wojewoda Małopolski), nie są uznawane za odbiorców w rozumieniu RODO. Dane osobowe będą jednak udostępniane organom ścigania w ramach prowadzonych przez nie postępowań oraz firmom świadczącym usługi serwisowe systemów informatycznych (firma Coig S.A. świadcząca usługi serwisowe systemu informatycznego Intradok), w których przetwarzane są te dane osobowe.

Każda osoba, której dane dotyczą i są przetwarzane ma prawo do:

1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych, a jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

2. żądania od Administratora Danych niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych przetwarzanych na podstawie zgody. Prawo do usunięcia danych jest ograniczone w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do:

a) wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa, w tym prawa Unii Europejskiej,  lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Gminie Siepraw;

b) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że prawo do usunięcia danych  uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów do takiego przetwarzania;

c) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

3. żądania od Administratora Danych ograniczenia przetwarzania dotyczących jej danych w następujących przypadkach:

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi Danych sprawdzić prawidłowość tych danych;

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia wykorzystywania;

c) administrator Danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d)osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw na mocy art. 21 Rozporządzenia wobec przetwarzania  - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora Danych są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

4. przenoszenia danych, jeśli dotyczące jej dane przetwarzane są na podstawie zgody  lub umowy. Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Gminie Siepraw.

5. wniesienia sprzeciwu  – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit e lub f RODO..

6. wniesienia skargi  do organu nadzorczego jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza RODO.

Podanie danych osobowych w celu realizacji usługi „Wnioskowanie o nadanie Medalu Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie jest dobrowolne, jednakże brak podania danych niezbędnych do realizacji tej usługi może uniemożliwić jej realizację.

Dane osobowe będą przetwarzane w czasie świadczenia usługi, a po jej zakończeniu zostaną zarchiwizowane na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Dokumentacja papierowa, po upływie okresu jej przechowywania w archiwum zakładowym, jest przekazywana do Archiwum Narodowego w Krakowie (kat. arch. A).

MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik Ilona Baran

Samodzielny referent Sławomir Koloch

Pokój 14

Tel. 12 37 21 818

e-mail: ibar@siepraw.plskoloch@siepraw.pl

WYMAGANE DOKUMENTY
  
 • Podanie zawierające takie elementy jak: dane osoby, której zmiana dotyczy (imię, nazwisko i nazwisko rodowe, wskazanie kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa, nr PESEL); imię lub nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana; wskazanie miejsca sporządzenia aktu urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tych aktów; adres do korespondencji wnioskodawcy; uzasadnienie; oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana już decyzja odmowna;
 • Dowód osobisty – do wglądu (w przypadku gdy wniosek o zmianę imienia lub nazwiska jest składany osobiście);
 • Ewentualnie inne dokumenty uzasadniające złożenie wniosku o zmianę imienia lub nazwiska, np. kserokopie dokumentów potwierdzające używanie nazwiska/imienia w brzmieniu takim, o jakie klient się ubiega;
 • Oświadczenie drugiego rodzica o wyrażeniu zgody na zmianę imienia lub nazwiska dziecka, jeżeli zmiana ma dotyczyć dziecka małoletniego lub jeśli ma się rozciągać na małoletnie dzieci – oświadczenie powinno być złożone osobiście w obecności Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego lub jego zastępcą, który zajmuje się tego typu sprawami albo w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby zamieszkałe za granicami  Rzeczypospolitej Polskiej mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem Konsula Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Oświadczenie dziecka małoletniego, które w chwili zmiany ukończyło 13 lat, o wyrażeniu zgody na zmianę, jeżeli zmiana ma dotyczyć tego dziecka lub jeśli ma się na niego rozciągać – oświadczenie powinno być złożone osobiście w obecności Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego lub jego zastępcą, który zajmuje się tego typu sprawami albo w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby zamieszkałe za granicami  Rzeczypospolitej Polskiej mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem Konsula Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Do odbioru decyzji konieczny jest dowód osobisty lub inny aktualnie posiadany, ważny dokument ze zdjęciem (np. paszport, prawo jazdy), którym można potwierdzić tożsamość osoby – do wglądu.
  

OPŁATY

 • Opłata skarbowa za decyzję o zmianie nazwiska/imienia wynosi 37 zł.
Opłatę skarbową dokonuje się w kasie Urzędu Gminy Siepraw  pok. Nr 11 lub na rachunek Urzędu – Bank Spółdzielczy o/Siepraw Nr konta: 97 8591 0007 0240 0000 0228 0001.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Tryb ustawowy przewiduje 1 miesiąc a w przypadkach skomplikowanych 2 miesiące na wydanie decyzji, jednak w większości przypadków decyzja o zmianie imienia/nazwiska wydawana jest w krótszym terminie – w zależności od zawiłości sprawy. Na życzenie Klienta, zostanie on telefonicznie poinformowany o załatwieniu sprawy i możliwości odbioru decyzji.

Po wcześniejszym uzgodnieniu możliwe jest przesłanie decyzji listem poleconym.
  

TRYB ODWOŁAWCZY
   
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Sieprawiu w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia.

Odwołanie należy składać na dzienniku podawczym pok.11.

 
PROCEDURY POSTĘPOWANIA- UWAGI
  
Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.
W przypadku, gdy zmiana imienia lub nazwiska dotyczy osoby pełnoletniej, z wnioskiem powinien wystąpić sam zainteresowany.
Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska może zostać przesłany pocztą, lub strona może działać przez pełnomocnika.
W przypadku, gdy zmiana imienia lub nazwiska dotyczy dziecka małoletniego, z wnioskiem występuje rodzic dziecka lub jego opiekun prawny.
Z dniem złożenia wniosku zostaje wszczęte postępowanie administracyjne, które ma wykazać, czy istnieją przesłanki uzasadniające zmianę imienia/nazwiska. Postępowanie kończy się wydaniem decyzji i zmianie lub o odmowie zmiany imienia lub nazwiska.
Jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z wnioskiem o zmianę imienia lub nazwiska wnioskodawca składa wniosek o transkrypcję zagranicznych dokumentów stanu cywilnego.
Decyzja o zmianie imienia lub nazwiska podlega natychmiastowemu wykonaniu.

PODSTAWA PRAWNA
  
Art. 4 – 8 i art. 12 Ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska .

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorami są:

1.     Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

2.     Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w urzędzie stanu cywilnego administratorem jest Wójt Gminy Siepraw mający siedzibę w Sieprawiu (32-447) przy ulicy Kawęciny 30

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Wójtem Gminy Siepraw można się skontaktować poprzez email iod@siepraw.pl, pisemnie na adres siedziby administratora lub osobiście w siedzibie administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH  Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Wójt Gminy Siepraw wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@siepraw.pl

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Pani / Pana dane mogą być  przetwarzane w celu:

·  sporządzenia aktu urodzenia dziecka

·  sporządzenia aktu małżeństwa

·  sporządzenia aktu zgonu

· przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa i realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa

· przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

·  przyjęcia oświadczeń o nazwisku pierwszego dziecka małżonków przy sporządzaniu aktu urodzenia

· przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko jednego z małżonków będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko

·   przyjęcia oświadczeń o zmianie imienia lub imion

·   wydania zaświadczenia o stanie cywilnym

·   wydania odpisu aktu stanu cywilnego

·   wydania zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą  

·   wydania zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego/wydania zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego

·    sprostowania, uzupełnienia, unieważnienia aktu stanu cywilnego

·  realizacji wniosku o sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego lub innych dokumentów potwierdzających urodzenie/małżeństwo/zgon za granicą  

·   realizacji wniosku o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy

·   realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach  

·   realizacji wniosku o zmianę imienia lub nazwiska.

·   dołączenia do aktu stanu cywilnego wzmianki dodatkowej lub zamieszczenia przypisku przy akcie

·   wydania dokumentów z akt zbiorowych

·   zameldowania

·   nadania numeru PESEL.  

Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie  przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

ODBIORCY DANYCH Kierownik urzędu stanu cywilnego udostępnia dane z rejestru stanu cywilnego wydając uprawnionym podmiotom dokumenty określone w ustawie – Prawo o aktach stanu cywilnego. Dostęp do danych mają także służby.  

Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ Dane dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przechowuje przez okres:

1) 100 lat – akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego

dotyczące aktu urodzenia;

2) 80 lat – akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu

cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH Pani / Pana dane do rejestru stanu cywilnego wprowadzane są przez następujące organy:

- kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do nich zmiany;

-  kierownik urzędu stanu cywilnego wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska.


MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik Ilona Baran

Samodzielny referent Sławomir Koloch

Pokój 14

Tel. 12 37 21 818

e-mail: ibar@siepraw.plskoloch@siepraw.plWYMAGANE DOKUMENTY
  
 • Podanie o przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa. Podanie powinno zawierać takie elementy, jak: Imię, nazwisko i adres zamieszkania wnioskodawcy, datę złożenia podania, brzmienie nazwiska, do którego osoba zamierza powrócić, oraz czytelny podpis wnioskodawcy. Można skorzystać z gotowego formularza wniosku.
 • Dowód osobisty – do wglądu


OPŁATY

Opłata skarbowa od czynności urzędowej wynosi 11 zł.

 Opłatę skarbową dokonuje się w kasie Urzędu Gminy Siepraw, pok. Nr 11 lub na rachunek Urzędu – Bank Spółdzielczy o/Siepraw Nr konta: 97 8591 0007 0240 0000 0228 0001.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Jedna sprawa wymaga około 30 minut.

 TRYB ODWOŁAWCZY
 Od niniejszej czynności urzędowej tryb odwoławczy nie przysługuje.
 
PROCEDURY POSTĘPOWANIA- UWAGI
 
Oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa można złożyć w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego.

Do złożenia wniosku o przyjęcie oświadczenia konieczna jest obecność osoby składającej takie oświadczenie, ponieważ posiada ono moc prawną tylko wówczas, gdy jest złożone osobiście przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego lub Zastępcą Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, a za granicą – przed polskim konsulem.

Czynność polega na sporządzeniu protokołu, na podstawie którego do aktu małżeństwa dołącza się wzmiankę o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.

Osoba rozwiedziona może powrócić do poprzedniego nazwiska do 3 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.
 

PODSTAWA PRAWNA

 Art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorami są:

1.     Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

2.     Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w urzędzie stanu cywilnego administratorem jest Wójt Gminy Siepraw mający siedzibę w Sieprawiu (32-447) przy ulicy Kawęciny 30

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Wójtem Gminy Siepraw można się skontaktować poprzez email iod@siepraw.pl, pisemnie na adres siedziby administratora lub osobiście w siedzibie administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH  Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Wójt Gminy Siepraw wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@siepraw.pl

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Pani / Pana dane mogą być  przetwarzane w celu:

·  sporządzenia aktu urodzenia dziecka

·  sporządzenia aktu małżeństwa

·  sporządzenia aktu zgonu

· przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa i realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa

· przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

·  przyjęcia oświadczeń o nazwisku pierwszego dziecka małżonków przy sporządzaniu aktu urodzenia

· przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko jednego z małżonków będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko

·   przyjęcia oświadczeń o zmianie imienia lub imion

·   wydania zaświadczenia o stanie cywilnym

·   wydania odpisu aktu stanu cywilnego

·   wydania zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą  

·   wydania zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego/wydania zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego

·    sprostowania, uzupełnienia, unieważnienia aktu stanu cywilnego

·  realizacji wniosku o sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego lub innych dokumentów potwierdzających urodzenie/małżeństwo/zgon za granicą  

·   realizacji wniosku o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy

·   realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach  

·   realizacji wniosku o zmianę imienia lub nazwiska.

·   dołączenia do aktu stanu cywilnego wzmianki dodatkowej lub zamieszczenia przypisku przy akcie

·   wydania dokumentów z akt zbiorowych

·   zameldowania

·   nadania numeru PESEL.  

Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie  przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

ODBIORCY DANYCH Kierownik urzędu stanu cywilnego udostępnia dane z rejestru stanu cywilnego wydając uprawnionym podmiotom dokumenty określone w ustawie – Prawo o aktach stanu cywilnego. Dostęp do danych mają także służby.  

Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ Dane dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przechowuje przez okres:

1) 100 lat – akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego

dotyczące aktu urodzenia;

2) 80 lat – akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu

cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH Pani / Pana dane do rejestru stanu cywilnego wprowadzane są przez następujące organy:

- kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do nich zmiany;

-  kierownik urzędu stanu cywilnego wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska.


MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik Ilona Baran

Samodzielny referent Sławomir Koloch

Pokój 14

Tel. 12 37 21 818

e-mail: ibar@siepraw.plskoloch@siepraw.pl
WYMAGANE DOKUMENTY
 
 • Podanie o przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa zawierające takie elementy jak: Imię, nazwisko i adres do korespondencji rodziców; imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia dziecka – w przypadku dziecka narodzonego; oświadczenie o nazwisku, jakie będzie nosić dziecko. Można skorzystać z gotowego formularza wniosku.
 • Jeśli uznanie dotyczy dziecka nienarodzonego – zaświadczenie od lekarza potwierdzające ciążę kobiety (oryginał);
 • Dowody osobiste rodziców – do wglądu.
 
 

OPŁATY

 Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa nie podlega opłacie skarbowej.

 

 TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
 Jedna sprawa wymaga około 30 minut.
 
TRYB ODWOŁAWCZY
 Od niniejszej czynności urzędowej tryb odwoławczy nie przysługuje.

 PROCEDURY POSTĘPOWANIA- UWAGI
 Oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa można złożyć przed wybranym Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego lub przed sądem rodzinnym a za granicą przed polskim konsulem, jeśli oboje rodzice są obywatelami polskimi. Podczas uznania ojcostwa konieczna jest obecność zarówno ojca dziecka jak i jego matki, która musi potwierdzić fakt, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna. Jeśli rodzice nie mogą stawić się jednocześnie, wówczas mężczyzna składa oświadczenie przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, że jest ojcem dziecka, a kobieta w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia oświadczenia przez mężczyznę musi potwierdzić, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna. Z czynności przyjęcia oświadczenia o uznaniu ojcostwa zostaje sporządzony protokół uznania ojcostwa, który następnie zostaje przesłany do urzędu stanu cywilnego właściwego ze względu na sporządzenie aktu urodzenia dziecka.
Uznanie ojcostwa nie może nastąpić po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności.
 
PODSTAWA PRAWNA
Art. 63 – 66 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.
Art. 73 – 77 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorami są:

1.     Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

2.     Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w urzędzie stanu cywilnego administratorem jest Wójt Gminy Siepraw mający siedzibę w Sieprawiu (32-447) przy ulicy Kawęciny 30

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Wójtem Gminy Siepraw można się skontaktować poprzez email iod@siepraw.pl, pisemnie na adres siedziby administratora lub osobiście w siedzibie administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH  Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Wójt Gminy Siepraw wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@siepraw.pl

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Pani / Pana dane mogą być  przetwarzane w celu:

·  sporządzenia aktu urodzenia dziecka

·  sporządzenia aktu małżeństwa

·  sporządzenia aktu zgonu

· przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa i realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa

· przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

·  przyjęcia oświadczeń o nazwisku pierwszego dziecka małżonków przy sporządzaniu aktu urodzenia

· przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko jednego z małżonków będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko

·   przyjęcia oświadczeń o zmianie imienia lub imion

·   wydania zaświadczenia o stanie cywilnym

·   wydania odpisu aktu stanu cywilnego

·   wydania zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą  

·   wydania zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego/wydania zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego

·    sprostowania, uzupełnienia, unieważnienia aktu stanu cywilnego

·  realizacji wniosku o sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego lub innych dokumentów potwierdzających urodzenie/małżeństwo/zgon za granicą  

·   realizacji wniosku o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy

·   realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach  

·   realizacji wniosku o zmianę imienia lub nazwiska.

·   dołączenia do aktu stanu cywilnego wzmianki dodatkowej lub zamieszczenia przypisku przy akcie

·   wydania dokumentów z akt zbiorowych

·   zameldowania

·   nadania numeru PESEL.  

Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie  przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

ODBIORCY DANYCH Kierownik urzędu stanu cywilnego udostępnia dane z rejestru stanu cywilnego wydając uprawnionym podmiotom dokumenty określone w ustawie – Prawo o aktach stanu cywilnego. Dostęp do danych mają także służby.  

Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ Dane dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przechowuje przez okres:

1) 100 lat – akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego

dotyczące aktu urodzenia;

2) 80 lat – akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu

cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH Pani / Pana dane do rejestru stanu cywilnego wprowadzane są przez następujące organy:

- kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do nich zmiany;

-  kierownik urzędu stanu cywilnego wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska.


MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik Ilona Baran

Samodzielny referent Sławomir Koloch

Pokój 14

Tel. 12 37 21 818

e-mail: ibar@siepraw.pl, skoloch@siepraw.pl


WYMAGANE DOKUMENTY
 
 • Podanie zawierające takie elementy jak: Imię, nazwisko i adres zamieszkania wnioskodawcy, wskazanie, jaki akt i jakie dane mają być sprostowane oraz  czytelny podpis wnioskodawcy. Można skorzystać z gotowego formularza wniosku.
 • Jeżeli podstawą sprostowania aktu ma być zagraniczny dokument stanu cywilnego, do wniosku należy dołączyć oryginał zagranicznego dokumentu stanu cywilnego lub uwierzytelnioną kopię tego dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub występującego w sprawie pełnomocnika (adwokata, radcę prawnego), a za granicą również przez konsula.
 
OPŁATY
 •  Opłata skarbowa za odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany po sprostowaniu aktu wynosi 39 zł.
 
Opłatę skarbową dokonuje się w kasie Urzędu Gminy Siepraw, pok. Nr 11 lub na rachunek Urzędu – Bank Spółdzielczy o/Siepraw  Nr konta: 97 8591 0007 0240 0000 0228 0001.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
 W większości przypadków sprawa załatwiona zostaje w ciągu 1 dnia od złożenia podania.
Odpis zupełny aktu stanu cywilnego można odebrać osobiście lub przez upoważnioną osobę.

 

 TRYB ODWOŁAWCZY
 Od sprostowania aktu stanu cywilnego tryb odwoławczy nie przysługuje.
Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Sieprawiu w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia.
Odwołanie należy składać na dzienniku podawczym w Biurze Obsługi Klienta na parterze urzędu.

 PROCEDURY POSTĘPOWANIA - UWAGI
 Akt stanu cywilnego, który zawiera dane niezgodne z danymi zawartymi w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub z innymi aktami stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych, albo z zagranicznymi dokumentami stanu cywilnego, podlega sprostowaniu przez kierownika urzędu stanu cywilnego, który go sporządził.
Wniosek powinna złożyć osoba, której akt dotyczy lub jej przedstawiciel ustawowy, albo osoba, która wykaże w tym interes prawny.
Jeżeli sprostowania dokonuje się na wniosek innej osoby niż ta, której akt dotyczy, lub jej przedstawiciela ustawowego, kierownik urzędu stanu cywilnego powiadamia tę osobę o złożeniu wniosku o sprostowanie aktu stanu cywilnego a w przypadku, gdy sprostowania aktu małżeństwa dokonuje się na wniosek jednego z małżonków, kierownik urzędu stanu cywilnego powiadamia o złożeniu wniosku drugiego małżonka.
Konieczność sprostowania aktu powstaje najczęściej w przypadku przeniesienia do polskiego Rejestru Staniu Cywilnego aktu sporządzonego za granicą, o czym Klient zostanie poinformowany podczas dokonywania transkrypcji aktu.
Sprawa kończy się dodaniem do aktu stanu cywilnego wzmianki dodatkowej o sprostowaniu aktu w drodze czynności materialno-technicznej.
Po sprostowaniu aktu wydawany jest jeden egzemplarz odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego.

Odmowa sprostowania aktu następuje w formie decyzji administracyjnej.
 
 PODSTAWA PRAWNA
 Art. 35 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.
Art. 35 i art. 104 r. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorami są:

1.     Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

2.     Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w urzędzie stanu cywilnego administratorem jest Wójt Gminy Siepraw mający siedzibę w Sieprawiu (32-447) przy ulicy Kawęciny 30

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Wójtem Gminy Siepraw można się skontaktować poprzez email iod@siepraw.pl, pisemnie na adres siedziby administratora lub osobiście w siedzibie administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH  Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Wójt Gminy Siepraw wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@siepraw.pl

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Pani / Pana dane mogą być  przetwarzane w celu:

·  sporządzenia aktu urodzenia dziecka

·  sporządzenia aktu małżeństwa

·  sporządzenia aktu zgonu

· przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa i realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa

· przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

·  przyjęcia oświadczeń o nazwisku pierwszego dziecka małżonków przy sporządzaniu aktu urodzenia

· przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko jednego z małżonków będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko

·   przyjęcia oświadczeń o zmianie imienia lub imion

·   wydania zaświadczenia o stanie cywilnym

·   wydania odpisu aktu stanu cywilnego

·   wydania zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą  

·   wydania zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego/wydania zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego

·    sprostowania, uzupełnienia, unieważnienia aktu stanu cywilnego

·  realizacji wniosku o sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego lub innych dokumentów potwierdzających urodzenie/małżeństwo/zgon za granicą  

·   realizacji wniosku o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy

·   realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach  

·   realizacji wniosku o zmianę imienia lub nazwiska.

·   dołączenia do aktu stanu cywilnego wzmianki dodatkowej lub zamieszczenia przypisku przy akcie

·   wydania dokumentów z akt zbiorowych

·   zameldowania

·   nadania numeru PESEL.  

Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie  przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

ODBIORCY DANYCH Kierownik urzędu stanu cywilnego udostępnia dane z rejestru stanu cywilnego wydając uprawnionym podmiotom dokumenty określone w ustawie – Prawo o aktach stanu cywilnego. Dostęp do danych mają także służby.  

Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ Dane dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przechowuje przez okres:

1) 100 lat – akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego

dotyczące aktu urodzenia;

2) 80 lat – akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu

cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH Pani / Pana dane do rejestru stanu cywilnego wprowadzane są przez następujące organy:

- kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do nich zmiany;

-  kierownik urzędu stanu cywilnego wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska.


MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik Ilona Baran

Samodzielny referent Sławomir Koloch

Pokój 14

Tel. 12 37 21 818

e-mail: ibar@siepraw.plskoloch@siepraw.pl

WYMAGANE DOKUMENTY
 • podanie – podpisane przez  obydwoje narzeczonych,
 • dokument, z którego wynika, iż przyspieszenie terminu ślubu jest ważnym powodem dla narzeczonych, np. zaświadczenie od lekarza ginekologa potwierdzające co najmniej 3-miesięczną ciążę kobiety – jeżeli termin ma być skrócony z powodu ciąży
 • Do odbioru zezwolenia konieczne jest posiadanie dowodu osobistego albo innego aktualnie posiadanego, ważnego dokumentu ze zdjęciem (np. paszport, prawo jazdy), którym można potwierdzić tożsamość osoby – do wglądu
 

OPŁATY

 Opłata skarbowa za zezwolenie wynosi 39 zł.

 Opłatę skarbową dokonuje się w kasie Urzędu Gminy Siepraw, pok. Nr 11 lub na rachunek Urzędu – Bank Spółdzielczy o/Siepraw  Nr konta: 97 8591 0007 0240 0000 0228 0001.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 Od ręki przy zgłoszeniu, lub uzgodniony zostaje dogodny dla klienta termin odbioru zezwolenia, w przypadku, gdy klient nie chce lub nie może czekać na załatwienie sprawy od ręki.
Jedna sprawa wymaga około 1 godziny.
 

TRYB ODWOŁAWCZY
 Od wydanego zezwolenia tryb odwoławczy nie przysługuje.

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA- UWAGI
 Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może zezwolić na skrócenie terminu miesięcznego oczekiwania na ślub cywilny, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.
W praktyce jest to najczęściej sytuacja, gdy kobieta jest w ciąży ponad 3-miesięcznej.
Wniosek powinien być podpisany przez oboje narzeczonych.
Klient otrzymuje na piśmie zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca od dnia, w którym osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa.

 
PODSTAWA PRAWNA
 Art. 4 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
Art. 76 ust. 10 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.

  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorami są:

1.     Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

2.     Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w urzędzie stanu cywilnego administratorem jest Wójt Gminy Siepraw mający siedzibę w Sieprawiu (32-447) przy ulicy Kawęciny 30

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Wójtem Gminy Siepraw można się skontaktować poprzez email iod@siepraw.pl, pisemnie na adres siedziby administratora lub osobiście w siedzibie administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH  Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Wójt Gminy Siepraw wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@siepraw.pl 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Pani / Pana dane mogą być  przetwarzane w celu:

·          sporządzenia aktu urodzenia dziecka

·          sporządzenia aktu małżeństwa

·          sporządzenia aktu zgonu

·          wydania zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą 

Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie  przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego.

ODBIORCY DANYCH

Kierownik urzędu stanu cywilnego udostępnia dane z rejestru stanu cywilnego wydając uprawnionym podmiotom dokumenty określone w ustawie – Prawo o aktach stanu cywilnego. Dostęp do danych mają także służby.  

Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.
PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ Dane dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przechowuje przez okres:

1) 100 lat – akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego

dotyczące aktu urodzenia;

2) 80 lat – akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu

cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH Pani / Pana dane do rejestru stanu cywilnego wprowadzane są przez kierownika urzędu stanu cywilnego sporządzającego akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzającego do nich zmiany.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego.

MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik Ilona Baran

Pokój 14

Tel. 12 37 21 818

e-mail: ibar@siepraw.pl


WYMAGANE DOKUMENTY

•    Dowód osobisty lub polski paszport (gdy osoba mieszka za granicą) – do wglądu
•    W przypadku cudzoziemców:
- odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa
- dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo.
Dokumenty w języku obcym należy złożyć wraz z ich urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego lub tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego

OPŁATY
•    Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa wynosi 84 zł.
•    Opłata dodatkowa za udzielenie ślubu poza lokalem USC wynosi 1 000 zł.
Opłatę skarbową dokonuje się w kasie Urzędu Gminy Siepraw, pok. Nr 11 lub na rachunek Urzędu – Krakowski Bank Spółdzielczy O/Siepraw Nr konta: 97 8591 0007 0240 0000 0228 0001.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Złożenie zapewnienia przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego – ok. 40 min.
Zgodnie z przepisami ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy ślub nie może być udzielony przed upływem miesiąca od dnia złożenia zapewnień.
Czas trwania ceremonii ślubnej – ok. 20 min.

TRYB ODWOŁAWCZY
Od sporządzenia aktu małżeństwa tryb odwoławczy nie przysługuje.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA- UWAGI
Przed ślubem konieczna jest jednorazowa osobista wizyta narzeczonych w Urzędzie Stanu Cywilnego w celu złożenia zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Jeżeli jedno z narzeczonych jest obcokrajowcem, przy złożeniu zapewnień konieczna jest obecność tłumacza. Narzeczeni zapewniają również udział tłumacza podczas ceremonii ślubnej.
Ceremonia ślubna odbywa się w sali na piętrze Urzędu Gminy Siepraw, ul. Kawęciny 30, mieszczącej ok. 15 osób. Kierownik USC przed udzieleniem ślubu zobowiązany jest do sprawdzenia tożsamości osób zamierzających zawrzeć związek małżeński oraz świadków. Narzeczeni przynoszą ze sobą obrączki ślubne.
Na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo Kierownik urzędu stanu cywilnego przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w okręgu rejestracji stanu cywilnego, w którym jest on właściwy, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.
Po ślubie małżonkom wydawany jest bezpłatnie jeden egzemplarz odpisu skróconego aktu małżeństwa.
Po zmianie nazwiska dowód osobisty ważny jest przez okres 4 miesięcy od dnia sporządzenia aktu małżeństwa.

PODSTAWA PRAWNA
Art. 76 – 88 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.
Art. 1 § 1, art. 3 – 7, art. 9 § 1, art. 15 i art. 88 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych  na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na  administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami są:

1.     Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

2.     Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w urzędzie stanu cywilnego administratorem jest Wójt Gminy Siepraw mający siedzibę w Sieprawiu (32-447) przy ulicy Kawęciny 30.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Wójtem Gminy Siepraw można się skontaktować poprzez email iod@siepraw.pl,  pisemnie na adres siedziby administratora lub osobiście w siedzibie administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Wójt Gminy Siepraw wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@siepraw.pl

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane mogą być  przetwarzane w celu:

·          sporządzenia aktu urodzenia dziecka

·          sporządzenia aktu małżeństwa

·          sporządzenia aktu zgonu

·          przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa i realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa

·          przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

·          przyjęcia oświadczeń o nazwisku pierwszego dziecka małżonków przy sporządzaniu aktu urodzenia

·          przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko jednego z małżonków będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko

·          przyjęcia oświadczeń o zmianie imienia lub imion

·          wydania zaświadczenia o stanie cywilnym

·          wydania odpisu aktu stanu cywilnego

·          wydania zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą  

·          wydania zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego/wydania zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego

·          sprostowania, uzupełnienia, unieważnienia aktu stanu cywilnego

·          realizacji wniosku o sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego lub innych dokumentów potwierdzających urodzenie/małżeństwo/zgon za granicą  

·          realizacji wniosku o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy

·          realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach  

·          realizacji wniosku o zmianę imienia lub nazwiska.

·          dołączenia do aktu stanu cywilnego wzmianki dodatkowej lub zamieszczenia przypisku przy akcie

·          wydania dokumentów z akt zbiorowych

·          zameldowania

·          nadania numeru PESEL.  

Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie  przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

ODBIORCY DANYCHKierownik urzędu stanu cywilnego udostępnia dane z rejestru stanu cywilnego wydając uprawnionym podmiotom dokumenty określone w ustawie – Prawo o aktach stanu cywilnego. Dostęp do danych mają także służby.  

Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ Dane dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przechowuje przez okres:

1) 100 lat – akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego

dotyczące aktu urodzenia;

2) 80 lat – akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu

cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani / Pana dane do rejestru stanu cywilnego wprowadzane są przez następujące organy:

- kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do nich zmiany;

-  kierownik urzędu stanu cywilnego wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska.


MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik Ilona Baran

Samodzielny referent Sławomir Koloch

Pokój 14

Tel. 12 37 21 818

e-mail: ibar@siepraw.plskoloch@siepraw.pl

WYMAGANE DOKUMENTY
 • Dowód osobisty – do wglądu
 • W przypadku cudzoziemców:  

- odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa

-  dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo.


Dokumenty w języku obcym należy złożyć wraz z ich urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego lub tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego

 
OPŁATY
 •  Opłata skarbowa od sporządzenia aktu małżeństwa wynosi 84 zł.
 
Opłatę skarbową dokonuje się w kasie Urzędu Gminy Siepraw, pok. Nr 11 lub na rachunek Urzędu – Bank Spółdzielczy o/Siepraw  Nr konta: 97 8591 0007 0240 0000 0228 0001.
 
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
 Tryb ustawowy przewiduje maksymalnie 7 dni na wydanie zaświadczenia, jednak w większości przypadków zaświadczenia wydawane są od ręki przy zgłoszeniu.
 
Jedna sprawa wymaga około 50 minut.
 

TRYB ODWOŁAWCZY
 Od wydania zaświadczenia tryb odwoławczy nie przysługuje.

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA- UWAGI
 W celu załatwienia sprawy konieczne jest osobiste stawienie się obojgu narzeczonych jednocześnie, w dowolnym USC, w celu złożenia przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego zapewnień, iż nie wiedzą o przeszkodach wyłączających zawarcie małżeństwa oraz oświadczeń o nazwiskach noszonych po zawarciu małżeństwa, co potwierdzają własnoręcznym podpisem na sporządzonym protokole.

Zaświadczenie wydaje się na podstawie aktów stanu cywilnego. Jeżeli przy składaniu zapewnień przez nupturientów, ich aktów nie ma w systemie, Kierownik USC wysyła zlecenie migracji aktu do USC, w którym znajduje się dany akt. Odbiór zaświadczeń następuje po wprowadzeniu aktów do systemu.

Zaświadczenie jest ważne w ciągu 6 miesięcy od daty wystawienia.

Po ślubie – ksiądz dostarcza 1 egz. zaświadczenia do USC wg miejsca zawarcia małżeństwa w terminie do 5 dni roboczych z wypełnioną drugą częścią zaświadczenia. Na podstawie tego zaświadczenia sporządzony zostaje akt małżeństwa w rejestrze stanu cywilnego. Małżonkom przysługują nieodpłatnie 1 egz. odpisu skróconego aktu małżeństwa.

Jednocześnie aktualizowany jest rejestr PESEL w zakresie zmiany stanu cywilnego oraz ewentualnie zmiany nazwiska.

Po zmianie nazwiska dowód osobisty traci ważność po upływie 4 miesięcy od dnia sporządzenia aktu małżeństwa. Można go odebrać w dowolnym USC.

 
PODSTAWA PRAWNA
 
Art. 31, 76 – 79 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego .
Art. 1 § 2 i 3 art. 3, art. 41, art. 6, art. 8, art. 9 § 2, art. 25 i art. 88 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych  na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na  administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami są:

1.     Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

2.     Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w urzędzie stanu cywilnego administratorem jest Wójt Gminy Siepraw mający siedzibę w Sieprawiu (32-447) przy ulicy Kawęciny 30.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Wójtem Gminy Siepraw można się skontaktować poprzez email ibar@siepraw.pl, pisemnie na adres siedziby administratora lub osobiście w siedzibie administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH 

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Wójt Gminy Siepraw wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email: iod@siepraw.pl

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane mogą być  przetwarzane w celu:

·          sporządzenia aktu urodzenia dziecka

·          sporządzenia aktu małżeństwa

·          sporządzenia aktu zgonu

·          przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa i realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa

·          przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

·          przyjęcia oświadczeń o nazwisku pierwszego dziecka małżonków przy sporządzaniu aktu urodzenia

·          przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko jednego z małżonków będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko

·          przyjęcia oświadczeń o zmianie imienia lub imion

·          wydania zaświadczenia o stanie cywilnym

·          wydania odpisu aktu stanu cywilnego

·          wydania zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą  

·          wydania zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego/wydania zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego

·          sprostowania, uzupełnienia, unieważnienia aktu stanu cywilnego

·          realizacji wniosku o sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego lub innych dokumentów potwierdzających urodzenie/małżeństwo/zgon za granicą  

·          realizacji wniosku o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy

·          realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach  

·          realizacji wniosku o zmianę imienia lub nazwiska.

·          dołączenia do aktu stanu cywilnego wzmianki dodatkowej lub zamieszczenia przypisku przy akcie

·          wydania dokumentów z akt zbiorowych

·          zameldowania

·          nadania numeru PESEL.  

Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie  przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

ODBIORCY DANYCH


Kierownik urzędu stanu cywilnego udostępnia dane z rejestru stanu cywilnego wydając uprawnionym podmiotom dokumenty określone w ustawie – Prawo o aktach stanu cywilnego. Dostęp do danych mają także służby.  

Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ Dane dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przechowuje przez okres:

1) 100 lat – akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego

dotyczące aktu urodzenia;

2) 80 lat – akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu

cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani / Pana dane do rejestru stanu cywilnego wprowadzane są przez następujące organy:

- kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do nich zmiany;

-  kierownik urzędu stanu cywilnego wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik Ilona Baran

Samodzielny  referent Sławomir Koloch

Pokój 14

Tel. 12 37 21 818

e-mail: ibar@siepraw.plskoloch@siepraw.pl

WYMAGANE DOKUMENTY
 
 • Podanie zawierające takie elementy jak: Imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz nr dokumentu tożsamości wnioskodawcy oraz dane osoby, której akt ma być transkrybowany. We wniosku o transkrypcję można zamieścić prośbę o dostosowanie pisowni do reguł pisowni polskiej, jeżeli w akcie zagranicznym nie występują polskie znaki. Można skorzystać z gotowego formularza wniosku .
 • Odpis aktu urodzenia – oryginał lub kserokopia potwierdzona przez urząd, który go wydał albo polskiego konsula
Tłumaczenie w/w dokumentu na język polski, dokonane przez:
-      tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości,
-      tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii  
       Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
-      konsula

 
OPŁATY
 •  Opłata skarbowa za odpis zupełny aktu urodzenia wynosi 50,00 zł.

 

Opłatę skarbową dokonuje się w kasie Urzędu Gminy Siepraw, pok. Nr 11 lub na rachunek Urzędu – Bank Spółdzielczy o/Siepraw  Nr konta: 97 8591 0007 0240 0000 0228 0001.
 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
 W większości przypadków sprawa załatwiona zostaje w ciągu 1 dnia od złożenia podania.
Odpis aktu urodzenia można odebrać osobiście lub przez upoważnioną osobę.

 
TRYB ODWOŁAWCZY
 Od przeniesienia aktu do rejestru stanu cywilnego tryb odwoławczy nie przysługuje.

 
PROCEDURY POSTĘPOWANIA- UWAGI
 Transkrypcji aktu urodzenia można dokonać w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego.
Wniosek o transkrypcję aktu urodzenia niepełnoletniego dziecka składa jedno z rodziców.
Sprawa kończy się sporządzeniem aktu urodzenia w rejestrze stanu cywilnego w drodze czynności materialno-technicznej oraz wydaniem odpisu zupełnego aktu urodzenia.
Jeżeli akt zagraniczny nie zawiera wszystkich danych przewidzianych ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego, akt ten należy uzupełnić. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany o konieczności uzupełnienia aktu i poinstruowany, w jaki sposób należy to uczynić. Akt urodzenia uzupełnia się na podstawie aktu małżeństwa rodziców, lub ich aktów urodzeń. W przypadku jednoczesnego złożenia wniosków o transkrypcję i uzupełnienie aktu, zostaje wydany jeden egzemplarz odpisu zupełnego aktu urodzenia po przeniesieniu aktu i jego uzupełnieniu.
 
PODSTAWA PRAWNA

Art. 104 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych  na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na  administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami są:

1.     Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

2.     Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w urzędzie stanu cywilnego administratorem jest Wójt Gminy Siepraw mający siedzibę w Sieprawiu (32-447) przy ulicy Kawęciny 30.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Wójtem Gminy Siepraw można się skontaktować poprzez email ibar@siepraw.pl, pisemnie na adres siedziby administratora lub osobiście w siedzibie administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH 

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Wójt Gminy Siepraw wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email: iod@siepraw.pl

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane mogą być  przetwarzane w celu:

·          sporządzenia aktu urodzenia dziecka

·          sporządzenia aktu małżeństwa

·          sporządzenia aktu zgonu

·          przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa i realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa

·          przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

·          przyjęcia oświadczeń o nazwisku pierwszego dziecka małżonków przy sporządzaniu aktu urodzenia

·          przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko jednego z małżonków będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko

·          przyjęcia oświadczeń o zmianie imienia lub imion

·          wydania zaświadczenia o stanie cywilnym

·          wydania odpisu aktu stanu cywilnego

·          wydania zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą  

·          wydania zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego/wydania zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego

·          sprostowania, uzupełnienia, unieważnienia aktu stanu cywilnego

·          realizacji wniosku o sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego lub innych dokumentów potwierdzających urodzenie/małżeństwo/zgon za granicą  

·          realizacji wniosku o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy

·          realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach  

·          realizacji wniosku o zmianę imienia lub nazwiska.

·          dołączenia do aktu stanu cywilnego wzmianki dodatkowej lub zamieszczenia przypisku przy akcie

·          wydania dokumentów z akt zbiorowych

·          zameldowania

·          nadania numeru PESEL.  

Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie  przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

ODBIORCY DANYCH


Kierownik urzędu stanu cywilnego udostępnia dane z rejestru stanu cywilnego wydając uprawnionym podmiotom dokumenty określone w ustawie – Prawo o aktach stanu cywilnego. Dostęp do danych mają także służby.  

Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ Dane dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przechowuje przez okres:

1) 100 lat – akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego

dotyczące aktu urodzenia;

2) 80 lat – akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu

cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani / Pana dane do rejestru stanu cywilnego wprowadzane są przez następujące organy:

- kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do nich zmiany;

-  kierownik urzędu stanu cywilnego wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska.MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik Ilona Baran

Samodzielny referent Sławomir Koloch

Pokój 14

Tel. 12 37 21 818

e-mail: ibar@siepraw.plskoloch@siepraw.pl

WYMAGANE DOKUMENTY
 •  Podanie zawierające takie elementy jak: Imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz nr dokumentu tożsamości wnioskodawcy oraz dane osób, których dotyczy transkrybowany akt. We wniosku o transkrypcję można zamieścić prośbę o dostosowanie pisowni do reguł pisowni polskiej, jeżeli w akcie zagranicznym nie występują polskie znaki. Można skorzystać z gotowego formularza wniosku.
 • Odpis aktu małżeństwa – oryginał lub kserokopia potwierdzona przez urząd, który go wydał albo polskiego konsula
Tłumaczenie w/w dokumentu na język polski, dokonane przez:
-      tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości,
-      tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii   
       Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
-      konsula

 OPŁATY
 •  Opłata skarbowa za odpis zupełny aktu małżeństwa wynosi 50,00 zł.
 Opłatę skarbową dokonuje się w kasie Urzędu Gminy Siepraw, pok. Nr 11 lub na rachunek Urzędu – Bank Spółdzielczy o/Siepraw Nr konta: 97 8591 0007 0240 0000 0228 0001.

 
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
 W większości przypadków sprawa załatwiona zostaje w ciągu 1 dnia od złożenia podania.
Odpis aktu małżeństwa można odebrać osobiście lub przez upoważnioną osobę.
 
TRYB ODWOŁAWCZY
 Od przeniesienia aktu do rejestru stanu cywilnego tryb odwoławczy nie przysługuje.

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA- UWAGI
 Transkrypcji aktu małżeństwa można dokonać w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego.
Wniosek o transkrypcję aktu małżeństwa składają oboje małżonkowie. Jeżeli wniosek zostanie złożony przez jednego z małżonków, Kierownik Urzędu stanu Cywilnego powiadomi o transkrypcji drugiego małżonka.
Sprawa kończy się sporządzeniem aktu małżeństwa w rejestrze stanu cywilnego w drodze czynności materialno-technicznej oraz wydaniem odpisu zupełnego aktu małżeństwa.
Jeżeli akt zagraniczny nie zawiera wszystkich danych przewidzianych ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego, akt ten należy uzupełnić. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany o konieczności uzupełnienia aktu i poinstruowany, w jaki sposób należy to uczynić. Akt małżeństwa uzupełnia się na podstawie aktów urodzeń małżonków. W przypadku jednoczesnego złożenia wniosków o transkrypcję i uzupełnienie aktu, zostaje wydany jeden egzemplarz odpisu zupełnego aktu małżeństwa po przeniesieniu aktu i jego uzupełnieniu.
 
PODSTAWA PRAWNA
 

Art. 104 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych  na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na  administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami są:

1.     Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

2.     Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w urzędzie stanu cywilnego administratorem jest Wójt Gminy Siepraw mający siedzibę w Sieprawiu (32-447) przy ulicy Kawęciny 30.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Wójtem Gminy Siepraw można się skontaktować poprzez email ibar@siepraw.pl, pisemnie na adres siedziby administratora lub osobiście w siedzibie administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH 

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Wójt Gminy Siepraw wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email: iod@siepraw.pl

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane mogą być  przetwarzane w celu:

·          sporządzenia aktu urodzenia dziecka

·          sporządzenia aktu małżeństwa

·          sporządzenia aktu zgonu

·          przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa i realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa

·          przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

·          przyjęcia oświadczeń o nazwisku pierwszego dziecka małżonków przy sporządzaniu aktu urodzenia

·          przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko jednego z małżonków będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko

·          przyjęcia oświadczeń o zmianie imienia lub imion

·          wydania zaświadczenia o stanie cywilnym

·          wydania odpisu aktu stanu cywilnego

·          wydania zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą  

·          wydania zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego/wydania zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego

·          sprostowania, uzupełnienia, unieważnienia aktu stanu cywilnego

·          realizacji wniosku o sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego lub innych dokumentów potwierdzających urodzenie/małżeństwo/zgon za granicą  

·          realizacji wniosku o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy

·          realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach  

·          realizacji wniosku o zmianę imienia lub nazwiska.

·          dołączenia do aktu stanu cywilnego wzmianki dodatkowej lub zamieszczenia przypisku przy akcie

·          wydania dokumentów z akt zbiorowych

·          zameldowania

·          nadania numeru PESEL.  

Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie  przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

ODBIORCY DANYCH


Kierownik urzędu stanu cywilnego udostępnia dane z rejestru stanu cywilnego wydając uprawnionym podmiotom dokumenty określone w ustawie – Prawo o aktach stanu cywilnego. Dostęp do danych mają także służby.  

Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ Dane dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przechowuje przez okres:

1) 100 lat – akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego

dotyczące aktu urodzenia;

2) 80 lat – akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu

cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani / Pana dane do rejestru stanu cywilnego wprowadzane są przez następujące organy:

- kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do nich zmiany;

-  kierownik urzędu stanu cywilnego wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska.


MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik Ilona Baran

Samodzielny referent Sławomir Koloch

Pokój 14

Tel. 12 37 21 818

e-mail: ibar@siepraw.plskoloch@siepraw.pl


WYMAGANE DOKUMENTY
 •  Podanie zawierające takie elementy jak: Imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz nr dokumentu tożsamości wnioskodawcy oraz dane osoby, której akt ma być transkrybowany. Można skorzystać z gotowego formularza wniosku.
 • Odpis aktu zgonu – oryginał lub kserokopia potwierdzona przez urząd, który go wydał albo polskiego konsula
Tłumaczenie w/w dokumentu na język polski, dokonane przez:
-      tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości,
-      tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii  
       Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
-      konsula

 • Dowód osobisty osoby zmarłej lub oświadczenie o nie odnalezieniu dowodu.
 
OPŁATY
 Opłata skarbowa za odpis zupełny aktu zgonu wynosi 50,00 zł.
Opłatę skarbową dokonuje się w kasie Urzędu Gminy Siepraw, pok. Nr 11 lub na rachunek Urzędu – Bank Spółdzielczy o/Siepraw Nr konta: 97 8591 0007 0240 0000 0228 0001.

 TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
 W większości przypadków sprawa załatwiona zostaje w ciągu 1 dnia od złożenia podania.
Odpis aktu małżeństwa można odebrać osobiście lub przez upoważnioną osobę.
 
TRYB ODWOŁAWCZY
 Od przeniesienia aktu do rejestru stanu cywilnego tryb odwoławczy nie przysługuje.
 
PROCEDURA POSTĘPOWANIA - UWAGI
 Transkrypcji aktu zgonu można dokonać w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego.
Wniosek może złożyć osoba, która wykaże interes prawny w transkrypcji lub interes faktyczny w transkrypcji dokumentu potwierdzającego zgon.
Sprawa kończy się sporządzeniem aktu zgonu w rejestrze stanu cywilnego w drodze czynności materialno-technicznej oraz wydaniem odpisu zupełnego aktu zgonu.
Jeżeli akt zagraniczny nie zawiera wszystkich danych przewidzianych ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego, akt ten należy uzupełnić. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany o konieczności uzupełnienia aktu i poinstruowany, w jaki sposób należy to uczynić. Akt zgonu uzupełnia się na podstawie aktu urodzenia i aktu małżeństwa osoby zmarłej. W przypadku jednoczesnego złożenia wniosków o transkrypcję i uzupełnienie aktu, zostaje wydany jeden egzemplarz odpisu zupełnego aktu zgonu po przeniesieniu aktu i jego uzupełnieniu.
 

PODSTAWA PRAWNA
 
Art. 104 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.
Art. 35 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych  na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na  administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami są:

1.     Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

2.     Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w urzędzie stanu cywilnego administratorem jest Wójt Gminy Siepraw mający siedzibę w Sieprawiu (32-447) przy ulicy Kawęciny 30.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Wójtem Gminy Siepraw można się skontaktować poprzez email ibar@siepraw.pl, pisemnie na adres siedziby administratora lub osobiście w siedzibie administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH 

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Wójt Gminy Siepraw wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email: iod@siepraw.pl

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane mogą być  przetwarzane w celu:

·          sporządzenia aktu urodzenia dziecka

·          sporządzenia aktu małżeństwa

·          sporządzenia aktu zgonu

·          przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa i realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa

·          przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

·          przyjęcia oświadczeń o nazwisku pierwszego dziecka małżonków przy sporządzaniu aktu urodzenia

·          przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko jednego z małżonków będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko

·          przyjęcia oświadczeń o zmianie imienia lub imion

·          wydania zaświadczenia o stanie cywilnym

·          wydania odpisu aktu stanu cywilnego

·          wydania zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą  

·          wydania zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego/wydania zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego

·          sprostowania, uzupełnienia, unieważnienia aktu stanu cywilnego

·          realizacji wniosku o sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego lub innych dokumentów potwierdzających urodzenie/małżeństwo/zgon za granicą  

·          realizacji wniosku o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy

·          realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach  

·          realizacji wniosku o zmianę imienia lub nazwiska.

·          dołączenia do aktu stanu cywilnego wzmianki dodatkowej lub zamieszczenia przypisku przy akcie

·          wydania dokumentów z akt zbiorowych

·          zameldowania

·          nadania numeru PESEL.  

Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie  przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

ODBIORCY DANYCH


Kierownik urzędu stanu cywilnego udostępnia dane z rejestru stanu cywilnego wydając uprawnionym podmiotom dokumenty określone w ustawie – Prawo o aktach stanu cywilnego. Dostęp do danych mają także służby.  

Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ Dane dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przechowuje przez okres:

1) 100 lat – akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego

dotyczące aktu urodzenia;

2) 80 lat – akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu

cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani / Pana dane do rejestru stanu cywilnego wprowadzane są przez następujące organy:

- kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do nich zmiany;

-  kierownik urzędu stanu cywilnego wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska.


MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik Ilona Baran

Samodzielny referent Sławomir Koloch

Pokój 14

Tel. 12 37 21 818

e-mail: ibar@siepraw.plskoloch@siepraw.pl

WYMAGANE DOKUMENTY
 •  Podanie zawierające takie elementy jak: Imię, nazwisko i adres zamieszkania wnioskodawcy, wskazanie, jaki akt i o jakie dane ma być uzupełniony oraz  czytelny podpis wnioskodawcy. Można skorzystać z gotowego formularza wniosku.
 • jeżeli podstawą uzupełnienia aktu ma być zagraniczny dokument stanu cywilnego, do wniosku należy dołączyć oryginał zagranicznego dokumentu stanu cywilnego lub uwierzytelnioną kopię tego dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub występującego w sprawie pełnomocnika (adwokata, radcę prawnego), a za granicą również przez konsula.
 

 OPŁATY
 •   Opłata skarbowa za odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany po uzupełnieniu aktu wynosi 39 zł.
Opłatę skarbową dokonuje się w kasie Urzędu Gminy Siepraw, pok. Nr 11 lub na rachunek Urzędu – Bank Spółdzielczy o/Siepraw  Nr konta: 97 8591 0007 0240 0000 0228 0001.

 TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
 W większości przypadków sprawa załatwiona zostaje w ciągu 1 dnia od złożenia podania.
Odpis zupełny aktu stanu cywilnego można odebrać osobiście lub przez upoważnioną osobę.

 

TRYB ODWOŁAWCZY
 Od uzupełnienia aktu stanu cywilnego tryb odwoławczy nie przysługuje.
Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Sieprawiu w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia.
Odwołanie należy składać na dzienniku podawczym w pok. nr 10.

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA- UWAGI
 Akt stanu cywilnego, który nie zawiera wszystkich wymaganych danych, uzupełnia kierownik urzędu stanu cywilnego, który go sporządził.
Wniosek powinna złożyć osoba, której akt dotyczy lub jej przedstawiciel ustawowy, albo osoba, która wykaże w tym interes prawny.
Jeżeli uzupełnienia dokonuje się na wniosek innej osoby niż ta, której akt dotyczy, lub jej przedstawiciela ustawowego, kierownik urzędu stanu cywilnego powiadamia tę osobę o złożeniu wniosku o uzupełnienie aktu stanu cywilnego a w przypadku, gdy uzupełnienia aktu małżeństwa dokonuje się na wniosek jednego z małżonków, kierownik urzędu stanu cywilnego powiadamia o złożeniu wniosku drugiego małżonka.
Konieczność uzupełnienia aktu powstaje najczęściej w przypadku przeniesienia do polskiego Rejestru Staniu Cywilnego aktu sporządzonego za granicą, o czym Klient zostanie poinformowany podczas dokonywania transkrypcji aktu.
Sprawa kończy się dodaniem do aktu stanu cywilnego wzmianki dodatkowej o uzupełnieniu aktu w drodze czynności materialno-technicznej.
Po uzupełnieniu aktu wydawany jest jeden egzemplarz odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego.
Odmowa uzupełnienia aktu następuje w formie decyzji administracyjnej. 
 
 
PODSTAWA PRAWNA
 Art. 37 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.
Art. 35 i art. 104 r. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego.


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych  na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na  administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami są:

1.     Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

2.     Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w urzędzie stanu cywilnego administratorem jest Wójt Gminy Siepraw mający siedzibę w Sieprawiu (32-447) przy ulicy Kawęciny 30.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Wójtem Gminy Siepraw można się skontaktować poprzez email ibar@siepraw.pl, pisemnie na adres siedziby administratora lub osobiście w siedzibie administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH 

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Wójt Gminy Siepraw wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email: iod@siepraw.pl

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane mogą być  przetwarzane w celu:

·          sporządzenia aktu urodzenia dziecka

·          sporządzenia aktu małżeństwa

·          sporządzenia aktu zgonu

·          przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa i realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa

·          przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

·          przyjęcia oświadczeń o nazwisku pierwszego dziecka małżonków przy sporządzaniu aktu urodzenia

·          przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko jednego z małżonków będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko

·          przyjęcia oświadczeń o zmianie imienia lub imion

·          wydania zaświadczenia o stanie cywilnym

·          wydania odpisu aktu stanu cywilnego

·          wydania zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą  

·          wydania zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego/wydania zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego

·          sprostowania, uzupełnienia, unieważnienia aktu stanu cywilnego

·          realizacji wniosku o sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego lub innych dokumentów potwierdzających urodzenie/małżeństwo/zgon za granicą  

·          realizacji wniosku o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy

·          realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach  

·          realizacji wniosku o zmianę imienia lub nazwiska.

·          dołączenia do aktu stanu cywilnego wzmianki dodatkowej lub zamieszczenia przypisku przy akcie

·          wydania dokumentów z akt zbiorowych

·          zameldowania

·          nadania numeru PESEL.  

Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie  przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

ODBIORCY DANYCH


Kierownik urzędu stanu cywilnego udostępnia dane z rejestru stanu cywilnego wydając uprawnionym podmiotom dokumenty określone w ustawie – Prawo o aktach stanu cywilnego. Dostęp do danych mają także służby.  

Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ Dane dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przechowuje przez okres:

1) 100 lat – akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego

dotyczące aktu urodzenia;

2) 80 lat – akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu

cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani / Pana dane do rejestru stanu cywilnego wprowadzane są przez następujące organy:

- kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do nich zmiany;

-  kierownik urzędu stanu cywilnego wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH


Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
 
Stanowisko do spraw Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska 

Inspektor Barbara Chorobik
tel. (12) 37 21 817,
pok. nr 15,
e-mail:
bcho@siepraw.pl


WYMAGANE DOKUMENTY

 •  Wypełniony wniosek do planu lub samodzielnie sformułowany wniosek z wymaganymi wskazaniem: nazwiska, imienia / nazwy i adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia i położenia nieruchomości, której dotyczy.
 • Kopia mapy z zaznaczeniem nieruchomości, której (których) dotyczy wniosek.

 
OPŁATY
 
Nie pobiera się.
 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
 
Sprawa załatwiana jest w trybie sporządzania/zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Termin składania wniosków wyznaczony zostaje w ogłoszeniu/obwieszczeniu  Wójta o przystąpieniu do sporządzania/zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Procedura kończy się ogłoszeniem uchwały Rady Gminy Siepraw w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
 

TRYB ODWOŁAWCZY
 
Nie dotyczy.
 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA- UWAGI
 
1. W celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy, Rada Gminy Siepraw z własnej inicjatywy lub na wniosek Wójta podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia/zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (zwanego dalej planem). Przed podjęciem tej uchwały, Wójt wykonuje analizy dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzania/zmiany planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium, przygotowuje materiały geodezyjne do sporządzania/zmiany planu oraz ustala niezbędny zakres prac planistycznych.
2. Wójt po podjęciu przez Radę Gminy Siepraw uchwały o przystąpieniu do sporządzania/zmiany planu miejscowego ogłasza w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania/zmiany planu, określając formę, miejsce i termin składania wniosków do planu, nie krótszy niż 21 dni od dnia ogłoszenia oraz  zawiadamia na piśmie  o przystąpieniu do sporządzania/zmiany planu instytucje i organy właściwe do opiniowania i uzgadniania planu
3. Wnioski o zmianę przeznaczenia nieruchomości w planie przyjmowane są w terminie wyznaczonym w ww. ogłoszeniu/obwieszczeniu, nie krócej niż przez okres  21 dni
4. Wójt opracowuje projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, rozpatrując wnioski, o których mowa wyżej.
5. Projekt planu przedkłada się do zaopiniowania przez właściwe organy i instytucje, w tym gminną komisję urbanistyczno - architektoniczną i inne organy i instytucje wymienione w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz uzgadnia się go z właściwymi organami i instytucjami oraz uzyskuje zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, jeżeli wymagają tego przepisy odrębne.
6. Projekt planu po wprowadzeniu zmian wynikających z uzyskanych opinii i uzgodnień zostaje wyłożony wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  do  publicznego wglądu na okres co najmniej 21 dni, o czym powiadamia się - w miejscowej prasie i przez obwieszczenie oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości -  w terminie co najmniej 7 dni przed wyłożeniem. W okresie wyłożenia organizuje się dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami.
7. W ogłoszeniu/obwieszczeniu o wyłożeniu planu zostaje wyznaczony termin wnoszenia uwag dotyczących projektu planu przez osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, nie krótszy niż 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia planu. Uwagi do projektu planu może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu. Uwagi do projektu planu należy wnieść na piśmie w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.  Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:
- opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym lub
- opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub
- za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
8. Rozpatrzenie uwag przez Wójta następuje w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.
9. Wójt wprowadza zmiany do projektu planu wynikające z rozpatrzenia uwag,  a następnie w niezbędnym zakresie ponawia uzgodnienia, po czym przedstawia Radzie Gminy projekt planu wraz z listą nieuwzględnionych uwag.
10.Jeżeli Rada Gminy stwierdzi konieczność dokonania zmian w projekcie planu, w tym także w wyniku uwzględnienia uwag do projektu planu - czynności, o których mowa wyżej zostają powtórzone w niezbędnym zakresie. Przedmiotem ponowionych czynności może być jedynie część projektu planu objęta zmianą.
11. Plan uchwała Rada Gminy, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Siepraw, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. Część tekstowa planu stanowi treść uchwały, część graficzna oraz wymagane rozstrzygnięcia stanowią załączniki do uchwały..
12.  Wójt przedstawia Wojewodzie wyżej wymienioną uchwałę wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych w celu oceny ich z przepisami prawnymi.
13. Uchwała Rady Gminy w sprawie uchwalenia planu miejscowego obowiązuje od dnia wejścia w życie w niej określonego, jednak nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

 
PODSTAWA PRAWNA
 
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. ; Uchwała Rady Gminy Siepraw o przystąpieniu do sporządzania/zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (po ogłoszeniu przez Wójta o jej podjęciu i wskazaniu terminu przyjmowania wniosków).


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Siepraw z siedzibą przy ul. Kawęciny 30, 32-447 Siepraw, e-mail: iod@siepraw.pl.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail
iod@siepraw.pl.


MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
 
Stanowisko do spraw Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

Inspektor Barbara Chorobik
tel. (12) 37 21 817,
pok. nr 15,
e-mail:bcho@siepraw.pl

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 •  wypełniony wniosek , ze wskazaniem numeru, położenia działki oraz rodzaju planowanej inwestycji,

 
    
OPŁATY
 • za wydanie wypisu lub wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
 
1) od wypisu:
a) do 5 stron   30 zł
b) powyżej 5 stron 50 zł
 
2) od wyrysu:
a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20 zł
b)  nie więcej niż 200 zł
 
Opłatę skarbową dokonuje się w kasie Urzędu Gminy Siepraw, lub na konto Urzędu Gminy Siepraw Nr konta:  KBS o/Siepraw 97 85910007 0240 0000 0228 0001
Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do złożonego wniosku. Z uwagi na brak możliwości określenia w chwili złożenia wniosku całkowitej wysokości opłaty skarbowej, należnej za wydanie wypisu i/lub wyrysu, w momencie złożenia wniosku należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 50,00 zł. Pozostałą, należną kwotę za wydanie dokumentu należy uiścić w momencie jego odbioru.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
 
Do 30 dni. Z reguły sprawy załatwiane są do 14 dni.
 

TRYB ODWOŁAWCZY
 
Nie dotyczy.
 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA- UWAGI
 
Wypis i wyrys ze studium należy odebrać w pok. 15 tutejszego urzędu.


PODSTAWA PRAWNA
 
Kodeks postępowania administracyjnego.

Uchwały Rady Siepraw w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej, art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Siepraw z siedzibą przy ul. Kawęciny 30, 32-447 Siepraw, e-mail: iod@siepraw.pl.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail
iod@siepraw.pl.


MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
 
Stanowisko do spraw Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

Inspektor Barbara Chorobik
tel. (12) 37 21 817,
pok. nr 15,
e-mail:
bcho@siepraw.pl
 

WYMAGANE DOKUMENTY

 •  wypełniony wniosek , ze wskazaniem numeru, położenia działki oraz rodzaju planowanej inwestycji,

 
    
OPŁATY
 
•za wydanie wypisu lub wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
 
1) od wypisu:
a) do 5 stron   30 zł
b) powyżej 5 stron 50 zł
 
2) od wyrysu:
a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20 zł
b)  nie więcej niż 200 zł
 
Opłatę skarbową dokonuje się w kasie Urzędu Gminy Siepraw, lub na konto Urzędu Gminy Siepraw Nr konta:  KBS o/Siepraw 97 85910007 0240 0000 0228 0001
Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do złożonego wniosku. Z uwagi na brak możliwości określenia w chwili złożenia wniosku całkowitej wysokości opłaty skarbowej, należnej za wydanie wypisu i/lub wyrysu, w momencie złożenia wniosku należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 50,00 zł. Pozostałą, należną kwotę za wydanie dokumentu należy uiścić w momencie jego odbioru.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
 
Do 30 dni. Z reguły sprawy załatwiane są do 14 dni.
 

TRYB ODWOŁAWCZY
 
Nie dotyczy.
 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA- UWAGI
 
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy odebrać w pok. 15 tutejszego urzędu. 


PODSTAWA PRAWNA
 
Kodeks postępowania administracyjnego

Uchwały Rady Siepraw w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; Ustawa z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej, art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Siepraw z siedzibą przy ul. Kawęciny 30, 32-447 Siepraw, e-mail: iod@siepraw.pl.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail
iod@siepraw.pl.


MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
 
Stanowisko do spraw Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

Inspektor Barbara Chorobik
tel. (12) 37 21 817,
pok. nr 15,
e-mail: bcho@siepraw.pl

WYMAGANE DOKUMENTY

 • wypełniony wniosek o uzyskanie zaświadczenia o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji lub                 
 • w Specjalnej Strefie Rewitalizacji.

 
OPŁATY

 • opłata skarbowa 17 zł. za wydanie zaświadczenia

 
Opłatę skarbową dokonuje się w kasie Urzędu Gminy Siepraw, lub na konto Urzędu Gminy Siepraw Nr konta:  KBS o/Siepraw 97 8591 0007 0240 0000 0228 0001

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do złożonego wniosku.
 
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
 
7 dni.
 
PROCEDURY POSTĘPOWANIA- UWAGI
 
Wnioskowane zaświadczenie należy odebrać w pok. 15.
 
TRYB ODWOŁAWCZY
 
Nie dotyczy.
 
PODSTAWA PRAWNA
 
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
Ustawa z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji.
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Uchwała nr XVIII/170/16 Rady Miejskiej Siepraw z dnia 26 października 2016 roku w sprawie ustanowienia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na ternie Gminy Siepraw.


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.
Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Siepraw z siedzibą przy ul. Kawęciny 30, 32-447 Siepraw, e-mail: iod@siepraw.pl.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail
iod@siepraw.pl.


MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
 
Stanowisko do spraw Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska 

Inspektor Barbara Chorobik
tel. (12) 37 21 817,
pok. nr 15,
e-mail: bcho@siepraw.pl


WYMAGANE DOKUMENTY

 •  wypełniony wniosek  
 • opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany  sposobu użytkowania
 • kserokopia aktualnej mapy ewidencyjnej, zasadniczej lub sytuacyjno – wysokościowej w zakresie nieruchomości, na której zlokalizowany jest obiekt budowlany, który podlegać będzie zmianie sposobu użytkowania
 • opis techniczny określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego, w którym określone zostaną przykładowo dane takie jak: powierzchnia zabudowy, powierzchnia kondygnacji obiektu budowlanego, ilość projektowanych miejsc parkingowych.

Wymagane dane zależeć mogą od rodzaju zamierzonego sposobu użytkowania.
 
 
OPŁATY

 •  Opłata skarbową w wysokości 17 zł

Opłatę skarbową dokonuje się w kasie Urzędu Gminy Siepraw, lub na konto Urzędu Gminy Siepraw Nr konta:  KBS o/Siepraw 97 85910007 0240 0000 0228 0001
Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do złożonego wniosku.

 
 
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
 
do 7 dni
 

TRYB ODWOŁAWCZY
 
Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA- UWAGI
 
Wnioskowane zaświadczenie należy odebrać w pok. 15 tutejszego urzędu lub po zamieszczeniu stosownej adnotacji na wniosku zostanie wysłane na wskazany we wniosku adres.


PODSTAWA PRAWNA
 
Kodeks postępowania administracyjnego

Uchwała Rady Gminy Siepraw w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; Ustawa z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej.


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Siepraw z siedzibą przy ul. Kawęciny 30, 32-447 Siepraw, e-mail: iod@siepraw.pl.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail
iod@siepraw.pl.


MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Stanowisko do spraw Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

Inspektor Barbara Chorobik
tel. (12) 37 21 817,
pok. nr 15,
e-mail: bcho@siepraw.pl
 
 WYMAGANE DOKUMENTY

 •  wypełniony wniosek – o nadanie numeru porządkowego nieruchomości, który powinien zawierać: oznaczenie i miejsce położenia przedmiotowej działki.

 
OPŁATY

Nie dotyczy.
 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego (30 dni).
 
TRYB ODWOŁAWCZY

Nie dotyczy.
 
PROCEDURY POSTĘPOWANIA- UWAGI
 
1.  O nadanie numeru wnioskować może właściciel lub osoba faktycznie władająca nieruchomością.
2. Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.
3.Na tabliczce, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw - nazwę miejscowości.
4. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.
 
PODSTAWA PRAWNA
 
1.  Art. 47a ust. 1 pkt.1, ust. 5 i 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.
2.  Art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
3. Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów.
4.  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.
Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Siepraw z siedzibą przy ul. Kawęciny 30, 32-447 Siepraw, e-mail: iod@siepraw.pl.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail
iod@siepraw.pl.


MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA


 Samodzielne Stanowisko ds. Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego  i Ochrony środowiska
Podinspektor  Ewelina Czernecka
tel. (12) 37 21 817, pok. nr 15
e-mail: eczernecka@siepraw.pl
 

WYMAGANE DOKUMENTY

 •  wypełniony wniosek wraz z załącznikami

 
OPŁATY
 
Nie dotyczy. 


TRYB ODWOŁAWCZY

Nie dotyczy.


PROCEDURY POSTĘPOWANIA- UWAGI


W ciągu miesiąca. Sprawy skomplikowane mogą spowodować wydłużenie terminu z przyczyn niezależnych od tut. Urzędu.
(Zgodnie z art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego powinny być załatwione nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Zgodnie z art. 36 § 1 o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 organ obowiązany jest zawiadomić  strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy).


PODSTAWA PRAWNA
 

Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
Uchwały nr XXX/251/13 Rady Gminy Siepraw z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania (Dz. Urz. Woj. Mało., poz. 5831 zmiana 2014 r poz. 1158)


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Siepraw z siedzibą przy ul. Kawęciny 30, 32-447 Siepraw, e-mail: iod@siepraw.pl.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail
iod@siepraw.pl.


MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Stanowisko do spraw Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

Inspektor Barbara Chorobik
tel. (12) 37 21 817,
pok. nr 15
e-mail: bcho@siepraw.pl


WYMAGANE DOKUMENTY

 • wypełniony wniosek,
 • poświadczenie własności,
 • wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi,
 • zaświadczenie o przeznaczeniu działki,
 • operat projektu podziału część A i B,
 • kopia protokołu ustalenia granic,
 • szkic polowy /kopia/.


OPŁATY

 • opłata skarbowa 17 zł. za wydanie zaświadczenia

 
Opłatę skarbową dokonuje się w kasie Urzędu Gminy Siepraw, lub na konto Urzędu Gminy Siepraw Nr konta:  KBS o/Siepraw 97 8591 0007 0240 0000 0228 0001.

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do złożonego wniosku.
 
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego (30 dni).
 
TRYB ODWOŁAWCZY
 Nie dotyczy
 
PROCEDURY POSTĘPOWANIA- UWAGI
Procedura ta dotyczy gruntów, które zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego leżą w terenach upraw rolnych i leśnych.
 
PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Kodeks postępowania administracyjnego.

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.
Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Siepraw z siedzibą przy ul. Kawęciny 30, 32-447 Siepraw, e-mail: iod@siepraw.pl.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail iod@siepraw.pl.


ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
 
Stanowisko do spraw Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

Inspektor Barbara Chorobik
tel. (12) 37 21 817,
pok. nr 15,
e-mail: bcho@siepraw.pl


WYMAGANE DOKUMENTY

 • dokument stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości (wypis z ksiąg wieczystych, akt notarialny, postanowienie Sądu),
 • wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą  podziałowi,
 • wstępny projekt podziału działki opracowany na kopii mapy zasadniczej,
 • mapy projektu podziału,
 • ksero protokołu ustalenia granic,
 • szkic polowy,
 • pozwolenie na podział nieruchomości wydane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – jeżeli przedmiotem wniosku jest nieruchomość wpisana do rejestru zabytków,
 • pełnomocnictwo – jeśli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.


OPŁATY

Nie pobiera się.
 
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
30 dni.
 
TRYB ODWOŁAWCZY
 
Od decyzji przysługuje Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie (ul. J. Lea 10, 30-048 Kraków) za pośrednictwem Wójta Gminy Siepraw w terminie 14 dni od daty doręczenia.
 
PROCEDURY POSTĘPOWANIA- UWAGI
 
Jeżeli podział nieruchomości jest zgodny z ustaleniami planu miejscowego, jego zatwierdzenie dokonuje się na podstawie decyzji na wniosek osoby, która ma w tym interes prawny.
 
PODSTAWA PRAWNA
 
1. Art. 93, art. 96 ust. 1 i 4, art. 97, art.99 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości.
3. Art. 35 § 3, art. 104, art. 127 § 1 i 2 i art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.
Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Siepraw z siedzibą przy ul. Kawęciny 30, 32-447 Siepraw, e-mail: iod@siepraw.pl.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail
iod@siepraw.pl.


MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
 

Stanowisko do spraw Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

Inspektor Barbara Chorobik
tel. (12) 37 21 817,
pok. nr 15,
e-mail:
bcho@siepraw.pl
 

WYMAGANE DOKUMENTY

 •  wypełniony wniosek wraz z załącznikami

    
OPŁATY 

 • bez opłat w przypadku podziału terenu przewidzianego pod budownictwo mieszkaniowe,
 • w pozostałych przypadkach opłata wynosi 17złOpłatę skarbową dokonuje się w kasie Urzędu Gminy Siepraw, lub na konto Urzędu Gminy Siepraw Nr konta:  KBS o/Siepraw 97 85910007 0240 0000 0228 0001.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
 
Do 30 dni.
 

TRYB ODWOŁAWCZY
 
Zażalenie na piśmie przysługuje do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Siepraw, w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji. Zażalenie należy złożyć na dzienniku podawczym.


PODSTAWA PRAWNA
 
Kodeks postępowania administracyjnego.

Art. 93 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. 


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Siepraw z siedzibą przy ul. Kawęciny 30, 32-447 Siepraw, e-mail: iod@siepraw.pl.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail
iod@siepraw.pl.


MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
 
Stanowisko do spraw Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

Inspektor Barbara Chorobik
tel. (12) 37 21 817,
pok. nr 15,
e-mail: bcho@siepraw.pl
 
WYMAGANE DOKUMENTY

 •  wypełniony wniosek,
 • dokument stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości (wypis z ksiąg wieczystych, akt notarialny, postanowienie Sądu),
 • wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą  podziałowi,
 • wstępny projekt podziału działki opracowany na kopii mapy zasadniczej z wyłączeniem art.95 (podziałów dokonywanych niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego),
 • mapy projektu podziału,
 • ksero protokołu ustalenia granic,
 • szkic polowy,
 • pozwolenie na podział nieruchomości wydane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – jeżeli przedmiotem wniosku jest nieruchomość wpisana do rejestru zabytków,
 • pełnomocnictwo – jeśli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.

 
OPŁATY

 •  Opłata za wydanie decyzji – 10 zł

Opłatę skarbową dokonuje się w kasie Urzędu Gminy Siepraw, lub na konto Urzędu Gminy Siepraw Nr konta:  KBS o/Siepraw 97 8591 0007 0240 0000 0228 0001

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do złożonego wniosku.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego (30 dni).
 
TRYB ODWOŁAWCZY
 
A/ Gdy w toku postępowania rozgraniczeniowego strony zawarły ugodę likwidującą spór graniczny oraz gdy rozgraniczenie jest sporne, od decyzji wydanej w tych sprawach służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy Siepraw, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
B/ Gdy postępowanie rozgraniczeniowe jest zgodne i kończy się podpisaniem protokołu granicznego, od decyzji wydanej w tej sprawie służy odwołanie do Sądu Rejonowego w Myślenicach za pośrednictwem Wójta Gminy Siepraw, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
 
PROCEDURY POSTĘPOWANIA- UWAGI

Jeżeli postępowanie jest sporne, sprawę przekazuje się z do sądu.
 
PODSTAWA PRAWNA
 
Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Kodeks postępowania administracyjnego.

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.
Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Siepraw z siedzibą przy ul. Kawęciny 30, 32-447 Siepraw, e-mail: iod@siepraw.pl.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail
iod@siepraw.pl.


MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Stanowisko do spraw Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

Inspektor Barbara Chorobik
tel. (12) 37 21 817,
pok. nr 15,
e-mail: bcho@siepraw.pl

WYMAGANE DOKUMENTY

 • wypełniony wniosek,
 • wypis z ksiąg wieczystych,
 • wypis z rejestrów gruntów,
 • wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej   nieruchomość podlegającą podziałowi,
 • mapy projektu podziału,
 • protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
 • pozwolenie Konserwatora Zabytków na podział nieruchomości, jeżeli nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków,
 • rzuty poziome ścian-oddzieleń przeciwpożarowych lub opinia osoby posiadającej uprawnienia budowlane w przypadku podziału gruntu wraz z budynkiem.


OPŁATY
Nie pobiera się.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
 
Zgodnie z Kodeksem postępowania adminstracyjnego (30 dni).
 
TRYB ODWOŁAWCZY
 
Od decyzji przysługuje Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie (ul. J. Lea 10, 30-048 Kraków) za pośrednictwem Wójta Gminy Siepraw w terminie 14 dni od daty doręczenia.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA- UWAGI
 
Zatwierdzenia podziału nieruchomości dokonuje się na podstawie decyzji na wniosek osoby, która ma w tym interes prawny.

PODSTAWA PRAWNA
 
Art. 95–99 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości.
3. Art. 35 § 3, art. 104, art. 127 § 1 i 2, art. 127a i art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.
Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Siepraw z siedzibą przy ul. Kawęciny 30, 32-447 Siepraw, e-mail: iod@siepraw.pl.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail
iod@siepraw.pl.


MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Stanowisko do spraw Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

Inspektor Barbara Chorobik
tel. (12) 37 21 817,
pok. nr 15,
e-mail: bcho@siepraw.pl


WYMAGANE DOKUMENTY

 • wypełniony wniosek,
 • oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego, o pracy w gospodarstwie rolnym przez 5 lat, gdy strona nie posiada świadectwa ukończenia szkoły średniej, wyższej bądź zawodowej rolniczej.


OPŁATY

 •  opłata skarbowa 17 zł za wydanie zaświadczenia

 
Opłatę skarbową dokonuje się w kasie Urzędu Gminy Siepraw, lub na konto Urzędu Gminy Siepraw Nr konta:  KBS o/Siepraw 97 8591 0007 0240 0000 0228 0001.

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do złożonego wniosku.
 
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
 
Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego (7 dni).
 
TRYB ODWOŁAWCZY
 
Nie dotyczy.
 
PODSTAWA PRAWNA
 
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.
Kodeks postępowania administracyjnego.
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.
Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Siepraw z siedzibą przy ul. Kawęciny 30, 32-447 Siepraw, e-mail: iod@siepraw.pl.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail
iod@siepraw.pl.


MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
 
Samodzielne Stanowisko ds. Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego  i Ochrony środowiska
Podinspektor  Ewelina Czernecka
tel. (12) 37 21 817, pok. nr 15
email: eczernecka@siepraw.pl

WYMAGANE DOKUMENTY

 • oferta właściciela zainteresowanego sprzedaniem gminie nieruchomości, z określeniem działki, księgi wieczystej, proponowanej ceny sprzedaży oraz z ewentualnym uzasadnieniem dlaczego gmina powinna być zainteresowana jej nabyciem.

 
OPŁATY
 
Wniosek jest wolny od opłat.
 
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
 
1. Przedmiotowe sprawy mają charakter cywilnoprawny, z uwagi na powyższe każdy urząd reguluje we własnym zakresie termin ich załatwienia.
2. Postępowanie kończy się zawarciem aktu notarialnego przed notariuszem.
 
TRYB ODWOŁAWCZY
 
Nie dotyczy.
 
PROCEDURY POSTĘPOWANIA- UWAGI
 
Złożoną przez właściciela ofertę rozpatruje się pod względem jej znaczenia dla gminy. Odpowiedź udzielana jest pisemnie. Jeżeli gmina jest zainteresowana nabyciem i dojdzie do ustalenia ceny, nabycie następuje w drodze aktu notarialnego.
 
PODSTAWA PRAWNA
 
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Uchwała Nr XXI/41/08 Rady Gminy Siepraw z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania (Dz. Urz. Woj. Małop  Nr 525, poz. 3409 zm. Dz. Urz. Woj. Małop. z 2010r. Nr 111, poz. 723.)

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.
Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Siepraw z siedzibą przy ul. Kawęciny 30, 32-447 Siepraw, e-mail: iod@siepraw.pl.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail iod@siepraw.pl.

MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
 
Samodzielne Stanowisko ds. Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego  i Ochrony środowiska
Podinspektor  Ewelina Czernecka
tel. (12) 37 21 817, pok. nr 15
email: eczernecka@siepraw.pl
 
WYMAGANE DOKUMENTY

 • wypełniony wniosek

OPŁATY
 
Wniosek jest wolny od opłat.
 
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
 
Przedmiotowe sprawy mają  charakter cywilnoprawny, z uwagi na powyższe każdy urząd reguluje we własnym zakresie termin ich załatwienia.
 
TRYB ODWOŁAWCZY
 
Nie przysługuje.
 
PROCEDURY POSTĘPOWANIA- UWAGI
 
Przy zawieraniu umów dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata obowiązuje forma przetargowa.
Umowa dzierżawy zostaje spisana z osobą, która przetarg wygrała.
Umowa dzierżawy na czas do 3-ch lat zostaje spisana po uzgodnieniu warunków umowy.
Przetarg na wydzierżawienie nieruchomości gminy ogłaszany jest na tablicach informacyjnych, w prasie lokalnej oraz na stronach www.siepraw.pl
 
PODSTAWA PRAWNA
 
Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997r., kodeks cywilny.
Uchwała Nr XXI/41/08 Rady Gminy Siepraw z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania (Dz. Urz. Woj. Małop  Nr 525, poz. 3409 zm. Dz. Urz. Woj. Małop. z 2010r. Nr 111, poz. 723).


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.
Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Siepraw z siedzibą przy ul. Kawęciny 30, 32-447 Siepraw, e-mail: iod@siepraw.pl.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail iod@siepraw.pl.


MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Samodzielne Stanowisko ds. Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego  i Ochrony środowiska
Podinspektor  Ewelina Czernecka
tel. (12) 37 21 817, pok. nr 15
e-mail: eczernecka@siepraw.pl
 
WYMAGANE DOKUMENTY

 •  w sprawie przysługującego pierwszeństwa nabycia - wniosek B,
 • w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na własność - wniosek B  oraz aktualny odpis z księgi wieczystej,
 • w sprawie nabycia działki w celu poprawienia warunków zagospodarowania działki przyległej, wniosek C,
 • w sprawie nabycia nieruchomości w drodze przetargu - wniosek A.


OPŁATY

Wniosek jest wolny od opłat.
 
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
 
1. Przedmiotowe sprawy mają charakter cywilnoprawny, z uwagi na powyższe każdy urząd reguluje we własnym zakresie termin ich załatwienia. Termin załatwienia sprawy uzależniony jest od ilości spraw, stanu prawnego nieruchomości oraz konieczności wykonywania prac geodezyjnych.
2. Postępowanie kończy się zawarciem aktu notarialnego przed notariuszem.
 
TRYB ODWOŁAWCZY
 
Nie dotyczy.
 
PROCEDURY POSTĘPOWANIA- UWAGI
 
Nieruchomości stanowiące własność gminy zbywane są w formie przetargu.
Forma bezprzetargowa jest dostępna miedzy innymi dla:
 
a) osób będących poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości lub ich spadkobiercami, pozbawionymi prawa własności tej nieruchomości przed 5.12.1990 r., jeżeli złożą one wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia podanym do publicznej wiadomości przez gminę. Do wniosku należy dołączyć decyzję wywłaszczeniową lub akt notarialny sprzedaży przedmiotowej nieruchomości. W przypadku spadkobierców- postanowienie sądu o nabyciu spadku,
 
b) użytkowników wieczystych nabywających nieruchomość na własność
 
c) forma bezprzetargowa dotyczy także takich części nieruchomości, które są niezbędne dla poprawienia warunków zagospodarowania innych nieruchomości, do których przylegają, a stanowiących własność lub oddanych w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę część nabyć oraz jeżeli nie mogą być zbyte jako odrębne nieruchomości.
Informacja o przetargu na zbycie nieruchomości, podaje się do publicznej wiadomości na tablicach informacyjnych, w prasie oraz na stronach www.siepraw.pl
 
PODSTAWA PRAWNA
 
Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 stycznia 1997r. oraz kodeks cywilny.


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.
Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Siepraw z siedzibą przy ul. Kawęciny 30, 32-447 Siepraw, e-mail: iod@siepraw.pl.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail
iod@siepraw.pl.


MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Samodzielne Stanowisko ds. Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego  i Ochrony środowiska
Podinspektor  Ewelina Czernecka
tel. (12) 37 21 817, pok. nr 15
e-mail: eczernecka@siepraw.pl
 
WYMAGANE DOKUMENTY

 •  wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
 •  aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości gruntowej
 •  kwit potwierdzający dokonanie wpłaty opłaty skarbowej

 
OPŁATY
 
1)  zaliczka pobrana na poczet wyceny nieruchomości - 500 zł
2) opłata skarbowa 10 zł
3) opłata z tytułu przekształcenia ustalona w decyzji
 
TRYB ODWOŁAWCZY
 
Decyzja wydawana jest w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia postępowania wyjaśniającego umożliwiającego wydanie decyzji.
 
PROCEDURY POSTĘPOWANIA- UWAGI
 
Odwołanie w trybie przepisów Kodeks postępowania administracyjnego.
 
PODSTAWA PRAWNA
 
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997.
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 
Wyrokiem z dnia 26 stycznia 2010 r. sygn.akt K 9/08 Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją art.4 ust.8 i 9 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  nieruchomości w zakresie, w jakim wskazuje, że udzielenie bonifikaty jest obowiązkiem organu jednostki samorządu terytorialnego właściwego do wydania decyzji przekształceniowej. Przepisy te tracą moc obowiązującą z upływem osiemnastu miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej tj. od dnia 08 lutego 2010 r.
 
Zgodnie z art.4 ust.8 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - osobie fizycznej, której dochód miesięczny na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym nie przekracza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatnie półrocze roku poprzedzającego rok, w którym wystąpiono z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych przepisów, organ właściwy do wydania decyzji udziela, na jej wniosek (GPS 20.4a), 90% bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, jeżeli nieruchomość jest zabudowana na cele mieszkaniowe albo przeznaczona pod tego rodzaju zabudowę.


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 


Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Siepraw z siedzibą przy ul. Kawęciny 30, 32-447 Siepraw, e-mail: iod@siepraw.pl.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail
iod@siepraw.pl.


MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
 
Samodzielne Stanowisko ds. Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego  i Ochrony środowiska
Podinspektor  Ewelina Czernecka
tel. (12) 37 21 817, pok. nr 15
e-mail: eczernecka@siepraw.pl
 
WYMAGANE DOKUMENTY

 •  wypełniony wniosek


OPŁATY
 
Wniosek jest wolny od opłat.
 
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
 
Przedmiotowe sprawy mają  charakter cywilnoprawny, z uwagi na powyższe każdy urząd reguluje we własnym zakresie termin ich załatwienia.
 
TRYB ODWOŁAWCZY
 
Nie przysługuje.
 
PROCEDURY POSTĘPOWANIA- UWAGI
 
Umowa użyczenia zostaje spisana po uzgodnieniu warunków umowy.
 
PODSTAWA PRAWNA
 
Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997r.

Kodeks cywilny.


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Siepraw z siedzibą przy ul. Kawęciny 30, 32-447 Siepraw, e-mail: iod@siepraw.pl.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail
iod@siepraw.pl.