Rada Gminy Siepraw w dniu 10 maja 2018 r. podjęła  uchwałę Nr XXXII/319/18 w sprawie  przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie częściowej refundacji wydatków mieszkańców Gminy Siepraw z tytułu poniesionych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Była to odpowiedź na inicjatywę Radnego Aleksandra Sudera, który po podwyżce opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (weszła od początku roku), wynikającej z wzrostu cen zaoferowanych w przetargu, wniósł o złagodzenie jej skutków dla najuboższych mieszkańców Gminy.     


Wprowadzenie programu osłonowego możliwe było zgodnie z art. 17, ust. 2, pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, który mówi, że do zadań własnych gminy należy: (…) 4) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych; (…)


Celem programu jest ustalenie zasad przyznawania pomocy finansowej adresowanej do mieszkańców Gminy Siepraw, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, udzielanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieprawiu i spełniających kryteria dochodowe, o których jest mowa w art. 8 ust 1 ustawy o pomocy społecznej oraz prowadzących segregację wytwarzanych odpadów komunalnych. Pomoc finansowa w rozumieniu programu osłonowego polegać będzie na refundacji w wysokości 3 zł na osobę, na miesiąc z tytułu poniesionych opłat za odbiór segregowanych odpadów komunalnych w formie zasiłku celowego.


Przyznanie pomocy osobie uprawnionej odbywać się będzie raz na rok w formie częściowej refundacji kosztów  z tytułu poniesionych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i następować będzie na wniosek osoby zainteresowanej, składany w GOPS. Innymi słowy wniosek należy złożyć dopiero po dokonaniu opłaty za cały rok, tak aby można było dokonać refundacji w całości za jednym razem.

Efektami realizacji Programu osłonowego mają być:

  • Ograniczenie niepożądanych zjawisk społecznych.
  • Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz podejmowanie przez osoby zagrożone tym zjawiskiem działań mających na celu przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej, jaką jest brak środków finansowych na uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  • Realizacja zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym tj. podejmowanie zadań z zakres pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

 Gminny program osłonowy będzie obowiązywał w okresie od II do IV kwartału 2018 roku. Po tym czasie zostaną ocenione efekty jego realizacji oraz podjęta przez Radę Gminy decyzja w sprawie przedłużenia Programu na kolejne lata.