Biuro Rady Gminy Siepraw informuje, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Rady Gminy w dniu 10 maja 2018 roku /czwartek/ o godzinie 17.00 w sali obrad Urzędu Gminy Siepraw odbędzie się sesja Rady Gminy Siepraw Nr XXXII z następującym porządkiem obrad: 1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2.     Przedstawienie porządku obrad.
 3.     Przyjęcie protokołu Nr XXXI.
 4.     Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Siepraw z             Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku.
 5.     Uchwała w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania niektórych wynagrodzeń nauczycieli.
 6.     Uchwała określająca czas bezpłatnego wychowania przedszkolnego oraz wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatny wymiar zajęć i warunki zwolnienia z tych opłat, w publicznych przedszkolach.
 7.     Uchwała w sprawie obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych przez niektórych nauczycieli.
 8.     Uchwała w sprawie dopłaty do taryfy dla odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych.
 9.     Uchwała w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do taryfy dla odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych.
 10.     Uchwała w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodzin za rok 2017.
 11.     Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 rok oraz planu potrzeb na 2018 rok
 12.     Uchwała w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w gminie Siepraw za 2017 rok.
 13.     Uchwała w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie częściowej refundacji wydatków mieszkańców Gminy Siepraw z tytułu poniesionych opłat za odbiór segregowanych odpadów komunalnych.
 14.     Uchwała w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentami płatniczymi podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Siepraw.
 15.     Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Siepraw na rok 2018.
 16.     Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siepraw.
 17.     Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Siepraw od Powiatu Myślenickiego zadania publicznego związanego z wykonaniem przebudowy chodnika asfaltowego przy drodze powiatowej nr K1950 w miejscowości Siepraw (ulica Ks. J. Przytockiego).
 18.     Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Myślenickim umowy o udzieleniu powiatowi pomocy finansowej na dofinansowanie do wykonania nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej nr K1950 w miejscowości Siepraw (ulica Ks. J. Przytockiego).
 19.     Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Siepraw od Powiatu Myślenickiego zadania publicznego związanego z wykonaniem remontu pobocza drogi powiatowej K 1945 Zawada - Siepraw i Nr K1948 Siepraw – Zakliczyn - Brzączowice (ulica Anieli Salawy).
 20.     Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Myślenickim umowy o udzieleniu pomocy finansowej na dofinansowanie zadania związanego z przebudową dróg powiatowych nr K1953 Brzączowice –Gorzków i nr K1949 Czechówka-Stojowice w ramach PRGiPID.
 21.     Uchwała w sprawie zmiany załącznika do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Siepraw na rok 2018.
 22.     Informacje o bieżącej pracy Wójta Gminy.
 23.     Interpelacje radnych, wolne wnioski i zapytania radnych.
 24.     Informacje Przewodniczącego Rady.
 25.     Zamknięcie obrad sesji.