Biuro Rady Gminy Siepraw zawiadamia, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Rady w dniu10 czerwca 2019 roku /poniedziałek/ o godzinie 16.00 w sali obrad Urzędu Gminy Siepraw odbędzie się posiedzenie połączonych komisji.
Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 4. Opinia do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Siepraw.
 5. Omówienie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2018 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieprawiu.
 6. Omówienie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2018 rok Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sieprawiu.
 7. Opinia do projektu uchwały w sprawie  przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieprawiu za 2018 rok oraz planu potrzeb na 2019 rok.
 8. Opinia do projektu uchwały w sprawie  przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w gminie Siepraw za 2018 r.
 9. Opinia do projektu uchwały w sprawie przyjęcia strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Siepraw na lata 2019 – 2024.
 10. Opinia do projektu uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Siepraw.
 11. Opinia do projektu uchwały zmieniającej regulamin udzielania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców w ramach projektów realizowanych przez Gminę Siepraw z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 12. Opinia do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2019.
 13. Opinia do projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łyczance.
 14. Opinia do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Siepraw za rok 2018.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie posiedzenia.