Biuro Rady Gminy Siepraw zawiadamia, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Rady w dniu 8 maja 2018 roku /wtorek/ o godzinie 17.00 w sali obrad Urzędu Gminy Siepraw odbędzie się posiedzenie połączonych komisji.
Proponowany porządek posiedzenia:

 1.     Otwarcie posiedzenia.
 2.     Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3.     Przyjęcie protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia komisji.
 4.     Opinia do projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy   Gminy Siepraw z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku.
 5.     Opinia do projektu uchwały w sprawie dopłaty do taryfy dla odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych.
 6.     Opinia do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do taryfy dla odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych.
 7.     Opinia do projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodzin za rok 2017.
 8.     Opinia do projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 rok oraz planu potrzeb na 2018 rok
 9.     Opinia do projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w gminie Siepraw za 2017 rok.
 10.     Opinia do projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie częściowej refundacji wydatków mieszkańców Gminy Siepraw z tytułu poniesionych opłat za odbiór segregowanych odpadów komunalnych.
 11.     Opinia do projektu uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentami płatniczymi podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Siepraw.
 12.     Opinia do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Siepraw na rok 2018.
 13.     Opinia do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siepraw.
 14.     Opinia do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Siepraw od Powiatu Myślenickiego zadania publicznego związanego z wykonaniem przebudowy chodnika asfaltowego przy drodze powiatowej nr K1950 w miejscowości Siepraw (ulica Ks. J. Przytockiego).
 15.     Opinia do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Myślenickim umowy o udzieleniu powiatowi pomocy finansowej na dofinansowanie do wykonania nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej nr K1950 w miejscowości Siepraw (ulica Ks. J. Przytockiego).
 16.     Opinia do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Siepraw od Powiatu Myślenickiego zadania publicznego związanego z wykonaniem remontu pobocza drogi powiatowej K 1945 Zawada - Siepraw i Nr K1948 Siepraw – Zakliczyn - Brzączowice (ulica Anieli Salawy).
 17.     Opinia do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Myślenickim umowy o udzieleniu pomocy finansowej na dofinansowanie zadania związanego z przebudową dróg powiatowych nr K1953 Brzączowice –Gorzków i nr K1949 Czechówka-Stojowice w ramach PRGiPID.
 18.     Opinia do projektu uchwały w sprawie zmiany załącznika do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Siepraw na rok 2018.
 19.     Wolne wnioski.
 20.     Zamknięcie posiedzenia.