W dniu 25 kwietnia 2019 roku w sali obrad Urzędu Gminy Siepraw pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Leszka Wierzby odbyła się VI sesja Rady Gminy Siepraw.
Podczas sesji podjęto uchwały w sprawie:   

  • przystąpienia do sporządzania zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Siepraw w granicach administracyjnych wsi: Siepraw, Zakliczyn, Czechówka i Łyczanka;
  • ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Siepraw na okres od dnia 1 września 2019 roku;
  • tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Siepraw;
  • regulaminu przyznawania i wypłacania niektórych wynagrodzeń nauczycieli;
  • zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2019;
  • zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siepraw;
  • przekazania w 2019 roku środków finansowych na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach;
  • przekazania w 2019 roku środków  finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wydatki majątkowe Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach;
  • zmiany załącznika do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Siepraw na rok 2019.