Biuro Rady Gminy Siepraw informuje, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Rady Gminy w dniu 28 marca 2019 roku /czwartek/ o godzinie 16.00 w sali obrad Urzędu Gminy Siepraw odbędzie się sesja Rady Gminy Siepraw Nr V z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr IV.
 4. Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Siepraw  na rok 2019.  
 5. Uchwała w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Siepraw.
 6. Uchwała w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania niektórych wynagrodzeń nauczycieli.
 7. Uchwała w sprawie gminnego programu dla rodzin wielodzietnych Sieprawska Karta Dużej Rodziny.
 8. Uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawiciela gminy Siepraw do składu osobowego Społecznej Rady Samodzielnego Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej w Myślenicach.
 9. Informacje o bieżącej pracy Wójta Gminy.
 10. Wolne wnioski i zapytania ustne radnych.
 11. Informacje Przewodniczącego Rady.
 12. Zamknięcie obrad sesji.