25 czerwca br. odbyła się sesja absolutoryjna Rady Gminy Siepraw. Porządek  posiedzenia obejmował m. in. przedstawienie „Raportu o stanie Gminy w 2018 roku”, debatę nad Raportem, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta, podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2018 rok, czy też podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
O ile udzielenie absolutorium to stały element kalendarza samorządowego od wielu lat to udzielenie wotum zaufania radni gminni mieli okazję udzielać Wójtowi po raz pierwszy. Nowość ta wynika z Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, która wprowadziła artykuł 28aa do ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, który w ust. 9 mówi o głosowaniu o udzieleniu wotum zaufania wójtowi po przeprowadzeniu debaty nad raportem o stanie gminy: „9.  Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania.”
Wójt Gminy Tadeusz Pitala w wymaganym terminie, tj. do 31 maja br. przesłał radnym raport o stanie Gminy oraz opublikował jego treść na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy. Na sesji zaprezentował Raport na prezentacji multimedialnej oraz przypomniał główne tezy tego dokumentu: pozycję Gminy w niezależnych rankingach, realizacje budżetu gminy, informację o stanie mienia komunalnego, stan realizacji dokumentów i polityk strategicznych oraz uchwał podjętych w 2018 roku. Znaczną część prezentacji zajęła współpraca z instytucjami i jednostkami rządowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, a także inicjatywy podjęte przez Wójta w ubiegłym roku.
Po prezentacji Przewodniczący Rady Gminy Leszek Wierzba zaprosił zebranych do debaty nad raportem. W tej części sesji radnego Piotra Nowaka zainteresowała sprawa drożejących usług wywozu i utylizacji odpadów komunalnych – odbyła się dyskusja, co można w tym temacie zrobić, w kontekście wzrastającej co roku ilości  śmieci produkowanych przez mieszkańców oraz wzrastających cen usług.
Następnie odbyło się głosowanie nad wotum zaufania dla Wójta. Radni jednomyślnie zagłosowali za podjęciem uchwały w tej sprawie.  Podobnie rzecz miała się z udzieleniem Wójtowi absolutorium – czternastu obecnych radnych głosowało „za” skwitowaniem dla jednoosobowego Zarządu Gminy.
Po przegłosowaniu ww. uchwał Przewodniczący Rady Gminy pogratulował Wójtowi udzielenia wotum zaufania i absolutorium przez Radę Gminy i podziękował za jego pracę na rzecz samorządu lokalnego w 2018 roku.  
Z Raportem o stanie Gminy w 2018 roku można zapoznać się pod adresem:
https://bip.malopolska.pl/ugsiepraw,m,324448,2019....