Biuro Rady Gminy Siepraw zawiadamia, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komisji w dniu 29 kwietnia 2019 roku /poniedziałek/ o godzinie 17.00 w sali obrad Urzędu Gminy Siepraw odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  4. Kontrola realizacji dochodów w 2018 roku z tytułu: podatków od osób prawnych i fizycznych, opłat za wodę i ścieki, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Informacja na temat zaległości, podejmowanych czynności egzekucyjnych, ilości dłużników oraz kwot zadłużenia. 
  5. Wolne wnioski.
  6. Zamknięcie posiedzenia.