20 listopada 2018 roku odbyła się inauguracyjna sesja Rady Gminy Siepraw nowej, pięcioletniej kadencji. W pierwszej części posiedzenia, którą prowadziła Jadwiga Rodak, najstarsza wiekiem spośród wszystkich radnych,  Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej - Natalia Postrzech wręczyła zaświadczenia o wyborze radnym oraz Wójtowi. Następnie odbyła się ceremonia ślubowania radnych. Po odczytaniu roty ślubowania przez Przewodniczącą obrad: "Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców", najmłodszy wiekiem radny – Konrad Urbanik – odczytywał alfabetycznie nazwiska poszczególnych radnych, którzy wypowiadali “Ślubuję” z możliwością dodania sentencji “Tak mi dopomóż Bóg”.
 
Kolejnym punktem sesji było ustalenie porządku obrad, który zawierał oprócz wcześniej opisanych pozycji punkty dotyczące: uchwalenia regulaminu wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady, wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego rady, ślubowanie i wystąpienie Wójta Gminy, ustalenia wynagrodzenia Wójta, omówienie najważniejszych spraw dotyczących obowiązków radnych oraz wolne wnioski i zapytania radnych.

Rada Gminy Siepraw VIII kadencji i Wójt Gminy Siepraw. Stoją od lewej: Bożena Ożóg, Halina Noworyta, Barbara Matoga, Janina Lejda, Jadwiga Rodak (Radna Senior), Aleksander Suder (Wiceprzewodniczący Rady), Leszek Wierzba (Przewodniczący Rady), Marek Stagraczyński, Tadeusz Pitala (Wójt Gminy), Elżbieta Wielgus-Młynarska, Józef Rozwadowski, Marian Mitan, Andrzej Dziura, Piotr Nowak i Konrad Urbanik


Po uchwaleniu ww. regulaminu dokonano wyboru Przewodniczącego Rady Gminy. Rada spośród radnych wyłoniła Komisję Skrutacyjną w osobach Konrada Urbanika, Piotra Nowaka oraz Józefa Rozwadowskiego. Jako kandydata Przewodniczącego zgłoszono tylko jednego radnego – Leszka Wierzbę, który pełnił tę funkcje w minionej kadencji. W głosowaniu tajnym radni głosowali za pomocą kart do głosowania wrzucanych do urny. Po podliczeniu głosów  okazało się, że 14 radnych, czyli wszyscy obecni, są za wyborem Leszka Wierzby na tę zaszczytną funkcję. Po odebraniu gratulacji Przewodniczący przejął prowadzenie obrad od Radnej Seniorki i krótko podziękował za zaufanie oraz zadeklarował współpracę ze wszystkimi środowiskami na rzecz dobra gminy.
 

 
W kolejnym punkcie obrad dokonano wyboru Wiceprzewodniczącego Rady. Jako kandydata zgłoszono Aleksandra Sudra, którego następnie wybrano na tę funkcję, głosami 13 “za”, 1 “przeciw”.
 
Następnie odbyło się ślubowanie Wójta Gminy – Tadeusza Pitali.
 
Po ślubowaniu Wójt przedstawił w wystąpieniu swoje zamierzenia na nadchodzącą kadencję:
 
“Panie Przewodniczący, Wysoka Rado!
Czcigodny Księże Prałacie,
Szanowni Państwo.
Na wstępie pragnę serdecznie podziękować Mieszkańcom za zaufanie i oddane głosy.
Dzięki zaufaniu jakim obdarzyli nas Mieszkańcy będziemy wspólnie przez  5 lat pracować dla ich pomyślności i dobra naszej Gminy. To dla mnie ogromny zaszczyt, a jednocześnie olbrzymie zobowiązanie.
Jako gospodarz Gminy dołożę wszelkich starań, aby nasza Gmina Siepraw rozwijała się w sposób zrównoważony, ambitny i konsekwentny.
Niewątpliwie nowa kadencja Rady stawia przed nami nowe wyzwania, perspektywy i zadania wynikające z naszego programu wyborczego i Strategii Rozwoju Gminy.
Jednym z ważniejszych zadań inwestycyjnych będzie rozbudowa Szkoły i budowa Przedszkola w Zakliczynie. Pragniemy zapewnić jak najlepsze warunki rozwoju i nauki naszym dzieciom, w tym celu zamierzamy dalej modernizować wszystkie budynki szkół, rozbudować istniejące place zabaw, wspierać powstawanie Klubów malucha. Ważne jest aby dzieci i młodzież rozwijały swoje talenty i pasje, dlatego też  będziemy wspierać szkoły i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu we wdrażaniu programów rozwijających zainteresowania. Pragniemy utrzymać wysoki poziom nauczania w szkołach poprzez przekazywanie wystarczających środków na modernizację i wydatki bieżące szkół.
Zadbamy również o rozwój fizyczny dzieci i młodzieży poprzez budowę nowych boisk ze sztuczną nawierzchnią, siłowni zewnętrznych oraz budowę nowego zaplecza LKS Karpaty oraz innej infrastruktury rekreacyjnej i sportowej . Bardzo chciałbym aby młodzi Mieszkańcy aktywnie uczestniczyli w życiu społecznym dlatego też pragniemy reaktywować Młodzieżową Radę Gminy.
Uważamy, że seniorzy są prawdziwym skarbem naszej Gminy. Wiedza i doświadczenie naszych Mieszkańców powinna być odpowiednio wykorzystana. Będziemy kontynuować działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zorganizujemy stałe świetlice, miejsca cyklicznych spotkań, integracji między-pokoleniowej. Rozszerzymy akcję pomocy domowej dla chorych i samotnych, m. in. poprzez wdrożenie programu  „Małopolski Tele Anioł”. Będziemy promować aktywne spędzanie czasu przez Seniorów poprzez tworzenie otwartych stref aktywności.
Nie możemy zapominać o naszym środowisku dlatego będziemy wspierać rządowy program termomodernizacji budynków mieszalnych oraz program „Odnawialne źródła energii”. Kontynuowany będzie Program Ograniczenia Niskiej Emisji, w którym Mieszkańcy mogą uzyskać dofinansowanie do wymiany istniejących, nieefektywnych źródeł ciepła. Pomimo, że ponad 60%  naszej Gminy posiada kanalizację to nadal będziemy  kontynuować jej rozbudowę.
Jednym z najtrudniejszych z zadań, które musimy rozwiązać jest poprawa jakości usług komunikacji publicznej do Krakowa i Myślenic.
Chcemy, aby nasza Gmina rozwijała się innowacyjnie i bezpiecznie:
- Przyspieszymy działania w zakresie rozpoczętej budowy szerokopasmowego Internetu, utworzymy strefy Wi-Fi na placach zabaw, przystankach turystycznych, obiektach publicznych.
- Kontynuować będziemy budowę monitoringu w newralgicznych miejscach naszej Gminy.
- Utrzymamy wysoki poziom nakładów finansowych na modernizację dróg gminnych, liczymy na współpracę z Powiatem w zakresie modernizacji dróg powiatowych i budowy chodników.
Pragniemy kontynuować współpracę z Powiatem Krakowskim i z Gminą Świątniki Górne, w szczególności  przy modernizacji ulicy Galicyjskiej.
- Będziemy pamiętać o kreowaniu wizerunku Gminy jako przyjaznej rozwojowi turystyki i rekreacji. Jednym z elementów tych działań będzie niewątpliwie – stworzenie oferty rekreacyjno-sportowej na terenach wokół zatoki zakliczyńskiej i dokończenie urządzania Słonecznego Parku w tym budowa ścieżek  rowerowych.
Z pozostałych równie ważnych zadań, które chcemy realizować, należy wymienić dalsze dostosowanie funkcjonowania Urzędu Gminy do potrzeb i oczekiwań Mieszkańców, a także do zmieniających się zadań Gminy.
Obecne czasy wymagają wypracowania nowego i skutecznego modelu kontaktu z Mieszkańcami wymiany wzajemnych informacji  i konsultacji. Będziemy zwiększać rolę sołectw między innym przez zwiększenie  środków będących w ich dyspozycji.
Dla owocnej pracy Rady zadbamy o współpracę z różnymi środowiskami i instytucjami działającymi na terenie Naszej Gminy.
Pragnę aby jak dotychczas utrzymać dobrą współpracę z Parafiami w Sieprawiu i Zakliczynie,  szczególnie w działaniach dla kultury, ochrony wartości historycznych i pomocy społecznej, a także  w szerzeniu kultu Bł. Anieli Salawy.
Liczę na współpracę ze wszystkimi organizacjami, które działają na terenie Naszej Gminy.
Chcemy stworzyć jak najlepsze warunki do rozwoju przedsiębiorczości co będzie skutkowało tworzeniem dodatkowych miejsc pracy.
Jako samorządowiec jestem i pozostanę osobą gotową do współpracy z każdym, kto pragnie pracować na rzecz naszej gminy.
Pełniąc funkcję wójta będę zawsze starał się wykorzystać to, co w nas najlepsze: łączyć młodość z doświadczeniem, tradycje z innowacyjnością.
Mam świadomość, że potencjał i siła naszej gminy tkwią w naszych Mieszkańcach, w naszej tradycji, pracowitości i otwartości.
Pragnę wykorzystać potencjał naszej Gminy i uczynię wszystko aby nie zawieść zaufania Mieszkańców, dołożę wszelkich starań aby nasza Gmina rozwijała się dynamicznie.
Wierzę że wspólnie Naszą Małą Ojczyznę możemy zmieniać na lepszą.
Radnym życzę satysfakcji z pełnionej funkcji i owocnej współpracy  w działaniu na rzecz dobra wspólnego.
Błogosławiona Anielo Salawo, Patronko Sieprawia! Wspieraj Nas w naszych działaniach.”

 
Kolejnym punktem obrad było uchwalenie wynagrodzenia Wójta, które ustala się na początku każdej kadencji, pomimo, że została wybrana na tę funkcje ta sama osoba. Rada zdecydowała się na pozostawienie wynagrodzenia na poziomie ustanowionym w ubiegłej kadencji.
 
Następnie Sekretarz Gminy Michał Baran omówił najważniejsze obowiązki i prawa, które dotyczą radnych, także te które zostały do prawa wprowadzone na początku 2018 r. ustawą z 11 stycznia o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych
 
Wobec braku zapytań i wolnych wniosków radnych Przewodniczący Rady zamknął obrady.
 
Sesja inaugurująca VIII kadencję Rady Gminy była inna niż wcześniejsze sesje. A to z powodu nowości wprowadzonych do prawa samorządowego, które stanowi, że obrady muszą być w czasie rzeczywistym transmitowane i rejestrowany obraz i głos, a następnie udostępniane jako archiwalne nagrania w BIP oraz na stronie Gminy. Drugą nowością było jawne imienne głosowanie uchwał za pomocą elektronicznego systemu. Radni, chcąc zagłosować, musieli korzystać z pilotów, a wyniki od razu ukazywały się na ekranie sali obrad. Wyniki głosowań również będą udostępniane do wglądu w gminnych publikatorach. Transmisje obrad Rady Gminy Siepraw oraz archiwalne nagrania można oglądać w serwisie https://siepraw.sesja.pl/ .