Biuro Rady Gminy Siepraw informuje, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Rady Gminy w dniu 3 grudnia 2018 roku /poniedziałek/ o godzinie 17.00 w sali obrad Urzędu Gminy Siepraw odbędzie się sesja Rady Gminy Siepraw Nr II z następującym porządkiem obrad:  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ślubowanie radnego.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr I.
 5. Uchwała w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Siepraw i ustalenia przedmiotu ich działania
 6. Uchwała w sprawie składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Siepraw.
 7. Uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Siepraw.
 8. Uchwała w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Siepraw.
 9. Uchwała w sprawie składu osobowego Komisji Spraw Społecznych i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Siepraw.
 10. Uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Siepraw.
 11. Uchwała w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Siepraw.
 12. Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Siepraw i ustalenia jej składu osobowego.
 13. Uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Siepraw.
 14. Uchwała w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Siepraw.
 15. Uchwała w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Siepraw oraz ustalenia jej składu osobowego
 16. Uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Siepraw.
 17. Uchwała w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Siepraw.    
 18. Uchwała w sprawie zgody na oddanie w najem części nieruchomości gminnej dotychczasowemu najemcy na czas nieoznaczony oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
 19. Uchwała w sprawie zawarcia umowy najmu pomieszczenia w budynku stanowiącym własność Gminy Siepraw, usytuowanym przy ul. Jana Pawła II 38 w Sieprawiu na czas nieoznaczony z dotychczasowym najemcą oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
 20. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Siepraw na rok 2019.
 21. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 22. Uchwała w sprawie przyjęcia do wiadomości informacji Wójta Gminy Siepraw o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Siepraw.
 23. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2018.
 24. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siepraw.
 25. Informacje o bieżącej pracy Wójta Gminy.
 26. Wolne wnioski i zapytania ustne radnych.
 27. Informacje Przewodniczącego Rady.
 28. Zamknięcie obrad sesji.