Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieprawiu poszukuje osób świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.

I Przedmiot zamówienia:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby dorosłej w miejscu zamieszkania zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii
- zajęcia z fizjoterapeutą – 2 godz. tygodniowo

II Wymagania niezbędne:

a) Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty oraz posiadanie co najmniej półrocznego stażu w jednej z następujących jednostek:

 1. Szpitalu psychiatrycznych,
 2. Jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 3. Placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,
 4. Ośrodku terapeutyczno – edukacyjno-wychowawczym,
 5. Zakładzie rehabilitacji,
 6. Innej jednostce niż wymienione w pkt. 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

b) Posiadanie udokumentowanego przeszkolenia w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidzianych w zakresie specjalistycznych usług.


III Wymagana dokumentacja:

 1. Oferta cenowa za wykonanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 2. Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu o którym mowa w punkcie II ppkt a
 3. Dokumenty potwierdzające co najmniej półroczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w punkcie II ppkt. 1-6
 4. Dokumenty potwierdzające przeszkolenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidzianych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych.
 5. Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
 6. Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieprawiu, ul. Kawęciny 28, 32 – 447 Siepraw lub pocztą na powyższy adres.


OFERTĘ NALEŻY SPORZĄDZIĆ NA ZAŁĄCZONYM DRUKU „FORMULARZ OFERTOWY DO DNIA 31.08.2018 R. DO GODZINY 15.00