1. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Sieprawiu (Gmina Siepraw), oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 2743/5 o powierzchni 0,0823 ha, objętej Księgą Wieczystą Nr KR1Y/00040971/0.

1.1. Działka położona w miejscowości Siepraw przy ul. Zarusinki, ok. 1,5 km od centrum miejscowości. Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa oraz tereny zielone rolne. Dojazd do nieruchomości drogą publiczną powiatową o nawierzchni asfaltowej (ul. Zarusinki).

Działka nr 2743/5 o powierzchni 0,0823 ha, wg rejestru gruntów w całości użytkowana jako pastwisko trwałe klasy III. Kształt zbliżony do trójkąta prostokątnego o podstawie długości ok. 21-22m i wysokości ok.65-66 m. Teren o niewielkim, pomijalnym stopniu nachylenia. Działka w całości porośnięta nieurządzoną zielenią trawiastą, brak ogrodzenia i elementów trwałego zagospodarowania.

Dostęp do sieci infrastruktury technicznej dobry - sieć wodociągowa, gazowa przebiegają przez zachodni skraj działki, sieć energetyczna i kanalizacji sanitarnej na działkach sąsiednich w zasięgu do 20-30 m.


1.2. Według obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siepraw zatwierdzonego uchwałą Nr XXIV/208/13 Rady Gminy Siepraw z dnia 10 kwietnia 2013r., zmienionego uchwałą nr XXX/285/17 Rady Gminy Siepraw z dnia 28 grudnia 2017r. (opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 426 z dnia 12 stycznia 2018r.) nieruchomość znajduje się w całości w terenie oznaczonym symbolem S/16U– tereny zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym z podstawowym przeznaczeniem pod obiekty i urządzenia usług o charakterze komercyjnym wraz z parkingami w wielkościach dostosowanych do potrzeb i wskaźników związanych z rodzajem prowadzonej działalności oraz w granicy terenu strefy ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Skawinki zlokalizowanego w miejscowości Skawina.

1.3. Gmina Siepraw jest właścicielem w/w nieruchomości na podstawie decyzji Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie  Znak; GG-II.7242/I/15/5/91/MA z dnia 29.04.1991 r. i umowy zamiany z dnia 2.04.2013 r. Rep. A Nr 1539/2013 sporządzonej w Kancelarii Notarialnej Sławomira Skiby.

1.4. Nieruchomość jest przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i jest objęta wykazem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 7 marca 2018 r. (Zarządzenie Nr 406/18 Wójta Gminy Siepraw).

1.5. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszonym zarządzeniem Wójta Gminy Siepraw nr 406/18 z dnia 7 marca 2018 r., dotyczącym w/w nieruchomości, nie wpłynęły żadne wnioski od osób, którym przysługiwałoby  pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 121, zm. poz. 50). Wykaz tej nieruchomości podany został do publicznej wiadomości  w okresie od dnia 8 marca 2018 r. do dnia 29 marca 2018 r.

1.6. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań, których przedmiotem byłaby niniejsza nieruchomość.

1.7. Cena wywoławcza nieruchomości: 77 000  zł brutto,

1.8. Przetarg odbędzie się w dniu 28 czerwca 2018 r. (czwartek) o godz. 9.30, w Urzędzie Gminy Siepraw, adres 32-447 Siepraw ul. Kawęciny 30, sala obrad.

1.9. Wysokość Wadium: 7 000 zł

1.10. Termin wniesienia Wadium do dnia 21 czerwca 2018 r.

1.11. Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości został przeprowadzony w dniu 28 maja 2018r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

1.12. W załączeniu mapa poglądowa działki 2743/5 w Sieprawiu.

1.13. Pozostałe warunki przetargu patrz pkt. 10 ogłoszenia.

2. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w Sieprawiu (Gmina Siepraw), oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem działki 742/6 o powierzchni 0,0615 ha, objętej Księgą Wieczystą Nr KR1Y/00044180/6, wraz z 1/8 udziału we współwłasności działki 742/4 o powierzchni 0,0808 ha, objętej Księgą Wieczystą Nr KR1Y/00084981/3.

2.1. Działka nr 742/6 wg rejestru gruntów użytkowana jako grunt orny klasy IIIb (0,0447 ha) oraz łąka trwała klasy III ( 0,0168). Kształt regularny, prostokąt o szerokości ok 21 m oraz długości ok. 29m – korzystny do zagospodarowania. Teren działki lekko nachylony w kierunku północno - wschodnim. Działka w całości porośnięta nieurządzoną zielenią trawiastą, brak ogrodzenia i elementów trwałego zagospodarowania.  Dostęp do sieci infrastruktury technicznej przeciętny, sieci wodociągowa i kanalizacyjna znajdują się w zasięgu 20 – 40m, sieci energetyczna i gazowa znajdują się w zasięgu 40 -60 m.

2.2. Działka 742/4 wydzielona pod drogę wewnętrzną dla przylegających do niej działek 742/5,  742/6,  742/7,  742/8  742/9, 742/10,  742/11, 742/12  na długość 160 m szerokość  5 m. Kształt regularny, stanowi grunt orny klasy IIIb (0,0700 ha) i pastwisko trwałe klasy III (0,0108 ha).  Droga nie jest urządzona. Gmina posiada w w/w nieruchomości udział własności 4/8. Pozostałe udziały mają właściciele działek 742/9, 742/10, 742/11, 742/12.

2.3. Dojazd do działki 742/6 zapewniony będzie z drogi powiatowej ustanowioną przez Gminę służebnością przechodu i przejazdu, całą długością i szerokością  działki 742/3 oraz poprzez współwłasność działki 742/4  (na długości ok. 140 m po działce 742/4). Wjazd po działce 742/3 do działki 742/4 zostanie urządzony przez Gminę.

2.4. Według obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siepraw zatwierdzonego uchwałą Nr XXIV/208/13 Rady Gminy Siepraw z dnia 10 kwietnia 2013 r., zmienionego uchwałą nr XXX/285/17 Rady Gminy Siepraw z dnia 28 grudnia 2017 r. (opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 426 z dnia 12 stycznia 2018 r.):

 • działka nr 742/6 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem  S/13MN1– tereny zabudowy jednorodzinnej intensywnej. realizowanej w formie budynków wolnostojących i bliźniaczych  oraz w granicy terenu strefy ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Skawinki zlokalizowanego w miejscowości Skawina
 •  działka nr 742/4 znajduje się  w terenie oznaczonym symbolem  S/13MN1 -  tereny zabudowy jednorodzinnej intensywnej. realizowanej w formie budynków wolnostojących i bliźniaczych  oraz w granicy terenu strefy ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Skawinki zlokalizowanego w miejscowości Skawina;

2.5. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań, których przedmiotem byłaby niniejsza nieruchomość.

2.6. Nieruchomość jest przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i jest objęta wykazem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 7 marca 2018 r. (Zarządzenie Nr 406/18 Wójta Gminy Siepraw).

2.7. Cena wywoławcza nieruchomości wraz z udziałem 1/8 we współwłasności działki nr 742/4 i jednorazowym wynagrodzeniem za służebność po działce nr 742/3: 58 000 zł brutto (w tym wynagrodzenie za służebność 1 107 zł).

2.8. Przetarg odbędzie się w dniu 28 czerwca 2018 r. (czwartek) o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Siepraw, adres 32-447 Siepraw ul. Kawęciny 30, sala obrad.

2.9. Wysokość Wadium:  5 000 zł

2.10. Termin wniesienia Wadium do dnia 21 czerwca 2018 r.

2.11.  Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości został przeprowadzony w dniu 28 maja 2018r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

2.12.  Dodatkowe informacje ujęte są w  pkt. 5 niniejszego ogłoszenia.

2.13.  Pozostałe warunki przetargu patrz pkt. 10 ogłoszenia.

3. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w Sieprawiu (Gmina Siepraw), oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem działki 742/7 o powierzchni 0,0648 ha, objętej Księgą Wieczystą Nr KR1Y/00044180/6, wraz z 1/8 udziału we współwłasności działki 742/4 o powierzchni 0,0808 ha, objętej Księgą Wieczystą Nr KR1Y/00084981/3.

3.1. Działka 742/7 wg rejestru gruntów w całości użytkowana jako grunt orny klasy IIIb. Kształt regularny, prostokąt o szerokości ok 22m oraz długości ok. 29 m – korzystny do zagospodarowania. Teren działki lekko nachylony w kierunku północno - wschodnim.  Działka w całości porośnięta nieurządzoną zielenią trawiastą, brak ogrodzenia i elementów trwałego zagospodarowania. Dostęp do sieci infrastruktury  technicznej przeciętny, przez teren działki w jej centralnej części przechodzi sieć kanalizacji sanitarnej, sieć energetyczna, wodociągowa i gazowa znajdują się w zasięgu 30 – 50 m.

3.2.  Działka 742/4 wydzielona pod drogę wewnętrzną dla przylegających do niej działek 742/5,  742/6,  742/7,  742/8, 742/9, 742/10, 742/11, 742/12  ma długość 160 m szerokość  5 m. Kształt regularny, stanowi grunt orny klasy IIIb (0,0700 ha) i pastwisko trwałe klasy III (0,0108 ha). Droga nie jest urządzona. Gmina posiada w w/w nieruchomości udział własności 4/8. Pozostałe udziały mają właściciele działek 742/9, 742/10, 742/11, 742/12.

3.3. Dojazd do działki 742/7 zapewniony będzie z drogi powiatowej ustanowioną przez Gminę służebnością przechodu i przejazdu, całą długością i szerokością  działki 742/3 oraz poprzez współwłasność działki 742/4  (na długości ok. 120 m po działce 742/4). Wjazd po działce 742/3 do działki 742/4 zostanie urządzony przez Gminę.

3.4. Według obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siepraw zatwierdzonego uchwałą Nr XXIV/208/13 Rady Gminy Siepraw z dnia 10 kwietnia 2013 r., zmienionego uchwałą nr XXX/285/17 Rady Gminy Siepraw z dnia 28 grudnia 2017 r. (opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 426 z dnia 12 stycznia 2018 r.):

 • działka 742/7 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem  S/13MN1 – tereny zabudowy jednorodzinnej intensywnej. realizowanej w formie budynków wolnostojących i bliźniaczych  oraz w granicy terenu strefy ochronnej dla  ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Skawinki zlokalizowanego w miejscowości Skawina
 • działka nr 742/4 znajduje się  w terenie oznaczonym symbolem  S/13MN1 -  tereny zabudowy jednorodzinnej intensywnej. realizowanej w formie budynków wolnostojących i bliźniaczych  oraz w granicy terenu strefy ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Skawinki zlokalizowanego w miejscowości Skawina

3.5. Nieruchomość jest przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i jest objęta wykazem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 7 marca 2018 r. (Zarządzenie Nr 406/18 Wójta Gminy Siepraw).

3.6. Cena wywoławcza nieruchomości wraz z udziałem 1/8 we współwłasności działki nr 742/4 i jednorazowym wynagrodzeniem za służebność po działce nr 742/3: 58 700 zł brutto (w tym wynagrodzenie za służebność 1 107 zł).

3.7. Przetarg odbędzie się w dniu 28 czerwca 2018r. (czwartek) o godz. 10.30 w Urzędzie Gminy Siepraw, adres 32-447 Siepraw ul. Kawęciny 30, sala obrad.

3.8. Wysokość Wadium:  7 000 zł

3.9. Termin wniesienia Wadium do dnia 21 czerwca 2018 r.

3.10.  Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości został przeprowadzony w dniu 28 maja 2018r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

3.11.  Dodatkowe informacje ujęte są w  pkt. 5 niniejszego ogłoszenia.

3.12.  Pozostałe warunki przetargu patrz pkt. 10 ogłoszenia.

4. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w Sieprawiu (Gmina Siepraw), oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem działki 742/8 o powierzchni 0,0613 ha, objętej Księgą Wieczystą Nr KR1Y/00044180/6, wraz z 1/8 udziału we współwłasności działki 742/4 o powierzchni 0,0808 ha, objętej Księgą Wieczystą Nr  KR1Y/00084981/3.

4.1.  Działka nr 742/8 wg rejestru gruntów w całości użytkowana jako grunt orny klasy IIIb. Kształt regularny, prostokąt o szerokości ok 21m oraz długości ok. 29 m – korzystny do zagospodarowania. Teren działki lekko nachylony w kierunku północno - wschodnim.  Działka w całości porośnięta nieurządzoną zielenią trawiastą, brak ogrodzenia i elementów trwałego zagospodarowania. Dostęp do sieci infrastruktury przeciętny, sieci energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa znajdują się    w zasięgu 30 – 50 m.

4.2. Działka 742/4 wydzielona pod drogę wewnętrzną dla przylegających do niej działek 742/5,  742/6,  742/7,  742/8, 742/9, 742/10, 742/11, 742/12  ma długość 160 m szerokość  5 m. Kształt regularny, stanowi grunt orny klasy IIIb (0,0700 ha) i pastwisko trwałe klasy III (0,0108 ha). Droga nie jest urządzona. Gmina posiada w w/w nieruchomości udział własności 4/8. Pozostałe udziały mają właściciele działek 742/9, 742/10, 742/11, 742/12.

4.3. Dojazd do działki 742/8  zapewniony będzie z drogi powiatowej ustanowioną przez Gminę służebnością przechodu i przejazdu, całą długością i szerokością  działki 742/3 oraz poprzez współwłasność działki 742/4 (na długości ok. 100 m po działce 742/4) Wjazd po działce 742/3 do działki 742/4 zostanie urządzony przez Gminę.

4.4. Według obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siepraw zatwierdzonego uchwałą Nr XXIV/208/13 Rady Gminy Siepraw z dnia 10 kwietnia 2013 r., zmienionego uchwałą nr XXX/285/17 Rady Gminy Siepraw z dnia 28 grudnia 2017 r. (opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 426 z dnia 12 stycznia 2018 r.):

 • działka 742/8 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem S/13MN1 – tereny zabudowy jednorodzinnej intensywnej. realizowanej w formie budynków wolnostojących i bliźniaczych  oraz w granicy terenu strefy ochronnej dla  ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Skawinki zlokalizowanego w miejscowości Skawina.
 • działka nr 742/4 znajduje się  w terenie oznaczonym symbolem  S/13MN1 -  tereny zabudowy jednorodzinnej intensywnej. realizowanej w formie budynków wolnostojących i bliźniaczych  oraz w granicy terenu strefy ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Skawinki zlokalizowanego w miejscowości Skawina.

4.5. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań, których przedmiotem byłaby niniejsza nieruchomość.

4.6. Nieruchomość jest przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i jest objęta wykazem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 7 marca 2018 r. (Zarządzenie Nr 406/18 Wójta Gminy Siepraw).

4.7. Cena wywoławcza nieruchomości wraz z udziałem 1/8 we współwłasności działki nr 742/4 i jednorazowym wynagrodzeniem za służebność po działce nr 742/3: 58 600 zł brutto (w tym wynagrodzenie za służebność 1 107 zł).

4.8. Przetarg odbędzie się w dniu 28 czerwca 2018r. (czwartek) o godz. 11.00  w Urzędzie Gminy Siepraw, adres 32-447 Siepraw ul. Kawęciny 30, sala obrad.

4.9.  Wysokość Wadium:  6 000 zł

4.10. Termin wniesienia Wadium do dnia 21 czerwca 2018 r.

4.11. Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości został przeprowadzony w dniu 28 maja 2018r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

4.12. Dodatkowe informacje ujęte są w pkt. 5 niniejszego ogłoszenia.

4.13. Pozostałe warunki przetargu patrz pkt. 10  ogłoszenia.

5.  Dodatkowe informacje dla przetargów wymienionych w pkt. 2 – 4:

5.1. Działki położone są w centrum wsi Siepraw, przy ulicy Jana Pawła II i ulicy Zielonej,  w pobliżu Szkoły Podstawowej w Sieprawiu, Przedszkola, Gimnazjum w Sieprawiu, Hali sportowej  Kościoła Rzym. kat. parafialnego, budynku ośrodka zdrowia, sklepów, przystanków komunikacji publicznej oraz kompleksu rekreacyjno-sportowego.

5.2. Działka nr 742/20 została wydzielona na powiększenie gminnej drogi publicznej Nr K540330, przebiegającej po działce ewidencyjnej nr 777/1.

5.3. Działka nr 742/19, z którą bezpośrednio graniczą działki nr 742/5 i 742/13 została wydzielona    w celu zaprojektowania i urządzenia drogi, która w przyszłości będzie łączyć się z asfaltową drogę gminną Nr K540330.

5.4. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszonym zarządzeniem Wójta Gminy Siepraw nr 406/18 z dnia 7 marca 2018 r., dotyczącym nieruchomości ujętych w pkt. 1-5 niniejszego ogłoszenia, nie wpłynęły żadne wnioski od osób, którym przysługiwałoby  pierwszeństwo w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 121, zm. poz. 50). Wykaz tych nieruchomości podany został do publicznej wiadomości  w okresie od dnia 8 marca 2018 r. do dnia 29 marca 2018 r.

5.5. Gmina Siepraw jest właścicielem działek 742/5,742/6,742/7 i 742/8 oraz współwłaścicielem działki 742/4 na podstawie umowy kupna sprzedaży warunkowej z dnia 28.03.2007 r. Rep. A nr 2046/07 oraz umowy przenoszącej własność z dnia 09.05.2007 r. Rep. A nr 3040/07, sporządzonych w Kancelarii Notarialnej w Myślenicach przed notariuszem Sławomirem Skibą.

5.6. W załączeniu mapa poglądowa działek 742/6, 742/7, 742/8, 742/13 oraz 742/3  i 742/4 (droga i dojazd) w Sieprawiu oraz mapa z projektem wjazdu po działkach nr 742/3 i 742/4.

6. Piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Sieprawiu  (Gmina Siepraw), oznaczonej  w ewidencji gruntów numerem działki 899/2 o powierzchni 0,1182 ha, objętej Księgą Wieczystą Nr KR1Y/00037959/6.

6.1. Nieruchomość położona w północno-wschodniej części miejscowości, bezpośrednio przy granicy z miejscowością Łyczanka, w odległości ok. 1,4 km od siedziby Urzędu Gminy, ok. 3,5 km od centrum miejscowości oraz ok. 13 km od centrum Myślenic i 20 km od centrum Krakowa. Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowią tereny zielone i leśne, a w dalszej kolejności zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa. Nieruchomość ujęta w ewidencji gruntów w pozycji rejestrowej G 1259 obręb Siepraw. Przedmiotowa nieruchomość składa się z działki ewidencyjnej nr 899/2 o powierzchni 0,1182 ha, wg rejestru gruntów stanowi  grunt orny klasy RIVa. Posiada kształt wydłużonego czworoboku – szerokość od ok. 15 m w części zachodniej do 18,5 m w części wschodniej, przeciętna długość ok. 69-70m. Teren nachylony w kierunku północno – wschodnim. Działka niezagospodarowana, nieogrodzona, w całości porośnięta roślinnością trawiastą.

Dojazd do nieruchomości od drogi publicznej powiatowej przebiega drogą wewnętrzną o nawierzchni asfaltowej (ul. Dębowa), urządzoną na działkach 104/1 w Łyczance (według rejestru gruntów stanowiącą drogę), 899/4 w Sieprawiu, będących własnością Gminy Siepraw oraz po działce nr 900/1 w Sieprawiu (droga w tej części  nie ma uregulowanego stanu prawnego) oraz poprzez opisaną poniżej służebność przejazdu i przechodu.

W celu zapewnienia przedmiotowej działce dostępu do urządzonej drogi o nawierzchni asfaltowej, zapewnia się służebność przejazdu i przechodu cała długością i szerokością działki nr 899/1 w Sieprawiu. Dojazd przez działkę 899/1 będzie wykorzystywany wspólnie z innymi właścicielami sąsiednich działek.

Dostęp do sieci infrastruktury technicznej średni – wszystkie media w zasięgu do 50m, sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej biegnie przez działkę nr 899/4 (po jej długości). Sieć energetyczna i gazowa znajduje się na działce 296/3 w Łyczance .

6.2.  Według planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siepraw nieruchomość znajduje się w terenie oznaczonym symbolami: S/174MN2– tereny zabudowy jednorodzinnej realizowanej w formie budynków wolnostojących i bliźniaczych (ok. 500 m²) oraz w terenie zieleni nieurządzonej o symbolu ZR. Cała nieruchomość znajduje się także w granicy terenu strefy ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Skawinki zlokalizowanego w miejscowości Skawina.

6.3. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań, których przedmiotem byłaby niniejsza nieruchomość.

6.4. Nieruchomość jest przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i jest objęta wykazem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia  12 czerwca 2017 r. (Zarządzenie Nr 316/17 Wójta Gminy Siepraw).

6.5. Terminy poprzednich przetargów:

 • Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości został przeprowadzony w dniu 28 sierpnia 2017 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
 • Drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości został przeprowadzony w dniu 16 października 2017 r. . i zakończył się wynikiem negatywnym.
 • Trzeci przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się 15 stycznia 2018 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
 • Czwarty przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się 28 maja 2018 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

6.6. Cena wywoławcza nieruchomości: 48 000 zł brutto, w tym jednorazowe wynagrodzenie za służebność po działce nr  899/1: 1107 zł brutto.

6.7. Przetarg odbędzie się w dniu 28 czerwca 2018 r. (czwartek) o godz. 11.30, w Urzędzie Gminy Siepraw, adres 32-447 Siepraw ul. Kawęciny 30, sala obrad.

6.8. Wysokość Wadium: 4 000 zł

6.9. Termin wniesienia Wadium do dnia 21 czerwca 2018 r.

6.10. Dodatkowe informacje dla przetargu zawarto w pkt. 9 ogłoszenia.

6.11. Pozostałe warunki patrz pkt. 10 ogłoszenia.

7. Piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Sieprawiu (Gmina Siepraw), oznaczonej  w ewidencji gruntów numerem działki 899/5 o powierzchni 0,1237 ha, objętej Księgą Wieczystą Nr KR1Y/00037959/6.

7.1. Nieruchomość położona w północno-wschodniej części miejscowości, bezpośrednio  przy granicy z miejscowością Łyczanka, w odległości ok. 1,4 km od siedziby Urzędu Gminy, ok. 3,5 km od centrum miejscowości oraz ok. 13 km od centrum Myślenic i 20 km od centrum Krakowa. Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowią tereny zielone i leśne, a w dalszej kolejności zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa.

Przedmiotowa nieruchomość składa się z działki  ewidencyjnej nr 899/5 o powierzchni 0,1237 ha,  wg rejestru gruntów stanowi  grunt orny klasy IVa. Posiada kształt zbliżony do prostokąta o bokach ok.  29 -30 m i ok.41-43 m. Teren lekko nachylony w kierunku północno-wschodnim. Działka niezagospodarowana, nieogrodzona, w całości porośnięta roślinnością trawiastą.

Dojazd do nieruchomości od drogi publicznej powiatowej przebiega drogą wewnętrzną o nawierzchni asfaltowej (ul. Dębowa), urządzoną na działkach 104/1 w Łyczance (według rejestru gruntów stanowiącą drogę), 899/4 w Sieprawiu, będących własnością Gminy Siepraw oraz po działce nr 900/1  w Sieprawiu (droga w tej części  nie ma uregulowanego stanu prawnego) oraz poprzez opisaną poniżej służebność przejazdu i przechodu.

W celu zapewnienia przedmiotowej działce dostępu do urządzonej drogi o nawierzchni asfaltowej, zapewnia się służebność przejazdu i przechodu całą długością i szerokością działki nr 899/1 w Sieprawiu oraz pasem szerokości 6 m i długości 10 m biegnącym wzdłuż południowo- zachodniej granicy działki nr 899/4. Dojazd przez działkę 899/1 i działkę 899/4 będzie wykorzystywany wspólnie z innymi właścicielami sąsiednich działek.

Dostęp do sieci infrastruktury technicznej przeciętny – brak mediów na działce, w bezpośrednim sąsiedztwie, sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej, sieć energetyczna i gazowa w odległości 50-100 m. Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej biegnie przez działkę nr 899/4 (po jej długości). Sieć energetyczna i gazowa znajduje się na działce nr 296/3 w Łyczance.

7.2. Według planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siepraw nieruchomość znajduje się w całości w terenie oznaczonym symbolem S/135MN2– tereny zabudowy jednorodzinnej, realizowanej w formie budynków wolnostojących i bliźniaczych. Cała nieruchomość znajduje się także w granicy terenu strefy ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Skawinki zlokalizowanego    w miejscowości Skawina.

7.3. Nieruchomość jest przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i jest objęta wykazem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 12 czerwca 2017 r. (Zarządzenie Nr 316/17 Wójta Gminy Siepraw).

7.4. Terminy poprzednich przetargów:

 • Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości został przeprowadzony w dniu 28 sierpnia 2017 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
 • Drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości został przeprowadzony w dniu 16 października 2017 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
 • Trzeci przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się 15 stycznia 2018 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
 • Czwarty przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się 28 maja 2018 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

7.5. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań, których przedmiotem byłaby niniejsza nieruchomość.

7.6. Cena wywoławcza nieruchomości: 62 000 zł brutto (w tym jednorazowe wynagrodzenie za służebność po działce 899/1 oraz por 899/4: 1 845 zł brutto)

7.7. Przetarg odbędzie się w dniu 28 czerwca 2018 r. (czwartek) o godz. 12.00, w Urzędzie Gminy Siepraw, adres 32-447 Siepraw ul. Kawęciny 30, sala obrad.

7.8. Wysokość Wadium: 6 000 zł.

7.9. Termin wniesienia Wadium do dnia 21 czerwca 2018 r.

7.10. Dodatkowe informacje dla przetargu zawarto w pkt. 9 ogłoszenia.

7.11. Pozostałe warunki patrz pkt. 10 ogłoszenia.

8. Piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Sieprawiu  (Gmina Siepraw), oznaczonej    w ewidencji gruntów numerem działki 899/6 o powierzchni 0,1076 ha, objętej Księgą Wieczystą Nr KR1Y/00037959/6.

8.1. Nieruchomość położona w północno-wschodniej części miejscowości, bezpośrednio  przy granicy z miejscowością Łyczanka, w odległości ok. 1,4 km od siedziby Urzędu Gminy,  ok. 3,5 km od centrum miejscowości oraz ok. 13 km od centrum Myślenic i 20 km od centrum Krakowa. Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowią tereny zielone i leśne, a w dalszej kolejności zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa.

Przedmiotowa nieruchomość składa się z działki  ewidencyjnej nr 899/6 o powierzchni 0,1076 ha,  wg rejestru gruntów stanowi  grunt orny klasy IVa, w tym w niewielkiej części jako lasy i grunty leśne klasy IV (0,0130 ha).Nieruchomość o kształcie  korzystnym do zagospodarowania z nieregularną północno-wschodnia granica, biegnącą wzdłuż cieku wodnego. Teren lekko nachylony w kierunku północno-wschodnim. Działka niezagospodarowana, nieogrodzona, w całości porośnięta roślinnością trawiastą oraz w niewielkim stopniu zakrzewiona i zadrzewiona.

Posiada kształt zbliżony do prostokąta o bokach ok. 29 -30 m i ok.41-43 m. Teren lekko nachylony w kierunku północno-wschodnim. Działka niezagospodarowana, nieogrodzona, w całości porośnięta roślinnością trawiastą.

Dojazd do nieruchomości od drogi publicznej powiatowej przebiega drogą wewnętrzną o nawierzchni asfaltowej (ul. Dębowa), urządzoną na działkach 104/1 w Łyczance (według rejestru gruntów stanowiącą drogę), 899/4 w Sieprawiu, będących własnością Gminy Siepraw oraz po działce nr 900/1 w Sieprawiu (droga w tej części  nie ma uregulowanego stanu prawnego) oraz poprzez opisaną poniżej służebność przejazdu i przechodu. W celu zapewnienia przedmiotowej działce dostępu do urządzonej drogi o nawierzchni asfaltowej, zapewnia się służebność przejazdu i przechodu całą długością  i szerokością działki 899/1 oraz pasem szerokości 5m, biegnącym wzdłuż północno – zachodniej granicy działki nr 899/4 na długości ok. 40 m i jej całą szerokością na kolejnych 5 m. Dojazd przez działkę 899/1 i działkę 899/4 będzie wykorzystywany wspólnie z innymi właścicielami sąsiednich działek.

Działka posiada przeciętny dostęp do sieci infrastruktury technicznej- brak mediów na działce,w bezpośrednim sąsiedztwie przebiega sieć wodociągowa i kanalizacyjna, sieć energetyczna i gazowa 50-100 m. Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej biegnie przez działkę nr 899/4  (po jej długości). Sieć energetyczna i gazowa znajduje się na dz. nr 296/3 w Łyczance.

8.2. Według planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siepraw nieruchomość znajduje się w terenie oznaczonym symbolem S/135MN2– tereny zabudowy jednorodzinnej (około 700 m2), realizowanej w formie budynków wolnostojących i bliźniaczych oraz w terenie zieleni nieurządzonej o symbolu ZR. Cała nieruchomość znajduje się także w granicy terenu strefy ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Skawinki zlokalizowanego w miejscowości Skawina.

8.3. Nieruchomość objęta wykazem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 12 czerwca 2017 r. ( Zarządzenie Nr 316/17 Wójta Gminy Siepraw).

8.4. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań, których przedmiotem byłaby niniejsza nieruchomość.

8.5. Cena wywoławcza nieruchomości: 49 000 zł brutto (w tym jednorazowe wynagrodzenie za służebność po działce nr 899/1 oraz po działce nr 899/4: 3936 zł brutto).

8.6. Przetarg odbędzie się w dniu 28 czerwca 2018 r. (czwartek) o godz. 12.30, w Urzędzie Gminy Siepraw, adres 32-447 Siepraw ul. Kawęciny 30, sala obrad.

8.7. Wysokość Wadium: 5 000 zł

8.8. Termin wniesienia Wadium do dnia 21 czerwca 2018 r.

8.9. Terminy poprzednich przetargów:

 • Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości został przeprowadzony w dniu 28 sierpnia 2017 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
 • Drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości został przeprowadzony w dniu 16 października 2017 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
 • Trzeci przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się 15 stycznia 2018 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
 • Czwarty przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się 28 maja 2018 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

8.10. Dodatkowe informacje dla przetargu zawarto w pkt. 9 ogłoszenia.

8.11. Pozostałe warunki przetargu patrz pkt. 10 ogłoszenia.

9. Dodatkowe informacje dla przetargów wymienionych w pkt. 6-8:

9.1. Działki  położone są, przy ulicy Dębowej, przy granicy miejscowości Łyczanka i Siepraw.

9.2. W 6- tygodniowym terminie wyznaczonym w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ogłoszonym zarządzeniem Wójta Gminy Siepraw Nr  316/17 z dnia 12 czerwca 2017 r. nie wpłynęły żadne wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 121, zm. poz. 51).

9.3. Gmina Siepraw jest właścicielem w/w nieruchomości na podstawie postanowienia o nabyciu spadku Sygn. Akt I Ns 726/11 z dnia 2.06.2011 r.

9.4. W załączeniu mapa poglądowa działek wymienionych w pkt. 6-8 niniejszego ogłoszenia.

10.  Warunki przetargów i informacje wspólne dla przetargów wymienionych w pkt.1-9

10.1.  Wadium należy wnieść w terminie wyżej podanym, w formie pieniądza: przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Urzędu Gminy Siepraw Nr 59 8591 0007 0240 0000 0228 0006 w Krakowskim Banku Spółdzielczym w Sieprawiu, w taki sposób aby najpóźniej w dniu 21 czerwca 2018 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Gminy Siepraw, pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy. Decyduje data wpływu wadium na w/w konto.

10.2. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu potwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Przed otwarciem przetargu, jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

10.3. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej, jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

10.4. Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa  w pkt. 10.3., Wójt Gminy Siepraw może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

10.5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

10.6. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego pełnomocnictwa drugiego małżonka lub oświadczenia, że będzie nabywał nieruchomość z majątku odrębnego.

10.7.  Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) wymagane jest zezwolenie wynikające z przepisów w/w ustawy.

10.8.  Wpłacone wadium;

 • Podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,
 • Ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej.
 • Zostaje zwrócone – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali.

10.9. Przetarg może być odwołany z ważnych powodów.

10.10. Cena nieruchomości ustalona w przetargu płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej. Decyduje data wpływu całej kwoty na konto Urzędu Gminy Siepraw w Krakowskim Banku Spółdzielczym w Sieprawiu Nr 97 859 10007 0240 0000 0228 0001.

10.11. Nabywca ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisu w księdze wieczystej.

10.12. Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie art. 38-41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.) oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (t.j Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

10.13. Szczegółowych informacji dotyczących przetargów udziela Stanowisko ds. Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Siepraw,    32-447 Siepraw, ul. Kawęciny 30, pokój 15, e-mail: eczernecka@siepraw.pl, bcho@siepraw.pl, tel. 12 37 21 817, w godzinach pracy Urzędu.

10.14. Treść niniejszego ogłoszenia jest podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Siepraw oraz opublikowana na stronie internetowej Gminy Siepraw www.siepraw.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siepraw.

10.15.  Wyciąg z ogłoszenia zostanie podany w prasie w ogólnopolskiej Gazecie Nasz Dziennik w dniu 29 maja 2018 r.