Województwo Małopolskie wspiera osoby, które z powodów zdrowotnych, niepełnosprawności lub podeszłego wieku nie są w pełni samodzielne. Celem projektu „Małopolski Tele- - Anioł” jest zorganizowanie systemu opieki z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych, który umożliwi 10 000 niesamodzielnym Małopolanom, jak najdłuższe, bezpieczne pozostanie w ich środowisku oraz miejscu zamieszkania.


W ramach projektu:

 • powstanie Centrum Teleopieki – zapewniające wszystkim uczestnikom możliwość całodobowego przekazania informacji o potrzebie wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa,
 • wsparcie w postaci usług opiekuńczych oraz sąsiedzkich usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (przydzielanych w zależności od potrzeb i stopnia niesamodzielności) otrzyma 3 216 uczestników. W projekcie zaplanowano również szkolenia dla opiekunów oraz sąsiadów w zakresie świadczenia usług opiekuńczych.


Jak działa system teleopieki?

 • podopieczny nosi niewielkie urządzenie na nadgarstku. Jest ono wyposażone w guzik umożliwiający wezwanie pomocy oraz kartę SIM, co pozwala działać urządzeniu jak telefon.
 • wciśnięcie guzika powoduje natychmiastowe połączenie się z Centrum Teleopieki. Bez względu na porę dnia lub nocy w Centrum na pierwszej linii czekają wykwalifikowani ratownicy medyczni. W godzinach dziennych pracuje także psycholog oraz asystenci teleopieki.
 • system teleopieki automatycznie identyfikuje podopiecznego i wyświetla ratownikowi cyfrową karę podopiecznego z najważniejszymi informacjami o osobie łączącej się z telecentrum.
 • wykwalifikowany pracownik ocenia sytuację i podejmuje działania odpowiednie do zgłoszonego problemu, np. zawiadamia osoby podane do kontaktu, udziela porady, wzywa odpowiednie służby ratunkowe. Pozostaje w kontakcie do momentu udzielenia pomocy lub rozwiązania problemu.


MINIMALNE WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE

Osoby, które chcą uczestniczyć w projekcie muszą spełniać łącznie poniższe kryteria:

 • mieszkać i przebywać na terenie województwa małopolskiego oraz
 • być osobą niesamodzielną, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego (np. samodzielne robienie zakupów, przygotowywanie i spożywanie posiłków, sprzątanie, poruszanie się, wychodzenie z domu, ubieranie i rozbieranie, higiena osobista, itp.).

KRYTERIA PREMIUJĄCE
Osoby z grupy preferowanej do objęcia wsparciem będą włączane do projektu w pierwszej kolejności. W procesie rekrutacji przewidziano dodatkowe punkty dla osób z grup preferowanych tj.:
- osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub osobę w rodzinie), o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Wsparcie w pierwszej kolejności udzielane będzie także osobom, które nie korzystają z pomocy w ramach istniejącego systemu pomocy społecznej. W odniesieniu do osób korzystających z tego systemu, kierowane do nich wsparcie będzie komplementarne do dotychczasowego.

Usługi opiekuńcze i sąsiedzkie usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania mogą być przyznane osobie niesamodzielnej i przysługują:

 • osobie samotnej w rozumieniu art. 6 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, która jest pozbawiona takiej pomocy mimo wykorzystania własnych uprawnień, zasobów i możliwości;
 • osobie samotnie gospodarującej w rozumieniu art. 6 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. pomocy społecznej, gdy wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości;
 • osobie w rodzinie, gdy rodzina nie może, z uzasadnionej przyczyny, zapewnić odpowiedniej pomocy wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości.


Rekrutację Uczestników/Uczestniczek do projektu prowadzą wspólnie: Województwo Małopolskie oraz Partnerzy: Caritas Diecezji Kieleckiej i Stowarzyszenie Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego z Suchej Beskidzkiej.

Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły, w dwóch turach podzielonych na dwutygodniowe cykle rekrutacyjne. Podczas każdej tury do projektu zakwalifikowanych zostanie 5 000 osób niesamodzielnych.

Pierwsza tura naboru do projektu rozpoczyna się w dniu 13 kwietnia i potrwa do 31 października 2018 r. lub do wyczerpania miejsc.

Na terenie naszej Gminy można zgłaszać się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieprawiu. Formularze zgłoszeniowe można również składać:

1. OSOBIŚCIE w jednym z miejsc:

 • Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56,30-017 Kraków (pierwsze wejście od strony ul. Wrocławskiej, parter)-Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków (parter)-Sekretariat Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ul. Radziwiłłowska 1,31-026 Kraków (parter) w biurach projektu z możliwością uzyskania pomocy przy wypełnieniu wniosku po wcześniejszym umówieniu spotkania: -Biuro projektu Lidera – ul. Zacisze 7, 31-156 Kraków, II piętro, pok. 1
 • do dnia 22.04.2018 r. od dnia 23.04.2018 r. ul.Lubelska 23, 30-003 Kraków, tel. 12 61-60-611 email: teleopieka@malopolska.mw.gov.pl-Biuro projektu Caritas Diecezji Kieleckiej -Zespół Placówek Caritas w Proszowicach ul. Kolejowa 4, 32-100 Proszowice, pok.nr 1, I piętro, tel. 883 316158-Biuro projektu Stowarzyszeni a Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego ul. Adama Mickiewicza 175, 34-200 Sucha Beskidzka, pok. nr 5e-mail: teleaniol.malopolska@gmail.com

2. ZA POŚREDNICTWEM POCZTY TRADYCYJNEJ

(decyduje data wpływu) na adres: Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków z dopiskiem „Rekrutacja-Małopolski Tele-Anioł”

3. ELEKTRONICZNIE

Dla osób, które posiadają kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany w formacie .pdf za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem https://epuap.gov.pl/ na adres skrytki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: /947ts6aydy/SkrytkaESP z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego i wpisaniem w temacie: „Rekrutacja-Małopolski Tele-Anioł”(decyduje data wpływu na skrytkę ePUAP).

Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe do pobrania na stronie:

https://www.malopolska.pl/teleaniol/o-projekcie