Wójt Gminy Siepraw działając na podstawie uchwały nr XLVIII/336/10 Rady Gminy Siepraw z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych (Dz. Urz. Woj. Mał. nr 621 poz. 5011) zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Siepraw na lata 2018 – 2024.

Celem konsultacji jest zapewnienie współpracy pomiędzy sektorem publicznym, a sektorem pozarządowym, wspólne wypracowanie celów i propozycji działań w obszarach życia społecznego wskazanych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Siepraw na lata 2018 – 2024.

Konsultacje będą prowadzone w formie przyjmowania pisemnych uwag i opinii, które należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sieprawiu na dzienniku podawczym lub przesłać drogą pocztowa na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieprawiu, ul. Kawęciny 30, 32 – 447 Siepraw w okresie od 15 czerwca 2018r. do 25 czerwca 2018r. (liczy się data wpływu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieprawiu).

Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Siepraw na lata 
2018 – 2024 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Wójt Gminy Siepraw

/-/ Tadeusz Pitala