Kierownik Centrum Obsługi Szkół w Sieprawiu ogłasza nabór na stanowisko pracy w Centrum Obsługi  Szkół w Sieprawiu

I. Wymagania wobec kandydata:

1. Niezbędne:

1) Spełniać kryteria określone w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1260 ze zm.) w tym między innymi:

  • posiadać obywatelstwo polskie,
  • mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,
  • nie może być osobą skazaną za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • cieszyć się nieposzlakowana opinią.

2) Posiadać wykształcenie wyższe, preferowane: ekonomiczne (rachunkowość), administracyjne lub prawnicze.


2. Dodatkowe:

1) Posiadać staż pracy co najmniej 6 miesięcy w administracji publicznej lub roczne doświadczenie zawodowe na stanowisku księgowym.

2) Posiadanie zatrudnienia dłuższego niż wymienione w ust. 2, pkt. 1.

3) Posiadanie znajomości przepisów: Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.).

4) Posiadanie umiejętności biegłej obsługi komputera.

5) Wysoka kultura osobista, odpowiedzialność, komunikatywność.


Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.


II. Opis stanowiska i informacje dodatkowe związane z pracą:

1. Stanowisko pracy: referent.

2. Zakres czynności: 

1) prowadzenie księgowości wybranej jednostki budżetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegające zwłaszcza na:

a) zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów księgowych w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych;

b) bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sporządzaniu sprawozdań finansowych i budżetowych;

2) prowadzenie gospodarki finansowej szkoły zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegające zwłaszcza na przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych;

3) rozliczanie kwitariuszy szkół i przedszkoli z poboru stałej opłaty za pobyt i żywienie dzieci w przedszkolach;

4) prowadzenie rejestrów dochodów budżetowych dla wszystkich szkół, ewidencja i rozliczanie dochodów z tytułu opłat za przedszkola a także terminowe  odprowadzanie kwot z tego tytułu;

5) realizacja przelewów bankowych i podjęć gotówkowych szkół i Centrum; 

6) sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym;

7) na wniosek dyrektora przeprowadzenie  analizy kosztów utrzymania szkoły;

8) wykonywanie innych zadań powierzonych przez kierownika;

9) współpraca z innymi organami administracji publicznej.


3. Dodatkowe informacje o pracy:

1) Bezpośredni przełożony: Kierownik Centrum Obsługi  Szkół w Sieprawiu.

2) Stosunek pracy oparty będzie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin.

3) Umowa zostanie zawarta na czas określony.

4) Z osobą, która nie pracowała dotychczas na stanowisku urzędniczym, umowa o pracę będzie zawarta na okres 6 miesięcy z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy zgodnie z Kodeksem Pracy. Dla tej osoby będzie zorganizowana służba przygotowawcza zakończona egzaminem. Warunkiem dalszego zatrudnienia takiej osoby jest zdanie egzaminu.

5) Zakres zadań pracownika może ulegać zmianie w związku ze zmianą zakresu czynności stanowiska pracy oraz w przypadku zmiany liczby spraw załatwianych przez pracownika.

6) Określenie osoby podejmującej pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym określa art. 16 w/w ustawy o pracownikach samorządowych.

7) Wynagrodzenie zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2018r r. w sprawie wynagradzania  pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018, poz. 936) i przepisów wykonawczych do tej ustawy.

8) Czas pracy zgodnie z ustawą i obowiązującym w Centrum Obsługi Szkół w Sieprawiu  regulaminem pracy.

9) Liczba etatów: 1

10) Rozpoczęcie pracy: do miesiąca  od zakończenia naboru.


Uzupełniające  informacje o pracy:
1) Praca biurowa, 

2) Kontakt ze stronami,

3) Praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Obsługi Szkół w Sieprawiu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
Na danym stanowisku może zostać zatrudniona osoba niepełnosprawna, jednakże w miejscu pracy brak jest windy.


Dokumenty wymagane od kandydata:
1) List motywacyjny;

2) Życiorys – curriculum vitae;

3) Oryginał kwestionariusza osobowego, którego wzór zawiera załącznik do ogłoszenia;

4) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) Oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia;

6) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania konkursowego danych osobowych;

7) Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;

8) Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;

9) Kserokopie świadectw pracy;

10) Ewentualne posiadane referencje;

11) W przypadku osoby niepełnosprawnej kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;


Dokumenty złożone przez kandydata powinny być opatrzone klauzulą:
Oświadczenie
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

Uwaga!
Dokumenty wymienione w punktach 1 do 6 muszą być własnoręcznie podpisane przez kandydata. Niepodpisanie dokumentów spowoduje odrzucenie ofert.

III. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

  •  dokumenty należy składać w Centrum Obsługi Szkół  w Sieprawiu ( budynek Urzędu Gminy w Sieprawiu, pokój 24)  na dzienniku podawczym w godzinach pracy Centrum, w zamkniętych kopertach lub przesłać pocztą na adres: Centrum Obsługi Szkół w Sieprawiu, ul. Kawęciny 30, kod pocztowy 32 – 447 Siepraw z dopiskiem na kopercie „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze w Centrum Obsługi Szkół w Sieprawiu.”
  •  Dokumenty należy składać w terminie do dnia  8 marca 2019r. i liczy się data wpływu dokumentów do Centrum.


IV.  Innych dodatkowych informacji udziela Kierownik Centrum - Jolanta Trzaska- tel. 12 37 21 824.

Uwaga:
Ogłoszenie o konkursie oraz informacja o wynikach naboru zostaną umieszczone na stronie internetowej Gminy Siepraw : www.siepraw.pl oraz na tablicy ogłoszeń.

Zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną i test lub tylko rozmowę kwalifikacyjną zostanie przekazane telefonicznie.
Regulamin naboru jest załączony na stronie internetowej obok niniejszego ogłoszenia.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.


Kierownik Centrum Obsługi Szkół w Sieprawiu
/-/ Jolanta Trzaska


Siepraw dnia, 25.02.2019r.Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Centrum Obsługi Szkół w Sieprawiu.

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@siepraw.pl

3) dane osobowe kandydatów w naborze na wolne stanowisko urzędnicze przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej  rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) sposób postępowania z danymi osobowymi kandydatów w naborze na wolne stanowisko urzędnicze:

a) dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostają dołączone do jego akt osobowych.

b) dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie  rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego.

c)dokumenty aplikacyjne pozostałych osób podlegają zwrotowi, będą odesłane lub mogą być odbierane osobiście przez zainteresowanych.

5)  odbiorcami danych osobowych kandydatów w naborze na wolne stanowisko urzędnicze będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

6) kandydaci w naborze  na wolne stanowisko urzędnicze posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7) kandydaci w naborze na wolne stanowisko urzędnicze maja prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8) podanie przez kandydatów w naborze na wolne stanowisko urzędnicze danych osobowych w zakresie wynikającym  z art. 22 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez państwa innych danych jest dobrowolne.