Na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. prawo wodne /tekst jednolity Dz. U. z 4.12.2018r. poz. 2268 z późn. zm./ na podstawie art. 49 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z dnia 5.11.2018 poz. 2096 z późn. zm./ obwieszcza się, iż zostało wszczęte na wniosek Państwa Klaudii i Piotra Rospond, postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na: „wykonanie wylotu ścieków oczyszczonych i wprowadzenie do potoku Kobylak Drugi w km 1+420 oczyszczonych ścieków bytowych z przydomowej oczyszczalni ścieków budynku mieszkalnego zlokalizowanego na dz. nr ew. 369/4 w m. Zakliczyn, gmina Siepraw”.

Zasięg oddziaływania inwestycji obejmuje działki  nr 369/7 obręb Zakliczyn , gmina Siepraw.

W związku z powyższym strony mogą złożyć odpowiedź na pismo wszczynające postępowanie, a w każdym stadium postępowania zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w tym złożyć wyjaśnienia na piśmie, w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Krakowie, Nadzór Wodny Myślenice, ul. Drogowców 6, pokój nr 112, telefon 12-628-41-61, w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od  7.30 do 14.30.

W przypadku złożenia wniosków, zarzutów i uwag informuje się, że każde pismo dotyczące sprawy jw. zostanie włączone do akt sprawy i poddane ocenie, a odpowiedź na nie znajdzie się w decyzji kończącej postępowanie w sprawie.

Zgodnie z art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. prawo wodne /tekst jednolity Dz. U. z 4.12.2018r. poz. 2268 z późn. zm./, zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostaje podane stronom do wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicach ogłoszeń i na stronach internetowych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Gminy Siepraw i Starostwa Powiatowego w Myślenicach.

Z up. Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie 

Główny Specjalista 

mgr inż. Bartłomiej Hajdas