Zmieniona ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej wprowadziła wiele udogodnień w dostępie do pomocy prawnej.  Obowiązująca dotychczas ustawa gwarantowała dostęp do usług prawniczych jedynie ściśle określonej grupie osób, które nie miały możliwości uzyskania profesjonalnej pomocy prawnej  ze względu na swój status materialny lub sytuację życiową.  Od 1 stycznia 2019 r. następuje poszerzenie katalogu osób uprawnionych w taki sposób że uprawniona będzie każda osoba fizyczna, która złoży pisemne oświadczenie  o braku możliwości poniesienia odpłatnej pomocy prawnej.


REJESTRACJA WIZYTY

Od stycznia 2019 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu telefonicznie pod numerem  (012) 274 97 59.


  • Kobiecie która w jest w ciąży, udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.
  • Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość tj.  w miejscu zamieszkania, przez telefon, po umówieniu terminu wizyty pod wskazanym wyżej numerem telefonu wskazując preferowany sposób udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.  

Z ważnych powodów kolejności zgłoszeń udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  może ulec zmianie.


ZAKRES UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ           

  1. poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub 
  2. wskazanie sposobu rozwiązania powstałego problemu prawnego, lub 
  3. sporządzenie projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym -  w takim przypadku prawnik udzielający nieodpłatnej pomocy prawnej może sporządzić projekt pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

LOKALIZACJA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W SIEPRAWIU
Lokal w Gminie Siepraw znajduje się przy ul. Kawęciny 28, 32-447 Siepraw

  • Poniedziałek od godz. 9:00 do godz. 13:00 
  • Wtorek od godz. 13:00 do godz. 17:00 
  • Środa od godz. 9:00 do godz. 13:00 
  • Czwartek od godz. 13:00 do godz. 17:00 
  • Piątek od godz. 13.00 do godz. 17:00