Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Siepraw dotyczących projektu zmieniającego uchwałę o podziale gminy na sołectwa i nadaniu statutów sołectwom

Wójt Gminy Siepraw działając na podstawie uchwały Nr XXXIV/346/18  Rady Gminy Siepraw z dnia 20 września 2018 roku w sprawie w sprawie przeprowadzenia konsultacji zmian uchwały o podziale gminy na sołectwa i nadaniu statutów sołectwom mieszkańców poszczególnych sołectw, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Siepraw zmieniającego uchwałę o podziale gminy na sołectwa i nadaniu statutów sołectwom

1. Tekst zmienianej uchwały (statutów sołectw)  znajduje się pod adresem http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/WDU_K/2014/5...

2. Zmiany uchwały polegające na wydłużeniu kadencji wyszczególnione są w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

3. Konsultacje zostaną przeprowadzone wśród mieszkańców poszczególnych sołectw w formie zbieranych opinii, wniosków i uwag:

c)    pisemnie w Urzędzie Gminy Siepraw, ul. Kawęciny 30, 32-447 Siepraw (dziennik podawczy)
d)    elektronicznie na adres poczty elektronicznej gmina@siepraw.pl

4. Opinie, wnioski i uwagi mieszkańców poszczególnych sołectw do projektu uchwały dotyczących zmiany uchwały o podziale gminy na sołectwa i nadaniu statutów sołectwom będą przyjmowane do 10 października 2018 r. do godz. 15.00 – w zakresie właściwego dla zgłaszającego uwagi sołectwa. 

5. Z przebiegu konsultacji sporządza się informację podsumowującą jej przebieg, zawierającą dane o miejscu i czasie jej przeprowadzenia i omówienie jej przebiegu, a w przypadku formy pisemnej również wszystkie uwagi wraz z odniesieniem się do nich.

6. Projekty dokumentów uwzględniające zmiany wprowadzone w wyniku konsultacji społecznych oraz informację, o której mowa w ust. 5 ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz, na żądanie osób zainteresowanych, udostępnia się w siedzibie Urzędu Gminy Siepraw (pokój 32).

7. Zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej informacji, o których mowa w ust. 5, dotyczących wszystkich przeprowadzonych form konsultacji społecznych kończy te konsultacje.